Open main menu
Conjugation of -wa
Non-finite forms
Form Positive Negative
Infinitive kuwa kutokuwa
Simple finite forms
Positive form Singular Plural
Imperative iwe iweni
Habitual huwa
Complex finite forms
Polarity Persons Persons / Classes Classes
1st 2nd 3rd / M-wa M-mi Ma Ki-vi N U Ku Pa Mu
Sg. Pl. Sg. Pl. Sg. / 1 Pl. / 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 / 14 15 / 17 16 18
Past
Positive nilikuwa
nalikuwa
tulikuwa
twalikuwa
ulikuwa
walikuwa
mlikuwa
mwalikuwa
alikuwa walikuwa ulikuwa ilikuwa lilikuwa yalikuwa kilikuwa vilikuwa ilikuwa zilikuwa ulikuwa kulikuwa palikuwa mulikuwa
Negative sikuwa hatukuwa hukuwa hamkuwa hakuwa hawakuwa haukuwa haikuwa halikuwa hayakuwa hakikuwa havikuwa haikuwa hazikuwa haukuwa hakukuwa hapakuwa hamukuwa
Present
Positive ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni
Negative si si si si si si si si si si si si si si si si si si
Future
Positive nitakuwa tutakuwa utakuwa mtakuwa atakuwa watakuwa utakuwa itakuwa litakuwa yatakuwa kitakuwa vitakuwa itakuwa zitakuwa utakuwa kutakuwa patakuwa mutakuwa
Negative sitakuwa hatutakuwa hutakuwa hamtakuwa hatakuwa hawatakuwa hautakuwa haitakuwa halitakuwa hayatakuwa hakitakuwa havitakuwa haitakuwa hazitakuwa hautakuwa hakutakuwa hapatakuwa hamutakuwa
Subjunctive
Positive niwe tuwe uwe mwe awe wawe uwe iwe liwe yawe kiwe viwe iwe ziwe uwe kuwe pawe muwe
Negative nisiwe tusiwe usiwe msiwe asiwe wasiwe usiwe isiwe lisiwe yasiwe kisiwe visiwe isiwe zisiwe usiwe kusiwe pasiwe musiwe
Present Conditional
Positive ningekuwa tungekuwa ungekuwa mngekuwa angekuwa wangekuwa ungekuwa ingekuwa lingekuwa yangekuwa kingekuwa vingekuwa ingekuwa zingekuwa ungekuwa kungekuwa pangekuwa mungekuwa
Negative nisingekuwa
singekuwa
tusingekuwa
hatungekuwa
usingekuwa
hungekuwa
msingekuwa
hamngekuwa
asingekuwa
hangekuwa
wasingekuwa
hawangekuwa
usingekuwa
haungekuwa
isingekuwa
haingekuwa
lisingekuwa
halingekuwa
yasingekuwa
hayangekuwa
kisingekuwa
hakingekuwa
visingekuwa
havingekuwa
isingekuwa
haingekuwa
zisingekuwa
hazingekuwa
usingekuwa
haungekuwa
kusingekuwa
hakungekuwa
pasingekuwa
hapangekuwa
musingekuwa
hamungekuwa
Past Conditional
Positive ningalikuwa tungalikuwa ungalikuwa mngalikuwa angalikuwa wangalikuwa ungalikuwa ingalikuwa lingalikuwa yangalikuwa kingalikuwa vingalikuwa ingalikuwa zingalikuwa ungalikuwa kungalikuwa pangalikuwa mungalikuwa
Negative nisingalikuwa
singalikuwa
tusingalikuwa
hatungalikuwa
usingalikuwa
hungalikuwa
msingalikuwa
hamngalikuwa
asingalikuwa
hangalikuwa
