Appendix:Kho-Bwa comparative vocabulary lists

The Kho-Bwa languages consist of:

 • Puroik
 • Bugun
 • Sherdukpen
 • Sartang
 • Lish
 • Chug

Lieberherr & Bodt (2017)Edit

The 100-word Swadesh lists for Kho-Bwa languages below are from Lieberherr & Bodt (2017) [supplemental data].

List 1Edit

# Gloss Chugpa (Duhumbi) Lishpa (Khispi) Sherdukpen (Rupa) Sherdukpen (Shergaon) Sartang (Rahung) Sartang (Khoitam) Sartang (Jerigaon) Sartang (Khoina) Bugun (Dikhyang) Bugun (Singchung) Bugun (Wangho) Bugun (Bichom) Bugun (Kaspi) Bugun (Namphri) Puroik (Bulu) Puroik (Kojo Rojo) Puroik (Rawa) Puroik (Saria) Puroik (Chayangtajo) Puroik (Lasumpatte) Puroik (ZMYYC 1991) Puroik (Li Daqin 2004)
45 1SG ga ga gu gu gu gu gu gu koː go ko go ~ gu gu go gu go go go go go goh⁵³ goh⁵⁵
100 2SG naŋ naŋ naŋ naŋ naŋ naŋ naŋ naŋ nɔ̃ no no no no no naː naŋ na na na na nah⁵³ na⁵⁵
38 3SG wɔj wuj wa wa hɛ ~ ʔɛ wa-ʥi wa laŋ-wa ʔoɛ oe we uwe tʰe oe vɛː wai hoː waː wɛː wɛː væ³³ vaʳ⁵⁵
1 ant kʰin- ʨʰɔk̚ kʰe- ʨʰɔk̚ san-gjuk ~ san-ʥɔk san-ʥɔk saŋ-ʥɔk saŋ-ʥɔk san-ʥɔk ʂan-ʥɔk ɕiɲiŋ ʃiŋiŋ ʃiŋiŋ siiŋ ʃiŋiŋ ʃiŋiŋ ʤamʤuʔ gamgɹu gaməgɹoː gɹɛŋgɹo gɹɛŋgɹo gɹɛŋgɹo gɹɛn³³gɹo⁵³ gran³¹koʳ⁵³
2 arm/hand hut̚ hut̚ ʔik ʔik ʔik ʔik ʔik ʔik wat wat wat wat wat wat geʔ geiʔ get geiʔ geiʔ geiʔ geʈ³³ giᵗ⁵⁵
3 ash ʨʰu-pʰak̚ ~ ʨʰu-bak̚ ʨʰu-pʰa ʨʰa-pʰluː ʨʰa-pʰuː ʨʰa-pʰruː ~ ʨʰa-pʰluː ʨʰa-pʰluː ʨʰa-pʰluː ~ ʨʰa-fluː ʥɐ-pʰluː səpʰiə spije spije spije spije spije pʰa-rəp bə-rəm bai-rəp bai-rəʔ bɛɛ-rak bɛɛ-rak bæ³³ɣək³³ bæ³³ɣəh⁵³
5 big ʔɔ-dɔk̚ ʔɔ-dɔk̚ ʔa-dɔk ʔa-dɔk ʔa-dɔk ʔa-dɔk ʔa-dɔk ʔa-dɔk əpõː eboᵘ eboᵘ boᵘ boᵘ boᵘ araː arai arai toʔrɨɨ kəlaː kəlaː a³³bua³³ a³¹bua⁵⁵
6 bird hwa hwa hu hu hu hu hu fu fuə fua fua fua fo fua pəduː pədoː pədoː pədoː pədou pədou pə³³tu³³ pɯ³¹tu⁵⁵
7 bite zjɛk̚ zɛk zɛk zɛk zɛk zɛk zɛk kʰrik tʰokmage kʰrik ~ nik tʰokpʰa ʧipʰa tʰokpʰa tɔʔ tua tua tua tua tua tua⁵³ tua⁵⁵
8 bitter ʨʰak̚ba ʨʰak̚ba kʰjɔk ~ ʨʰɐk ʔa-ʨʰak ʨʰak ʨʰak ʨʰak ʔa-ʨʰak ʔəkʰoː kʰoᵘ ekʰoᵘ kʰoᵘ kʰoᵘ ekʰoᵘ aʧaʔ aʧuaʔ aʧaː akjaː aʧaː aʧjaː a³³bio⁵³ a³¹ʥiu⁵³
9 black ʔu-ʨʰam ʔu-ʨʰam ʔa-kʰjɔ̃ː ~ ʔa-ʨʰũː ʔa-ʨʰɔ̃ː ʔa-ʨʰũː ʔa-ʨʰũː ʔa-ʨʰɔ̃ː ~ ʔa-ʨʰũː ʔa-ʈ͡ʂʰũː əsai esaⁱ esaⁱ esaⁱ/soⁱ soⁱ esui ahjɛN ahjeĩ ahjɛĩ ahɛ̃ ahjɛN ahjɛN a³³ɦiɛ⁵³ a³³ɦam⁵⁵
10 blood hɔj hɔj haː haː hɛː hɛː hɛː xaː əfuɛ efua efua efua nəfaⁱ məfaⁱ ahui afui fui hue hue hue hue⁵³ hui⁵³
12 bone ɕa-kʰus ɕa-kʰus s-kik s-kit s-kik sə-kik ~ s-kik ʔi-hik ʔa-xyk əsɛŋ ~ əzɛŋ ezeŋ ezak ezeŋ nizeŋ ezeŋ azɛN aʒan azaʔ azaiʔ azaiʔ aʤaiʔ - a³¹zai⁵⁵
13 breast ɲu ~ nu ɲu ɲyŋ ɲuŋ nyŋ nyŋ nyŋ nyŋ ɲeoː ~ neoː ɲeoː ɲeoː niw dut niw anjɛː anjei njɛi ɲɛː anjɛː anjɛː a³³ niɛ¹¹ a³³niɛ¹¹
14 to burn (it.) haj haj haː haː hɛː hɛː hɛː ~ hũŋ haː hõːe ʃuⁱt haᵘ fũppʰa ʤijopʰa fupʰa ham ʤəu ʤəu ʤɨː jɨː ʤɨː - ɕi⁵⁵
15 to carry (on back) bu bu byː byː byː byː byː byː hán - - - - - ʒeN ɹan bəu eiʔ eiʔ ek ɣəȶ³³ -
72 cloud mukpa tɔŋ-ti ~ tɔŋ-tej ʦə-ty ~ s-ty sin-ti ~ sin-ty syn-ty syŋ-ty s-ty ɕ-tỹ səkʰamau skəmoᵘ skəmoᵘ ʧakamaŋ sěkmoᵘ ʧakamaŋ ʧakamaŋ sətɨː kadəusə toŋsəu katɨːsɨː katəː katəː kə³³tɯ³³ kə³¹tɯ⁵⁵
19 to cry/weep kʰip kʰip kʰe tʰe ʨʰe ʨʰe ʨʰe ʈ͡ʂʰe ʨʰõ ʧomage ʧo ʧoapʰa ʧoapʰa ʧo ʧɛʔ ʧap ʧap kjaʔ ʧap ʧjap ciak⁵³ ciaᵏ⁵³
18 to die ʔi ʔi ʔiː ʔiː ʔiː ʔiː ʔiː ʔiː ʔiː ida iⁱ ipʰa idən idun ji³³ ji⁵⁵
20 to do/make le li ra ra rɛ ~ ra ra ra rjɛt retmage ret reʔpʰa reⁱpʰa ɾappʰa ʦaʔ ʒou kat kaiʔ kaiʔ kaiʔ kaʈ³³ kaᵗ⁵⁵
21 dog wa-tʰi wa-tʰi bə-tʰaː pʰ-tʰaː pʰ-tʰɛː pʰ-tʰɛː pʰ-tʰɛː bə-tʰaː ʨɔi ʧi ʧaⁱ ʧoⁱ ʧoⁱ ʧoⁱ buː buː boː boː kajoː kajoː boh⁵³ boh⁵³
22 drink ɲiŋ ~ ɲuŋ ɲiŋ ~ ɲuŋ liŋ ʔiŋ liŋ liŋ liŋ lyŋ naŋ kʰoŋaŋ naŋ naŋpʰa naŋpʰa naŋ in in in riŋ riŋ riŋ rin³³ ɣliŋ⁵⁵
89 dry waʔar ʔɔwal ʔɔʔɔ̃ː ʔɔʔɔ̃ː ʔɔʔɔ̃ː ʔyk̚ʔãː ʔyk̚ʔãː ʔɔʔɔ̃ː əkou ~ əkau egaᵘ ekaᵘ egaᵘ goᵘ nəgou awɛN awan awan awaiʔ awaiʔ awaiʔ a³³vəʴʈ³³ a³¹vaʳᵗ⁵⁵
23 ear kʰu-tʰuŋ kʰu-tʰuŋ gə-tʰyŋ kʰə-tʰuŋ-lap kʰ-tʰyŋ kʰ-tʰyŋ kʰ-tʰyŋ-lɛ ga-tʰyŋ kʰɔ̃ kʰõ kʰõ kʰõ kʰõ kʰõ akuiN akun kot kuiʔ (a)kuiʔ (a)kuiʔ a³³kuʈ³³ mɯ³¹kui⁵³
24 eat ʨʰa ʨʰa ʦʰu ʨʰu ʨʰu ʨʰu ʨʰu ʦʰu ʦiə ʧəmut ʧəmut ʧəmut ʧəmut ʧəmut ʧiː ʧiː ʧiː ʧiː ʧiː ʧiː ʨih⁵³ ʨih⁵³
25 egg hɔj-ʥɔŋ ʔɔ-gɔŋ ʔa-juŋ kʰlɔm ʔa-juŋ ʔa-juŋ ʔa-juŋ ʔa-juŋ əriː kʰere kʰere eri kʰere kʰere awuN aliː tju-li məriː məriː məriː mə³³ri³³ mɯ³¹ɬi⁵⁵
26 eye kʰu-m kʰu-mɔː kʰa-by ~ kʰə-by kʰi-biː kʰam-by ~ kʰa-by kʰa-by kʰa-by ga-by miɛk ~ mjɛk mijak mijak mijak mije mijak akəm akəm kəp kəʔ (a)kək (a)kək kək³³ a³¹gɯᵏ⁵⁵
28 far tʰaːuɹiŋ tʰaːuliŋ ʔa-ʨʰɔ̃ː ʔa-ʨʰɔ̃ː ʔa-ʨʰɔ̃ː ʔa-ʨʰɔ̃ː ʔa-ʨʰãː ʔa-ʨʰɔ̃ː rɛʔɛ ruaŋ rᵘaŋ ruwaŋ rᵘaŋ rᵘaŋ rᵘaŋ aʧoi aʧai aʧai kjeː aʧjeː aʧjeː a³³ciɛ³³ a³¹cie⁵⁵
4 fat ʔɔ-jɔw ʔɔ-ju ~ u-ju ʔa-jɔː ~ ʔa-jɔw ʔa-jɔː ʔa-jɔw ʔa-jɔː ~ ʔa-jɔw ʔa-jɔː ʔa-jɔː əjou eju eju eju ejo ejo aʒɔː azjaː azjaː azua azua aʤua a³³ʑua¹¹ mɯ³¹ʑua⁵⁵
11 fingernail hut-ʦun ~ hut-ʦum hut-ʨʰin ~ hut-ʦin ʔikʦiŋ ~ ʔikʦĩŋ ʔik’kjiŋ ~ ʔik̚ʨiŋ ʔik̚-ʨiŋ ʔik̚-ʦiŋ ʔik̚-ʨʰiŋ ʔik̚-ʦiŋ bəsɛn bəsen pəʧijat bəsen pə̌sen pəʃen ageʔ gəsɨn geiʃin gəsin geisiŋ geisiʔ geisiʔ geʈ³³ɕit³³ giᵗ³³ɕiᵗ⁵³
29 fire bɛj bej ba ba ba boːɛ boᵉ boᵉ boᵉ baⁱ boᵉ bɛː bai bai bɛː bae bɛː bæ³³ bæ⁵⁵
30 fish ŋa ŋa ɲu ~ ɲuŋ ɲu nu ~ nuŋ nu ~ nuŋ nu nu ũə ūa ūa uŋa ūa uŋə̄ ʧui ʧui ʧuei ɲoː kahuaŋ kahuaŋ ka³³fuaŋ⁵³ ka³³fuaŋ⁵³
31 flesh/meat ɕa ɕa su su su su su ʂu eːɕau ~ əɕau epije epije ebije məbi ebei ʃiː mai mai məreʔ mərjeʔ mərjeʔ mə³³ri³³ mɯ³¹ɬiᵏ⁵⁵
32 to fly ɕɛɹ ɕɛl ʦʰan ~ ʨʰan ʨʰan ʨʰɛm ʨʰan ʨʰɛn ʦʰɛn məʦo kʰemage kʰeⁱ kʰeⁱ kʰeŋpʰa kʰeⁱpʰa kiː kɹei kei piʔ pjeʔ pjiʔ pie³³ pie⁵⁵
95 full pɕiŋ-ba pɕiŋ-ba ~ ɕiŋ-ba pʰiŋ-ba pʰiŋ-ba ʔa-pʰiŋ ʔa-pʰiŋ ʔa-pʰiŋ ʔa-pʰiŋ əlijeː lija elija leⁱ leⁱ eleⁱ ljɛː jei ljɛi lɛː ljɛː ljɛː liɛ³³ lian³³
33 to give ɕi ɕi ʨʰi ~ ʣi kʰji ʨʰi ʨʰi ʨʰi ʦʰi pʰy ~ pʰi pʰimage pʰi pʰipʰa pʰipʰa pʰi taN taŋ taʔ taŋ taŋ taŋ taŋ³³ taŋ⁵⁵
34 to go wa wa ro wuə lua vəwa tʰevəə dun vəopʰa vuː wuː woː u³³ wu⁵⁵
35 good ʔɔ-ʥɔp̚ nakpa ~ nakma ʔa-gjap ~ ʔa-ʥap ʔa-ʥap ʔa-ʥap ʔa-ʥap ʔa-ʥɛ ʔa-d͡ʐa əviə avije avije avije avije avije amjɛː anjam anjam ajɨː anjaŋ anjaŋ a³³niaŋ¹¹ a³¹ɲiaŋ⁵⁵
36 hair on head kʰu-ɕaŋ ~ kʰu-zjaŋ kʰu-ɕaŋ gə-zaŋ gə-zaŋ gə-zaŋ gə-zaŋ gə-zaŋ gə-ʐaŋ kʰazijɔŋ kʰazijaŋ kʰazijaᵘ kʰazijaŋ kʰazijaŋ kʰazijaŋ kə-zaN kə-zjaŋ kə-zjaʔ kə-zaʔ kə-zak kəʤaʔ kə³³ʑak³³ kau³¹ʑiaᵏ⁵⁵
37 hard kaktar kaktal ʔa-ʦu ~ ʔa-ʨu ʔa-ʨu ʔa-ʨu ʔa-ʨu ʔa-ʨu ʔa-xɔ̃ŋ ~ ʔa-xãŋ əkɔŋ - - - - - aʃɔN ahɹan - gaː akaː akaː a³³siet³³ a³¹ga⁵⁵
87 head kʰɔ-lɔk̚ kʰɔ-lɔk̚ kʰ-ruk̚ kʰ-ruk̚ kʰ-ruk̚ kʰ-ruk̚ kʰ-ruk̚ mətʰɛ̃n kʰruk kʰɾuk kijatuŋ kʰɾuk kʰɾuk kʰɾuk akuŋ akuŋbəː koʔ-bəu akoʔ akok akok ko⁵³ a³¹kau⁵³
39 to hear ʥas kʰa la jo jɔ̃ jɔ̃ jɔ̃ jɔ̃ jɔi nuvamage nūa joⁱpʰa nuapʰa joⁱ nɨŋ nuŋ noŋ roŋ roŋ roŋ ɣɔŋ (!) ɣaŋ⁵⁵
40 heavy u-li u-li ʔa-liː ʔa-liː ʔa-liː ʔa-liː ʔa-liː ʔa-liː ə-lai laⁱ elaⁱ laⁱ laⁱ elaⁱ a-lɨː a-lei a-lei a-lei a-lei a-lei a³³lei³³ a³¹lei⁵⁵
41 to hide uk uk uk uk uk uk uk uk uk - - - - - ɨʔ əə rjaŋ-əː rou-gəə rou-gəə ɣɯ³³ɣə⁵³ ʣa³³ɣə⁵³doŋ⁵⁵ɣə⁵³
42 to kill ʔat ʔat ʔɔ ʔo ʔɔ ʔɔ ʔɔ ʔɔ uːə wamage ua uapʰa uapʰa ua wɛʔ aiʔ at aiʔ aiʔ aiʔ waʴt³³ waʳᵗ⁵⁵
43 horn kʰjaŋ kʰɛŋ kʰɛŋ kʰɛŋ ʨʰɛŋ ʨʰɛŋ ʨʰɛŋ ʈ͡ʂʰajŋ əriɔŋ erijaŋ erijok erijaŋ erijaŋ erijaŋ akjɛN akɹan akɹɛt akuaŋ kowaŋ kowaŋ a³³kəvuaŋ³³ a³¹vaŋ⁵³
44 house wam wam jam jam jam jam jan ~ jɛn jan ham ham ham haʔ ʧuʔ ʧuʔ ʨok³³ ʨauᵏ⁵³
46 in naŋ naŋ ʔa-lyŋ ʔa-luŋ ʔa-lyŋ ʔa-lyŋ ʔa-lyŋ ʔa-lyŋ pʨʰau - - - - - alɨŋ aloŋ - araŋ aɹaŋ aŋɹaŋ a³³ɹaŋ⁵³ a³¹raŋ⁵³
47 knee kɔːlɔkpa kɔːlɔkpa lə-pʰyk kʰlɔkpuː la-pʰik̚ kʰɔm lə-pʰik̚ kʰɔm la-pʰyk̚ kriː ja-pʰyk kraː laːgjuŋ ləspau lakijuŋ ləspau lagijoŋ lagijoŋ alɛː kəpeiʔ laikapɹei laikərəʔ lɛːkuŋ kapɹei kapei - mə³¹lai⁵⁵kə³¹pei⁵³
