Open main menu

Index:Scottish Gaelic/s

< Index:Scottish Gaelic

A B C D E F G H I L M N O P R S T U

s

 1. 's v conj * * *

sa

 1. -sa suffix
 2. sa prep
 3. sa' prep
 4. Sàbaid proper *
 5. sabaid v n *
 6. sàbh v *
 7. sa bhad adv * * * *
 8. sàbhadh n
 9. sàbhail v
 10. sàbhailte adj *
 11. sàbhailteachd n *
 12. sabhal n *
 13. sàbhaladh n
 14. sabotàis n *
 15. sa chaidh adj
 16. sa chiad dol a-mach adv * *
 17. sàga n *
 18. sagart n *
 19. saidheans n *
 20. Saighdear n *
 21. saighdear n *
 22. saighead n *
 23. saighnean *
 24. sàil n v *
 25. saill n v * * * * * * *
 26. 's àirde tuathanach air a chasan na duine-uasal air a ghlùinean proverb
 27. sàiste n *
 28. 's aithne do v
 29. sàl n
 30. salach adj
 31. salann n *
 32. salm n *
 33. saltair *
 34. samairiam *
 35. sam bith determiner *
 36. Samh abbr *
 37. samh n *
 38. sàmhach adj *
 39. sa mhadainn adv
 40. Samhain proper *
 41. Samhainn proper
 42. sàmhchair n * * * *
 43. samhla n *
 44. samhlachail adj * * *
 45. samhradh n *
 46. sampall n * *
 47. -san suffix
 48. san prep *
 49. sanas n
 50. sanas-reic n *
 51. san fharsaingeachd adv * * * * *
 52. sannt n * * *
 53. sanntach adj * * * *
 54. sanntachd *
 55. saobh adj
 56. saobh-chràbhach adj *
 57. saobh-chràbhadh n *
 58. saoghal n * * *
 59. saoghalta adj
 60. saoil v * * * * * * *
 61. saoile n
 62. saoilsinn n
 63. saor adj v n * * * * * *
 64. saoraiseach n
 65. Saor Alba phrase
 66. saoranach n *
 67. saoranachd n *
 68. saor-dhuais n *
 69. saor-làithean n *
 70. saor-latha n *
 71. saor o mhàl adj *
 72. saorsa n * * *
 73. saorsa cainnte n *
 74. saorsa nam meadhanan n *
 75. saor-thoil n *
 76. saor-thoileach n adj * * *
 77. saothair n *
 78. sàr adj v
 79. sàrachadh n
 80. sàraich v * * * * * * *
 81. sàraichte adj
 82. sàsachadh n *
 83. sàsaich v * * * * * * * * * *
 84. sàsaichte adj *
 85. Sasainn proper *
 86. Sasann *
 87. Sasannach n adj * *
 88. Sasannaich *
 89. sàsar n *
 90. sàth n *

sb

 1. 's beò duine an dèidh a shàrachaidh, ach cha bheò e an dèidh a nàrachaidh proverb

