U+0E2F, ฯ
THAI CHARACTER PAIYANNOI

[U+0E2E]
Thai
[U+0E30]

Thai edit

Etymology edit

Compare Khmer .

Punctuation mark edit

 1. an abbreviation marker (named ไปยาลน้อย or เปยยาลน้อย).

Usage notes edit

 • This marker is used to shorten phrases. Examples:
Full form Short form
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า
song-prá-gà-rú-naa bpròot-glâao-bpròot-grà-mɔ̀ɔm hâi bprà-gàat wâa
(literally) "His Majesty, with his excellent kindness towards every head and fontanel, has this proclamation made"
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ประกาศว่า
song-prá-gà-rú-naa bpròot-glâao hâi bprà-gàat wâa
(literally) "His Majesty, with his excellent kindness towards every head, has this proclamation made"
กรุงเทพมหานครเชียงใหม่
grung-têep-má-hǎa-ná-kɔɔn tʉ̌ng chiiang-mài
"Bangkok Metropolis to Chiang Mai"
กรุงเทพเชียงใหม่
grung-têep tʉ̌ng chiiang-mài
"Bangkok to Chiang Mai"
คณะกรรมการบัญญัติศัพท์นิติศาสตร์ กองธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา มีคำสั่งดังนี้
ká-ná-gam-má-gaan-ban-yàt-sàp-ní-dtì-sàat gɔɔng-tam-má-sàat-lɛ́-gaan-mʉʉang râat-chá-ban-dìt-dtà-yá-sà-paa mii kam-sàng dang-níi
"The Commission for Coinage of Legal Terms, under the Academy of Moral and Political Sciences, the Royal Society of Thailand, issues the following order"
คณะกรรมการ มีคำสั่งดังนี้
ká-ná-gam-má-gaan mii kam-sàng dang-níi
"The Commission issues the following order"
ตามประกาศศาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ให้ เป็นคนไร้ความสามารถและอยู่ในความอนุบาล ลงวันที่ มกราคม ศาลจังหวัดเชียงใหม่ได้...
dtaam bprà-gàat sǎan-jang-wàt-chiiang-mài rʉ̂ʉang hâi gɔɔ-gɔɔ-gɔɔ bpen kon-rái-kwaam-sǎa-mâat lɛ́ yùu nai kwaam-à-nú-baan long wan-tîi nʉ̀ng má-gà-raa-kom sɔ̌ɔng pan hâa rɔ́ɔi hâa-sìp gâao sǎan-jang-wàt-chiiang-mài dâai
"Pursuant to the Announcement of the Chiang Mai Provincial Court Re: AAA adjudged incompetent and placed under curatorship, dated 1 January 2016, the Chiang Mai Provincial Court has..."
ตามประกาศศาลจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ มกราคม ศาล ได้...
dtaam bprà-gàat sǎan-jang-wàt-chiiang-mài long wan-tîi nʉ̀ng má-gà-raa-kom sɔ̌ɔng pan hâa rɔ́ɔi hâa-sìp gâao sǎan dâai
"Pursuant to the Announcement of the Chiang Mai Provincial Court dated 1 January 2016, the Court has..."
 • Formally, the phrases shortened by this marker are read in full.
 • According to the style guide published by the Thai government, this marker is not preceded by a space. But a space is set after the marker, except when the marker is followed by nothing else or by a full stop or some other marks. Examples:
  "xxx xxx"
  "xxx"
  "xxx. xxx."
  "xxx, xxx, xxx."
  "xxx (xxx) xxx"
 • In old usage, this marker was placed before and after the shortened phrase, without any space between them. For example, ข้าพเจ้า was shortened as ข้า.
 • In old usage, this marker could be used to indicate the end of a sentence or paragraph in the same manner as Khmer .
 • In old usage, this marker was also used to indicate dates under the lunar calendar. For example, = Sunday, the second day of the waning moon of the third month (Sunday, the first day of the week, is represented by the figure one placed before the marker . The second day of the waning moon is represented by the figure two placed below the marker; if it is the day of the waxing moon, the figure will be placed above the marker. And the third month is represented by the figure three placed after the marker).

Related terms edit