48 to know dɛn dɛn dan dan dɛn dɛn dɛn dɛn ĩt tʰekmage īt tʰejakpa itpʰat itpʰa dɛN dan dat daiʔ daiʔ daiʔ daʈ³³ daᵗ⁵⁵
49 to laugh ʑɛj ʑej zaː zaː zɛː zɛː zɛː ʐaː sjɔk ʧijo ʧijo ʃijaʔ seʔ ʃeʔpʰa zɛː zjei zei zɛː ruɛ ruɛ ɣuɛ³³ ɣue⁵⁵
50 leaf u-lap̚ u-lap ʔa-lap ʔa-lap ʔa-rap ʔa-rap ʔa-lɛ ʔa-laʔ ərap erap rap rap rap rap aləp hɨ̃-jəm hɨŋ-ləp aləʔ aləʔ aləʔ heʴn³³lɯk³³ a³¹lɯᵏ⁵³
51 leg/foot lɛj lej la la la loːɛ ~ loɛ loᵉ luᵉ luᵉ laⁱ laⁱ alɛː lai lai lai (a)lɛː (a)lɛː læ³³ a³¹ʦæ⁵³
52 liver ɕa taŋku ɕap-ɕin ʔa-ʦʰɛ̃ː ʔa-ʦʰeː ~ ʔa-ʨʰĩː ʔa-ʨʰĩː s-sĩː ~ sə-sĩː ~ ʦ-sĩː ~ ʦə-sĩː sɛ̃j ~ sɛ̃ĩ də-ʨɛ̃ː ʔəpʰin - - - - - apjin apin apjet apiʔ apjiʔ apjiʔ a³³pie⁵³ a³¹pie⁵³
53 long u-riŋ u-liŋ ʔa-rɛŋ ʔa-rɛŋ ʔa-rɛŋ ʔa-rɛŋ ʔa-rɛŋ ʔa-rɛŋ əpʰjaŋ pʰijaŋ epʰijam pʰijaŋ pʰijaŋ epʰijam apjaN apɹaŋ apɹaŋ pɹaŋ apɹaŋ apɹaŋ a³³pɹaŋ⁵³ a³¹pɹaŋ⁵⁵
54 louse hjek̚ hɛk̚ hɛk hɛk hɛk hɛk xɛk - - - - - - ʃiʔ hɹɛ hɛː prɛː pɹɛː pɹɛː pə³³ɣæ⁵³ pɯ³¹ɣai⁵³
60 moon nam-ba nam-ba nam-blu nam-blu nam-bru nam-blu nam-blu nam-blu haːbieː ~ haːpieː habije habije habije habije habije hambɔː habu hanua aŋbo amboː amboː aŋ³³bo³³ aŋ³³bo⁵⁵
55 mouth hɔ-ʨu hɔ-ʨɔ nə-ʦʰaw nə-ʨʰaw ʨʰ-ʨʰoː ~ ʨʰə-ʨʰoː ʨʰ-sɔː ~ ʨʰə-sɔː sɔː də-ʦʰɛː siam spʰun ʃijam sem sem sem asəm səm səp səʔ səʔ səʔ mə³³luʈ³³ ɕəʳᵏ⁵⁵
56 name biŋ biŋ ʔazɛŋ ʔazɛŋ ʔaʥɛŋ ʔaʥɛŋ ʔaʥɛŋ ʔaʣajŋ ~ ʔaʣɛŋ əbɛŋ ebeŋ ebeŋ ebeŋ ebeŋ ~ mbeŋ ebeŋ abjɛN abɹɛn abɹɛn abɹɛŋ abɹɛŋ abɹɛŋ a³³bɛʴŋ³³ a³¹braŋ⁵³
57 navel bɔːdi bɔːdi braː butimuː brɛː brɛː braː braː burui - - - - - sim-blyi roŋrei roːrei rueri ruerei ruerei - a³¹ɬɯi⁵⁵
58 neck hɛn-tʰɔŋ hɛn-tʰɔŋ tʰuŋ-ʦɛ̃ː takraː pʰ-tʰuŋ nə-tʰuŋ - nə-tuxĩː raguŋ juŋã ejua japu ejua jua jua kətuNrin tuŋrin tõrɨn kətjuŋ kətuŋ kətjuŋ kə³³tuoŋ³³ kɯ³¹toŋ⁵⁵
59 new ʔɔ-kʰɔn ʔɔ-han ʔa-fan ~ ʔɔ-fan u-fan ʔa-hɛn ~ ʔɛ-hɛn ʔa-fan ʔə-hɛn ʔa-fɛn - ovoᵘ evoŋ ewã mvəo evo afɛN afan afaʲt afaiʔ afaiʔ afaiʔ a³³faʈ³³ a³¹fuaᵗ⁵⁵
61 nose hɛm-pʰɔŋ hɛm-pʰɔŋ nə-pʰuŋ nə-pʰuŋ ma-pʰuŋ nu-pʰuŋ ~ nə-pʰuŋ nə-pʰuŋ ~ nə-fuŋ nə-pʰuŋ ʔeːpʰuŋ ~ ʔəpʰuŋ epʰuŋ epʰuŋ epʰuŋ epʰuŋ epʰuŋ a-pʰuN a-puŋ poŋ poŋ apok apok pɔk³³ a³¹pauᵏ⁵⁵
62 not ba- ba- bɔ-/bi-/bə- bɔ-/bi-/bə- bə-/by- bə-/by- bə-/by- bə-/by- ɔi - - - - - ba ba ba ba ba ba ba³³ ba³¹
63 old of things ʔɔ-mɛn ʔɔ-mɛn ʔa-man ʔa-man ʔa-mɛn ʔa-man ʔa-mɛn ʔa-mɛn əhɛk ehe ehek ehek ehek ehek aʦɛN aʧjɛn aʧet aʧeiʔ aʧaiʔ aʧaiʔ a³³ʨɛt³³ a³¹ʨeᵗ⁵⁵
64 one hin hin han han hɛn han hɛn hɛn ʦjɔ̃ ʤijo ʧo ʤijo ʤe ʤe tyi kjuː tjoː ʧue hui hui ɦui³³ çun⁵⁵
68 path huma huma nəmu ~ ləmu ləmu lum ~ lym lym hamu ~ ləmu ham ləmuə duə ləmua ləmua ləmua ləmua ləmua lim lim lɨp liʔ puzuɛ puzuɛ pə³³zuɛ³³ pɯ³¹zuai⁵⁵
65 rain na-mu na-mu ~ na-mɔː nə-ʦʰoː ~ nə-ʦʰuː ɲi-mi pʰ-ʨʰu nə-ʨʰu nə-ʨʰu naː-ʦʰu haːpʰiɛ hapʰije hapʰije hapʰije hapʰije hapʰije hampiː hampɹoː hampɹoː haʔpɹo ampɹuː ampjuː aŋ³³pru⁵³ aŋ³³pru⁵³
66 red ʔɔ-kʰjek ʔɔ-hɛk ~ hɔːla ʔə-hɛk ʔə-hɛk ʔə-hɛk̚ ʔə-hɛk ~ ʔa-hɛk ʔə-hɛk ~ʔa-hɛk ʔa-xɛk əɕɛk eʃaik eʃek ʃeⁱk/eʃaik ʃeⁱ eʃaik aʃiʔ ahɨː arjuʔ arjuʔ arjuk arjuk a³³jiʈ³³ a³³jiˀ⁵⁵
67 root raba hiŋŋa lej ʔə-hĩː rabɔː ʔi-hĩː ~ ʔə-hĩː ʔa-hĩː ʔi-hĩː ʔa-xĩː ərəŋ eraŋ eraŋ eraŋ eraŋ eraŋ ʃiN-rin hɨ̃-rin arɨŋ ariŋ areŋ areŋ heʴn³³kuŋ³³ a³¹koŋ⁵⁵
69 to run dur dul kjaː ~ ʨʰaː ʨʰaː ʨɛː riŋ lɛ ʔikʰɛn ʦʰɔː ran - - - - - rin ren rit riʔ riʔ riʔ riʈ³³ ʑei⁵⁵
70 salt ha ha hũː huŋ hũŋ huŋ huŋ hũː səruə suruwa suruwa surəja suɹe suruwa fəu fou foː hoŋ hoŋ hoŋ hɔŋ³³ hoŋ⁵⁵
71 sand beʦa beʦa mə-kʰɔ beʦɔ kʰə-bɔ kʰə-pʰɔ kʰ-pʰa ~ kʰ-fa gə-pʰa baːli bali bali bali bali bali səmpjɛː panʧɨːhɹɛː pãʧɨʔ bɛɛʧiʔ pɹɛːʧeiʔ pjɛːʧeʔ pɹæʳ³³ʦət³³ paʳ⁵⁵ʦeʳ³³
73 to say ʔin ʔin ʔam ʔam ʔan ~ ʔɛm ʔan ʔɛn ʔɛn jaː jemage je jepʰa sipʰa jopʰa riː rjoː rjoː jɔː luiʔ luiʔ luiʔ ɬuiᵗ⁵³
74 to see ʔaj ʔaj ʔɔː ʔɔː ʔɔː nũː (-ʨʰi) - nɔ̃ː-ʨʰi gərak rəkmage rək rəg rekpʰa rək niŋ njəŋ niŋ ɲɨː ʤei ʤei ŋua³³/daȶ³³ ŋwa⁵⁵daᵗ³³
82 to sit ʥu ʥu ʥau ʥau ʥo ʥɔː ʥɔː ʣɔː duk dukma tuk duk dəkmu dukmage rɨː ʤao tuŋ tuŋ tuŋ tuŋ toŋ³³ toŋ⁵⁵
75 skin/hide ɕa-kʰɔʔ ɕa-kɔ ~ ɕa-kʰɔʔ s-kuk s-kuk s-kuk ~ s-kʰuk sə-kuk ~ s-kuk s-kuk ~ s-kʰuk ʂ-kʰuk eːkʰuk ekʰuk ekʰuk ekʰuk ekʰuk ekʰuk akuʔ akɨː akəː akəː akəː akəː a³³kə⁵³ a³¹kə⁵³
27 to sleep min min ʥiŋ ʥin ʥiŋ ʥiŋ ʥiŋ ʣiŋ mjɛn mijenmage mijen mijanpʰa men menpʰa rəm rəm rəp rəʔ rəm rəm ɣəŋ³³ ɣəŋ⁵⁵
76 small kati ɕada ʔa͡-ʨan-du ʔa͡-ʨan-du ʨɔ̃n-du ~ ʨɔ̃ː-du ʔa-ʥan-du ʔadudu ʔa-ʥãn-du ətidua ẽeᵘ ejuŋ ejuŋ ejuŋ iu aziː aziː ajiŋ ɲɛːdoː kəsiʔ kəsiʔ ciaŋ³³ ʥiaŋ⁵⁵
77 smoke bu-kʰu bu-kʰu ba-kʰy ba-kʰy ba-kʰy ba-kʰy ba-kʰy ba-kʰy bakʰau boᵉkʰaᵘ bukʰu bamkʰam baiŋkʰam boᵉmokʰəm bɛkʰɨː baikəː baikɨː baikɨː bɛːkɨː bɛːkɨː bæ³³kɯ³³ bæ³³kɯ⁵⁵
79 stand kʰiŋ kʰiŋ kʰĩː kʰĩː ʨʰĩː ʨʰĩː ʨʰĩː ʈ͡ʂʰĩː ʦai riᵒma riᵒ riᵒ ʤoi ʤaimage ʧiN ʧin ʧiŋ ʧiŋ ʧiŋ ʧiŋ cin³³pua¹¹ cin⁵⁵
80 star kaɹma kaɹma ~ kalma zyʔ ~ zy ~ zyk̚ ʨʰu-zuk ʨʰyŋ-zyk ʨʰyŋ-zyk də-zyk dy-ʐyk ʦaːtrɔŋ sadijoŋ satijoŋ tadijaŋ ladijaŋ tadijaŋ haNwaiʔ hadaŋ sat saiʔ pəʤaiʔ pəʤaiʔ ha³³ɣat⁵³ ha³¹ɣai⁵³
81 stone/rock luŋ luŋ lýŋ luŋ rýŋ rýŋ lýŋ lýŋ ləbau labaᵘ labaᵘ labaᵘ labaᵘ lubu kalɨŋ kahoŋ kəbɹaː kəbɹaː kəbɹaː kəbɹaː kə³³pɔʳ³³ kə³¹paʳ⁵⁵
78 sun na-mi na-mi ~ na-me nə-nyː nə-niː nə-miː nə-myː ~ nə-miː nə-nyː naː-nyː haːnɛiŋ hanaⁱ haneⁱŋ hanaⁱ hanaⁱ hanaⁱ hami hami hami hami kriː kriː kə³³ri³³ kəʳ³¹ri⁵⁵
83 sweet jɔŋjɔŋ ʔɔ-bej-da ʔa-ʦĩː ~ ʔa-ʨĩː ʔa-ʨĩː ʨĩː ʨĩː ʔa-blã ʔa-ʦĩː pʰjɛŋ pʰijam pʰijaŋ pʰijaŋ pʰijaŋ pʰijaŋ apin apin apin apiŋ apiŋ apiŋ a³³piŋ³³ a³¹pin⁵⁵
84 tail ɲɔj ɲuj ~ ɲɔj ʔa-ɲaː ʔa-ɲaː ʔa-nɛʰ ʔa-nɛʰ ʔa-nɛʰ ʔa-naːʰ əɲui eɲoⁱ eɲoⁱ eɲoⁱ eɲoⁱ eɲoⁱ a-nyi a-sərjam akədoŋ ɲimɹɛː ni-mɹɛː ni-mɹɛː a³³ɲuk³³kuaŋ³³ a³¹ɲiu⁵⁵kuaŋ⁵⁵
85 to take tʰɔn tʰɔn tʰøː tʰɛː tʰɛn tʰĩː tʰøː(n) tʰøː rijə tʰarijamage ɹije ɹeⁱpʰa jepʰa lije leː lei lei rei rei rei ɣei³³ ɣei⁵⁵
86 thick ʔɔ-tʰɛs ʔɔ-tʰɛs ʔa-tʰat ʔa-tʰɛt ʔa-tʰɛ ʔa-tʰɛ ʔa-tʰɛ ʔa-tʰɛ əkʰlabou - - - - - apən apen apiʔ toʔrɨː apiʔ apiʔ a³³piʈ³³ a³¹piᵗ⁵³
88 this ʔɔ-ʨʰi u-ʨʰi tʰwa tʰa tʰə tʰɛː tʰaː tʰaː - ehihi hepʰomono hepʰomono ~ menohi hepʰomono ʤije hɨŋ həŋ həŋ həŋ həŋ həŋ həŋ³³ həŋ⁵⁵
90 tongue lɔj luj ~ lej laː-pʰɔ̃ laː lɛː lɛː lɛː laː ryi iri ri ri ri ri alyi jui lue lue arue arue rye³³ a³¹lye⁵⁵
91 tooth hin-tuŋ ɕin-tuŋ tɔkʦʰeː ~ tɔkʨʰeː nə-tʰuŋ pʰ-tʰyŋ nə-tʰyŋ nə-tʰyŋ ny-tʰyŋ ɕiɲɛn ʃiniŋ ʃinijat ʃinijat ʃiniŋ ʃiniŋ kətɔN kətuaŋ tuaŋ tuaŋ kətuaŋ kətuaŋ kə³³tuaŋ³³ kɯ³¹tuaŋ⁵⁵
92 water kʰow kʰaw kʰoː kʰoː kʰoː ~ kʰow kʰɔː ~ kʰoː kʰɔː kʰɔː kʰoː kʰo kʰoᵘ kʰoᵘ kʰoᵘ kʰoᵘ kʰɔː kua kua kua kua kua kua³³ kua⁵⁵
93 what? ʔa-be ʔa-be musi ʔaː mə-raː pʰ-ʨʰɔ̃ː waː ʔa-ti jaː mə-tiː ja mə-tiː ja ɲujaː niwka niw niw nije ɲijaga hɛː hai hai hai hiː hiː hi⁵³ɟeh⁵³ hi⁵⁵
17 white jaŋkaɹ jaŋkaɹ ~ jaŋkal ʔa-zɔ̃ː ʔa-zɔ̃ː ʔa-zɔ̃ː ʔa-zɔ̃ː ʔa-zãː ʔa-zãː əmau emoᵘ emoŋ mõᵘ emoᵘ mõᵘ emoŋ arjuN arjuŋ arjuŋ arjuŋ arjuŋ arjuŋ a³³rioŋ³³ a³¹ɬioŋ⁵⁵
94 who? mi mi ɲiː ɲiː miː miː niː niː haɲu haniju haŋuŋ haniju haniju haniju mii hoː hoː haː haː haː ha³³ ha⁵⁵
96 wind nam-suŋ nam-suŋ nə-sɔm nə-sɔm p-søm ny-sɔm nə-søn na-søn haːsaːm hasam hasam aʃam hasam hasam haNʃin hahɹɨn hahɨn ahuiʔ aŋhuiʔ aŋhuiʔ aŋ³³huʈ⁵³ aŋ³³xɯᵗ⁵⁵
97 wing pɛmpu ɲuj-pʰa nə-pʰaŋ lə-pʰaŋ mə-pʰaŋ nə-pʰaŋ ny-pʰaŋ ny-pʰaŋ əjik̚ ~ eːjik̚ - - - - - aʒuiN aʒun azuət məjuiʔ ajuiʔ awiʔ a³³juʈ³³ a³¹jəuᵗ⁵⁵
16 woman ʥu-mu ʥu-mu ~ ʥə-mu ʥə-my ʥə-mi ʥə-my ʥə-my ʥə-my ʥə-my bə-mi dimi bimi bimi hõamu hõamua məruː amui amui amui amui amui a³³mui⁵³ bi⁵⁵a³¹mui⁵³
98 wood ɕiŋ hiŋ hiŋ hiŋ hiŋ hiŋ hiŋ hiŋ hiŋ hiŋ hiŋ hiŋ hiŋ hiŋ ʃiN hɹɨn hɨŋ hɹiŋ hɹeŋ hjeŋ heʴn³³ hren⁵⁵
99 yesterday dɛj-ju di-ju di-jau - ʥɔ-hɔː ~ ʥoː ʥy-jɔː dy-jɔː dy-jɔː dijau ~ dijou dijo dijo dijo tʰəmijaŋ dijo ʤirjɛ: rəniː (prjoniː) bɹõrĩ bjariː bjariː bie³³ri⁵³ bie³³ɬi⁵³