sc

 1. scaindiam *

sd

 1. 's dòcha adv * *

se

 1. -se suffix
 2. seabhag n * *
 3. seabhag-ghorm n *
 4. seabhag-mhór *
 5. seabhag-mhòr-na-seilge n *
 6. seabhag-riabhach *
 7. seaboirgiam *
 8. seacaid n *
 9. Seacais proper *
 10. seach prep * * *
 11. seachad adv * * *
 12. seachadas n *
 13. seachain v *
 14. seachd num * *
 15. seachdad num *
 16. seachdain n *
 17. seachdamh num *
 18. seachd deagh-bheusan n *
 19. seachd-fillte adj *
 20. seachdnar n *
 21. seachd peacaidhean-bàis n *
 22. Seachd-Reultan proper *
 23. seachd-shliosach n adj * *
 24. seachd-shlisneach adj
 25. seachnair n
 26. seachran *
 27. seach-thìm n *
 28. seada n * *
 29. seadhan n *
 30. seagal n *
 31. seagh n
 32. seaghach adj
 33. seaghaich *
 34. sealach adj * * *
 35. sealbh n
 36. sealbhaich v
 37. sealbhan an cuideachd nan treun *
 38. sealbh oirbh phrase
 39. sealbh ort phrase *
 40. sealg v n *
 41. sealgair n
 42. seall v * *
 43. sealladh n * *
 44. seamrag n * * *
 45. sean adj *
 46. seana- prefix
 47. seanacheannach *
 48. seana-ghille n *
 49. seanair n
 50. seanair athaireil n *
 51. seanair màithreil n *
 52. seana-mhaighdeann n * *
 53. seanchaidh n *
 54. seanchas n * * * * *
 55. seanfhacal n *
 56. seang adj * * *
 57. seangan n *
 58. seanmhair n *
 59. seanmhair athaireil n *
 60. seanmhair mhàithreil n *
 61. seann adj
 62. seann-fhasanta adj *
 63. seann-nòs n
 64. seann-nòsach adj * *
 65. seann-phàrant n *
 66. Seann Tiomnadh proper *
 67. seantaidh *
 68. seantans n *
 69. sear adj * *
 70. Sèarbais proper *
 71. searbh adj * *
 72. searbhag n *
 73. searbhanta n
 74. searbhasach adj *
 75. searcan n
 76. searg v
 77. seargach adj *
 78. searmon n * *
 79. searmonachadh n
 80. searmonaich v *
 81. searmonaiche n *
 82. searrach n * *
 83. seas v * *
 84. seasdan-ciùil *
 85. seasg adj *
 86. seasgad num *
 87. seasgair adj n * *
 88. seasmhach adj * * * * * * * * *
 89. 's e do bheatha phrase *
 90. Seic proper *
 91. Seiceach proper adj *
 92. seiche n * * *
 93. seid n
 94. sèid n v * * * * * *
 95. seilbh n
 96. seilbheach adj *
 97. seilcheag n * *
 98. seileach n *
 99. seileastair n * *
 100. seilèiniam *
 101. seillean n *
 102. seillean mòr n *
 103. sèimh adj * * * *
 104. sèimhe n *
 105. sèimheachadh n *
 106. sèimhich v *
 107. seinn v n *
 108. seinneadair n *
 109. seipeinn n
 110. seipinn n * *
 111. seirbheis n *
 112. seirbheis chatharra n *
 113. seirbheis nàiseanta n *
 114. seirbhiseach n
 115. seirc n
 116. seircean n *
 117. seirceil adj
 118. seirm v *
 119. seis n
 120. sèis *
 121. sèist n * * *
 122. 's e miann an lacha an loch air nach bi i *
 123. seo determiner pronoun adv * * *
 124. seo chaidh adj *
 125. seòl v n * *
 126. seòladair n *
 127. seòladh n *
 128. seòladh-lìn n * *
 129. seòlta adj * * * * * * * *
 130. seòmar n *
 131. seòmar-aghaidh n * *
 132. seòmar-altraim n
 133. seòmar-aoigheachd n
 134. seòmar-àraich n *
 135. seòmar-beòil n *
 136. seòmar-biadhtachd n
 137. seòmar-bìdh n * *
 138. seòmar-bidhe n
 139. seòmar-bruich n
 140. seòmar-cadail n * *
 141. seòmar-cloinne n
 142. seòmar-còmhnaidh n *
 143. seòmar-culaidh n *
 144. seòmar-deasachaidh n *
 145. seòmar dorcha n *
 146. seòmar-èididh n *
 147. seòmar-feitheimh n *
 148. seòmar-ionnlaid n *
 149. seòmar-laighe n *
 150. seòmar-leapa n *
 151. seòmar-leughaidh n *
 152. seòmar-luinge n *
 153. seòmar-mullaich n * *
 154. seòmar-òil n * *
 155. seòmar-rannsachaidh n *
 156. seòmar-sgeadachaidh n *
 157. seòmar-stiùiridh n *
 158. seòmar-suidhe n *
 159. seòmar-taisbeanaidh n *
 160. seòmar-teagaisg n *
 161. seòmar-toisich n * *
 162. seòmar-uaigneach n *
 163. Seonaid proper
 164. Seòras proper *
 165. Seòrsa *
 166. seòrsa n particle * * * * * * * *
 167. seothaiche *
 168. seud n *
 169. seula n *
 170. seumarlan n * *
 171. Seumas proper * *
 172. Seumasach n *
 173. 's e ur beatha phrase

