ప్రొద్దు

Telugu edit

Alternative forms edit

Etymology edit

Inherited from Proto-Dravidian *pōẓ. Cognate with Tamil பொழுது (poḻutu), போழ்து (pōḻtu, time), Malayalam പൊഴുത് (poḻutŭ), Kannada ಹೊತ್ತು (hottu, time), Tulu ಪೊರ್ತ್ (portŭ, time, sun), Gondi [script needed] (poṛd, sun, hour) and Kolami పొద్ద్ (podd‌, sun).

Pronunciation edit

Noun edit

ప్రొద్దు (proddun (plural ప్రొద్దులు)

 1. the sun
  Synonyms: వెలుగురేడు (velugurēḍu), ఎండదొర (eṇḍadora), రేకంటు (rēkaṇṭu), సూర్యుడు (sūryuḍu), ఆదిత్యుడు (ādityuḍu), ఉష్ణాంశువు (uṣṇāṁśuvu), ఉష్ణుడు (uṣṇuḍu), దినకరుడు (dinakaruḍu), పూషుడు (pūṣuḍu), భానుడు (bhānuḍu), భాస్కరుడు (bhāskaruḍu), మిత్రుడు (mitruḍu), మిహిరుడు (mihiruḍu), రవి (ravi)
 2. time
  Synonyms: పూట (pūṭa), వేళ (vēḷa), కాలము (kālamu)
 3. a day
  Synonyms: నాడు (nāḍu), రోజు (rōju), దినము (dinamu)
 4. half a day
 5. dawn
 6. morning

Declension edit

ప్రొద్దు (proddu) is a Class A noun, meaning the stem does not change in the oblique form.

The template Template:te-decl-A does not use the parameter(s):
1=ప్రొద్దులు
Please see Module:checkparams for help with this warning.

Telugu Declension. Telugu nouns have six classes (A-F), each with their own way of declining the noun stem. Read more here, under "Oblique Stem Formation": https://en.wikipedia.org/wiki/Telugu_grammar#Nouns


The nominative case is simply the default, underlined form of the noun.

All Telugu nouns have the nominative plural ending of "-లు".

Case/Form Singular Plural
Nominative Undeclined Form Undeclined Form + Plural Ending
Accusative ప్రొద్దుని (prodduni) ప్రొద్దులుని (prodduluni)
Instrumental ప్రొద్దుతో (proddutō) ప్రొద్దులుతో (proddulutō)
Locative ప్రొద్దులో (proddulō) ప్రొద్దులులో (proddululō)
Inessive (inside) ప్రొద్దులోపల (proddulōpala) ప్రొద్దులులోపల (proddululōpala)
Dative ప్రొద్దుకి (prodduki) ప్రొద్దులుకి (prodduluki)
Genitive ప్రొద్దు (proddu) ప్రొద్దులుల (proddulula)
Oblique ప్రొద్దు (proddu) ప్రొద్దులు (proddulu)

Derived terms edit

References edit