Appendix:Swadesh lists for Italian languages

This is a Swadesh list of Italian languages, specifically Italian, Lombard, Neapolitan, Friulian, Venetian, Sicilian, Piedmontese, Ligurian and Sardinian, compared with that of English.

ListEdit

No English (en) Italian
(it)
Lombard
(lmo)
Neapolitan
(nap)
Friulan
(fur)
Venetian
(vec)
Sicilian
(scn)
Piedmontese
(pms)
Ligurian
(lij)
Logudorese Sardinian
(sc)
1 I io io jo mi iu mi mi deo
2 you (sing.) tu tu tu ti tu ti ti tue
3 he egli, lui , lüü isso lui lu, el iddu chiel issu
4 we noi nun, nüm nuje noaltris, noaltri nuàutri noi, nojàutri noî, niâtri nois
5 you (pl.) voi violter, viòltar, viotar vuje , voaltris voaltri vuàutri voi, vojàutri voî, viâtri bois
6 they loro, essi luur lloro lôr lori, i iddi lor, loràutri , liâtri issos
7 this questo quell ... chì, cal ... ché, ... chì, queschì, isto ... chisto chest sto qua chistu cost, ëst quésto, sto custu
8 that quello quell ... , cal ... , ... chillo chel sto la chiddu col quéllo cuddu
9 here qui, qua chì, chichinscì, chiloo, scià ccà ca, chi qua ccà chi inoghe
10 there , , ; lloco ddà, dduocu la addaeche
11 who chi ... chiè, ... s'cè, chiè che ..., s'cè che ... chi cui chi cu chi chi chie
12 what che, cosa ... cosè, ...cusè, sa ... che ce cossa, coss' chi, 'nsoccu lòn còs cöse, cösa itte, chi
13 where dove ... indoè; inde addò dulà ndove unni andoa anté dôve ube
14 when quando quaant, quand quanno cuant cuando quannu quand quànde cando
15 how come ... comè comme cemût come comu com cmé cómme comente
16 not non ... minga, ... mìa, ... méa, ... nun, no no no no, noni nen, pa no nono
17 all tutto tutt, tüt, töt; tucc, tücc; tücòos, tuscòss tutto dut tuto tuttu tut tùtto totu
18 many tanto paricc, assee, tanc assaje tancj sai assai tant vàire tànto tantu
19 some alcuni on quaj cocche cetancj, cualchi cualche quàlchi quàich, chèich quàrche carchi
20 few poco pòcch poco pôc poco picca pòch pöco pacu
21 other altro olter, òltar, otar ato altri altro àutru àutr âtro àtteru
22 one un/uno (m.), una/un' (f.) vun, vün uno un un unu un un unu
23 two due duu, düü (m.), , (f.) dduje (m.), ddoje (f.) doi (m.), dôs (f.) do rui doi (m.), doe (f.) doî (m.), dôe (f.) duos
24 three tre trii (m.), tré, trè (f.) tre trê tre tri tre tréi (m.), træ (f.) tres
25 four quattro quater, quatar quatto cuatri cuatro quattru quatr quàttro battor
26 five cinque ciinch cinche cinc zinque cincu sinch çìnque chimbe
27 big grande graant, gross gruosso grant grando granni grand grànde mannu
28 long lungo luunch luongo lunc longo longu longh lóngo longu
29 wide largo laarch largo, chiatto larc largo largu largh làrgo làrgu
30 thick spesso èrtegh spisso penç, grues groso nfutu, spissu tëgg drûo ispìssu
31 heavy pesante gréef, ch'el dà al pées pesante, gravante pesant pesanto pisanti grev pezànte pesante
32 small piccolo pinìn piccerillo piçul picio nicu cit picìn pitzinnu
33 short corto cüürt curto curt corto curtu curt cùrto curtu
34 narrow stretto stréeng, strénc, strècc strinto stret strento strittu strèit stréito istrintu
35 thin sottile fin, sutiir, màgher fino, sicco fin magro màuru, siccu fin sotî suttile
