ដប់‌មួយ

KhmerEdit

Khmer cardinal numbers
 <  ១០ ១១ ១២  > 
    Cardinal : ដប់‌មួយ
    Ordinal : ទីដប់‌មួយ

PronunciationEdit

  • IPA(key): /ɗɑp muəj/, /muəj dɔnɗɑp/

NumeralEdit

ដប់មួយ (dop muəy; colloquial: muəy dondop)

  1. eleven
    Khmer numeral: ១១
Previous: ដប់ or ១០
Next: ដប់ពីរ or ១២
Last modified on 13 October 2013, at 19:39