sf

 1. 's fhearr a bhith sàmhach na droch dhan a ghabhail *
 2. 's fhearr deireadh math na droch thoiseach *
 3. 's fhearr eun san làimh na deich air iteig *
 4. 's fhearr iasg beag na bhith gun iasg idir *

sg

 1. sgad *
 2. sgadan n *
 3. sgàile n * * * * * * * * * * * * *
 4. sgàilean n * *
 5. sgàin v *
 6. sgàineadh n
 7. Sgairp n proper
 8. sgairp n
 9. sgaiteach adj * * * * *
 10. sgal n v *
 11. sgall v n
 12. sgaoil v n
 13. sgaoilte adj *
 14. sgaoth n * *
 15. sgar v
 16. sgaradh n
 17. sgaradh-pòsaidh n
 18. sgàth n *
 19. sgàthach *
 20. sgàthan n *
 21. sgeadachadh n *
 22. sgeadaich v * * * * * * *
 23. sgealbag n *
 24. sgeallan n *
 25. sgeatadh n *
 26. sgèile n *
 27. sgèile gaoithe n *
 28. sgeileid n * *
 29. sgeilp n *
 30. sgèimh n
 31. sgèimheach adj * *
 32. sgeir n *
 33. sgeul n * *
 34. sgeulachd n *
 35. sgiamh n
 36. sgian n *
 37. sgiath n * * *
 38. sgiathach adj
 39. sgiath mhealltach n *
 40. sgileil adj *
 41. sgillinn n *
 42. sgillinn ruadh n
 43. sgimilear n * * *
 44. sgimilearachd n * * *
 45. sgioba n *
 46. sgiobair n * *
 47. sgiobalta adj
 48. sgiobaltachd n *
 49. sgiomalaireachd n
 50. sgìre n *
 51. sgìth adj
 52. sgitheanach adj
 53. sglàib n *
 54. sgliùrach n * * * *
 55. sgogarsaich n *
 56. sgòideasach *
 57. sgòideil adj *
 58. sgoil n *
 59. sgoilear n * *
 60. sgoilearach *
 61. sgoinneil adj
 62. sgol v *
 63. sgoltadh-inntinn n *
 64. sgonn n * * * *
 65. sgòr *
 66. sgòrnan n * * * * *
 67. sgoth n *
 68. sgòth n *
 69. sgoth-long n *
 70. sgragall n *
 71. sgrath n v * *
 72. sgrathail *
 73. sgreamh n * * *
 74. sgreamhachadh n
 75. sgreamhaich v *
 76. sgreuch n v * *
 77. sgrìob n v * *
 78. sgrìoban n * *
 79. sgrìob-cheangail n *
 80. Sgrìob Chlann Uis * *
 81. Sgrìob Chlann Uisnich proper
 82. sgrìobh v
 83. sgrìobhadair n *
 84. sgrìobhadh n
 85. sgrìobhaiche n * *
 86. sgrìobhainn n * *
 87. sgrìobh mar chlò v *
 88. sgrìobhte adj *
 89. sgrios v n *
 90. sgriosach adj *
 91. sgriosadh n
 92. sgriosail adj * * * * * * *
 93. sgrios-cinnidh n *
 94. sgròban n * * *
 95. sguab n v * * * * * * * * *
 96. sguabadh n * *
 97. sguab às v *
 98. sgudal n * * *
 99. sgudal rèidio-beò n *
 100. sguir v
 101. sguir de v * *

