Last modified on 1 May 2014, at 07:58

կեանք

Old ArmenianEdit

EtymologyEdit

կեամ (keam) +‎ -անք (-ankʿ)

NounEdit

կեանք (keankʿpl 

 1. life; health; subsistence, living, nourishment; conduct, behaviour, manners, habits; means, circumstances, property, substance, goods, patrimony, inheritance, wealth, possessions, fortune; being, days, existence; this world; the world
  խստամբեր կեանքxstamber keankʿ — an austere life
  դժոխըմբեր կեանքdžoxəmber keankʿ — a frightful or insupportable life
  բազմավրդով կեանքbazmavrdov keankʿ — a checkered life
  վտանգալից կեանքvtangalicʿ keankʿ — a perilous or hazardous life
  վատ կեանքvat keankʿ — a base life
  չարակեաց կեանքčʿarakeacʿ keankʿ — a wretched life
  անգործ կեանքangorc keankʿ — an unoccupied or idle life
  ունայն կեանքunayn keankʿ — a useless life
  անպաճոյճ կեանքanpačoyč keankʿ — a simple life
  սակաւապէտ կեանքsakawapēt keankʿ — a frugal life
  շինական կեանքšinakan keankʿ — a rural life
  վաստակասէր կեանքvastakasēr keankʿ — a laborious life
  ժիր կեանքžir keankʿ — an active life
  զգաստ կեանքzgast keankʿ — a sober life
  անարատ կեանքanarat keankʿ — a pure life
  բարեկարգ կեանքbarekarg keankʿ — a regular life
  չափաւոր կեանքčʿapʿawor keankʿ — a moderate life
  տեսական կեանքtesakan keankʿ — a contemplative life
  անհոգ կեանքanhog keankʿ — a careless life
  անդորրաւետ կեանքandorrawet keankʿ — a quiet or tranquil life
  խաղաղաւէտ կեանքxałaławēt keankʿ — a peaceful life
  փափկասուն կեանքpʿapʿkasun keankʿ — a delectable life
  հեշտալի կեանքheštali keankʿ — an effeminate or luxurious life
  զուարճալից կեանքzuarčalicʿ keankʿ — an agreeable life
  սոսկական վարել կեանսsoskakan varel keans — to lead a private life
  անզբօս վարել կեանսanzbōs varel keans — to lead a serious life
  հովուական վարել կեանսhovuakan varel keans — to lead a pastoral life
  ցկեանսcʿkeans — for life
  ի կեանս իմi keans im — in all my life
  երբէք ի կեանս իմerbēkʿ i keans im — never in my life
  զամենայն աւուրս կենաց իմոցzamenayn awurs kenacʿ imocʿ — for my whole lifetime
  յաւիտենական, հանդերձեալ կեանքyawitenakan, handerjeal keankʿ — eternal life, the life to come, the next world
  ընթացք, երկարութիւն եւ վախճան կենացəntʿacʿkʿ, erkarutʿiwn ew vaxčan kenacʿ — the course, the duration and the end of life
  մեկին/ամփոփ կեանքmekin/ampʿopʿ keankʿ — a retired life
  անշուք/աննշան կեանքanšukʿ/annšan keankʿ — obscure life, life of obscurity
  կեանք զերծ ի հոգոց եւ ի կրիցkeankʿ zerc i hogocʿ ew i kricʿ — a life free from passion, uneasiness or anxieties
  հասարակաց վարել կեանսhasarakacʿ varel keans — to live in common
  բերկրալից, հաճոյական վարել կեանսberkralicʿ, hačoyakan varel keans — to lead a happy, comfortable life
  դողալ ի վերայ կենաց ուրուքdołal i veray kenacʿ urukʿ — to tremble for another's life or days
  կեանս պարգեւելkeans pargewel — to grant life to
  շահել զկեանսšahel zkeans — to gain one's living
  ի վտանգ արկանել զկեանսi vtang arkanel zkeans — to imperil, to hazard or expose one's life to danger
  ազատել կամ կորուսանել զկեանսazatel kam korusanel zkeans — to save or lose the life
  ի կենաց արկանել, զրաւել, բառնալ, լուծանելi kenacʿ arkanel, zrawel, baṙnal, lucanel — to deprive of life, to put to death, to kill
  ընդ մէջ կենաց եւ մահու լինելənd mēǰ kenacʿ ew mahu linel — to be a question of life or death
  ի կենաց անկանել, պակասելi kenacʿ ankanel, pakasel — to lose one's life, to die
  հրաժարել ի կենացhražarel i kenacʿ — to renounce life
  փոխիլ ի կենաց աստիpʿoxil i kenacʿ asti — to make one's exit from this world
  ելանել ի կենացelanel i kenacʿ — to depart this life
  սուղն են կեանքsułn en keankʿ — life is short
  ի վտանգի կան կեանք նորաi vtangi kan keankʿ nora — his life is in danger
  ընդ կեանս եւ ընդ մահənd keans ew ənd mah — half alive and half dead
  տալ տաց զկեանս իմ վասն նորաtal tacʿ zkeans im vasn nora — I would lay down my life for him or her
  ի կեանս եւ ի մահուi keans ew i mahu — in life and death
  ժամանակն է ոստայն կենաց/որ հինու զկեանսžamanakn ē ostayn kenacʿ/or hinu zkeans — time is the stuff that life is made of
  ըստ կենաց եւ վախճաննəst kenacʿ ew vaxčann — people die as they live

DeclensionEdit

Usage notesEdit

The word has the following combining forms:

 • կեան- (kean-) (when stressed)
 • կեն- (ken-) (when unstressed)
 • կեանս- (keans-) (the plural accusative)
 • կենս- (kens-) (the former unstressed)
 • կենց- (kencʿ-), from *կեանց (*keancʿ), the older genitive/dative of կեանք (keankʿ) replaced later by կենաց (kenacʿ)
 • կենդ- (kend-), from կեն- (ken-)
 • կենդան- (kendan-), from կենդ- (kend-) + -ան (-an)

Derived termsEdit

DescendantsEdit

ReferencesEdit

 • կեանք in Mathias Bedrossian (1879), New Dictionary Armenian–English, Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • կեանք in Gabriēl Awetikʿean, Xačʿatur Siwrmēlean, Mkrtičʿ Awgerean (1836–37), Nor baṙgirkʿ haykazean lezui [New Dictionary of the Armenian Language], in 2 vols, Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • կեալ in Hračʿeay Ačaṙean (1971–79), Hayerēn armatakan baṙaran [Dictionary of Armenian Root Words], in 4 vols (second edition), Yerevan: Yerevan State University