Appendix:Place names in Friesland

Municipalities in the Netherlands province of Fryslân

 • Achtkarspelen
 • Ameland
 • Boarnsterhim
 • Bolsward
 • Dantumadeel
 • Dongeradeel
 • Ferwerderadiel
 • Franekeradeel
 • Gaasterlân-Sleat
 • Harlingen
 • Heerenveen
 • Het Bildt
 • Kollumerland en Nieuwkruisland
 • Leeuwarden
 • Leeuwarderadeel
 • Lemsterland
 • Littenseradiel
 • Menaldumadeel
 • Nijefurd
 • Ooststellingwerf
 • Opsterland
 • Schiermonnikoog
 • Skarsterlân
 • Smallingerland
 • Sneek
 • Terschelling
 • Tytsjerksteradiel
 • Vlieland
 • Weststellingwerf
 • Wymbritseradiel
 • Wûnseradiel

Places in the Netherlands municipality of Achtkarspelen

 • Augustinusga
 • Boelenslaan
 • Buitenpost
 • Drogeham
 • Gerkesklooster-Stroobos
 • Harkema
 • Kootstertille
 • Surhuisterveen
 • Surhuizum
 • Twijzel
 • Twijzelerheide

Places in the Netherlands municipality of Ameland

Places in the Netherlands municipality of Boarnsterhim

 • Akkrum
 • Aldeboarn
 • Dearsum
 • Eagum
 • Friens
 • Grou
 • Idaerd
 • Jirnsum
 • Nes
 • Poppenwier
 • Raerd
 • Reduzum
 • Sibrandabuorren
 • Terherne
 • Tersoal
 • Warstiens
 • Warten
 • Wergea

Places in the Netherlands municipality of Bolsward

 • Bolsward

Places in the Netherlands municipality of Dantumadeel

 • Broeksterwoude
 • Damwoude
 • De Valom
 • Driesum
 • Rinsumageest
 • Roodkerk
 • Sijbrandahuis
 • Veenwouden
 • Veenwoudsterwal
 • Wouterswoude
 • Zwaagwesteinde

Places in the Netherlands municipality of Dongeradeel

 • Aalsum
 • Anjum
 • Bornwird
 • Brantgum
 • Dokkum
 • Ee
 • Engwierum
 • Foudgum
 • Hantum
 • Hantumeruitburen
 • Hantumhuizen
 • Hiaure
 • Holwerd
 • Jouswier
 • Lioessens
 • Metslawier
 • Moddergat
 • Morra
 • Nes
 • Niawier
 • Oosternijkerk
 • Oostrum
 • Paesens
 • Raard
 • Ternaard
 • Waaxens
 • Wetsens
 • Wierum

Places in the Netherlands municipality of Ferwerderadiel

 • Bartlehiem
 • Blije
 • Burdaard
 • Ferwert
 • Ginnum
 • Hallum
 • Hegebeintum
 • Jannum
 • Jislum
 • Lichtaard
 • Marrum
 • Reitsum
 • Wânswert

Places in the Netherlands municipality of Franekeradeel

 • Achlum
 • Boer
 • Dongjum
 • Firdgum
 • Franeker
 • Herbaijum
 • Hitzum
 • Klooster-Lidlum
 • Oosterbierum
 • Peins
 • Pietersbierum
 • Ried
 • Schalsum
 • Sexbierum
 • Tzum
 • Tzummarum
 • Zweins

Places in the Netherlands municipality of Gaasterlân-Sleat

 • Bakhuizen
 • Balk
 • Elahuizen
 • Harich
 • Kolderwolde
 • Mirns
 • Nijemirdum
 • Oudega
 • Oudemirdum
 • Rijs
 • Ruigahuizen
 • Sloten
 • Sondel
 • Wijckel

Places in the Netherlands municipality of Harlingen

 • Harlingen
 • Midlum
 • Wijnaldum

Places in the Netherlands municipality of Heerenveen

 • Bontebok
 • De Knipe
 • Gersloot
 • Heerenveen
 • Hoornsterzwaag
 • Jubbega
 • Katlijk
 • Luinjeberd
 • Mildam
 • Nieuwehorne
 • Nieuweschoot
 • Oranjewoud
 • Oudehorne
 • Oudeschoot
 • Terband
 • Tjalleberd

