Open main menu

Contents

ArmenianEdit

EtymologyEdit

From Old Armenian քար (kʿar).

PronunciationEdit

NounEdit

քար (kʿar)

 1. stone, rock
  քար առնելkʿar aṙnelsee քար քաշել
  քար դառնալkʿar daṙnalto turn to stone; to freeze, to stop moving; (figuratively) to be ruthless or merciless
  քար կտրելkʿar ktrelto mine; (figuratively) to be stumped, to be baffled, to be brought to a standstill; to freeze from cold
  քար նետելkʿar netelto throw stones; to make a sharp remark, to retort
  քար ու կապkʿar u kapprohibition; bad luck, misfortune
  քար ու կարկուտ տեղալ գլխինkʿar u karkut tełal glxinto oppress and torment a lot
  քար ու հողkʿar u hołland, earth
  քար ուտելkʿar utelto be starving
  քար ուտեմ, քացախ խմեմkʿar utem, kʿacʿax xmemlet me be deprived of food and drink, let me not live well
  քար ու քանդ անելkʿar u kʿand anelto destroy, to ruin
  քար ու քաշանքkʿar u kʿašankʿtribulations, ordeals
  քար ու քարափkʿar u kʿarapʿareas difficult to access; impasse, rock, cliff, mountain
  քար ու քացախkʿar u kʿacʿaxpoison, blight
  քար ու քացախ ուտելkʿar u kʿacʿax utelto not live well, to deprive oneself of everything
  քար ու քոլkʿar u kʿolwasteland, wilderness, desert
  քար ու քռաkʿar u kʿṙarocky, rugged (area)
  քար քաշելkʿar kʿašelto do heavy work, to work hard; to place a gravestone; (ironically) said to someone who complains after a little bit of light work
  քար քարի վրա չթողնել՝ չմնալkʿar kʿari vra čʿtʿołnel, čʿmnalto destroy, to be destroyed
  քարը այնպես ձգել փոսը, որ յոթը զույգ եզներ չկարողանան հանելkʿarə aynpes jgel pʿosə, or yotʿə zuyg ezner čʿkarołanan hanelto destroy work in such a way so as to make it impossible to correct
  քարը գոգիցը՝ փեշիցը թափելkʿarə gogicʿə, pʿešicʿə tʿapʿelto step back, to yield
  քարը ծովն ընկնելkʿarə covn ənknel1) to meet with misfortune or bad luck. 2) to be deposed or dethroned.
  քարը ծովը գցելkʿarə covə gcʿelto cause misfortune, to do harm
  քարը կճաթիkʿarə kčatʿiit’s extremely cold
  քարը տեղը դնելkʿarə tełə dnelto say the right thing
  քարն էլ է իր ձեռքին, պոպոքն էլkʿarn ēl ē ir jeṙkʿin, popokʿn ēlhe (or she) has all the power in his hands; he can do as he pleases.
  քարե քար ընկնելkʿare kʿar ənknelto live a hard life
  քարի հետ քաղվել, մաղի հետ մաղվելkʿari het kʿałvel, małi het małvelto work wickedly
  քարի-հողի (կամ՝ քարի-քոլի) հետ կռիվ տալkʿari-hołi (kam, kʿari-kʿoli) het kṙiv talto work hard, to go to great pains to do or get something
  քարից հաց հանելkʿaricʿ hacʿ hanelto obtain one’s daily bread through heavy agricultural work
  քարից հացի հոտ առնելkʿaricʿ hacʿi hot aṙnelto suffer from starvation
  քարից յուղ հանելkʿaricʿ yuł hanelto be dexterous or handy
  քարից-քար խփելkʿaricʿ-kʿar xpʿelto trap, to ensnare
  քարն իմ գլուխըkʿarn im gluxəlet whatever happen
  քարովն ընկնելkʿarovn ənknelto fall from a rock or cliff and die
  քարով տալkʿarov talto hit or beat with a rock
  քարով քոլով գցելkʿarov kʿolov gcʿelto deliberately change the subject to avoid dealing with someone’s problem
  քարերը կաղաղակենkʿarerə kałałaken1) to try to hide something that cannot be hidden and will come to light sooner or later. 2) the rocks are witnesses to the secret.
  բախտին քար գցելbaxtin kʿar gcʿelto throw away your luck or fortune because of malpractice or wrongdoing
  յոթ քարի արանքyotʿ kʿari arankʿa very trapped, inescapable situation
 2. rock, cliff
 3. mountain
 4. precious stone, gem
 5. flint, gunflint
 6. weight (stone used for weighing objects)
 7. (figuratively) piece (in board games, such as backgammon and chess)
  քար առնելkʿar aṙnel(in backgammon) to remove an opponent’s lost piece
  քար տալkʿar tal(in board games) to deliberately leave a piece unprotected for an opponent to take
 8. (figuratively) distress, grief, anguish