36 woman donna dòna femmena femine dona fimmina fomna dònna femina
37 man
(adult male)
uomo óm, òmm ommo om omo omu òm òmmo omine
38 man, person
(human being)
persona persóna, òmen (pl. i géent) crestiano, perzona persone omo omu përson-a persónn-a persona
39 child bambino bagaj, bagajìn, fioeu, tuus criaturo, ninno frut mulo, putel picciriddu cit, masnà figeu pitzinnu
40 wife moglie miée, dòna mugliera femine mujer mugghieri fomna mogê pobidda
41 husband marito marii, òmm marito marît omo maritu òm màio, marîo maridu
42 mother madre mamm, mam mate mari mare matri mare moæ mama
43 father padre , pader pate pari pare patri pare poæ babbu
44 animal animale bèstia anemale, nimmale animâl, nemâl bestia armalu animal animâ animale
45 fish pesce pèss pesce pes pese pisci pess péscio pische
46 bird uccello üsèl auciello ucel usel acieddu osel öxéllo puzone
47 dog cane caŋ cane cjan can cani can càn cane
48 louse pidocchio piöcc chiattillo, peducchio pedoli pedocio pirocchiu poj pighéuggio peugu
49 snake serpente biss serpa serpint, madrac bisa sirpenti sërpent serpénte serpente
50 worm verme giuanìŋ, biótt, cagnon vierme vier verme vermi gianin, verm verme berme
51 tree albero, pianta piànta, piònta chianta, arvulo arbul pianta chianta erbo èrbo alvure
52 forest foresta, bosco busch furesta, vosco, arvorata bosc bosco voscu bòsch bosco buscu
53 stick bastone bastùŋ mazza, varra baston, mace baston vastuni baston bacco bastone
54 fruit frutta früt frutta pome fruto fruttu fruta frûta frutta
55 seed seme soménza, suménza semmento samence seme semenza smens armella semene
56 leaf foglia föja, foeuja fronna, foglia fuee foja fogghia feuja féuggia foza
57 root radice sciocch, sciùch recina, radeca lidrîs radise rarica rèis réixe raighina
58 bark corteccia scòrza, pèll scuorcio, scuorzo scuarce scorza scorcia scòrsa scorsa iscortza
59 flower fiore fiuur, fiùu sciore flôr fior çiuri fior sciô flore
60 grass erba èrba evera jerbe erba èrba erba erba erva
61 rope corda, fune còrda zoca, fona cuarde corda corda corda soastr corda corda
62 skin pelle pèll pelle, cuorio piel pele peddi pel pelle pedde
63 meat carne càrna carna cjar carne carni carn carne petta
64 blood sangue sàanch sanghe sanc sangue sangu sangh sàngoe sambene
65 bone osso òss uosso vues oso ossu òss osso ossu
66 fat (n.) grasso grass ciuotto, grasso gras graso rassu, sivu grass grascia grassu
67 egg uovo ööf, oeuf uovo ûf ovo ovu euv êuvo ou
68 horn corno còrnu cuorno cuar corno cornu corna còrn corno corru
69 tail coda cùa coda code coda cura coa côa coa
70 feather penna pèna, badina, piüm penna plume pena pinna piuma penna pinna
71 hair capello cavèj capillo cjavel cavel capiddu cavèj cavello pilos
72 head testa coo, cràpa capa cjâf crapa, testa capu, testa testa testa conca
73 ear orecchio urégia recchia orele recia aricchia aurija oêgia orija
74 eye occhio oeugg, öcc uocchio voli ocio occhiu euj éuggio oju
75 nose naso naas naso nâs naso nasu nas nâzo nasu
76 mouth bocca buca vocca bocje boca vucca boca bocca bucca
77 tooth dente dinc, déent diente dint dente renti dent dente dente