Abraham, et al. (2018)Edit

Abraham, et al. (2018) document the following 13 Kho-Bwa lects.

 • Bugun (Wangho)
 • Bugun (Bichom)
 • Bugun (Singchung)
 • Bugun (Kaspi)
 • Bugun (Namphri)
 • Sherdukpen (Shergaon)
 • Sherdukpen (Rupa)
 • Sartang (Khoitam)
 • Sartang (Darbu)
 • Sartang (Darbu)
 • Sartang (Khoina)
 • Chug (Chug)
 • Lish (Lish)

LocationsEdit

The Kho-Bwa dialect locations, all of which are in West Kameng district, Arunachal Pradesh, are (Abraham, et al. 2018: 9):

Language Village Circle HQ District
Bugun Bichom Nafra West Kameng
Bugun Kaspi Singchung West Kameng
Bugun Namphri Singchung West Kameng
Bugun Wangho Singchung West Kameng
Bugun Singchung Singchung West Kameng
Sherdukpen Rupa Rupa West Kameng
Sherdukpen Shergaon Rupa West Kameng
Sartang Darbu Dirang West Kameng
Sartang Darbu Dirang West Kameng
Sartang Khoitam Dirang West Kameng
Sartang Khoina Nafra West Kameng
Lish Monpa Lish Dirang West Kameng
Chug Monpa Chug Dirang West Kameng