wasingalikuwa
hawangalikuwa
usingalikuwa
haungalikuwa
isingalikuwa
haingalikuwa
lisingalikuwa
halingalikuwa
yasingalikuwa
hayangalikuwa
kisingalikuwa
hakingalikuwa
visingalikuwa
havingalikuwa
isingalikuwa
haingalikuwa
zisingalikuwa
hazingalikuwa
usingalikuwa
haungalikuwa
kusingalikuwa
hakungalikuwa
pasingalikuwa
hapangalikuwa
musingalikuwa
hamungalikuwa
Conditional Contrary to Fact
Positive ningelikuwa tungelikuwa ungelikuwa mngelikuwa angelikuwa wangelikuwa ungelikuwa ingelikuwa lingelikuwa yangelikuwa kingelikuwa vingelikuwa ingelikuwa zingelikuwa ungelikuwa kungelikuwa pangelikuwa mungelikuwa
Gnomic
Positive ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni
Perfect
Positive nimekuwa tumekuwa umekuwa mmekuwa amekuwa wamekuwa umekuwa imekuwa limekuwa yamekuwa kimekuwa vimekuwa imekuwa zimekuwa umekuwa kumekuwa pamekuwa mumekuwa
"Already"
Positive nimeshakuwa tumeshakuwa umeshakuwa mmeshakuwa ameshakuwa wameshakuwa umeshakuwa imeshakuwa limeshakuwa yameshakuwa kimeshakuwa vimeshakuwa imeshakuwa zimeshakuwa umeshakuwa kumeshakuwa pameshakuwa mumeshakuwa
"Not yet"
Negative sijawa hatujawa hujawa hamjawa hajawa hawajawa haujawa haijawa halijawa hayajawa hakijawa havijawa haijawa hazijawa haujawa hakujawa hapajawa hamujawa
"If/When"
Positive nikiwa tukiwa ukiwa mkiwa akiwa wakiwa ukiwa ikiwa likiwa yakiwa kikiwa vikiwa ikiwa zikiwa ukiwa kukiwa pakiwa mukiwa
"If not"
Negative nisipokuwa tusipokuwa usipokuwa msipokuwa asipokuwa wasipokuwa usipokuwa isipokuwa lisipokuwa yasipokuwa kisipokuwa visipokuwa isipokuwa zisipokuwa usipokuwa kusipokuwa pasipokuwa musipokuwa
Consecutive
Positive nikawa tukawa ukawa mkawa akawa wakawa ukawa ikawa likawa yakawa kikawa vikawa ikawa zikawa ukawa kukawa pakawa mukawa
Relative Forms
Past
1s/2s/3s/c1 naliyekuwa twaliyekuwa waliyekuwa mwaliyekuwa aliyekuwa waliyekuwa uliyekuwa iliyekuwa liliyekuwa yaliyekuwa kiliyekuwa viliyekuwa iliyekuwa ziliyekuwa uliyekuwa kuliyekuwa paliyekuwa muliyekuwa
*p/2/3/11/14 naliokuwa twaliokuwa waliokuwa mwaliokuwa aliokuwa waliokuwa uliokuwa iliokuwa liliokuwa yaliokuwa kiliokuwa viliokuwa iliokuwa ziliokuwa uliokuwa kuliokuwa paliokuwa muliokuwa
c4/c6/c9 naliyokuwa twaliyokuwa waliyokuwa mwaliyokuwa aliyokuwa waliyokuwa uliyokuwa iliyokuwa liliyokuwa yaliyokuwa kiliyokuwa viliyokuwa iliyokuwa ziliyokuwa uliyokuwa kuliyokuwa paliyokuwa muliyokuwa
c5 nalilokuwa twalilokuwa walilokuwa mwalilokuwa alilokuwa walilokuwa ulilokuwa ililokuwa lililokuwa yalilokuwa kililokuwa vililokuwa ililokuwa zililokuwa ulilokuwa kulilokuwa palilokuwa mulilokuwa