DeclensionEdit

AdjectiveEdit

քար (kʿar) (superlative ամենաքար)

 1. (figuratively) hard, strong, solid
  քար անտարբերությունkʿar antarberutʿyunstone-cold indifference
  քար լռություն պահելkʿar lṙutʿyun pahelto stay completely silent
 2. (figuratively) insensitive, callous, indifferent, pitiless

DeclensionEdit


Old ArmenianEdit

EtymologyEdit

Ačaṙean derives from Proto-Indo-European *kar- (stone; hard), with such cognates as Sanskrit कर्कर (karkara, hard, firm), Ancient Greek κάρκαρος (kárkaros, hard, rough), Latin cancer (crab), Welsh carn (cairn). This is accepted by J̌ahukyan. See Pokorny for this root, without the Armenian.

On the other hand, Martirosyan argues for a derivation from a substrate word *kar-, also reflected in the Armenian place name Քարքէ (Kʿarkʿē); see there for more.

NounEdit

քար (kʿar)

 1. stone
  քար պատուականkʿar patuakanprecious stone, jewel, gem
  քար դժոխայինkʿar džoxayininfernal stone, caustic
  քար կրայինkʿar krayinlimestone
  քար ծանրակշիռkʿar canrakšiṙponderous, heavy spar, cawk
  քար մանրիկkʿar manriksmall stone, pebble, gravel
  հարկանել քարիւ, քարկոծել քարամբքharkanel kʿariw, kʿarkocel kʿarambkʿto stone, to lapidate, to stone to death
  հալածել քարամբքhalacel kʿarambkʿto pelt with stones
  չթողուլ, չմնալ, քար ի քարի վերայčʿtʿołul, čʿmnal, kʿar i kʿari veraynot to leave, not to remain one stone standing
  հարկանել զոտն զքարիharkanel zotn zkʿarito strike the foot against a stone
  միով քարամբ զերկուս պարսաքարել (ընդ աջ եւ ընդ ահեակ յաջողել)miov kʿaramb zerkus parsakʿarel (ənd aǰ ew ənd aheak yaǰołel)to kill two birds with one stone

DeclensionEdit

Derived termsEdit

DescendantsEdit

ReferencesEdit

 • Petrosean, H. Matatʿeay V. (1879), “քար”, in Nor Baṙagirkʿ Hay-Angliarēn [New Dictionary Armenian–English], Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • Awetikʿean, G.; Siwrmēlean, X.; Awgerean, M. (1836–1837), “քար”, in Nor baṙgirkʿ haykazean lezui [New Dictionary of the Armenian Language] (in Old Armenian), Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • Ačaṙean, Hračʿeay (1979), “քար”, in Hayerēn armatakan baṙaran [Dictionary of Armenian Root Words] (in Armenian), volume IV, 2nd edition, reprint of the original 1926–1935 seven-volume edition, Yerevan: University Press, pages 558–560
 • J̌ahukyan, Geworg (2010), “քար”, in Vahan Sargsyan, editor, Hayeren stugabanakan baṙaran [Armenian Etymological Dictionary] (in Armenian), Yerevan: Asoghik, page 778
 • Pokorny, Julius (1959), “³kar-”, in Indogermanisches etymologisches Wörterbuch [Indo-European Etymological Dictionary] (in German), volume II, Bern, München: Francke Verlag, page 531f
 • Martirosyan, Hrach (2010) Etymological Dictionary of the Armenian Inherited Lexicon (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 8), Leiden, Boston: Brill, pages 685–686