Last modified on 27 April 2012, at 11:31

Rhymes:English:-ɜː(ɹ)bən

Rhymes » English » ɜː » ɜː(ɹ)bən


PronunciationEdit

-ûrbən, /-ɜː(ɹ)bən/, /-3:(r)b@n/

RhymesEdit

NotesEdit

  1. In non-rhotic accents, words ending in -ɜːbən, -ɜːbə(ɹ)n and -ɜː(ɹ)bə(ɹ)n are also rhymes for words on this page.

Two syllablesEdit

Three syllablesEdit

Four syllablesEdit