చేపట్టు

Telugu

edit

Etymology

edit

చే- (cē-, hand) +‎ పట్టు (paṭṭu, to hold)

Pronunciation

edit

Verb

edit

చేపట్టు (cēpaṭṭu) (causal చేపట్టించు)

  1. To take by the hand, hold the hand.
    Synonym: గ్రహించు (grahiñcu)
  2. (literary) To take the hand.
  3. To marry.
    Synonym: పెండ్లియాడు (peṇḍliyāḍu)

Conjugation

edit
PAST TENSE singular plural
1st person: నేను (nēnu) / మేము (mēmu) చేపట్టాను
cēpaṭṭānu
చేపట్టాము
cēpaṭṭāmu
2nd person: నీవు (nīvu) / మీరు (mīru) చేపట్టావు
cēpaṭṭāvu
చేపట్టారు
cēpaṭṭāru
3rd person m: అతను (atanu) / వారు (vāru) చేపట్టాడు
cēpaṭṭāḍu
చేపట్టారు
cēpaṭṭāru
3rd person f: ఆమె (āme) / వారు (vāru) చేపట్టింది
cēpaṭṭindi
3rd person n: అది (adi) / అవి (avi) చేపట్టారు
cēpaṭṭāru

References

edit