Appendix:Belarusian Swadesh list

This is a Swadesh list of words in Belarusian, compared with that of English.

ListEdit

No. English Belarusian
(Cyrillic)
беларуская мова
Belarusian
(Latinized)
biełaruskaja mova
1 I я ja
2 you (singular) ты ty
3 he ён jon
4 we мы my
5 you (plural) вы vy
6 they яны́ janý
7 this гэ́ты héty
8 that той, гэ́ны toj, hény
9 here тут tut
10 there там tam
11 who хто chto
12 what што što
13 where дзе dzie
14 when калі́ kalí
15 how як jak
16 not не nie
17 all усё usio
18 many шмат, многа šmat, mnoha
19 some не́калькі niékalki
20 few ма́ла máła
21 other і́ншы jínšy
22 one адзі́н adzín
23 two два dva
24 three тры try
25 four чаты́ры čatýry
26 five пяць piać
27 big вялі́кі vialíki
28 long до́ўгі dóŭhi
29 wide шыро́кі šyróki
30 thick то́ўсты tóŭsty
31 heavy ця́жкі́ ciážkí
32 small малы́ małý
33 short каро́ткі karótki
34 narrow ву́зкі vúzki
35 thin то́нкі tónki
36 woman жанчы́на žančýna
37 man (adult male) мужчы́на mužčýna
38 man (human being) чалаве́к čałaviék
39 child дзіця́ dziciá
40 wife жо́нка žónka
41 husband муж muž
42 mother ма́ці máci
43 father ба́цька báćka
44 animal жывёла, звер žyvióła, źvier
45 fish ры́ба rýba
46 bird пту́шка ptúška
47 dog саба́ка sabáka
48 louse вош voš
49 snake змяя́ źmiajá
50 worm чарвя́к čarviák
51 tree дрэ́ва dréva
52 forest лес les
53 stick кій, па́лка kij, páłka
54 fruit садаві́на sadavína
55 seed се́мя, насе́нне (зб.) siémia, nasiéńnie
56 leaf ліст list
57 root ко́рань kórań
58 bark (of a tree) кара́ kará
59 flower кве́тка kviétka
60 grass трава́ travá
61 rope вяро́ўка, шнур viaróŭka, šnur
62 skin ску́ра skúra
63 meat мя́са miása
64 blood кроў kroŭ
65 bone косць kość
66 fat (noun) тлушч tłušč
67 egg я́йка jájka
68 horn рог roh
69 tail хвост chvost
70 feather пяро́ piaró
71 hair валасы́ vałasý
72 head галава́ hałavá
73 ear ву́ха vúcha
74 eye во́ка vóka
75 nose нос nos
76 mouth рот rot
77 tooth зуб zub
78 tongue (organ) язы́к jazýk
79 fingernail пазно́гаць paznóhać
80 foot ступня́ stupniá
81 leg нага́ nahá
82 knee кале́на kaléna
83 hand дало́нь, рука dałóń, ruka
84 wing крыло́ kryłó
85 belly жыво́т žyvót
86 guts вантро́бы vantróby
87 neck шы́я šýja
88 back спі́на śpína
89 breast гру́дзі hrúdzi
90 heart сэ́рца sérca
91 liver пе́чань piéčań
92 to drink піць pić
93 to eat е́сці jéści
94 to bite куса́ць kusáć
95 to suck смакта́ць, ссаць smaktáć
96 to spit плява́ць plaváć
97 to vomit ванітава́ць vanitaváć
98 to blow дзьмуць dźmuć
99 to breathe ды́хаць dýchać
100 to laugh смяя́цца śmiajácca
101 to see ба́чыць báčyć
102 to hear чуць čuć
103 to know ве́даць viédać
104 to think ду́маць dúmać
105 to smell ню́хаць niúchać
106 to fear бая́цца bajácca
107 to sleep спаць spać
108 to live жыць žyć
109 to die памі́раць pamiráć
110 to kill забіва́ць zabiváć
111 to fight біцца, змага́цца bicca, zmahácca
112 to hunt палява́ць palaváć
113 to hit біць, удара́ць bić, udaráć
114 to cut рэ́заць rézać
115 to split дзялі́ць, падзяля́ць dzialíć, padzialáć
116 to stab кало́ць kałóć
117 to scratch чу́хаць, дра́паць čúchać, drápać
118 to dig капа́ць, рыць kapáć, tyć
119 to swim пла́ваць płávać
120 to fly лята́ць latáć
121 to walk ісці́, хадзі́ць iścí, chadzíć
122 to come прыхо́дзіць prychódzić
123 to lie (as in a bed) ляжа́ць lažáć
124 to sit сядзе́ць siadziéć
125 to stand ста́яць stajáć
126 to turn (intransitive) паваро́чвацца pavaróčvacca
127 to fall упа́сці upáści
128 to give дава́ць daváć
129 to hold трыма́ць trymáć
130 to squeeze сціска́ць ściskáć
131 to rub це́рці ciérci
132 to wash мыць myć
133 to wipe выціра́ць vyciráć
134 to pull цягну́ць ciahnúć
135 to push шту́рхаць štúrchać
136 to throw кіда́ць kidáć
137 to tie вяза́ць, звя́зваць viazáć, źviázvać
138 to sew шыць šyć
139 to count лічы́ць ličyć
140 to say каза́ць kazáć
141 to sing спява́ць śpiaváć
142 to play гуля́ць huláć
143 to float плыць, плы́сці płyć
144 to flow цячы́ ciačy
145 to freeze мё́рзнуць, замярза́ць miórznuć, zamiarzać
146 to swell пу́хнуць púchnuć
147 sun со́нца sónca
148 moon ме́сяц miésiac
149 star зо́рка zórka
150 water вада́ vadá
151 rain дождж doždž
152 river рака́ raká
153 lake во́зера vóziera
154 sea мо́ра móra
155 salt соль sol
156 stone ка́мень kámień
157 sand пясо́к piasók
158 dust пыл pył
159 earth зямля́ ziamlá
160 cloud во́блака, хма́ра vóbłaka, chmára
161 fog тума́н, імгла́ tumán, imhłá
162 sky не́ба niéba
163 wind ве́цер viécier
164 snow снег śnieh
165 ice лёд lod
166 smoke дым dym
167 fire аго́нь ahóń
168 ash по́пел pópieł
169 to burn палі́ць palíć
170 road даро́га, шлях daróha, šlach
171 mountain гара́ hará
172 red чырво́ны čyrvóny
173 green зялё́ны zialóny
174 yellow жо́ўты žóŭty
175 white бе́лы biéły
176 black чо́рны čórny
177 night ноч noč
178 day дзень dzień
179 year год hod
180 warm цёплы ciopły
181 cold хало́дны chałódny
182 full по́ўны póŭny
183 new но́вы nóvy
184 old стары́ starý
185 good до́бры dóbry
186 bad дрэ́нны, ке́пскі, благі́ drénny, kiépski, błahí
187 rotten гнілы́ hniłý
188 dirty бру́дны brúdny
189 straight прамы́, про́сты pramý, prósty
190 round кру́глы krúhły
191 sharp (as a knife) во́стры vóstry
192 dull (as a knife) тупы́ tupý
193 smooth гла́дкі hłádki
194 wet мо́кры mókry
195 dry сухі́ suchí
196 correct праві́льны, слу́шны právilny, słúšny
197 near блі́зкі blízki
198 far далё́кі dalóki
199 right пра́вы právy
200 left ле́вы lévy
201 at каля́, ля, пры, по́бач з kalá, la, pry, póbač z
202 in у u
203 with з, ра́зам з z, rázam z
204 and і, ды i, dy
205 if калі kalí
206 because бо, таму́ што bo, tamú što
207 name імя́, на́зва, назо́ў imiá, názva, nazóŭ

