ពិឃាត

KhmerEdit

VerbEdit

ពិឃាត (pi-kʰiet)

  1. to murder, execute, kill

Derived termsEdit

SynonymsEdit

  • ប្រហារជីវិត, ប្រតិបត្ដិ
  • សម្លាប់, ផ្ដាច់ជីវិត
Last modified on 11 October 2013, at 20:12