ដប់‌មួយ

KhmerEdit

Khmer cardinal numbers
 <  ១០ ១១ ១២  > 
    Cardinal : ដប់‌មួយ ‎(dâb‌muŏy)
    Ordinal : ទីដប់‌មួយ ‎(tidbâ‌muŏy)

PronunciationEdit

  • IPA(key): /ɗɑp muəj/, /muəj dɔnɗɑp/

NumeralEdit

ដប់មួយ ‎(dop muəy; colloquial: muəy dondop)

  1. eleven
    Khmer numeral: ១១ ‎(11)
Previous: ដប់ ‎(dâb) or ១០ ‎(10)
Next: ដប់ពីរ ‎(dâbpir) or ១២ ‎(12)