Category:Mandarin rare forms

Newest and oldest pages 
Newest pages ordered by last category link update:
 1. gīŋ
 2. ŝ
 3. ĉ
 4. kiāŋ
 5. biǎŋ
 6. biàŋ
 7. ŝang
 8. ĉen
 9. ŝaŋ
Oldest pages ordered by last edit:
 1. ẑèi
 2. diāŋ
 3. duāŋ
 4. huaŋ
 5. kiāŋ
 6. háŋ
 7. páŋ
 8. tóŋ
 9. jìŋ

Mandarin terms that serve as rarely used forms of other terms.