Places in the Netherlands municipality of Het Bildt

 • Minnertsga
 • Oudebildtzijl
 • Sint Annaparochie
 • Sint Jacobiparochie
 • Vrouwenparochie
 • Westhoek

Places in the Netherlands municipality of Kollumerland en Nieuwkruisland

 • Augsbuurt
 • Burum
 • Kollum
 • Kollumerpomp
 • Kollumerzwaag
 • Munnekezijl
 • Oudwoude
 • Triemen
 • Veenklooster
 • Warfstermolen
 • Westergeest
 • Zwagerbosch

Places in the Netherlands municipality of Leeuwarden

 • Goutum
 • Hempens/Teerns
 • Leeuwarden
 • Lekkum
 • Miedum
 • Snakkerburen
 • Wirdum/Swichum
 • Wytgaard

Places in the Netherlands municipality of Leeuwarderadeel

 • Bartlehiem
 • Britsum
 • Cornjum
 • Finkum
 • Hijum
 • Jelsum
 • Oude Leije
 • Stiens

Places in the Netherlands municipality of Lemsterland

 • Bantega
 • Delfstrahuizen
 • Echten
 • Echtenerbrug
 • Eesterga
 • Follega
 • Lemmer
 • Oosterzee
 • Oosterzee-Buren

Places in the Netherlands municipality of Littenseradiel

 • Baaium
 • Baard
 • Bears
 • Boazum
 • Britswert
 • Easterein
 • Easterlittens
 • Easterwierrum
 • Hidaard
 • Hilaard
 • Hinnaard
 • Húns
 • Iens
 • Itens
 • Jellum
 • Jorwert
 • Kûbaard
 • Leons
 • Lytsewierrum
 • Mantgum
 • Reahûs
 • Rien
 • Spannum
 • Waaksens
 • Weidum
 • Winsum
 • Wiuwert
 • Wjelsryp
 • Wommels

Places in the Netherlands municipality of Menaldumadeel

 • Beetgum
 • Beetgumermolen
 • Berlikum
 • Blessum
 • Boksum
 • Deinum
 • Dronrijp
 • Engelum
 • Marssum
 • Menaldum
 • Schingen
 • Slappeterp
 • Wier

Places in the Netherlands municipality of Nijefurd

 • Hemelum
 • Hindeloopen
 • It Heidenskip
 • Koudum
 • Molkwerum
 • Nijhuizum
 • Stavoren
 • Warns
 • Workum

Places in the Netherlands municipality of Ooststellingwerf

 • Appelscha
 • Donkerbroek
 • Elsloo
 • Fochteloo
 • Haule
 • Haulerwijk
 • Langedijke
 • Makkinga
 • Nijeberkoop
 • Oldeberkoop
 • Oosterwolde
 • Ravenswoud
 • Waskemeer

Places in the Netherlands municipality of Opsterland

 • Bakkeveen
 • Beetsterzwaag
 • Frieschepalen
 • Gorredijk
 • Hemrik
 • Jonkerslân
 • Langezwaag
 • Lippenhuizen
 • Luxwoude
 • Nij Beets
 • Olterterp
 • Siegerswoude
 • Terwispel
 • Tijnje
 • Ureterp
 • Wijnjewoude

Places in the Netherlands municipality of Schiermonnikoog

 • Schiermonnikoog

Places in the Netherlands municipality of Skarsterlân

 • Akmarijp
 • Boornzwaag
 • Broek
 • Dijken
 • Doniaga
 • Goingarijp
 • Haskerdijken
 • Haskerhorne
 • Idskenhuizen
 • Joure
 • Langweer
 • Legemeer
 • Nieuwebrug
 • Nijehaske
 • Oldeouwer
 • Oudehaske
 • Ouwster-Nijega
 • Ouwsterhaule
 • Rohel
 • Rotstergast
 • Rotsterhaule
 • Rottum
 • Scharsterbrug
 • Sint Nicolaasga
 • Sintjohannesga
 • Snikzwaag
 • Terkaple
 • Teroele
 • Tjerkgaast
 • Vegelinsoord

