ជើងក្រាន

KhmerEdit

EtymologyEdit

ជើង (cəəŋ, legs) + ក្រាន (kraan, brazier)

NounEdit

ជើងក្រាន (cəəŋ kraan)

  1. stove, hearth, hearthstone, furnace, oven
  2. small portable baked-clay stove
  3. (colloquial) kitchen

Alternative formsEdit

See alsoEdit