78 tongue lingua léngua lengua lenghe lingua lingua lenga léngoa limba
79 fingernail unghia üngia ogna ongule ongia ungja ongia ongia ugna
80 foot piede pede pît pie pedi pe pe’
81 leg gamba gàmba, garon cossa, jamma gjambe gamba jamma gamba ganba camba
82 knee ginocchio genoeugg, genöcc, ginöcc denucchio zenoli genocio rinocchiu gënoj zenoggio benuju
83 hand mano maŋ mana man man manu man man manu
84 wing ala àla scella ale ala ala ala âa ala
85 belly pancia borigia, venter, pànza panza panze panza panza pansa pansa panza
86 guts intestino büèl, buvell stentino intestin budela vureddu boele intestin bolloros
87 neck collo còl cuollo cuel colo collu còl collo collu
88 back schiena s'céna, r'céna, schèna rina, schina schene schena schinu schin-a schénn-a ischina
89 breast petto pecc pietto, zizza pet peto, teta pettu pet pêto pettus
90 heart cuore cöör, coeur core cûr cor cori cheur cheu coro
91 liver fegato fidegh, fìdech fecheto, fecato fiât fedigo fecatu fìdich figæto fidigu
92 drink bere béef, trincà vevere bevi bever bibiri bèive béive biere
93 eat mangiare mangià, majà, maeà, magnà magnà mangjâ magnar manciàri, pistiari mangé mangiâ pappare
94 bite mordere cagnà, sgagnà muzzecà muardi morsigar muzzicàri mòrde adentâ mordere
95 suck succhiare sciüscià, ciücà zucà, surchià supâ ciuciar sucari ciucé susâ suere
96 spit sputare spüà, spuvà sputà spudâ spudar sputari spuvé spuâ istuppiare
97 vomit vomitare trà sù, trà sü vummecà, reverzà gomitâ vometar vumitari gumité vomitâ istercorare
98 blow soffiare boffà, bufà sciuscià soflâ sofiar sciusciari bufé sciusciâ buffare
99 breathe respirare fiadà resciatà respirâ respirar sciatàri arspiré respiâ respirare
100 laugh ridere ghignà, riit ride ridi rider rìdiri rije rîe riere
101 see vedere vedè, véet vedé viodi veder virìri vëdde vèje voghe védde vìdere
102 hear sentire sentì sentere sintî sentir sièntiri sente sentî sentire
103 know (facts) sapere savè, cognoss, cugnuss sapé savê saver sapiri savèj savéi ischire
104 think pensare pensà penzà pensâ creder pinzari pensé pensâ pensare
105 smell odorare spuzà, fà uduur, savè (de), sentì (de) osemà, fetere nasâ spuzar sciaràri snufié ödoâ annajare
106 fear temere vecch pagüra, sgagiass; strimiss spagnà temi gaver paura scantàrisi tëmme témme timere
107 sleep dormire durmì, dörmì durmì, dormere durmî dormir dòrmiri deurme dormî dormire
108 live vivere viif campà, vivere vivi viver campari vive vîve vivere
109 die morire murì murì murî morir, crepar mòriri meuire moî morrere
110 kill uccidere, ammazzare mazà, cupà accidere copâ mazar, copar accìdiri, ammazzari massè gniché amasâ occhiere, abbutzianare
111 fight combattere fà guèra, cumbàtt cummattere lotâ lotar cummàttiri combate conbatte cumbattere
112 hunt cacciare cascià caccià cjaçâ cazare cacciari cassé cacciâ catzare
113 hit colpire trüssà, picà, ciappà vattere, culpì colpî bater cafuddàri bate batte colpare
114 cut tagliare tajà, mucià, fà giò, scürtà taglià taiâ tajar tagghiàri tajé copé tagiâ tagliare, mutzare
115 split dividere spartì, separà spartere, sengà dividi divider spartìri spartì dividde dividire, ispartzire