List 2Edit

Gloss Bugun (Wangho) Bugun (Bichom) Bugun (Singchung) Bugun (Kaspi) Bugun (Namphri) Sherdukpen (Shergaon) Sherdukpen (Rupa) Sartang (Khoitam) Sartang (Darbu) Sartang (Darbu) Sartang (Khoina) Chug (Chug) Lish (Lish)
sky hamaŋ hamaŋ hamaŋ hamaŋ hamaŋ nimituk nymythik nymy nymy nymy namy namduŋ namtuŋ
sun haneiŋ hanai hanai hanai hanai nini n̪ini nimiʔ nimi nimi n̪ani nami nami
moon habije habije habije habije habije namlu namblu namluʔ nambru nambru namblu atnamba namba
star satijoŋ tadijaŋ sadijoŋ ladijaŋ tadijaŋ tʃudʒuk zək tʃydʒy tʃynzək tʃundʒək dydʒy̆k karma karma
cloud skəmou tʃakamaŋ; sĕkmou skəmou tʃakamaŋ tʃakamaŋ ʃuiŋti sti ʃuiŋti synty synty synty mŭkpa toŋti
rain haphije haphije haphije haphije haphije nimi nymy nytʃu pə̆tʃuh̥ bətʃhuh̥ n̪atʃu namu namu
rainbow pharaŋphakhuwak; saraŋmokhuwaŋ saraŋmokhuwaŋ pharamphakhuŋ saraŋbakhuwaŋ ʃirbakhuwaŋ phaŋmenlu phankluŋ phaŋlu phaŋɾuŋ phaŋɾo pahu tholiŋ thuŋliŋ
wind hasam aʃam hasam hasam hasam nosum nosum nysujam phsăm bosom nămʃuŋ nămʃuŋ nămʃuŋ
lightning halijaʔ hakhəlam halijaʔ halijaʔ haliwau nimibatapa nymybatapa namtaʔbu tʃhuŋba nymybæh̥ bhaʔ bruʔ namkliŋ
thunder haklam haklam haklam haklam hakhəlaŋ nimibatapa nymyhikpa nymihikbu nămtʃɾe draŋdruŋ namynatʃha dirteʔ namtuŋlimde
sea tʃumoŋkhou; kharuwai khobu; təpməkhən stau khamua dʒamtʃutʃetmo thozamtʃuʃinmu laʔto khokhaŋkheh̥ digiŋhu tʃumkhuki
mountain pham phuŋ pham phaŋ phaŋ lu lu lu ɾiwo luh̥ lu ʃaʔ ligɔŋ
water khou khou kho khou khou kho kho khou kho kho kho khu khau
river khoɲoi kaʃat kho kaʃat khamua kho tuŋkhan dʒankou bədʒaŋkho khujoʔ gafũ maŋkou khuma
soil/ground ɲijaʔ suʔ ɲijaʔ ɲijaʔ ɲijaʔ atuŋ so soʔ soːh̥ soh̥ sa saʔ sa
mud khaʃoŋ; kalija ɲijakləja ɲijakhərə kalija khale gotʃuŋ gutʃuŋ kutʃuŋ kə̆tʃuŋ kutʃuŋ gatʃi khatʃham khatʃam
dust ɲijaphəla ɲijaphəla ɲijaphəla ɲijaphəla ɲijaphəlap tʃaphulu saplutuiba duipoʔ dŭjpo tʃhaphuɾuh̥ dʒaphulu duipa ɲogma
stone labau labau labau labau lubu luŋ lyŋ ruŋ ɾ̆uiŋ ɾyŋ luŋ luŋ luŋ
sand bali bali bali bali bali betʃo mukho pho khŭbo khobo gəpha besa betʃa
gold san san san san san sin sin ser seɾ ser ser ser ser
silver laman laman laman laman laman niŋ ɲiŋ niŋ niŋ niŋ niŋ ŋui ŋui
today sto sto sto sto sto thulu thulu tru thŭɾu thŭɾu thalu thala thala
yesterday dijo dijo dijo thəmijaŋ dijo dijo dijo məʃaŋ dʒŭoha luŋne; khokniho naru duju duju
tomorrow thimijak thimijaŋ thimijaŋ pəthou thimijaŋ masaŋ basaŋ luŋlu phsaŋ pə̆saŋ lanʔlu muŋkha muŋkha
week tamlija tamlija damlije tamlija tamlei nufusit niniʃik nĭmisik hăpt̪a naniʃik dunkhahin
month habije habije habije habije habije namlu namblu nambluaŋ nambruwan nambɾu nambluhen namlahin namba
year tau dau dau tam etam tuŋ tuŋ tuaŋ t̪uŋan tuŋ tuŋhen tomhin tom
day nai nai nai nai nai nini nini nimijan nimi nimi nani namka nemi
morning hamijaŋ hamijaŋ hamijaŋ hamijaŋ hamijaŋ niru nuru nuru nuru nuru jokpho namsaŋ namsaŋ
noon haŋlituwa hanai ləthuŋa hanai luthua hatõ hatomo hatãu hatãu hatõ gajotan bətʃan namka
evening habitʃuaŋ hadʒoŋ habitʃuaŋ hadʒoŋ hadʒoŋ ɲijo ɲijo tʃiniba ɲŭjŏ nojo naphuŋ nami nami
night hatu habiu habiu habiu habiu ɲijoɲijo nuphu nŭpʃaŋ nophuŋ nophuŋ najoatʃhi nambõŋ næmi; namphoŋ
paddy rice niʃik niʃik; ŋiŋgausik ŋijan ŋiŋ ŋijan nisːe nisːe tʃuaʔri tʃhuăse tʃhu tʃhu niʃə̆liaʔ niʃik
uncooked rice ŋiŋgau ŋiŋgau; ŋiŋgaumətʃeje ŋiŋgau ŋiŋgam ŋiŋgam nodop nodop tʃu ɾakhaŋtʃhu tʃhuaseʔ tʃhuaseʔ nĭmdi nĭmdi
cooked rice mətʃije mətʃije mətʃije mətʃere mətʃije ha ha he tʃhuhe tʃhuhe tʃhawa hoi
wheat phijuk phijok; tʃoʔ phijo phijok phijok buku muku raŋboŋ məku muku; phu phu phoʔ phoskar; poʔ
corn spou spo spõʔ spou ʃibo phentaŋ phentaŋ mitʃi pə̆tʃĩ mitʃi mitʃi majʃəŋ moʃop
potato mətʃəu mətʃə maŋtʃə madʒie madʒua dʒu dʒu dʒu dʒu dʒu lasadʒu tʃəktaŋ dʒatumplu
cauliflower marəepuŋwa kobibua phulkobi phulkobi phulkobi phulkobi kobibabu daŋaren
cabbage marebui kobi kobi kobikhubam kobi bandagobi kobison daŋdaŋkəre
eggplant mantho mantho mantho mantho mantho bantho mantho məthou pə̆t̪ho bot̪ho mantho bandu banthu
peanut badam badam badam badam badam badam badam badam badam badam badam maŋkha
tree hiŋ hiŋ hiŋ hiŋ hiŋ hiŋ hiŋthiŋ hiŋ hiŋamuŋ hiŋamuŋ hiŋ ʃiŋ hiŋʔama
branch phoŋ edəphou edəphou edəphou edəphou aphaŋalo aphoŋ aphaŋ apaŋ; hiŋapaŋ aphaŋ hiŋaxiŋ alaʔ alak
leaf rap rap erap rap rap alap alap arap aɾap arap luala ulaʔ ulap
thorn ekeu məgəm; migeu egeu məthau məgəm bədʒau bazau bədʒo tʃekaŋ bədʒo; tʃekaŋ bədʒo phizoʔ phedʒok
root eraŋ eraŋ eraŋ eraŋ eraŋ rabo ʔihi ahi ʔĭhĩ ʔihi dik rawaʔ lej
bamboo moi muẽ moi mai mai ma ma me meʔ meh̥ ma mei mei
fruit evoi evoi evoi voi evoi melaŋ malaŋ avə ăjuŋ milaŋ hiŋava uʃu uʃu
jack fruit jabuk kotal kotal brokothali kotal barmemulaŋ
coconut (ripe) naɾkol naɾkol naɾikol naɾijal naɾikol naɾikol naɾikol naɾikol
banana səm səm; siŋ səm səm səm musuŋ musuŋ musuŋ pə̆suŋ bosuŋ musuŋ leisi lisi
mango am –; am –; am am am –; am –; am
flower ebũa bua; ebua ebũa humbua ɲinbua minto mint̪u mint̪u mint̪u babu hẽaraŋ mentoʔ mĭnto
seed erai erai erai rii murui ăli ăli ari ăli ăli; ari ăli li li
sugarcane nəŋə nəa nəŋə nəa nəa mitʃi mitʃi mitʃiry phə̆tʃiʔ mitʃhi mitʃhi mə̆dʒu tʃulamidʒu
betelnut sali sali sali sali sali sali sali gui sali sali sali goi
lime (for betelnut) tʃun tʃhun; tʃun tʃun tʃun tʃun tʃun tʃhin; tʃun tʃon; tʃun tʃhin; tʃun
liquor phua phua phua phua phua phak phak pha phak pha phak phaʔ phak
milk ɲeo niw ɲeo dut niw ɲuŋ ɲiŋ niuŋ ɲyn ɲyn ɲiŋ nuʔ ɲju
oil thou tel tələjə ləfəfə thel tho tho thou thou tho tal num num
meat epije ebije epije məbi ebei su su ʃaʔ suʔ suʔ su ʃia ʃaʔ
salt suruwa surəja suruwa suɹe suruwa huŋ hu huŋ huŋ huŋ hɨ̃ ha ha
onion mũak; tʃoŋ dʒon tʃoŋ pjas; tʃoŋ pias; tʃoŋ tʃoŋ tʃoŋ moŋtʃi maŋtʃhy maʃiŋ tʃoŋ tʃoŋ
garlic tʃuŋ muaŋ muaŋ muaŋ muaŋ moŋsiŋ moŋsiŋ məsiŋ moŋ; moŋtʃu maŋtʃhy maʃiŋ ɾə̆ʃu maŋ
red pepper tʃalijau tʃalau; tʃalem tʃalijau dʒalim tʃalem moŋ moŋ mu moŋ moŋ moŋ solu solo
elephant ɲijathoŋ ɲijathoŋ ɲijathoŋ nathoŋ ɲijathoŋ stoŋ stoŋ susanthou susant̪hoŋ susan̪t̪hoŋ susant̪hoŋ lamputʃhe satʃila
tiger matʃuwa mətʃua matʃuwa mətʃua batʃaeŋ; matʃuwa phõ phuŋ phuŋ phuŋ phuŋ phuŋ laptʃa phujam
bear stəm stəm stəm stəm sə̆thum st̪uŋ st̪uŋ st̪uŋ st̪uŋ st̪uŋ st̪uŋ ʃijathum sathom
deer dətʃhai dətʃhai dətʃhai dətʃhai dətʃhai ski ski ski sə̆ki sikiʔ ski dʒaʃiki dʒaʃiki
monkey stuŋ stuŋ stuŋ stuŋ ʃəduŋ dʒuduŋ dʒuduŋ zuduŋ zuduŋ dʒutuŋ dʒuduŋ ʃedom hiŋtʃaŋdakpu
rabbit truk kaɾgos truk kaɾgos səli stoptʃaŋkha khoha kaɾgos
snake phau pam phau pam pam bə̆tʃam patʃam pĕtʃam pə̆tʃam batʃham batʃham phŭlu phŭlu
crocodile khawai khawai khavoi khawai khawai khodei khodei khuwa khuwa khudon
house lizard (gecko) səkimatʃoŋ səkimatʃoŋ baphijaŋ pharbuwaŋ tʃamtʃi tʃamtʃi tʃikpaphi dontʃiktʃikpa
turtle otʃero adʒero; otʃero fudərai hadʒira adʒora hudrik hudrigambu katʃu kătʃːu koiʔ adʒiro tʃadaŋ duli