OrthographyEdit

When the words have various forms (verbs conjugation, gender and number agreement, declensions), the orthography is the following :

  • Verbs : infinitive
  • Other words : masculine or neutral, singular, nominative (subject)
  • For specific cases where there is no infinitive, the word is a feminine name or a plural name, etc, the simplest form is used.

BibliographyEdit

  • Les langages de l'humanité (Michel Malherbe), Robert Laffont, Paris 1995 - ISBN 2-221-05947-6 (French)

External linksEdit

Swadesh lists
Individual languages

Afrikaans – Albanian – Antillean Creole – Arabic (standard) (p), Egyptian Arabic (p), Palestinian Arabic (p), Tunisian Arabic (t) Cypriot Maronite Arabic – Armenian (t,p) – Aromanian – Bangala – Bashkir – Basque – Belarusian – Breton – Bulgarian (t) – Burmese (t,p) – Catalan – Chechen – Chinese: Cantonese, Gan (p), Mandarin (t,p), Min Nan (Amoy) (p), Min Dong (p), Sichuanese;(t,p) – , Old Chinese (p) – Czech – Danish – Dutch (p) – Egyptian (Middle)  – Esperanto (p) – Estonian – Finnish – Fiji Hindi – Fijian – French (p) – French (old) – Frisian (West) – Friulian – Georgian (t,p) – German (p) – Greek (modern) (p), Greek (ancient) – Guaraní – Haida – Haitian Creole – Hausa – Hawaiian – Hindi (t) – Hittite – Hmong (White) (p) – Hungarian – Icelandic – Ido (p) – Indonesian – Interlingue – Irish (p) – Istro-Romanian – Italian (p) – Japanese (t) – Kashubian – Khmer (p) – Korean (t) – Kurdish – Latin – Latvian – Lingala – Lingua Franca Nova – Lithuanian – Lojban – Luwian – Macedonian (t) – Malagasy – Malay – Maltese – Megleno-Romanian – Mongolian (t) – Mycenaean Greek (t) – Old Portuguese (p) – Ossetian (p) – Polish (p) – Portuguese (p) – Proto-Balto-Slavic – Proto-Indo-European – Proto-Indo-Iranian – Proto-Slavic – Punjabi (t) – Purepecha – Quechua – Romani – Romanian – Russian (p) – Sanskrit (t) – Scottish Gaelic – Serbo-Croatian – Sinhalese – Slovenian – Spanish (p) – Sranan – Sundanese – Swahili – Swedish – Tagalog – Tajik (t) – Tahitian – Thai (t) – Tocharian B – Tok Pisin – Turkish – Ukrainian – Vietnamese – Walloon – Zulu

Language families and family branches

Afro-Asiatic – Algonquian – Altaic – Araucanian – Austro-Asiatic – Australian – Austronesian – Baltic – Baltic-Finnic – Bantu – Celtic – Dené–Yeniseian – Dravidian – Formosan – Frisian – Germanic – Hmong-Mien – Hokan – Iberian – Indo-Aryan – Indo-Iranian – Italian – Mayan – Muskogean – Niger–Congo – Oto-Manguean – Paleosiberian – Penutian – Romance – Sino-Tibetan – Slavic – Siouan – Tai–Kadai – Tibeto-Burman – Tupi–Guarani – Turkic – Uralic – Uto-Aztecan

The list may also include: (t) the transcription in Latin characters; (p) the phonetic transcription