c7 nalichokuwa twalichokuwa walichokuwa mwalichokuwa alichokuwa walichokuwa ulichokuwa ilichokuwa lilichokuwa yalichokuwa kilichokuwa vilichokuwa ilichokuwa zilichokuwa ulichokuwa kulichokuwa palichokuwa mulichokuwa
c8 nalivyokuwa twalivyokuwa walivyokuwa mwalivyokuwa alivyokuwa walivyokuwa ulivyokuwa ilivyokuwa lilivyokuwa yalivyokuwa kilivyokuwa vilivyokuwa ilivyokuwa zilivyokuwa ulivyokuwa kulivyokuwa palivyokuwa mulivyokuwa
c10 nalizokuwa twalizokuwa walizokuwa mwalizokuwa alizokuwa walizokuwa ulizokuwa ilizokuwa lilizokuwa yalizokuwa kilizokuwa vilizokuwa ilizokuwa zilizokuwa ulizokuwa kulizokuwa palizokuwa mulizokuwa
c15 nalikokuwa twalikokuwa walikokuwa mwalikokuwa alikokuwa walikokuwa ulikokuwa ilikokuwa lilikokuwa yalikokuwa kilikokuwa vilikokuwa ilikokuwa zilikokuwa ulikokuwa kulikokuwa palikokuwa mulikokuwa
c16 nalipokuwa twalipokuwa walipokuwa mwalipokuwa alipokuwa walipokuwa ulipokuwa ilipokuwa lilipokuwa yalipokuwa kilipokuwa vilipokuwa ilipokuwa zilipokuwa ulipokuwa kulipokuwa palipokuwa mulipokuwa
c17 nalimokuwa twalimokuwa walimokuwa mwalimokuwa alimokuwa walimokuwa ulimokuwa ilimokuwa lilimokuwa yalimokuwa kilimokuwa vilimokuwa ilimokuwa zilimokuwa ulimokuwa kulimokuwa palimokuwa mulimokuwa
Present
1s/2s/3s/c1 {{{pres_r_1s_ye}}} {{{pres_r_1p_ye}}} {{{pres_r_2s_ye}}} {{{pres_r_2p_ye}}} {{{pres_r_3s_ye}}} {{{pres_r_3p_ye}}} {{{pres_r_3c_ye}}} {{{pres_r_4c_ye}}} {{{pres_r_5c_ye}}} {{{pres_r_6c_ye}}} {{{pres_r_7c_ye}}} {{{pres_r_8c_ye}}} {{{pres_r_9c_ye}}} {{{pres_r_10c_ye}}} {{{pres_r_11c_ye}}} {{{pres_r_15c_ye}}} {{{pres_r_16c_ye}}} {{{pres_r_18c_ye}}}
*p/2/3/11/14 {{{pres_r_1s_o}}} {{{pres_r_1p_o}}} {{{pres_r_2s_o}}} {{{pres_r_2p_o}}} {{{pres_r_3s_o}}} {{{pres_r_3p_o}}} {{{pres_r_3c_o}}} {{{pres_r_4c_o}}} {{{pres_r_5c_o}}} {{{pres_r_6c_o}}} {{{pres_r_7c_o}}} {{{pres_r_8c_o}}} {{{pres_r_9c_o}}} {{{pres_r_10c_o}}} {{{pres_r_11c_o}}} {{{pres_r_15c_o}}} {{{pres_r_16c_o}}} {{{pres_r_18c_o}}}
c4/c6/c9 {{{pres_r_1s_yo}}} {{{pres_r_1p_yo}}} {{{pres_r_2s_yo}}} {{{pres_r_2p_yo}}} {{{pres_r_3s_yo}}} {{{pres_r_3p_yo}}} {{{pres_r_3c_yo}}} {{{pres_r_4c_yo}}} {{{pres_r_5c_yo}}} {{{pres_r_6c_yo}}} {{{pres_r_7c_yo}}} {{{pres_r_8c_yo}}} {{{pres_r_9c_yo}}} {{{pres_r_10c_yo}}} {{{pres_r_11c_yo}}} {{{pres_r_15c_yo}}} {{{pres_r_16c_yo}}} {{{pres_r_18c_yo}}}