frog rap rak; rap rak rutʃua ɹusua paipu ɾikə̆tu ɾiktu ɾĭtːu ɾiktu rutu duŋdaʔ duŋta
dog tʃai tʃoi tʃi tʃoi tʃoi betha batha pə̆the pə̆the bithɛ batha wathi wathi
cat ɲijam ɲem ɲem ɲem ɲem ɲəmbi ɲəmbi namby namby namby namby jaŋmu ɲaŋbu
cow səuwa suvəə səbəvə suvəə ʃhua; suvəva spu spu hu hu khu ʃhu ʃoi ʃama
buffalo ʃitʃik sigik sədʒik ʃitʃik sədʒik zəge zəge dʒei ze ze dʒei bruŋ bhuŋ
horn (of buffalo) erijok erijaŋ erijaŋ erijaŋ erijaŋ kheŋ kheŋ tʃaŋ tʃeŋ tʃeŋ tʃaŋ khiaŋ kheŋ
tail eɲoi eɲoi eɲoi eɲoi eɲoi aɲa aɲa ane ăne ane ana nui ɲuj
goat spin spin spin spin spin ze zyi ziŋ zyi dʒy sətʃe ʃeɾa sala
pig wok ʋo evoʔ vok vok swaʔ swaʔ swaʔ sŭwaʔ; suwak suwak suwak ʃiabaʔ ʃaba
rat thuŋ thuŋ thuŋ thuŋ thuŋ stop stop stop stăp sə̆top sə̆thə sămtu sămtu
chicken khe khe khe kheiduə kheiʔ petʃha petʃha pə̆tʃe pə̆tʃe batʃe batʃe huki wakhi
egg khere eri khere khere khere petʃhakhalum ăjuŋ pə̆tʃeuŋ ăjuŋ juŋ ăjuŋ hudʒoŋ ʔogoŋ
fish ũa uŋa ũa ũa uŋə̃ ɲiu ɲu nuŋ nuŋ nuŋ nuŋ ŋa ŋa
duck oso ŋuso oso ŋuso ũso gelendi gilendi huhã; huhõ huhõ osa gilendi aŋso
bird fua fua fua fo fua hu hu hu huʔ huʔ fu hua hua
insect pə̆tʃoo pə̆sija bĕtʃoo bĕtʃoo bĕtʃoo phi phy phy saŋdʒoʔ phu khroŋtʃuŋ phu
cockroach sarigau sarigau sarigau sarigau sarigau butʃuluŋ butʃuluŋ pitʃuruŋ batʃɾuŋ pătʃhuŋ zaŋzikma zulu tʃhiʔduŋ
bee tʃəmut tʃəmut tʃəmut tʃəmut tʃəmut tʃidʒemo tʃhimu tʃi tʃăŋkwĕm tʃhankhom tʃə̆khəma tʃhutʃhu tʃiʔtʃhuama
fly mədʒo mədʒo mədʒo madʒoumue mədʒau bitʃiŋ bitʃiŋ pə̆tʃi tʃăpim tʃăpim tʃăpim phu phu
spider raguŋ raguŋ raguŋ raguŋʃejam raguŋ treʃum preʃuŋ phy nant̪ɾisaŋsoŋ phyadok nant̪ɾisaŋsoŋ phusaŋgumbu saŋkopa
ant ʃiŋiŋ siiŋ ʃiŋiŋ ʃiŋiŋ ʃiŋiŋ sandʒok sandʒok saŋdʒo saŋdʒo săŋdʒoʔ saŋdʒo khintʃhoʔ khetʃho
mosquito tʃikitʃoŋ tʃikitʃoŋ tʃikitʃoŋ mədʒou tʃikdʒoŋ kroŋtʃuŋ kroŋtʃuŋ tampi tʃapimdʒoŋ matʃhaɾ timpuladʒo kroŋtʃu koŋtʃuŋ
head kijatuŋ khɾuk khɾuk khɾuk khɾuk kektoŋ khɾuk khruʔ khɾuk khɾuʔ mathaŋ khloʔ kholo
face midʒa mizija midʒa mədʒia mədʒija doŋpu bo dʒuik zyk zyk zyk doŋpa doʔ; doŋpa
neck japu ejua ejua jua jua orutuŋ thuŋtʃe rutuŋ phə̆t̪uŋ bəthuŋ dro hendoŋ hiŋthoŋ
hair khazijau khazijaŋ khazijaŋ khazijaŋ khazijaŋ gə̆zaŋ gə̆zaŋ kə̆zaŋ gə̆zaŋ gidʒan gə̆zaŋ khuʃaŋ khsaŋ
eye mijak mijak mijak mije mijak khebi khŭbi khaʔby khambyi kamby khabə khum khumu
nose ephuŋ ephuŋ ephuŋ ephuŋ ephuŋ nophuŋ nophuŋ aphuŋ mə̆phuŋ maphuŋ nophuŋ heŋphoŋ hempoŋ
ear khõ khõ khõ khõ khõ khutuŋtʃilak gythyn kə̆thyŋ kə̆thyŋ khutuŋ gathuŋ khutuŋ khutuŋ
cheek mədʒiamabau mədʒiamabau mədʒiamabau mədʒiamabau mədʒiamabau dumpulok tʃiphilok mikiŋ zykmĭkĭŋ zyskŭk dʒaphui koptaŋ d̪uŋpa
chin ʃĕandəkhau semtəkham ʃĕandəkhau semtəkham semtəkham gamdei gamdei tʃakho gamthi kamt̪i nijokhu kamduŋ hiŋkuɾ
mouth ʃijam sem sphun sem sem natʃau natʃau tʃho tʃutʃo tʃotʃo ditʃe khotʃu hotʃok
tongue ri ri iri ri ri la lapho le le la loi loi
tooth ʃinijat ʃinijat ʃiniŋ ʃiniŋ ʃiniŋ nuthuŋ toktʃe nithiŋ pətyn butuŋ nithiŋ hintuŋ ʃiŋtuŋ
elbow watʃrap watʃpau; tʃapram phrow saphrom patʃrom ikli ikli ikli ikri ikri jitʃri tʃiʔ hudʒulu
hand wat wat wat wat wat ik ik ik ik ik ik hut hu
palm pri watphje viphijaŋ watbijaŋ viphijaŋ; akham iktʃapar iktʃapar ikthuŋ ikpaɾ ikpaɾ ikthuŋ hutphara huphala
finger bijaŋ bijaŋ bijaŋ watduweʔ mabijaŋ iksabo iktʃi burom iktʃŭdo ʔiʔpɾomu ikadu brama husada
fingernail pətʃijat bəsen bəsen pə̆sen pəʃen iktʃiŋ iktʃiŋ ikʃiŋ ikʃiŋ iktʃiŋ iktʃiŋ hutʃhuŋ hutʃiŋ
knee lakijuŋ ləspau ləspau lagijoŋ lagijoŋ klokpu niphik lipikhom lapikhom lapikhom japikra kolokpa leiklopa
foot lue lei; lue loe lai lai laʔ latʃapar le le leh̥par latʃoŋ lai lei
bone ezak ezeŋ ezeŋ nizeŋ ezeŋ skik skik skiʔ skik səkiʔ axik ʃukuʃ ʃukuʃ
fat eju eju eju ejo ejo ajo ajo ajo ăjo; ăjoʔ ăjoʔ ajo tʃakpa ăjo; ăjoʔ
skin ekhuk ekhuk ekhuk ekhuk ekhuk skuk skuk skup skuk səkuʔ skuk ʃakho ʃakho
blood efua efua efua nəfai məfai ha ha he he hɛh̥ ha hoi hoi
sweat haniju haniju haniju haniwa haniwa ŋoiphi gətʃhik khotʃhikbu kutʃikbo khotʃipu nakhã namtʃhanami namliŋ
belly elui elui elui lui lui siɾiŋ siɾiŋ fəriŋ səɾiŋ siɾiŋ seri hiliŋ hiɲiŋ
heart (organ) eləbau eləbau eləbau ləbuʔ ləbəu suluŋ syluŋ syləŋ syluŋ suluŋ ʃiloŋ luŋthaʔ luŋthaʔ
back phapuŋzak raguŋ; ephiŋbaŋ hadu phadum ləbəu; phaduŋlaŋ ɲakhu d̪ekhe aky ky kyː naguŋ dʒiap lispo
body eso siu eso siu ʃuʔ liʔ lui aʃo so so aʃo lusmama lismamu; zug
person bran bran bran tharathamaŋ dʒiɾiŋ dʒiɾiŋ hando athek hanendoʔ maŋma bŭdihin
man bəfəə bəfəə bəfəə bran bran dʒihu dʒiriŋ dʒiriŋ dʒĭɾiŋ dʒiriŋ dʒuhu pədəŋ bŭd̪ŭn
woman bimi bimi dimi hõamu hõamua dʒimi dʒimi dʒymykhɾe dʒymy dʒymy dʒymy dhudma esma
father aphua aphua aphua ap; aphu aphua atʃi ăbo abou ăbo abo abo apa aba
mother amua amua amua amu amua amu ami; amu ămuʔ ămuʔ amu amo ama ama
husband aje ge age ɲige ge aja ʔăja dʒuhu aje aje aja oʔi zofa
wife aje je aje je je aju ʔăjo dʒymy aju aju aju uja uja
son dəfua dəfua dəfua dəfua dəfua du du adu ăd̪u adu adu tʃaʔla kutʃhi
daughter dimi dimi; satəi dimi dəmi dimi dimi dymy dymy dymy dymy dymy damu dʒŭmu
elder brother (gen) abua abau; adam abakhau abam adam abukhau abu abe; ada abeakhou abe ʔaja ada ada
elder sister (gen) abua bumuwa; mimuabau abau bəməkhou bumukhou anukhau anukhau ane ̆aɲeakho ane abə au ʔawu
younger brother (gen) akhua akhua akhua khue akhua abutʃaŋ unutʃaŋ anuŋ anuŋ; ăbeădʒăŋ anuŋ athabo khutʃi anuŋ
younger sister (gen) mimua mimuduwa ʃadaino bəmənou bəmənou anutʃaŋ anutʃaŋdu miriŋadʒan meriŋadʒen miɾiŋ thamo dʒumu ʔonuma
friend (male) etʃak izaʔ egau eza edʒia ɾok ɾok khunuŋ khə̆nŭŋ khunuŋ ɾok loʔ loʔ
name ebeŋ ebeŋ ebeŋ ebeŋ; mbeŋ ebeŋ ădʒeŋ adʒen adʒen ădʒeŋ adʒen ădʒeŋ biŋ biŋ
village thap thap thap thak thap thuk thyk thia thyk thyk thyk thiup luŋpa
house jam jam jam jam jam jam wam wam
door habiŋ habiŋ habiŋ habiŋ habiŋ kau kau; koh̥ ko ko ko joŋko kotam kuthuŋ
window khirki khirki mĕlatʃou hotʃou hotʃou paŋthuŋ kaudu kotʃuŋ kotʃuŋ kotʃyŋ kotʃuŋ kotʃuŋ ɲalo
roof məkau məkau sabakhuŋ situwaŋ saphuje jamkhumu jamnakpa tampe jamtʃŭŋ khajap jamtʃŭŋ wamtʃa wamtʃa
wall of house hazaŋ hazaŋ hazaŋ hazaŋ hazaŋ jamlok jamlok paŋtuŋ ăzăɾ tʃikpa notho tʃikpa tʃikpa
pillow tharo tharo tharo tharo tharo skom skom saŋkhom saŋkhom saŋkhom saŋkhom khukhum khumu
blanket emau imoŋ imoŋ khombal jomaŋ kombolo lembo lombu lembo lembo kapu neloʔ neloʔ
ring (on finger) kəna gənat gənat gənat gənat istop tʃodop tʃidop tʃidop kid̪op gilan tʃedum tʃajduʔ
clothing juŋgəwa juŋgu juŋ juŋdampha jegua joʔ tʃhojo joʔ joʔ joʔmuʔ jadə tuthuŋ wad
cloth juŋ juŋ juŋ juŋ juŋ joʔ jo joʔ joʔ joʔ jo wad wad
medicine mo dawa; mo mo dawa dawa man man man man man men man pen
paper suʔ ʃijok suʔ seu ʃo; ʃijok sigi sygy sygi sə̆ga sygy ʃo ʃigu ʃigu
needle simen simen simen simen simen phli phĭli phĭli phiʔ phi phĭli psi psi
thread məraŋ məraŋ məraŋ məraŋ məraŋ haŋ haŋ haŋ haŋ haŋ haŋ hauŋ hwaŋ
broom sasəraŋ sasəraŋ sasəraŋ bigma sasəraŋ; ebikma tʃantʃiriŋ tʃantʃiɾi tʃantʃəɾi tʃaɲtʃɾi tʃaɲtʃɾi lipakhoa tʃhamtʃhaɾaŋ tʃantʃəɾi
