ដប់‌មួយ

KhmerEdit

Khmer cardinal numbers
 <  ១០ ១១ ១២  > 
    Cardinal : ដប់‌មួយ(dâb‌muŏy)
    Ordinal : ទីដប់‌មួយ(tidbâ‌muŏy)

PronunciationEdit

  • IPA(key): /ɗɑp muəj/, /muəj dɔnɗɑp/

NumeralEdit

ដប់មួយ (dop muəy; colloquial: muəy dondop)

  1. eleven
    Khmer numeral: ១១(11)
Previous: ដប់(dâb) or ១០(10)
Next: ដប់ពីរ(dâbpir) or ១២(12)