c5 {{{pres_r_1s_lo}}} {{{pres_r_1p_lo}}} {{{pres_r_2s_lo}}} {{{pres_r_2p_lo}}} {{{pres_r_3s_lo}}} {{{pres_r_3p_lo}}} {{{pres_r_3c_lo}}} {{{pres_r_4c_lo}}} {{{pres_r_5c_lo}}} {{{pres_r_6c_lo}}} {{{pres_r_7c_lo}}} {{{pres_r_8c_lo}}} {{{pres_r_9c_lo}}} {{{pres_r_10c_lo}}} {{{pres_r_11c_lo}}} {{{pres_r_15c_lo}}} {{{pres_r_16c_lo}}} {{{pres_r_18c_lo}}}
c7 {{{pres_r_1s_cho}}} {{{pres_r_1p_cho}}} {{{pres_r_2s_cho}}} {{{pres_r_2p_cho}}} {{{pres_r_3s_cho}}} {{{pres_r_3p_cho}}} {{{pres_r_3c_cho}}} {{{pres_r_4c_cho}}} {{{pres_r_5c_cho}}} {{{pres_r_6c_cho}}} {{{pres_r_7c_cho}}} {{{pres_r_8c_cho}}} {{{pres_r_9c_cho}}} {{{pres_r_10c_cho}}} {{{pres_r_11c_cho}}} {{{pres_r_15c_cho}}} {{{pres_r_16c_cho}}} {{{pres_r_18c_cho}}}
c8 {{{pres_r_1s_vyo}}} {{{pres_r_1p_vyo}}} {{{pres_r_2s_vyo}}} {{{pres_r_2p_vyo}}} {{{pres_r_3s_vyo}}} {{{pres_r_3p_vyo}}} {{{pres_r_3c_vyo}}} {{{pres_r_4c_vyo}}} {{{pres_r_5c_vyo}}} {{{pres_r_6c_vyo}}} {{{pres_r_7c_vyo}}} {{{pres_r_8c_vyo}}} {{{pres_r_9c_vyo}}} {{{pres_r_10c_vyo}}} {{{pres_r_11c_vyo}}} {{{pres_r_15c_vyo}}} {{{pres_r_16c_vyo}}} {{{pres_r_18c_vyo}}}
c10 {{{pres_r_1s_zo}}} {{{pres_r_1p_zo}}} {{{pres_r_2s_zo}}} {{{pres_r_2p_zo}}} {{{pres_r_3s_zo}}} {{{pres_r_3p_zo}}} {{{pres_r_3c_zo}}} {{{pres_r_4c_zo}}} {{{pres_r_5c_zo}}} {{{pres_r_6c_zo}}} {{{pres_r_7c_zo}}} {{{pres_r_8c_zo}}} {{{pres_r_9c_zo}}} {{{pres_r_10c_zo}}} {{{pres_r_11c_zo}}} {{{pres_r_15c_zo}}} {{{pres_r_16c_zo}}} {{{pres_r_18c_zo}}}
c15 {{{pres_r_1s_ko}}} {{{pres_r_1p_ko}}} {{{pres_r_2s_ko}}} {{{pres_r_2p_ko}}} {{{pres_r_3s_ko}}} {{{pres_r_3p_ko}}} {{{pres_r_3c_ko}}} {{{pres_r_4c_ko}}} {{{pres_r_5c_ko}}} {{{pres_r_6c_ko}}} {{{pres_r_7c_ko}}} {{{pres_r_8c_ko}}} {{{pres_r_9c_ko}}} {{{pres_r_10c_ko}}} {{{pres_r_11c_ko}}} {{{pres_r_15c_ko}}} {{{pres_r_16c_ko}}} {{{pres_r_18c_ko}}}
c16 {{{pres_r_1s_po}}} {{{pres_r_1p_po}}} {{{pres_r_2s_po}}} {{{pres_r_2p_po}}} {{{pres_r_3s_po}}} {{{pres_r_3p_po}}} {{{pres_r_3c_po}}} {{{pres_r_4c_po}}} {{{pres_r_5c_po}}} {{{pres_r_6c_po}}} {{{pres_r_7c_po}}} {{{pres_r_8c_po}}} {{{pres_r_9c_po}}} {{{pres_r_10c_po}}} {{{pres_r_11c_po}}} {{{pres_r_15c_po}}} {{{pres_r_16c_po}}} {{{pres_r_18c_po}}}
c17 {{{pres_r_1s_mo}}} {{{pres_r_1p_mo}}} {{{pres_r_2s_mo}}} {{{pres_r_2p_mo}}} {{{pres_r_3s_mo}}} {{{pres_r_3p_mo}}} {{{pres_r_3c_mo}}} {{{pres_r_4c_mo}}} {{{pres_r_5c_mo}}} {{{pres_r_6c_mo}}} {{{pres_r_7c_mo}}} {{{pres_r_8c_mo}}} {{{pres_r_9c_mo}}} {{{pres_r_10c_mo}}} {{{pres_r_11c_mo}}} {{{pres_r_15c_mo}}} {{{pres_r_16c_mo}}} {{{pres_r_18c_mo}}}
Future
1s/2s/3s/c1 nitakayekuwa tutakayekuwa utakayekuwa mtakayekuwa atakayekuwa watakayekuwa utakayekuwa itakayekuwa litakayekuwa yatakayekuwa kitakayekuwa vitakayekuwa itakayekuwa zitakayekuwa utakayekuwa kutakayekuwa patakayekuwa mutakayekuwa
