Open main menu

Contents

Ancient GreekEdit

EtymologyEdit

From εὐσεβής (eusebḗs, pious) +‎ -εια (-eia). The sense “dharma” is a semantic loan from Ashokan Prakrit 𑀥𑀁𑀫 (dhaṃma).

PronunciationEdit

 

NounEdit

εὐσέβειᾰ (eusébeiaf (genitive εὐσεβείᾱς); first declension

 1. (religion) piety
  • Bacchylides (c.518‑ c.451 BCE), Epinicians. Ode 3 Ἱέρωνι Συρακοσίῳ Ἵπποις Ὀλύμπια [For Hieron of Syracuse Chariot-Race at Olympia 468 BCE], 58‑62.
   Module:Quotations:257: attempt to concatenate field 'work' (a boolean value)
  • Aeschines, Against Ctesiphon, 3,129, ed. Charles Darwin Adams.
   ἐπειδὴ δὲ οὔτε τὰ χρήματα ἐξέτινον τῷ θεῷ, τούς τ᾽ ἐναγεῖς κατήγαγον, καὶ τοὺς εὐσεβεῖς καὶ κατελθόντας διὰ τῶν Ἀμφικτυόνων ἐξέβαλον, οὕτως ἤδη τὴν δευτέραν στρατείαν ἐποιήσαντο, πολλῷ χρόνῳ ὕστερον, ἐπανεληλυθότος Φιλίππου ἐκ τῆς ἐπὶ τοὺς Σκύθας στρατείας, τῶν μὲν θεῶν τὴν ἡγεμονίαν τῆς εὐσεβείας ἡμῖν παραδεδωκότων, τῆς δὲ Δημοσθένους δωροδοκίας ἐμποδὼν γεγενημένης.
   epeidḕ dè oúte tà khrḗmata exétinon tôi theôi, toús t᾽ enageîs katḗgagon, kaì toùs eusebeîs kaì katelthóntas dià tôn Amphiktuónōn exébalon, hoútōs ḗdē tḕn deutéran strateían epoiḗsanto, pollôi khrónōi hústeron, epanelēluthótos Philíppou ek tês epì toùs Skúthas strateías, tôn mèn theôn tḕn hēgemonían tês eusebeías hēmîn paradedōkótōn, tês dè Dēmosthénous dōrodokías empodṑn gegenēménēs.
   (please add an English translation of this quote)
  • Septuagint (Rahlfs), Isaiah 11,1-2.
   καὶ ἐξελεύσεται ῥάβδος ἐκ τῆς ῥίζης ιεσσαι καὶ ἄνθος ἐκ τῆς ῥίζης ἀναβήσεται / καὶ ἀναπαύσεται ἐπ' αὐτὸν πνεῦμα τοῦ θεοῦ πνεῦμα σοφίας καὶ συνέσεως πνεῦμα βουλῆς καὶ ἰσχύος πνεῦμα γνώσεως καὶ εὐσεβείας
   kaì exeleúsetai rhábdos ek tês rhízēs iessai kaì ánthos ek tês rhízēs anabḗsetai / kaì anapaúsetai ep' autòn pneûma toû theoû pneûma sophías kaì sunéseōs pneûma boulês kaì iskhúos pneûma gnṓseōs kaì eusebeías
   (please add an English translation of this quote)
  • Septuagint (Rahlfs), Proverbs 13,11.
   ὕπαρξις ἐπισπουδαζομένη μετὰ ἀνομίας ἐλάσσων γίνεται ὁ δὲ συνάγων ἑαυτῷ μετ' εὐσεβείας πληθυνθήσεται δίκαιος οἰκτίρει καὶ κιχρᾷ
   húparxis epispoudazoménē metà anomías elássōn gínetai ho dè sunágōn heautôi met' eusebeías plēthunthḗsetai díkaios oiktírei kaì kikhrâi
   (please add an English translation of this quote)
  • SBL Greek New Testament, Acts 3,12.
   ἰδὼν δὲ ὁ Πέτρος ἀπεκρίνατο πρὸς τὸν λαόν· Ἄνδρες Ἰσραηλῖται, τί θαυμάζετε ἐπὶ τούτῳ, ἢ ἡμῖν τί ἀτενίζετε ὡς ἰδίᾳ δυνάμει ἢ εὐσεβείᾳ πεποιηκόσιν τοῦ περιπατεῖν αὐτόν;
   idṑn dè ho Pétros apekrínato pròs tòn laón; Ándres Israēlîtai, tí thaumázete epì toútōi, ḕ hēmîn tí atenízete hōs idíāi dunámei ḕ eusebeíāi pepoiēkósin toû peripateîn autón?
