Open main menu

All open requests by User:Lo Ximiendo:

 1. (fàn) (2fe - LX) -
 2. 立志 (lìzhì) (5liq tsr - LX) -
 3. 血液 (xuèyè) (/ɕɥɪ̆ʔ³³ ʔiɪ̆ʔ⁴⁴/ - LX) -
 4. 全能 (quánnéng) (3xxi nen - LX) -
 5. 拱門拱门 (gǒngmén) (2kon men - LX) -
 6. 西國西国 (xīguó) (1xi koq - LX) -
 7. 北國北国 (běiguó) (4poq koq - LX) -
 8. 三明 (sānmíng) (1se min - LX) -
 9. 同化 (tónghuà) (3don ho - LX) -
 10. 神州 (Shénzhōu) (3zen tseu - LX) -
 11. 雷州 (Léizhōu) (3le tseu - LX) -
  1. 雷州話雷州话 (Léizhōuhuà) (3le tseu 3hho - LX) -
 12. 海陸海陆 (hǎilù) (2he loq - LX) -
 13. 海陸空海陆空 (hǎilùkōng) (2he loq khon - LX) -
 14. 盲文 (mángwén) (3maan ven - LX) -
 15. 真言 (zhēnyán) (1tsen hhi - LX) -
 16. 三才 (sāncái) (1se ze - LX) -
 17. 敵意敌意 (díyì) (5diq i - LX) -
 18. 炎炎 (yányán) (3hhi hhi - LX) -
 19. 一言 (yīyán) (4iq hhi - LX) -
 20. 一日 (yīrì) (4iq zeq - LX) -
 21. 救人 (jiùrén) (2jieu nyin/zen - LX) -
 22. 眾生众生 (zhòngshēng) (2tson sen - LX) -
 23. 佛境 (fójìng) (5veq jin - LX) -
 24. 佛祖 (fózǔ) (5veq tsu - LX) -
 25. 佛法 (fófǎ) (5veq faq - LX) -
 26. 法身 (fǎshēn) (4faq sen - LX) -
 27. 三界 (sānjiè) (1se cia - LX) -
 28. 前身 (qiánshēn) (3xxi sen - LX) -
 29. 九天 (Jiǔtiān) (2jieu thi - LX) -
 30. 賊船贼船 (zéichuán) (5zeq zoe - LX) -
 31. 拱門拱门 (gǒngmén) (2kon men - LX) -
 32. 做客 (zuòkè) (2tsu khaq - LX) -
 33. 做東做东 (zuòdōng) (2tsu ton - LX) -
 34. 淨土净土 (jìngtǔ) (3xxin thu - LX) -
 35. 善報善报 (shànbào) (3zoe pau - LX) -
 36. 極樂极乐 (jílè) (5jjiq loq - LX) -
 37. 因緣因缘 (yīnyuán) (1in hhyoe - LX) -
 38. 彼岸 (bǐ'àn) (2pe ngoe - LX) -
 39. 塵世尘世 (chénshì) (3zen sr - LX) -
 40. 門戶门户 (ménhù) (3men hhu - LX) -
 41. 難忘难忘 (nánwàng) (3ne vaan - LX) -
 42. 書體书体 (shūtǐ) (1sr thi - LX) -
 43. 輾轉辗转 (zhǎnzhuǎn) (3nyi tsoe - LX) -
 44. 高臺教高台教 (Gāotáijiào) (1kau de jiau - LX) -
 45. 正義正义 (zhèngyì) (2tsen nyi - LX) -
 46. 傷者伤者 (shāngzhě) (1saan tse - LX) -
 47. 忻州 (Xīnzhōu) (1xin tseu - LX) -
 48. 割草 (gēcǎo) (4keq tshau - LX) -
 49. 法門法门 (fǎmén) (4faq men - LX) -
 50. 筆法笔法 (bǐfǎ) (4piq faq - LX) -
 51. 蠟筆畫蜡笔画 (làbǐhuà) (5laq piq hho - LX) -
 52. 封蠟封蜡 (fēnglà) (1fon laq - LX) -
 53. 物化 (wùhuà) (5veq ho - LX) -