spoon (for eating) tʃap dʒap dʒap dau dʒap sko sə̆ko tʃaŋkhu tʃaŋkho tʃaŋkho tʃikholo tʃhoi tʃhobi
knife (to cut meat) metəkhui məkhui mədəkhui məkhui mədəkhui bra bra handudu handudu handu handudu baɾi bali
hammer tʃapau dʒabau dʒabau dʒabu dʒabam toŋ thuŋ thuŋ hambaɾ thuŋ toŋ
axe thapijoŋ thabu thabijou thabiu thabijou phĕlu phĕlu phullu phɾu phuɾu phullu pha pha
bow rak rak rak rak rak mili li ri miʔ miʔri li li li
arrow mijak mẽt mẽt məthua mẽt dʒili mik mik ɾiʔ ɾiʔ ɾiʔ miʔ miʔ
spear tʃijoŋ dʒoŋ tʃijoŋ tʃijoŋ dʒijoŋ dʒoŋ zat̪i dʒuŋ dʒoŋ dʒoŋ ʃei tiŋkaŋ
fire boe boe boe bai boe ba ba be beʔ be ba bei bei
ashes spije spije spije sə̆phije spije bɾoptʃhaplu bɾoptʃhaplu tʃaphlu tʃăphɾu tʃăphɾu tʃaphlu tʃhuba tʃukphak
smoke bukhu bamkham boekhau baiŋkham boemokhəm baky baky baky baky bakhy bakhy bukhu bukhu
candle buematʃou mumbati botʃua mumbati mumbati mumbati mumbati mumbati mumbati mumbati
boat naw naw na nau khiuŋ nau naw khĭ naw
road ləmua ləmua ləmua ləmua ləmua ləmu ali lym gaɾilym lymădoʔ gaɾilym huma huma
path ləua luməa ləua ləmuthuaʔ ləmuaʃija ləmu nə̆mu lym lym lymtʃand̪oʔ ham huma huma
to go vəwa thevəə lua dun vəopha oŋtʃeŋ ʔoŋmo ɾum ʔoŋboʔ oŋba ʔoŋmo uŋdeʔ uŋdeʔ
to come tən thavəə thavəə thavəə gunpha rantʃeŋ ago kheɾnim ʔoŋgo ʔoŋniba uŋgei luŋdeʔ dʒa
to stand rio rio rioma dʒoi dʒaimage khimu khimo tʃeimuʔ joʔtʃibo tʃiba tʃima khiŋgide khiŋma
to sit tuk duk dukma dəkmu dukmage duŋmo dymoʔ dymuʔ dymo dymba deiŋma duŋdʒuma dʒuʔ; dʒuma
to rest thum thuŋ thuŋmage thuŋmu thuŋmage thuŋmo thuŋmo atʃolumu tʃalomo tʃoŋloma thuŋmo ʃiʃoʔlama tʃoʔlama
to walk lua lua luamage lua luapha ɾomo ɾomo tʃouʔ ʔoʔkhaŋ ɾoba ɾome wama maɲu
to fly khei khei khemage kheŋpha kheipha tʃanmo tʃhanmo tʃenɾoba tʃankhan tʃhanba tʃen ʃeroŋde ʃerbaʔ
to enter tətʃou khutpha ələmage ləŋvəə alamduŋ; atʃauduŋ naŋmo ɲanmo ãŋ go phepsuo aliŋoŋma jaluŋuŋge naŋkhowama humaʒa
to kick loekoŋ lagoŋ koŋmage koŋmage laigoŋ lakhi lakhy latsuiɾaʔkhum latʃuiɾaʔbo latʃuɾaba latʃui toŋmoŋtama litomda
to swim phat phat phakmage phatpha phat khopaŋpiŋ ikɲiŋmo khophikhuʔ kohaʔbo menma khophu tʃelema gaŋpaliʒa
to see rək rəg rəkmage rekpha rək lanmo lanmo adʒelaimu læmboʔ lema lema daima duima
to hear nũa joipha nuwamage nuapha joi numo joʔmoʔ joʔba nŭŋmoʔ nuŋma nuŋma hama hama
to wait khan khanpha khanmage khanpha khan dʒakmo dʒakmo dʒaknidʒomuʔ dʒaʔbo dʒaʔma laŋdʒuime dʒaʔma laŋma
to cry tʃo tʃoapha tʃomage tʃoapha tʃo khija khekhan tʃeibaʔ tʃeʔbo tʃema tʃei khikma khibʔde
to cook ta dauapha mətʃəremage dau dau raʔmo raʔmo heɾaʔmuʔ heɾaʔbo tʃema tʃureʔme tʃhodma tʃakma
to boil (water) tʃija tʃaupha lomage katʃek khatʃiau khoatʃik kotʃikmo gutʃeʔmuʔ hetʃobo thyma kotʃikmo tʃhoude tʃəʔde
to eat tʃije tʃepha mətʃitʃimage tʃipha tʃije tʃumo tʃumo he hetʃŭbo tʃhuma hetʃŭbo tʃhadiʔ tʃaba
to drink ŋaŋ ŋaŋpha khoŋaŋ ŋaŋpha ŋaŋ liŋmo liŋmo liŋmu kholiŋboʔ liŋma liŋma ɲiuŋdeʔ ɲuŋma
to sing bue baipha ebubue mə̆bai bue tamo tamo hũŋ tămu huʔniboʔ nima tamo teideʔ teideʔ; teima
to bite khrik; nik thokpha thokmage tʃipha thokpha remmo kumo dʒekahuʔ zĕgboʔ zima kaʔkhen zaʔdeʔ zegde
to laugh tʃijo ʃijaʔ tʃijo seʔ ʃeʔpha zamo zamo dʒeimuʔ zemo zema dʒeimuʔ dʒiadeʔ zeida
to speak je jepha jemage sipha jopha somo amo; somo anahu ænmoʔ amma amo poŋpoŋlede ʔinma
to tell muuja jepha jemage joupha sipha amo antʃema joŋlutʃibaʔ anboʔ d̪ygma soʔme indeʔ ʔinsma
to know ĩt thejakpha thekmage itphat itpha d̪anmo d̪anmo godem d̪anbo d̪enma deʔme itʃeʔ d̪enma
to forget pija bijapha bijẽ bijadan bijẽ graŋdʒokplakpo phlokmo phalakmani phɾagbo phɾakba phalakmani ŋaʔdade kaɲdʒipha
to sleep mijen mijanpha mijenmage men menpha dʒiŋmo dʒiŋmo dʒinmaɾmu dʒiŋbo dʒiŋma dʒiŋma mindeʔ minma
to dream epoŋ ebaŋbaŋ eboboŋmage məbaŋ ebaŋ baŋ banbanbo bambambe banbanbo banbanba bambambe deŋkhaŋaideʔ benkhaŋaida
to do/make ret reʔpha retmage reipha ɾappha ɾamo ɾamo dʒureʔdaraʔhu ɾad̪bo ɾaʔəm jame ledeʔ
to work bleret bleret bə̆liremage blerepha blija proʔmo proʔmo lekoraʔmu likoɾad̪bo lekaɾaʔmo bilakjamẽ leikhaledeʔ leka
to play prui brui bruimage bruipha bruipha loʔmo loʔmo janlamu jeŋbo jəmba loʔmo leide leide
to dance ʃu ʃiupha ʃumage ʃiupha kasiu sumo sumo t̪eimu tʃamposuboʔ ʃuba sumo; t̪eimu lindeʔ limda
to throw fijan phenpha fijenmage fen phenpha termo moʔmo; termo theimamu moboʔ mobaʔ tyme tosadeʔ tosama
to lift tʃaŋ tʃaŋpha tʃanmage tʃaŋpha tʃaŋ khaŋmo dʒuŋmo; khaŋmo daʔmuʔ dʒuŋboʔ loʔma tʃame khaŋde dʒuŋma
to push reŋ reŋpha ɹiŋmage reŋpha reŋ rimo rimo rumamu ɾyboʔ ɾyma rimo dudeʔ duama
to pull ɹii ɹiipha ɹimage ɹiipha ɹii kheŋmo kheŋmo taʔgimu tʃeŋboʔ tʃeŋbaʔ tʃeŋbaʔ kheŋde kheŋma
to tie phoŋ dʒoipha phoŋmage dʒoipha dʒoi hakmo hogmo phomu hakboʔ phoma hogmo waʔdeʔ duŋma
to wipe sat satpha ʃatmage satpha satmuã imo ymo lepeziʔmuʔ yboʔ yma zuhama biʔdeʔ zuhama
to weave (on loom) rok rokpha rokmage rokpha məroʔ phamo ɾogmo joɾakmo ɾagbo khuma ɾogmo phadeʔ dagdeʔ
to sew phijok phjokpha phijukamage phjokpha phijok tʃakmo tʃagmo jotʃĭmo tʃiboʔ tʃima tʃagmo ʃiŋde ʃiŋdi
to wash tʃau sutpha tʃomage satpha tʃam tʃhemo tʃhemo jokhotʃimo jotʃimo tʃhyma tʃhyma tʃhide tʃhide
to take bath ʃausut sutpha ʃut sutpha ʃut khruktʃemo sawtʃhemo aʃomemo soxotʃiboʔ sokhomenmo sawtʃhemo dusputʃhuɾde tʃhima
to cut something tʃei; roŋ tʃeipha tʃei tʃeipha tʃei tʃekmo phaŋmo; tʃegmo raʔmu tʃegboʔ tʃegmo thai dapde dapde
to burn hau fũppha ʃuit dʒijopha fupha batʃamo ɾimo bedʒikmo bhiboʔ bima ɾimo dide dima
to buy phek pheiʔpha phek phek phek tʃhamo tʃhamo ʃone tʃeboʔ tʃema tʃema ʃeide ʃeide
to sell tʃoŋret leupha; tʃoŋrepha leu liupha liu tʃomɾemo tʃhoŋdamo tʃomɾemo tʃoŋɾagboʔ tʃoŋɾama tʃoŋɾama tʃoŋiede ʔoŋthama
to steal məgəgau məgəgoupha gau məkəkou məgəgau jaumo jaumo jone jobo juma dʒojo bigulede ŭma
to lie, fib kləlaja klam klau klam khəlam ste stegõmo stegoŋbe stegõmo st̪eʔgomba stegoŋbe zaʔlede haɾdʒa
to take ɹije ɹeipha tharijamage jepha lije tʃhumo tʃhumo tʃune tʃhubo tʃhuma tʃhumo haɲi laba
to give phi phipha phimage phipha phi tʃhimo tʃhimo tʃimamo tʃhibo tʃhimo tʃimamo ʃima ʃima
to kill ua uapha wamage uapha ua atomo ʔomo ʔomamo ʔomaɾe yma ʔomo ʔide aʔdama
to die ii ipha ida idən idun ʔimo ʔimo imale ʔimale ʔoʔma idoŋ iloŋ ʔide
to love izakhə pəʃunpha vijerat bəʃunrepha inza adʒap snule bĭlajuŋne saŋbo saŋba saŋba gadi gade
to hate lizijak snoipha; arajoŋ arəkjaŋ arakmajaŋ ɹidʒek bedʒapa blaɲuba hæn ănuŋtiŋbo păsaŋni ləŋzi dujaŋbaŋ gadʒanbagaba
one tʃo dʒijo dʒijo dʒe dʒe han han han han hanan han hin hin
two ɲiŋ ɲiŋ; niʔ ɲijan niʔ ɲiŋ nit ɲiʔ niʃ niʔ niʔ nari niʃ ɲes
three əm um um um um um ʔuŋ ʔuŋ um om ʔum
four ri vi vi vi vi bə̆si bə̆si pʃi psi psi psi psi phəhi
five kuwa guwe guwa uwe gu khu khu khu khu khu khu kha kha
six rap rap rap rak rap tʃuk khyt tʃy tʃyk tʃhyk tʃy tʃyk tʃhuʔ
seven mə̆lija mə̆lija mə̆lija mə̆lija mə̆lija sik sik siʔ sik sik sik his ʃis