*p/2/3/11/14 nitakaokuwa tutakaokuwa utakaokuwa mtakaokuwa atakaokuwa watakaokuwa utakaokuwa itakaokuwa litakaokuwa yatakaokuwa kitakaokuwa vitakaokuwa itakaokuwa zitakaokuwa utakaokuwa kutakaokuwa patakaokuwa mutakaokuwa
c4/c6/c9 nitakayokuwa tutakayokuwa utakayokuwa mtakayokuwa atakayokuwa watakayokuwa utakayokuwa itakayokuwa litakayokuwa yatakayokuwa kitakayokuwa vitakayokuwa itakayokuwa zitakayokuwa utakayokuwa kutakayokuwa patakayokuwa mutakayokuwa
c5 nitakalokuwa tutakalokuwa utakalokuwa mtakalokuwa atakalokuwa watakalokuwa utakalokuwa itakalokuwa litakalokuwa yatakalokuwa kitakalokuwa vitakalokuwa itakalokuwa zitakalokuwa utakalokuwa kutakalokuwa patakalokuwa mutakalokuwa
c7 nitakachokuwa tutakachokuwa utakachokuwa mtakachokuwa atakachokuwa watakachokuwa utakachokuwa itakachokuwa litakachokuwa yatakachokuwa kitakachokuwa vitakachokuwa itakachokuwa zitakachokuwa utakachokuwa kutakachokuwa patakachokuwa mutakachokuwa
c8 nitakavyokuwa tutakavyokuwa utakavyokuwa mtakavyokuwa atakavyokuwa watakavyokuwa utakavyokuwa itakavyokuwa litakavyokuwa yatakavyokuwa kitakavyokuwa vitakavyokuwa itakavyokuwa zitakavyokuwa utakavyokuwa kutakavyokuwa patakavyokuwa mutakavyokuwa
c10 nitakazokuwa tutakazokuwa utakazokuwa mtakazokuwa atakazokuwa watakazokuwa utakazokuwa itakazokuwa litakazokuwa yatakazokuwa kitakazokuwa vitakazokuwa itakazokuwa zitakazokuwa utakazokuwa kutakazokuwa patakazokuwa mutakazokuwa
c15 nitakakokuwa tutakakokuwa utakakokuwa mtakakokuwa atakakokuwa watakakokuwa utakakokuwa itakakokuwa litakakokuwa yatakakokuwa kitakakokuwa vitakakokuwa itakakokuwa zitakakokuwa utakakokuwa kutakakokuwa patakakokuwa mutakakokuwa
c16 nitakapokuwa tutakapokuwa utakapokuwa mtakapokuwa atakapokuwa watakapokuwa utakapokuwa itakapokuwa litakapokuwa yatakapokuwa kitakapokuwa vitakapokuwa itakapokuwa zitakapokuwa utakapokuwa kutakapokuwa patakapokuwa mutakapokuwa
c17 nitakamokuwa tutakamokuwa utakamokuwa mtakamokuwa atakamokuwa watakamokuwa utakamokuwa itakamokuwa litakamokuwa yatakamokuwa kitakamokuwa vitakamokuwa itakamokuwa zitakamokuwa utakamokuwa kutakamokuwa patakamokuwa mutakamokuwa
General Positive
1s/2s/3s/c1 {{{rel_p_1s_ye}}} {{{rel_p_1p_ye}}} {{{rel_p_2s_ye}}} {{{rel_p_2p_ye}}} {{{rel_p_3s_ye}}} {{{rel_p_3p_ye}}} {{{rel_p_3c_ye}}} {{{rel_p_4c_ye}}} {{{rel_p_5c_ye}}} {{{rel_p_6c_ye}}} {{{rel_p_7c_ye}}} {{{rel_p_8c_ye}}} {{{rel_p_9c_ye}}} {{{rel_p_10c_ye}}} {{{rel_p_11c_ye}}} {{{rel_p_15c_ye}}} {{{rel_p_16c_ye}}} {{{rel_p_18c_ye}}}