sh

 1. shìos adv *
 2. shuas adv *

si

 1. sia num * *
 2. siabann n *
 3. sian n *
 4. sianar n *
 5. siantan n
 6. siar adj * *
 7. sia sgillinn n
 8. siataig n * * *
 9. siathamh num *
 10. sibh pronoun *
 11. sibhse pronoun
 12. sìde n *
 13. sìdh n
 14. sil n v
 15. Sìle proper *
 16. sileacon *
 17. sileadh *
 18. Sìleas *
 19. similear n *
 20. sìmplidh adj * * * * * *
 21. sin pronoun determiner *
 22. sìn v *
 23. sinc *
 24. Sìne proper *
 25. sine n *
 26. Sìneag proper
 27. sinn pronoun *
 28. sinne *
 29. sinn-seanair n *
 30. sinn-seanmhair n *
 31. sinnsear n *
 32. sinnsearachd n * * *
 33. sìnteag n
 34. sìobhalta adj * *
 35. sìoch n
 36. sìoda n *
 37. siogàr n *
 38. sìol n * * *
 39. sìolach n v
 40. sìolachan n
 41. sìoladh n
 42. sìolmhor adj
 43. sìolmhorachd n
 44. sìolradh n
 45. sìoltachan n * *
 46. sìon n
 47. Sìona proper *
 48. Sìonach adj proper *
 49. sionagog n *
 50. Sìonaich *
 51. Sìonais proper *
 52. sionnach n *
 53. sionnachair n
 54. sionnach ann an craiceann na caorach n *
 55. sionnach-boireann *
 56. sìor adj * * *
 57. sìor-bheò *
 58. siorc n *
 59. siorcòiniam *
 60. sìor-ghorm adj *
 61. siorrachd n * *
 62. siorram n *
 63. siorramachd * *
 64. sìor-uaine *
 65. sìos adv prep *
 66. siostam n *
 67. siota n * *
 68. sir v * * *
 69. sireadh n * *
 70. siris n *
 71. sirist n
 72. sìth n * * * *
 73. sìthean n
 74. sitheann n * *
 75. sìthiche n * *
 76. siubhail v
 77. siubhal n * *
 78. siùbhlach adj * * * * * * * *
 79. siùcar n
 80. siud pronoun determiner *
 81. siuga n *
 82. siùrsach n * * * * * * *
 83. siùrsachd *

sk

 1. skelpin *

sl

 1. Slàbhach proper adj *
 2. slac v *
 3. slaightear n *
 4. slàinte int n * *
 5. slàn adj
 6. slànaich v *
 7. slànaighear n
 8. slàn leat int
 9. slàn leibh int
 10. slaod v * * * * * * *
 11. slaodach adj *
 12. slapag n * * *
 13. slat n *
 14. slatag n *
 15. slat-iasgaich n *
 16. slat-tomhais n * * *
 17. sleagh n *
 18. sleamhainn adj *
 19. sliabh n * * * *
 20. sliasaid n * *
 21. slige n * *
 22. sligeach adj
 23. sligeanach n * *
 24. slighe n * * * * * * * *
 25. Slighe Chlann Uisnich proper * *
 26. slinnean n * *
 27. slinneanach adj *
 28. slìob v
 29. slìobadh n
 30. sliochd n * *
 31. sliochdmhor adj
 32. sliochdmhorachd n
 33. slìog v * * *
 34. slìogadh n
 35. sliomach adj *
 36. slios n *
 37. sliosach adj
 38. slis n
 39. sliseag n *
 40. slisnich v *
 41. sloc n * *
 42. slòighre n *
 43. sloinneadh n *
 44. sloinntear n *
 45. sloinntearachd n *
 46. sloisir v *
 47. sluagh n * *
 48. sluagh-fhlaitheas n *
 49. sluagh gun cànan, sluagh gun anam proverb
 50. sluagh-iùl n *
 51. sluagh sìdhe n *
 52. slugan n * *
 53. sluig v *

sm

 1. smàil v * *
 2. smàladh n
 3. smaoin n * * * *
 4. smaoineachadh n
 5. smaoinich v * * * * * * *
 6. smaointeachadh n
 7. smaointich v
 8. smaointinn n
 9. 's mathaid adv * *
 10. 's math an naidheachd a bhith gun naidheachd *
 11. 's math a rinn thu int *
 12. smèid v * *
 13. smèideadh n
 14. smeòrach n *
 15. smeur n * *
 16. smid n
 17. smig n
 18. smigead n
 19. smiogaid n *
 20. smior n * *
 21. smioralas n
 22. smoc v
 23. smocadh n *
 24. smocadh toirmisgte *
 25. smuain n
 26. smuaineachadh n
 27. smuainich v
 28. smuainteachadh n
 29. smuaintich v
 30. smuaintinn n
 31. smùdan *
 32. smugaid n *
 33. smuglair n
 34. smùid n v * * * *
 35. smùideadh *

