തിങ്കൾ

Malayalam Edit

Alternative forms Edit

തിങ്കള് (tiṅkaḷŭ), തിങ്ങൾ (tiṅṅaḷ)rare

Etymology Edit

Inherited from Proto-Dravidian *tinkaḷ. Cognate with Kannada ತಿಂಗಳು (tiṅgaḷu), Tamil திங்கள் (tiṅkaḷ), Tulu ತಿಙ್ಗೊಳು (tiṅgoḷu).

Pronunciation Edit

  • IPA(key): /t̪iŋɡaɭ/
  • (file)

Noun Edit

തിങ്കൾ (tiṅkaḷ)

  1. Monday
    Synonym: തിങ്കളാഴ്ച (tiṅkaḷāḻca)
  2. moon, earth's satellite

See also Edit

Days of the week in Malayalam · ആഴ്ചയിലെ ദിവസങ്ങൾ (āḻcayile divasaṅṅaḷ) (layout · text)
ഞായർ (ñāyaṟ) തിങ്കൾ (tiṅkaḷ) ചൊവ്വ (covva) ബുധൻ (budhaṉ) വ്യാഴം (vyāḻaṁ) വെള്ളി (veḷḷi) ശനി (śani)
Solar System in Malayalam · സൗരയൂഥം (saurayūthaṁ) (layout · text)
Star സൂര്യൻ (sūryaṉ), ഞായർ (ñāyaṟ)
IAU planets and
notable dwarf planets
ബുധൻ (budhaṉ) ശുക്രൻ (śukraṉ),
വെള്ളി (veḷḷi)
ഭൂമി (bhūmi),
ഞാലം (ñālaṁ)
ചൊവ്വ (covva),
മംഗളം (maṅgaḷaṁ)
സെറീസ് (seṟīsŭ) വ്യാഴം (vyāḻaṁ),
ബൃഹസ്പതി (br̥haspati)
ശനി (śani) യുറാനസ് (yuṟānasŭ) നെപ്റ്റ്യൂൺ (nepṟṟyūṇ) പ്ലൂട്ടൊ (plūṭṭo) എറിസ് (eṟisŭ)
Notable
moons
ചന്ദ്രൻ (candraṉ),
തിങ്കൾ (tiṅkaḷ),
ഇന്ദു (indu),
അമ്പിളി (ampiḷi),
ശശി (śaśi),
ഗ്ലൗ (glau),
സോമൻ (sōmaṉ)
ഫോബോസ് (fōbōsŭ)
ഡൈമസ് (ḍaimasŭ)
അയോ (ayō)
യുറോപ്പ (yuṟōppa)
ഗാനിമീഡ് (gānimīḍŭ)
കലിസ്റ്റോ (kalisṟṟō)
മൈമസ് (maimasŭ)
എൻസെലഡസ് (eṉselaḍasŭ)
ടെത്തിസ് (ṭettisŭ)
ഡയോനി (ḍayōni)
റീയ (ṟīya)
ടൈറ്റൻ (ṭaiṟṟaṉ)
അയാപ്പിറ്റസ് (ayāppiṟṟasŭ)

മിറാന്റ (miṟānṟa)
ഏറിയൽ (ēṟiyal)
അംബ്രിയൽ (ambriyal)
ടിറ്റാനിയ (ṭiṟṟāniya)
ഓബറൊൺ (ōbaṟoṇ)
ട്രൈറ്റൻ (ṭraiṟṟaṉ) കേറൊൺ (kēṟoṇ) ഡിസ്‌നോമിയ (ḍis‌nōmiya)