eight milija milija milija milija məlau sardʒat saɾgjat saɾdʒe saɾdʒeʔ saɾtʃe saɾdʒe saɾgeʔ saɾgeʔ
nine deke dəkhy deke thəkhei deke dikhi dəkhy thekiui theky theky dəkhy t̪hikhu t̪hikhu
ten suã suŋa suã suwa sou ʃan ʃan
eleven sənatʃau sənadʒe sonatʃe sənadʒe sənadʒe sahan sahan sõlahan sõlahan sõlahan sõlahan ʃamʃihin ʃamʃihin
twelve sənaɲiŋ sənaŋeŋ sənaŋeŋ sənaɲiŋ sənani sinit səɲik soŋleni sõloniʔ soŋlenik sõlenik ʃamʃnis ʃamsinɲes
twenty etʃek etʃet etʃet nitʃok nitʃok khan khai khan khowan khowan khohen kheihin khaihin
hundred vijamtʃa vijaŋdʒa vem vindʒe vindʒe dʒan dʒoai dʒoan dʒowan dʒowan dʒohen dʒehin dʒahin
thousand jamsua hazardʒa hazar hazardʒa hazardʒa hazar dʒosoŋ toŋtoan t̪oŋt̪oʔwan t̪oŋt̪oʔwan toŋtʃahen traŋtahin toŋta
few mədətua ədʒa; uidʒa mədətua uidʒa iu laŋan alaŋ atʃedo ătʃen atʃedo atʃedo halamhim daudin
some jeuʔtʃa mididʒa mədətua uidʒa ɲabutu munijanijaŋ sydwĕ ajaŋsoʔ atʃeʔen muʔ melate abelise azalisi
many mənau badʒa; pamei bame mənau badʒo; məno dʒeptʃaŋ amat; dʒepo ajaŋ jymoʔ jumoʔ ame juɾ meka
all dʒap dʒap dʒap dʒap tham; dʒap zaptaŋ athom; dʒebdoŋ athym ăthem athom ăthem kaŋpu galugaŋga
big ebou bou ebou bou bou adok odok adok ăd̪oʔ adoʔ adok adoʔ ʔelaŋ
small ejuŋ ejuŋ ẽeu ejuŋ iu atʃan atʃandu adʒendo tʃoŋd̪oʔ tʃoŋd̪oʔ adʒendo kati ʃadaʔ
long ephijam phijaŋ phijaŋ phijaŋ ephijam aɾeŋ araŋ araŋ araŋ aɾeŋ aɾeŋ uriŋ uliŋ
short (length) edəm dum dəm dum eduŋ athuŋdu ăthoŋ tʃekmo ăthoŋ tʃoŋdo athuŋdu khanda tʃuŋtso
heavy elai lai lai lai elai alitʃaŋ ali ali ali ali ali uli uli
light (not heavy) thou thou tho thou nəthou aruŋdu ɾuŋ aruŋdu ăɾuŋd̪oʔ ăɾuŋd̪oʔ aruŋdu jaŋpu jaŋʃo
fat khəbup baŋ bou baŋ məbaŋ adok bokbok adoʔ biŋtʃen adoʔ aduk dʒajakpa elaŋ
thin khətʃek khijan kətʃen sinija kherijaŋ reŋkoŋ kreŋkreŋ aʃuŋ tʃoŋd̪oʔ tʃoŋd̪oʔ adʒadu kempa ʃaladin
wide, broad erai sei ephijaŋ erai erai thi athat araŋ phɾuwado araŋ khandʒaŋ phaɾa elaŋ
narrow khərok nəkhok dəəm dətʃoi ekhok atʃaŋdu atʃap at̪uŋdu phɾutʃoŋd̪oʔ tʃhaŋdoʔasoʔ gətʃe phaɾakat̪i ʃada
deep dʒam dʒam betʃou dʒam dʒam agi agy kampoŋ dʒyɾui adʒy adʒi dogaŋ how̆dĕʔ
shallow etʃau nətʃeja lakhuŋ tʃeja etʃau agiboo atʃapdu aɾtʃadu ătʃŭŋ tʃhaŋdo aɾtʃadu tatabe huʔpan
full elija lei lija lei elei phiŋba phiŋba aphiŋ aphiŋ tʃhuʔuɾuwa aphiŋ psiŋdeʔ ʃiŋde
empty sloi sloi sloi sloi esəloi aruk aruk aruk aruk aɾuk aruk toŋpabe toŋpa
hungry tʃii tʃii tʃii ʃii tʃii khuŋba hetʃuŋni hekũŋ boʔ khuŋba akhuŋ khamde khamde
thirsty khanahou khanahaŋ kanehoŋ khanaŋraŋ khahənaŋ hoɲijo ɲuba hekuŋba juŋboʔ juŋba khajuŋ tʃhoŋ jaŋde
sweet phijaŋ phijaŋ phijam phijaŋ phijaŋ atʃi atʃi tʃĕbeʔ ʔatʃĩ aboɾo abələatʃi tʃiɾi ʔobida
sour etʃiŋ tʃuŋ tʃuŋ tʃuŋ etʃiŋ kheti kheti tʃebe tʃĩti tʃakwa batʃi tʃumteʔ tʃumpa
bitter ekhou khou khou khou ekhou atʃak akhiok tʃakbe ădʒuŋ tʃhiba atʃak tʃaʔdeʔ tʃakde
spicy, hot ra rau etʃək rau etʃək moŋba moŋba hoʔbe hobo hoba jopũ jeideʔ jeideʔ
ripe emeŋ dʒum; men emijan emen emeŋ juŋkhan juŋba henĭbe dʒuŋbo dʒuŋkaŋ juŋpə̆hu hijaʔdeʔ dʒomde
rotten (fruit) eʃuŋ ʃoŋ eʃuŋ eʃuŋ eʃuŋ barokhan hũlũbe anuŋ gafuŋ ɲaŋoŋloŋ
fast kəthau tʃeŋ dʒok dʒok ebi ipsiŋba atʃer adʒoʔ adʒoʔ atʃher adʒoʔ pasa ʃeʃaɾa
slow ɹasija ɹasija ɹasija ɹasija ɹasei anodu anodu anoːdu noʔd̪uʔ noʔd̪uʔ nadu hasta hasta
same õ õ õ õ ŏdʒe adu hando handou ăt̪ːu hanandoʔ ăt̪ːu tʃikdabe mahinden
different jojo jo jo jo jojo sŭsu sŭsu age age age age sosoʔ sŭsu
dry ekau egau egau gou nəgou ʔoʔõ ʔõː iɾkõ ʔoʔõ ʔoʔõ ʔoʔõ aɹloŋ war
wet eʃoi; emum eʃoŋ; emam; eləŋ eʃoŋ eʃoŋ eʃoŋ aʃiŋ khle khulumale khli khile khaledʒeʔduŋ uʃiŋ uʃiŋ
hot etʃek; eluŋ tʃep etʃek etʃek lua ătʃik ătʃik atʃi ătʃik ătʃik atʃi utʃi utʃi
cold etʃai etʃai etʃai tʃui etʃui atʃhan atʃhan rembe ătʃeʔĕn ɾamkhan atʃen utʃen utʃen
good vije vije vije vije vije adʒap adʒap adʒap adʒap adʒak adʒa udʒo nakpa
bad avije avije avije avije avije bedʒakpa aɲu aŋuba ănuŋ ănuŋ ănuŋ udʒan nakpapaŋ
new evoŋ ewã ovou mvəo evo ohan afan afan ăhan ăhan afan okhon ʔohan
old ehek ehek ehe ehek ehek aman aman atʃan omen aman omen omen omen
broken etʃõ edʒok; dʒolek tʃoda dʒui muduŋ; mutʃun khana khja zekmaniʔ dʒeʔboʔ dʒekhan tʃadoŋ geɾloŋ gedʒuide
above lakhuŋ lakhuŋ lakhuŋ lakhuŋ lakhuŋ khumu khinto atʃuŋ ist̪aŋan khuŋlo khuŋro tʃaŋkho khoa; khotʃamŋa
below bətʃou bətʃou; ləwa bətʃou bətʃou bətʃou khuto khuto suŋkhu ist̪aŋanɾo khuɾo khuɾo beita khja
far ruaŋ ruaŋ ruaŋ ruwaŋ ruaŋ atʃoʔ okhjo atʃoʔ atʃho atʃoʔ atʃho thaoriŋ humaŭliŋ
near enui noi noi noi anoi; atʃua kapdul ana anedu aɲedo aneduʔ aɾeŋ teapkho hantaŋ
right phazui phozoi phozoi havik phazui atʃoto atʃho atʃou heʔ atʃho atʃho thita huʃu
left phavik phavik phavik hazoi phavik mikheto mekhe ehe tʃoʔ hetan axe tʃoita ɲimlakpa
black esai esai; soi esai soi esui atʃõ atʃuŋ atʃuŋ atʃuŋ atʃuŋ atʃuŋ utʃham utʃham
white emoŋ emou; mõu emou mõu emoŋ adʒõ ăzõ adʒan ăzõ ăzõ ăzõ jaŋkar jaŋkar
red eʃek eʃaik; ʃeik eʃaik ʃei eʃaik ehek ehek ehek ʔĕhĕʔ ehek ehek oɾkhejaʔ ʔĕhĕʔ
green erije ere; re erije ere; re ere oho oho oho ʔŏho ʔŏho oho jaŋ ʔijaŋ
yellow etʃui dʒoi; edʒoi edʒoi dʒoi edʒoi ʔaha ʔaha ehe ʔĕhe ʔĕhe ʔaha serbu dʒuŋ
when (near future) kətʃuŋ kətʃuŋ kətʃuŋ kətʃuŋ kətʃuŋ ado ăd̪uŋ aduŋlua ăd̪uŋ ăd̪uŋ ăd̪uŋ adaŋ tʃetoŋ
where kəʃoo kə̆so kəʃoo kə̆so kəʃoo nəkha ɲakha thalua bĭd̪e tʃŏ tʃoro hata ʔăwa
who haŋuŋ haniju haniju haniju haniju ni ɲija mila mija mija mi mi mi
what niw niw niwka nije ɲijaga mu mua atja pə̆tʃõ pə̆tʃõ miti abe ʔaza
how many khemotʃia khemo khemodʒa khama khemo napan jepaja thokʃuaŋ mipheːn botuana nepha abehiŋ ʔaphin
this thing heiphomono heiphomono; mənohi ehihi heiphomono dʒije othai thua othatʃalo təkə thaʔetʃalo thadʒi otʃima ʔŭtʃhi
that thing throŋphomono throŋphomono throŋdʒa thibamigijaŋ thedʒi thaŋai tethigo odʒetʃalodʒe thaŋɾoʔ thuwetʃalo tibadʒi ot̪hijaʔma teita
these things zaphomono hithebomono hithəə hephamənothe hithəə thithai twagi athoumdʒyŋ thɾuŋthaŋ thaʔetʃalo athun utʃimagaŋpu ʔŭtʃigaŋga
those things khetmono thedʒibomono dʒidʒaithə dʒaphaməgijaŋ theizap thutai tethitigːe othaimagaŋpu ăthek thuwetʃalo thivathun othaimagaŋpu teitagaŋga
1st sg. (I) ko go; gu go gu go gu gu gu gu gu ga ga
2nd sg. (familiar) no no no no no naŋ naŋ naŋ naŋ naŋ naŋ ni naŋ
2nd sg. (honorific) no no no no no naŋ naŋ naŋ naŋ naŋdʒi nare naŋ naŋ
3rd sg. (generic/male) we uwe oe thei oe jai wa khuə naŋ thuwe thiwadʒi hoi ʔui
3rd sg. (female) we uwe uwe thei uwe jai wa naŋ naŋ thuwe khawadʒi naŋ ʔuid̪amu
1st pl. kəthəa khət̪he kəthəa khət̪he gəthəe ga ga khət̪he gyɾy gu gu gaɾkaŋpu galu ganga
2nd pl. (familiar) nathəa nat̪hek nathəa nathe nathəa nai nabluŋ nat̪hek năthek năŋthek năthek naɾgaŋpu naɾugaŋga
2nd pl. (honorific) nathəa nathek nathəa nathe nathəa nai nabluŋ khiraŋ nathek naŋthekdʒi nathek nargaŋpu naɾugaŋga
3rd pl. ethe ethe nathəa thei ethəe jar wabluŋ wathek athek thuwe thiwathi waɾbaʔ walu