sn

 1. snagadaich n *
 2. snàgail n
 3. snaidhm n *
 4. snaidhpear n *
 5. snàig v *
 6. snàigean n *
 7. snàmh v * *
 8. snap n v *
 9. snàthad n *
 10. snàthag n *
 11. snàthdag n
 12. sneachd *
 13. sneachda n *
 14. sneachdail adj
 15. sneadh n *
 16. snèap n * *
 17. snodha-gàire n *
 18. snog adj * *
 19. snucair n *

so

 1. so-ath-neartachaidh adj *
 2. sòbair adj *
 3. so-bheantainn adj
 4. sòbhrach n *
 5. so-bhriseadh adj
 6. socair n adj * * * * *
 7. socais n *
 8. sochair n
 9. sochair cion-cosnaidh n *
 10. so-chaitheamh adj * *
 11. so-chaochlaideach adj
 12. sochar n
 13. socharach *
 14. so-chlò-bhualaidh adj *
 15. so-chnàmh adj
 16. so-chnàmhach adj *
 17. so-chreidsinn adj
 18. socrach adj * *
 19. sodal *
 20. sodalaiche n *
 21. so-dhèanamh adj
 22. so-dhearbhaidh adj
 23. so-dhìonta adj
 24. sogan n * * * *
 25. so-ghiùlan adj
 26. soiceand n *
 27. sòidiam *
 28. soilire n *
 29. soilleir adj * *
 30. soilleirich v *
 31. soillse n *
 32. soillseach adj *
 33. soin n
 34. soineannta adj *
 35. soineanntachd n *
 36. soirbh adj * *
 37. soirbheachail adj
 38. soirbheachas n
 39. sòisealta adj *
 40. soisgeul n *
 41. soitheach n * *
 42. soitheach-luaithre n *
 43. soitheach-stiùir n *
 44. solaraiche n
 45. solas n *
 46. sòlas n *
 47. sòlasach adj *
 48. so-lèirsinneach adj *
 49. somalta adj *
 50. somaltachd n *
 51. son n
 52. sona adj *
 53. sona ri bròg adj * *
 54. sonas n * *
 55. sònrachadh n *
 56. sònraichte adj * *
 57. so-phòsaidh *
 58. sòr v *
 59. soraidh n int * *
 60. sorch n *
 61. Sorcha proper *
 62. sorcha adj
 63. sorchaich v
 64. sorchan n * *
 65. sorchan-aodaich n * * * * *
 66. sòrn n

sp

 1. spaid n *
 2. spaidhir n *
 3. spailp *
 4. spàin n *
 5. spàin-bhùird n *
 6. spàin-fhiodha n *
 7. Spàinn proper *
 8. Spàinneach proper adj * *
 9. Spàinnis proper
 10. Spàinnt proper
 11. Spàinnteach proper
 12. Spàinntis *
 13. spàin-teatha n *
 14. spàirn *
 15. spairt n *
 16. spàrr v *
 17. speach n *
 18. speal n v
 19. spealg n v *
 20. speileadh *
 21. speileireachd *
 22. speireag n *
 23. speireag ruadh n *
 24. spèis n *
 25. speuclairean n *
 26. speuclairean-grèine n *
 27. speuclairean pinc n *
 28. speur n *
 29. speuradaireachd *
 30. spideag n *
 31. spiorad n * * *
 32. spìosradh n *
 33. spiris n * *
 34. spleuchd v n *
 35. spòg n * * * * *
 36. sponsairich v *
 37. sporan n * * * *
 38. spòrs n * * *
 39. spot n
 40. spot dall n *
 41. spoth v * * *
 42. spothadh n *
 43. spreigeach adj *
 44. spreigearra adj *
 45. sprios *
 46. sprochd n *
 47. sprùilleach n * *
 48. spùinneadair n *
 49. spùt n * *

sr

 1. sràbh n * *
 2. sràc v n
 3. sràid n *
 4. sràide adj
 5. sràid mhòr n *
 6. srann n v *
 7. srannartaich n *
 8. srath n
 9. srathair n *
 10. sreang n
 11. sreath n *
 12. sreathart n
 13. sreath chèile adv * *
 14. sreothart n *
 15. srian n v * * * * * * *
 16. srianag n
 17. srianta adj
 18. Sri Jayawardenapura *
 19. sròin-adharcach n *
 20. sròl n *
 21. sròn n * * * * * * *
 22. sruth n * *
 23. sruth-chlais n *