116 stab pugnalare sbögià, infulcinà curtellià scurtissâ sbusar tagghiari, cutiddiari stileté cotelâ pugnalare, istoccadare
117 scratch graffiare sfrisà, sbregà, sgarbelà, sgraffignà scippà, graffià sgrafâ sgrafare ciunnari sgrafigné gratâ iscarrafare
118 dig scavare scavà, rugà, fà giò ona zocca, spalà foeu scavà, scafutà scavà scavar scavari sgavé scavâ iscavare
119 swim nuotare nudà, nuà natà nadâ nuotar natari noé nuâ nadare
120 fly (v.) volare sgorà, sgurà vulà svolâ svolar vulari volé xoâ bolare
121 walk camminare caminà cammenà cjaminâ caminar caminari caminé marcé caminâ caminare
122 come venire vegnì, vegnì scià venì vignî vegnir vieniri vnì vegnî bennere
123 lie distendersi, giacere stravacass (giò), trass là, slongass giò cuccà distirâsi stravacar curcàrisi cogesse destendise giacchire
124 sit sedersi setass giò assettà sintâsi sentar assittàrisi setesse asetâse sentare
125 stand stare in piedi (idiomatic),
stare eretto (rare)
vess in pee; stà sù drizz iriere, stà aizato stâ impins star stari ‘n pedi sté an pè stâ in piêi istare in cambas
126 turn girare voltass, girà girà, avutà zirâ girar girari, firriari viré, giré gjâ boltare
127 fall cadere burlà giò cadé, cascà colâ cascar cariri tombè, caschè càzze ruere
128 give dare dar rari dare
129 hold tenere tegnì tené tignî tener teniri ten-e tegnî tennere
130 squeeze spremere schiscià nzeppà, spremmere struça strucar sprèmiri spërme spremme ispremere
131 rub strofinare strusà, gratà, fregà sù scerià russâ fregar stricari fërté fretâ frigare
132 wash lavare lavà, sgorà lavà lavâ lavar lavari lavé lavâ illoddiare
133 wipe asciugare sügà asciuttà suiâ netar, sugar asciucàri, stujari suvé sciugâ assugare
134 pull tirare tirà in scià tirà tirâ tirar tiràri tiré tiâ tirare
135 push spingere rüzà vuttà sburtâ spinger ammuttàri possé spinze ispinghere
136 throw lanciare slanzà, trà per ari, tirà lancià, jettà lançâ butar, tirar jittari, jiccari frandé, slansé tiâ frundire
137 tie legare ligà sü, fà sù allevrecà leâ ligar ligari gropé, lijé ligâ ligare
138 sew cucire cüsì cosere cusî cusire cùsiri cuse cuxî cosire
139 count contare cüntà cuntà contâ contar cuntàri conté contâ contare
140 say dire dicere diser riri narrere
141 sing cantare cantà cantà cjantâ cantar cantàri canté cantâ cantare
142 play giocare giügà pazzià, jucà zuiâ zogar jucari giughé, giué zugâ giogare
143 float galleggiare stà dessoravìa, andà a gala, stà a gala, stà sü galleggià vongolâ galejare galliggiari floté galezâ gallizare
144 flow fluire, scorrere sculà scorrere scolâ scolar scurriri score scorre iscurrere
145 freeze gelare gelà jaccià, gelà glaçâ jazar gilari geilé zeâ astragare
146 swell gonfiare sgonfià ntucià sglonfâ sgionfar vunciari anfié gonfiâ abburvuddare
147 sun sole suu sole soreli sol suli sol sole
148 moon luna lüna luna lune luna luna lun-a lùnn-a luna
149 star stella stéla stella stele stela stidda stèila stélla isteddu
150 water acqua aqua acqua aghe acua acqua eva ægoa abba
151 rain pioggia pioèuva chioggia, chioppeta ploie piova chioggia pieuva ægoa pioza
152 river fiume fjüm sciummo flum fiume çiumi fium sciùmme flumene