See alsoEdit

ReferencesEdit

External linksEdit

 
English Wikipedia has an article on:
Wikipedia
Vocabulary lists of Mainland Southeast Asian languages
Sino-Tibetan

p-Tibeto-Burman • p-Southern Min • Greater Bai • p-Naish • p-Ersuic • Guiqiong • p-Lalo • Akha • Kathu • Gong • p-Karenic • p-Luish • p-Bodo-Garo • Kuki-Chin • Mru • p-W. Tibetan • Zakhring • Tshangla • Kho-Bwa • Mey • p-Puroik • p-Hrusish • Koro • Greater Siangic • Raji-Raute • Dhimalish • Baram-Thangmi • Bhujel • p-Kham • Dura • Bunan • (Nepal)

Austroasiatic

p-Austroasiatic • p-Munda • p-Khasian • p-Palaungic • Quang Lam • p-Pakanic • p-Vietic • p-Katuic • p-Pearic • p-Khmeric • p-Monic • p-Aslian • p-Nicobarese

Hmong-Mien

p-Hmong-Mien • Hmong-Mien • p-Hmongic • Pa-Hng • Pana • p-Mienic • Mienic

Kra-Dai

p-Kra • p-Kam-Sui • Kam-Sui (Hunan) • p-Lakkia • p-Tai • p-Be • Jizhao • p-Hlai • Jiamao

Others

Burushaski • Kusunda • Nihali • Kenaboi • p-Ongan • p-Trans-New Guinea • p-Japanese • p-Ainu • p-Nivkh