Rhymes:Hungarian/

» Rhymes » Hungarian » -jɒ- » -jɒ

PronunciationEdit

-a -e -i -o -u  -ü 
-jɒ -jɛ -ji (-jo) (-jø) -ju  -jy
-ú  -ű 
-jaː -jeː -jiː -joː -jøː -juː -jyː
-r-  -l-  -j- -v- -f- -z- -sz- -zs- -s- -h- -m- -n- -ny-
-rɒ -lɒ -jɒ -vɒ -fɒ -zɒ -sɒ -ʒɒ -ʃɒ -hɒ  -mɒ -nɒ -ɲɒ
 –  -b- -p- -d- -t- -g- -k- -gy- -ty- -dz-  -c- -dzs- -cs-
-bɒ -pɒ -dɒ -tɒ -ɡɒ -kɒ -ɟɒ -cɒ -d͡zɒ -t͡sɒ -d͡ʒɒ -t͡ʃɒ
  • [-jɒ] or [-ʲɒ]

Hungarian words ending in -ia (and often those ending in -ea) are pronounced with an epenthetic (linking) [ʲ].

RhymesEdit

One syllableEdit

  • -ja (noun/adjective suffix; verb suffix)
  • ja


Two syllablesEdit

Three syllablesEdit

Four syllablesEdit

Five syllablesEdit

Six syllablesEdit

Seven syllablesEdit

Eight syllablesEdit

Longer than eight syllablesEdit