153 lake lago laach laco lâc lago lacu lagh lâgo lagu
154 sea mare maar mare mâr mar mari mar mare
155 salt sale saa(l) sale sâl sal sali sal sale
156 stone sasso, pietra sass preta piere piera petra pera prîa pedra
157 sand sabbia gèra rena savalon rena rina sabia ænn-a rena
158 dust polvere pùlvura povera polvar polvere purviri póer pûa pruine
159 earth terra, mondo tèra munno tiere tera munnu, terra mond tæra terra
160 cloud nuvola nìgula nuvula nûl nuvola nùvula nìvola nûvia nue
161 fog nebbia nèbia neglia fumate caligine negghia nëbbia nêgia neula
162 sky cielo cél, cielo cîl cel celu cel çê chelu
163 wind vento veent viento vint vento ventu vent vento bentu
164 snow neve neef neva nêf neve nivi fiòca néive nie
165 ice ghiaccio giàz jaccio, chiatro glaç jazo ghiacciu, ghiellu giassa giassa ghiatzu, astragu
166 smoke fumo fumèra fummo fum fumo fumu fum fumme fumu
167 fire fuoco föög fuoco fûc fogo focu feu fêugo fogu
168 ash cenere scindra cennera cinise cendre cinniri sënner çeine chisina
169 burn bruciare brüsà brucià brusâ brusar abbruciari brusé brüxâ fogulare
170 road strada strada, via strata strade strada, via strata stra stradda istrada
171 mountain montagna muunt muntagna montagne monte muntagna montagna montagna monte
172 red rosso rós russo ros roso russu ross rosso ruiu
173 green verde veert verde vert verde virdi verd verde birde
174 yellow giallo giàalt giallo zâl gialo giallu giàun giâno grogu, giallu
175 white bianco biàanch ghianco, janco blanc bianco biancu, viancu bianch gianco arvu
176 black nero négar niro neri negro nivuru nèir néigro nieddu
177 night notte nòcc notte gnot note notti neuit néutte notte
178 day giorno juorno giorno jornu giorno die
179 year anno anno an ano annu ann anno annu
180 warm caldo caalt caudo cjalt caldo cavuru càud câdo calidu
181 cold freddo frecc friddo frêt fredo friddu frèid fréido frittu
182 full pieno piéŋ chieno plen pien chinu pien pìn pienu
183 new nuovo nööf nuovo gnûf novo novu neuv nêuvo, nêuo nou
184 old vecchio vécc viecchio vieli vecio viecchiu vej vêgio betzu
185 good buono bóŋ buono bon bon bonu bon bon bonu
186 bad cattivo catìif cattivo, malamente trist cativo malu gram catîvo malosu
187 rotten marcio mars fraceto, speruto vuast marzo purrìtu marsent marso martzu
188 dirty sporco tenc zuozzo, sivo soç sludro lurdu, nzivatu anflà, salòp sücido isporcu
189 straight dritto driss deritto dret drito rittu drit drîto drittu
190 round rotondo rudùund, rudùunt tunno taront tondo tunnu riond rióndo redundu
191 sharp affilato güz prufilato, puntuto uçât spizo ammulatu avuss afilòu arrodadu
192 dull smussato mucch sfastriuso asiât spizato nujusu sirognà smusòu atturussu
193 smooth liscio liss muollo, liscio lis lisier lisciu seuli lìscio liju
194 wet bagnato ümit umeto, nfuso umit bagnà mogghiu bagnà, mojà bagnòu bagnadu
195 dry secco sech sicco sec seco siccu sech sécco siccu
196 correct giusto, corretto giüst justo just giusto giustu giust giùsto giustu
197 near vicino visìŋ vecino, azzico dongje vizin vicinu aranda, davzin arénte, vixìn affacca
198 far lontano luntàŋ luntano, arrasso luntano lontan luntanu lontan, leugn lontàn addae
