ប្រាំបួន

Khmer

edit
Khmer cardinal numbers
 <  ៨ ១០  > 
    Cardinal : ប្រាំបួន (pram buən)
    Ordinal : ទីប្រាំបួន (tiiprŏəmbuən)

Etymology

edit

ប្រាំ (pram, five) +‎ បួន (buən, four).

Pronunciation

edit
Orthographic and Phonemic ប្រាំបួន
p̥rāṃpuan
WT romanisation pram buən
(standard) IPA(key) /pram ˈɓuən/

Numeral

edit

ប្រាំបួន (pram buən)

  1. nine