Chinese

edit
merit; achievement; result
merit; achievement; result; service; accomplishment
 
ability; can; may
ability; can; may; capable; energy; able
 
trad. (功能)
simp. #(功能)

Pronunciation

edit

Noun

edit

功能

 1. function; feature; capability; competence
  功能功能  ―  shèn gōngnéng  ―  kidney function
  認知功能认知功能  ―  rènzhī gōngnéng  ―  cognitive function
  功能測試功能测试  ―  fēi gōngnéng cèshì  ―  non-functional testing
  降噪功能  ―  jiàngzào gōngnéng  ―  noise reduction function
  首都功能  ―  fēi shǒudū gōngnéng  ―  non-capital functions
  我們正在增加一些功能Windows [MSC, trad.]
  我们正在增加一些功能Windows [MSC, simp.]
  Wǒmen zhèngzài zēngjiā yīxiē xīn gōngnéng zhì Windows. [Pinyin]
  We’re in the process of adding some new features to Windows.
  動物尾巴什麼功能 [MSC, trad.]
  动物尾巴什么功能 [MSC, simp.]
  Dòngwù de wěiba yǒu shénme gōngnéng? [Pinyin]
  What are the functions of an animal’s tail?
  筆記本雖然外形但是功能差別 [MSC, trad.]
  笔记本虽然外形但是功能差别 [MSC, simp.]
  Zhè liǎng tái bǐjìběn suīrán wàixíng hěn xiàng, dànshì gōngnéng shàng què chābié hěn dà. [Pinyin]
  Although these two notebooks look very similar, their functions are quite different.

Synonyms

edit

Derived terms

edit

Descendants

edit
Sino-Xenic (功能):

See also

edit

Further reading

edit