199 right (adj.) destra dèstra deritta, canzo drete destro ritta drita drîta, dèstra dresta
200 left (adj.) sinistra sinistra smerza çambe sinistro manca gàucia, snista mancìnn-a, scinìstra manca
201 at a a, em a a a a a a a
202 in in in, in da dinto, in in in 'n, ‘ntu an, ant in in
203 with con con cu cun con cu con con cun
204 and e e e e e e e e e
205 if se se si se se si se se si
206 because perché parchè pecché parcè parché picchì përchè perché pro itte
207 name nome nóm nomme non nome nomu nòm nómme nomene
Swadesh lists
Individual languages

Afrikaans – Albanian – Amharic – Antillean Creole – Arabic: (Standard Arabic, Cypriot, Egyptian, Moroccan, Palestinian, Tunisian) – Armenian – Aromanian – Assamese – Bangala – Bashkir – Basque – Belarusian – Bengali – Berber: (Tashelhit) – Breton – Buginese – Bulgarian – Burmese – Burushaski – Cape Verdean – Catalan – Cebuano – Chechen – Chinese: (Mandarin, Cantonese, Gan, Min Nan, Min Dong, Old Chinese) – Cornish – Czech – Dalmatian – Danish – Dutch (Limburgish, Zealandic) – Egyptian – English: (Old, Middle) – Elamite – Estonian – Fiji Hindi – Fijian – Finnish – Fongbe – French (Old French) – Frisian – Friulian – Galician – Georgian – German – Greek: (Modern Greek, Ancient Greek) – Guaraní – Guinea-Bissau Creole – Gujarati – Haitian Creole – Hausa – Hebrew – Hindi – Hittite – Hmong – Hungarian – Icelandic – Ilocano – Indonesian – Irish – Italian (Neapolitan, Sicilian) – Japanese – Javanese – Jeju - Jizhao - Kashubian – Khmer – Korean – Kurdish – Latin - Latvian – Lingala – Lithuanian – Lojban – Low Saxon – Macedonian – Makasar – Malagasy – Malay – Maltese – Manx – Marathi – Mauritian Creole – Megleno-Romanian – Mongolian – Norwegian: (Bokmål, Nynorsk) – Ojibwe – Okinawan – Ossetian – Papiamento – Polish – Portuguese (Old Portuguese) – Punjabi – Purepecha – Quechua – Romani (Caló) - Romanian – Russian – Sanskrit – Scottish Gaelic – Serbo-Croatian – Slovak – Slovene – Somali – Spanish – Sranan – Sumerian – Sundanese – Swahili – Swedish – Tagalog – Tahitian – Tajik – Temiar – Thai – Tocharian B – Tok Pisin – Turkish – Tuvaluan – Ukrainian – Vietnamese – Walloon – Welsh – West Coast Bajau – Zazaki – Zulu

Language families, family branches, and geographic groupings

Afroasiatic – Algonquian and Iroquoian – Arabic – Austroasiatic – Austronesian – Baltic – Bantu – Celtic – Chumashan and Hokan – Dené–Yeniseian – Dravidian – Finnic – Formosan – Frisian – Germanic – Hmong-Mien – Indo-Aryan – Indo-Iranian – Italian – Japonic – Kra–Dai – Mayan – Muskogean – Niger–Congo – Oto-Manguean – Paleosiberian – Penutian – Romance – Sino-Tibetan: (Raji-Raute, Tibeto-Burman, Tibeto-Burman (Nepal)) – Kho-BwaKuki-Chin – Slavic – Siouan and Pawnee – South American – Tungusic – Tupian – Turkic – Uralic – Uto-Aztecan

Constructed auxiliary languages

Esperanto – Ido – Interlingua – Interlingue – Lingua Franca Nova – Toki Pona – Volapük

Reconstructed Proto languages

Proto-Austronesian – Proto-Balto-Slavic – Proto-Basque – Proto-Germanic – Proto-Indo-European – Proto-Indo-Iranian – Proto-Italic – Proto-Japanese – Proto-Slavic – Vulgar Latin