កិរិយាស័ព្ទ

KhmerEdit

NounEdit

កិរិយាស័ព្ទ (keriyaa səp)

  1. verb
Last modified on 21 August 2013, at 10:09