   (please add an English translation of this quote)
  • Titus Flavius Josephus, Against Apion, I,60, ed. Niese.
   Ἡμεῖς τοίνυν οὔτε χώραν οἰκοῦμεν παράλιον οὔτ᾽ ἐμπορίαις χαίρομεν οὐδὲ ταῖς πρὸς ἄλλους διὰ τούτων ἐπιμιξίαις, ἀλλ᾽ εἰσὶ μὲν ἡμῶν αἱ πόλεις μακρὰν ἀπὸ θαλάσσης ἀνῳκισμέναι, χώραν δὲ ἀγαθὴν νεμόμενοι ταύτην ἐκπονοῦμεν μάλιστα δὴ πάντων περὶ παιδοτροφίαν φιλοκαλοῦντες καὶ τὸ φυλάττειν τοὺς νόμους καὶ τὴν κατὰ τούτους παραδεδομένην εὐσέβειαν ἔργον ἀναγκαιότατον παντὸς τοῦ βίου πεποιημένοι.
   Hēmeîs toínun oúte khṓran oikoûmen parálion oút᾽ emporíais khaíromen oudè taîs pròs állous dià toútōn epimixíais, all᾽ eisì mèn hēmôn hai póleis makràn apò thalássēs anōikisménai, khṓran dè agathḕn nemómenoi taútēn ekponoûmen málista dḕ pántōn perì paidotrophían philokaloûntes kaì tò phuláttein toùs nómous kaì tḕn katà toútous paradedoménēn eusébeian érgon anankaiótaton pantòs toû bíou pepoiēménoi.
   (please add an English translation of this quote)
  • Septuagint (Rahlfs), 4 Maccabees 6,22.
   πρὸς ταῦτα ὑμεῖς μέν ὦ αβρααμ παῖδες εὐγενῶς ὑπὲρ τῆς εὐσεβείας τελευτᾶτε
   pròs taûta humeîs mén ô abraam paîdes eugenôs hupèr tês eusebeías teleutâte
   (please add an English translation of this quote)
 2. filial piety
  • Module:Quotations:257: attempt to concatenate field 'work' (a boolean value) The Republic. 615c (book X), ed. John Burnet.
   Module:Quotations:257: attempt to concatenate field 'work' (a boolean value)
 3. loyalty
 4. (Indian religions) dharma[1]
  • Circa 258 BCE, from one of the Edicts of Ashoka on the Kandahar Bilingual Rock Inscription:
   δέκα ἐτῶν πληρη[θέντ]ων βασι[λ]εὺς
   Πιοδασσης εὐσέβεια[ν ἔδ]ε[ι]ξεν τοῖς ἀν-
   θρώποις, καὶ ἀπὸ τούτου εὐσεβεστέρους
   τοὺς ἀνθρώπους ἐποίησεν καὶ πάντα
   εὐθηνεῖ κατὰ πᾶσαν γῆν
   déka etôn plērē[thént]ōn basi[l]eùs
   Piodassēs eusébeia[n éd]e[i]xen toîs an-
   thrṓpois, kaì apò toútou eusebestérous
   toùs anthrṓpous epoíēsen kaì pánta
   euthēneî katà pâsan gên
   Ten years [of reign] having been completed, King
   Piodasses [Ashoka] made known [the doctrine of] dharma
   to men; and from this moment he has made
   men more pious, and everything
   thrives throughout the whole world.

DeclensionEdit

AntonymsEdit

Related termsEdit

DescendantsEdit

ReferencesEdit

 1. ^ Paul Hacker (July 2006), “Dharma in Hinduism”, in Journal of Indian Philosophy[1], volume 34, issue 5, page 480 of 479-496.

Further readingEdit


GreekEdit

PronunciationEdit

 • IPA(key): /efˈse.vi.a/
 • Hyphenation: ευ‧σέ‧βει‧α

NounEdit

εὐσέβεια (eὐséveiaf

 1. Polytonic form of ευσέβεια (efséveia)