ប្រមឹក

KhmerEdit

PronunciationEdit

Orthographic ប្រមឹក
p̥rmẏk
Phonemic ប្រ-ម៉ឹក
p̥r-m″ẏk
WT romanisation prɑmək
(standard) IPA(key) /prɑ.ˈmək/

NounEdit

ប្រមឹក (prɑmək)

  1. drunk, confirmed drunkard, alcoholic

See alsoEdit

AdjectiveEdit

ប្រមឹក (prɑmək) (abstract noun ភាពប្រមឹក)

  1. drunk
  2. habitually drunk