 54. 舞會舞会 (wǔhuì) (3vu hhue - LX) -
 55. 天王星 (Tiānwángxīng) (1thi hhuaan xin - LX) -
 56. 海王星 (Hǎiwángxīng) (2he hhuaan xin - LX) -
 57. 冥王星 (Míngwángxīng) (3min hhuaan xin - LX) -
 58. 閻王星阎王星 (Yánwángxīng) (3nyi hhuaan xin - LX) -
 59. 穀神星谷神星 (Gǔshénxīng) (4koq zen xin - LX) -
 60. 妊神星 (Rènshénxīng) (3zen zen xin - LX) -
 61. 鳥神星鸟神星 (Niǎoshénxīng) (2'nyau zen xin - LX) -
 62. 鬩神星阋神星 (Xìshénxīng) (4xiq zen xin - LX) -
 63. 陸軍陆军 (lùjūn) (5loq jyn - LX) -
 64. 海軍海军 (hǎijūn) (2he jyn - LX) -
 65. 空軍空军 (kōngjūn) (1khon jyn - LX) -
 66. 申文 (shēnwén) (1sen ven - LX) -
 67. 翩躚翩跹 (piānxiān) (1phi tshi - LX) -
 68. 翩翩 (piānpiān) (1phi phi - LX) -
 69. 躚躚跹跹 (xiānxiān) (1tshi tshi - LX) -
 70. 虐政 (nüèzhèng) (5nyaq tsen - LX) -
 71. 心結心结 (xīnjié) (1xin jiq - LX) -
 72. 憂心忧心 (yōuxīn) (1ieu xin - LX) -
 73. 南宮南宫 (Nángōng) (3noe kon - LX) -
 74. 宮中宫中 (gōngzhōng) (1kon tson - LX) -
 75. 聚眾聚众 (jùzhòng) (3xxy tson - LX) -
 76. 割讓割让 (gēràng) (4keq nyan - LX) -
 77. 堅江坚江 (Jiānjiāng) (1ji kaan - LX) -
 78. 養晦养晦 (yǎnghuì) (3hhian hue - LX) -
 79. 晦氣晦气 (huìqì) (2hue qi - LX) -
 80. 晶晶 (jīngjīng) (1jin jin - LX) -
 81. 水晶 (shuǐjīng) (2sr jin - LX) -
  1. 水晶球 (shuǐjīngqiú) (2sr jin jjieu - LX) -
 82. 刷新 (shuāxīn) (4seq xin - LX) -
 83. 斑斑 (bānbān) (1pe pe - LX) -
 84. 森森 (sēnsēn) (1sen sen - LX) -
 85. 習慣习惯 (xíguàn) (5xxiq kue - LX) -
 86. 對應对应 (duìyìng) (2te in - LX) -
 87. 艙房舱房 (cāngfáng) (1tshaan vaan - LX) -
 88. 統統统统 (tǒngtǒng) (2thon thon - LX) -
 89. 瓶蓋瓶盖 (pínggài) (3bin ke - LX) -
 90. 裳裳 (chángcháng) (3zaan zaan - LX) -
 91. 漏水 (lòushuǐ) (3leu sr - LX) -
 92. 茴香 (huíxiāng) (3hhue xian - LX) - yes
  1. 茴香酒 (3hhue xian jieu - LX) -
 93. 苦艾 (kǔ'ài) (2khu nge - LX) -
  1. 苦艾酒 (kǔ'àijiǔ) (2khu nge jieu - LX) -
 94. 惡報恶报 (èbào) (4oq pau - LX) -
 95. 麾軍麾军 (huījūn) (1hue jyn - LX) -
 96. 鶼鶼鹣鹣 (jiānjiān) (1ji ji/je je - LX) -
 97. 手鼓 (shǒugǔ) (2seu ku - LX) -
 98. 無邊无边 (wúbiān) (3vu pi - LX) -
 99. 口角 (kǒujiǎo) (2kheu koq - LX) -
 100. 藥店药店 (yàodiàn) (5hhiaq ti - LX) -

--Anatoli T. (обсудить/вклад) 13:02, 13 April 2018 (UTC)