ដប់បួន

KhmerEdit

Khmer cardinal numbers
 <  ១៣ ១៤ ១៥  > 
    Cardinal : ដប់បួន
    Ordinal : ទីដប់បួន

PronunciationEdit

NumeralEdit

ដប់បួន (dop buən)

  1. fourteen
    Khmer numeral: ១៤
Previous: ដប់បី or ១៣
Next: ដប់ប្រាំ or ១៥
Last modified on 11 October 2013, at 20:17