st

 1. stàball n *
 2. stad v n *
 3. stad-phuing n * *
 4. staidhir n
 5. staidhre n * * * *
 6. stailc n * *
 7. stàile n *
 8. stàile-leabhraichean n *
 9. stàilinn n *
 10. staing n * * * *
 11. stairseach n
 12. stairsneach n *
 13. stàit n *
 14. Stàitean Aonaichte proper *
 15. Stàitean Aonaichte na h-Aimeireaga proper *
 16. staoig n *
 17. staoin *
 18. starrag n *
 19. stèidheachadh n
 20. stèidhealachd n
 21. stèidhich v
 22. stèidhichte adj *
 23. steigeach adj
 24. stèisean n *
 25. stèisean niùclasach n *
 26. Steòrnabhagh proper *
 27. stiallach adj *
 28. Stiobhan *
 29. stìom n * * * *
 30. stiubh n v *
 31. stiubha n *
 32. stiubhaig v *
 33. stiùir v n * *
 34. stiùireadh n * * * *
 35. stob n v * * * * * * *
 36. stobadh n
 37. stòbh n *
 38. stòbha n
 39. stoc n *
 40. stocainn n * *
 41. stocainnean n *
 42. stoidhle n *
 43. stòir v *
 44. stòiridh n
 45. stoirm n *
 46. stoirmeil adj *
 47. stoirmich v *
 48. stòr n v *
 49. stòr-dàta n *
 50. stòr-fhacal n *
 51. stòr leasaichte n
 52. stràc v n
 53. stràc bhrisg n
 54. stràc gheur n
 55. stràc mhall n
 56. streap v *
 57. streapadair n *
 58. streapadh n
 59. strì n v
 60. 's tric a bhios cridhe gheal ann an seiche dhonn proverb *
 61. strìoch n *
 62. strìochag n * *
 63. strìopach n * * * * * * * *
 64. strìopachas n *
 65. strìopach sràide n *
 66. strointiam *
 67. struth *
 68. struth-gaoith n *
 69. stuama adj * *
 70. stuamachd n
 71. stùc n
 72. stùc-shread n *
 73. stùr n *

su

 1. suaicheantas n
 2. suaimhneach adj * * * *
 3. suaimhneas n * * * * *
 4. Suain proper *
 5. suain n
 6. Suaineach n adj * *
 7. suaineach adj * * *
 8. suaineachan n *
 9. suainealach adj * *
 10. suainealaiche n *
 11. suainealas n *
 12. Suainis proper *
 13. suain-lann n *
 14. suairc *
 15. suairce adj *
 16. suairceas n * *
 17. suarach adj *
 18. suas adv prep *
 19. suathach n adj *
 20. sùbh n *
 21. subhachas *
 22. subhailc n
 23. subhailceach adj
 24. sùbh-craoibh n *
 25. sùbh-làir n *
 26. sùgair v * * *
 27. sùgh n v * * *
 28. sùghadh n
 29. sùgh liomaid n *
 30. suidh v
 31. suidhe n *
 32. suidheachadh n * * * *
 33. suidheachan n
 34. suidheachan mòr n *
 35. suidhich v
 36. suidhich air v *
 37. sùil n * * * *
 38. sùil air ais n *
 39. suim n * * * * * * * *
 40. sùim n
 41. suirbhidh n *
 42. Suirbhidh Òrdanais proper *
 43. suirghe n
 44. suirgheach n *
 45. suiteas n *
 46. sùith n v *
 47. sùlaire n *
 48. Sult abbr *
 49. sult n * *
 50. Sultain proper
 51. Sultainn proper
 52. Sultuin proper
 53. sunnag n *
 54. sunnd n *
 55. sunndach adj
 56. Suòmach n adj *
 57. Suòmaidh proper *
 58. Suòmais proper *
 59. sùrd n *
 60. 's urrainn do v *
 61. susbaint n * * *
 62. susbainteach adj *