ជនរងគ្រោះ

KhmerEdit

NounEdit

ជនរងគ្រោះ ‎(chɔɔn rɔɔng krʊək)

  1. victim