ប្រាមោទ្យ

KhmerEdit

PronunciationEdit

Orthographic ប្រាមោទ្យ
p̥rāmod̥y
Phonemic ប្រា-ម៉ោត
p̥rā-m″ot
WT romanisation praamaot
(standard) IPA(key) /praː.ˈmaot/

NounEdit

ប្រាមោទ្យ (praamaot)

  1. Alternative form of បាមោជ្ជ (paamaoccĕəʾ)