Pronunciation

edit
  • [-t͡sɒ]

Rhymes

edit
-a -e -i -o -u  -ü 
-t͡sɒ -t͡sɛ -t͡si (-t͡so) (-t͡sø) -t͡su  -t͡sy
-ú  -ű 
-t͡saː -t͡seː -t͡siː -t͡soː -t͡søː -t͡suː -t͡syː
-r-  -l-  -j- -v- -f- -z- -sz- -zs- -s- -h- -m- -n- -ny-
-rɒ -lɒ -jɒ -vɒ -fɒ -zɒ -sɒ -ʒɒ -ʃɒ -hɒ  -mɒ -nɒ -ɲɒ
 –  -b- -p- -d- -t- -g- -k- -gy- -ty- -dz-  -c- -dzs- -cs-
-bɒ -pɒ -dɒ -tɒ -ɡɒ -kɒ -ɟɒ -cɒ -d͡zɒ -t͡sɒ -d͡ʒɒ -t͡ʃɒ

Notes

edit

Other rhymes of this ending can be obtained from the 3rd-person singular indicative and subjunctive definite (-ja) form of back-vowel verbs that end in -aːt͡sː(ik).

One syllable

edit

Two syllables

edit

Three syllables

edit

Four syllables

edit

Five syllables

edit

Six syllables

edit

Seven syllables

edit

Eight syllables

edit