Places in the Netherlands municipality of Smallingerland

 • Boornbergum
 • De Tike
 • De Veenhoop
 • De Wilgen
 • Drachten
 • Drachtstercompagnie
 • Goëngahuizen
 • Houtigehage
 • Kortehemmen
 • Nijega
 • Opeinde
 • Oudega
 • Rottevalle
 • Smalle Ee

Places in the Netherlands municipality of Sneek

 • Loënga
 • Offingawier
 • Sneek
 • Ysbrechtum

Places in the Netherlands municipality of Terschelling

 • Baaiduinen
 • Formerum
 • Hee
 • Hoorn
 • Horp
 • Kaart
 • Kinnum
 • Landerum
 • Lies
 • Midsland
 • Midsland aan Zee
 • Oosterend
 • Seerijp
 • West aan Zee
 • West-Terschelling

Places in the Netherlands municipality of Tytsjerksteradiel

 • Aldtsjerk
 • Bartlehiem
 • Burgum
 • Earnewâld
 • Eastermar
 • Garyp
 • Gytsjerk
 • Hurdegaryp
 • Jistrum
 • Mûnein
 • Noardburgum
 • Oentsjerk
 • Ryptsjerk
 • Sumar
 • Suwâld
 • Tytsjerk
 • Wyns

Places in the Netherlands municipality of Vlieland

 • Oost-Vlieland

Places in the Netherlands municipality of Weststellingwerf

 • Blesdijke
 • Boijl
 • De Blesse
 • De Hoeve
 • Langelille
 • Munnekeburen
 • Nijeholtpade
 • Nijeholtwolde
 • Nijelamer
 • Nijetrijne
 • Noordwolde
 • Oldeholtpade
 • Oldeholtwolde
 • Oldelamer
 • Oldetrijne
 • Oosterstreek
 • Peperga
 • Scherpenzeel
 • Slijkenburg
 • Sonnega
 • Spanga
 • Steggerda
 • Ter Idzard
 • Vinkega
 • Wolvega
 • Zandhuizen

Places in the Netherlands municipality of Wymbritseradiel

 • Abbega
 • Blauwhuis
 • Folsgare
 • Gaastmeer
 • Gauw
 • Goënga
 • Greonterp
 • Heeg
 • Hommerts
 • IJlst
 • Idzega
 • Indijk
 • Jutrijp
 • Koufurdurrige
 • Nijland
 • Oosthem
 • Oppenhuizen
 • Oudega
 • Sandfirden
 • Scharnegoutum
 • Smallebrugge
 • Tirns
 • Tjalhuizum
 • Uitwellingerga
 • Westhem
 • Wolsum
 • Woudsend
 • Ypecolsga

Places in the Netherlands municipality of Wûnseradiel

 • Allingawier
 • Arkum
 • Arum
 • Atzeburen
 • Baarderburen
 • Baburen
 • Breezanddijk
 • Burgwerd
 • Cornwerd
 • De Blokken
 • Dedgum
 • Dijksterburen
 • Doniaburen
 • Eemswoude
 • Engwier
 • Exmorra
 • Exmorrazijl
 • Ferwoude
 • Gaast
 • Gooium
 • Grauwe Kat
 • Harkezijl
 • Hartwerd
 • Hayum
 • Hemert
 • Hichtum
 • Hieslum
 • Idsegahuizum
 • Idserdaburen
 • It Fliet
 • Jonkershuizen
 • Jousterp
 • Kampen
 • Kimswerd
 • Kooihuizen
 • Kornwerderzand
 • Koudehuizum
 • Lollum
 • Longerhouw
 • Makkum
 • Oosthem
 • Parrega
 • Piaam
 • Pingjum
 • Rijtseterp
 • Scharneburen
 • Schettens
 • Schraard
 • Strand
 • Tjerkwerd
 • Vierhuizen
 • Witmarsum
 • Wonneburen
 • Wons
 • Zurich
Last modified on 11 November 2005, at 20:34