ខ្ញុំ

See also: ខ្ញី

KhmerEdit

EtymologyEdit

From Old Khmer ខ្ញុំ.

PronunciationEdit

Orthographic and Phonemic ខ្ញុំ
k̥ʰñuṃ
WT romanisation khñom
(standard) IPA(key) /kɲom/

NounEdit

ខ្ញុំ (khñom)

 1. servant, slave

PronounEdit

ខ្ញុំ (khñom)

 1. I, me (first-person singular)
  ខ្ញុំមានអាយុ...ឆ្នាំ
  khñom miən ʼaayuʼ … chnam
  I am ... years old
 2. my
  ផ្ទះខ្ញុំ  ―  phtĕəh khñom  ―  my house

SynonymsEdit

See alsoEdit


Old KhmerEdit

Alternative formsEdit

EtymologyEdit

Extended forms of ញំ (ñaṃ) or *ញុំ (*ñuṃ, emancipated slave assigned to monastery service; servant, slave; inferior, subordinate; minor, young). Also compare synonymous Middle Khmer ñom, corresponding to Modern Khmer ញោម (ñoom).

NounEdit

ខ្ញុំ (khñuṁ)

 1. person assigned to or offering himself for the service of divinities or sanctuaries
  • 900-1100 AD; copied later, “A problematic inscription (K.1237)”, in Udaya: Journal of Khmer Studies[1], volume 14 (PDF), Yosothor, published 2019, halshs-02168837, page 9:
   មន៑ធូលីវ្រះបាទធូលិជេង៑វ្រះកម្រតេ
   ង៑អញ៑តស្តាច៑ទៅបរមេឝ្វរឧន្មិលជ្វន៑ខ្ញុំវណ្ណ៌តំវោន៑មូល
   ម្វាយឝរាសមូលម្វាយ
   man· dhūlī vraḥ pāda dhūli jeṅ· vraḥ kamrate-
   ṅ· ʼañ· ta stāc· dau parameśvara ʼunmila jvan· khñuṁ varṇṇa taṁvon· mūla
   mvāya śarāsa mūla mvāya
   that His Majesty the King who was graciously pleased to go to Parameśvara for the dedication and present slaves: one foreman from the society of the Tampuon and one foreman from the archers)
 2. bondsman, servant, slave

DescendantsEdit