*p/2/3/11/14 {{{rel_p_1s_o}}} {{{rel_p_1p_o}}} {{{rel_p_2s_o}}} {{{rel_p_2p_o}}} {{{rel_p_3s_o}}} {{{rel_p_3p_o}}} {{{rel_p_3c_o}}} {{{rel_p_4c_o}}} {{{rel_p_5c_o}}} {{{rel_p_6c_o}}} {{{rel_p_7c_o}}} {{{rel_p_8c_o}}} {{{rel_p_9c_o}}} {{{rel_p_10c_o}}} {{{rel_p_11c_o}}} {{{rel_p_15c_o}}} {{{rel_p_16c_o}}} {{{rel_p_18c_o}}}
c4/c6/c9 {{{rel_p_1s_yo}}} {{{rel_p_1p_yo}}} {{{rel_p_2s_yo}}} {{{rel_p_2p_yo}}} {{{rel_p_3s_yo}}} {{{rel_p_3p_yo}}} {{{rel_p_3c_yo}}} {{{rel_p_4c_yo}}} {{{rel_p_5c_yo}}} {{{rel_p_6c_yo}}} {{{rel_p_7c_yo}}} {{{rel_p_8c_yo}}} {{{rel_p_9c_yo}}} {{{rel_p_10c_yo}}} {{{rel_p_11c_yo}}} {{{rel_p_15c_yo}}} {{{rel_p_16c_yo}}} {{{rel_p_18c_yo}}}
c5 {{{rel_p_1s_lo}}} {{{rel_p_1p_lo}}} {{{rel_p_2s_lo}}} {{{rel_p_2p_lo}}} {{{rel_p_3s_lo}}} {{{rel_p_3p_lo}}} {{{rel_p_3c_lo}}} {{{rel_p_4c_lo}}} {{{rel_p_5c_lo}}} {{{rel_p_6c_lo}}} {{{rel_p_7c_lo}}} {{{rel_p_8c_lo}}} {{{rel_p_9c_lo}}} {{{rel_p_10c_lo}}} {{{rel_p_11c_lo}}} {{{rel_p_15c_lo}}} {{{rel_p_16c_lo}}} {{{rel_p_18c_lo}}}
c7 {{{rel_p_1s_cho}}} {{{rel_p_1p_cho}}} {{{rel_p_2s_cho}}} {{{rel_p_2p_cho}}} {{{rel_p_3s_cho}}} {{{rel_p_3p_cho}}} {{{rel_p_3c_cho}}} {{{rel_p_4c_cho}}} {{{rel_p_5c_cho}}} {{{rel_p_6c_cho}}} {{{rel_p_7c_cho}}} {{{rel_p_8c_cho}}} {{{rel_p_9c_cho}}} {{{rel_p_10c_cho}}} {{{rel_p_11c_cho}}} {{{rel_p_15c_cho}}} {{{rel_p_16c_cho}}} {{{rel_p_18c_cho}}}
c8 {{{rel_p_1s_vyo}}} {{{rel_p_1p_vyo}}} {{{rel_p_2s_vyo}}} {{{rel_p_2p_vyo}}} {{{rel_p_3s_vyo}}} {{{rel_p_3p_vyo}}} {{{rel_p_3c_vyo}}} {{{rel_p_4c_vyo}}} {{{rel_p_5c_vyo}}} {{{rel_p_6c_vyo}}} {{{rel_p_7c_vyo}}} {{{rel_p_8c_vyo}}} {{{rel_p_9c_vyo}}} {{{rel_p_10c_vyo}}} {{{rel_p_11c_vyo}}} {{{rel_p_15c_vyo}}} {{{rel_p_16c_vyo}}} {{{rel_p_18c_vyo}}}
c10 {{{rel_p_1s_zo}}} {{{rel_p_1p_zo}}} {{{rel_p_2s_zo}}} {{{rel_p_2p_zo}}} {{{rel_p_3s_zo}}} {{{rel_p_3p_zo}}} {{{rel_p_3c_zo}}} {{{rel_p_4c_zo}}} {{{rel_p_5c_zo}}} {{{rel_p_6c_zo}}} {{{rel_p_7c_zo}}} {{{rel_p_8c_zo}}} {{{rel_p_9c_zo}}} {{{rel_p_10c_zo}}} {{{rel_p_11c_zo}}} {{{rel_p_15c_zo}}} {{{rel_p_16c_zo}}} {{{rel_p_18c_zo}}}
c15 {{{rel_p_1s_ko}}} {{{rel_p_1p_ko}}} {{{rel_p_2s_ko}}} {{{rel_p_2p_ko}}} {{{rel_p_3s_ko}}} {{{rel_p_3p_ko}}} {{{rel_p_3c_ko}}} {{{rel_p_4c_ko}}} {{{rel_p_5c_ko}}} {{{rel_p_6c_ko}}} {{{rel_p_7c_ko}}} {{{rel_p_8c_ko}}} {{{rel_p_9c_ko}}} {{{rel_p_10c_ko}}} {{{rel_p_11c_ko}}} {{{rel_p_15c_ko}}} {{{rel_p_16c_ko}}} {{{rel_p_18c_ko}}}
c16 {{{rel_p_1s_po}}} {{{rel_p_1p_po}}} {{{rel_p_2s_po}}} {{{rel_p_2p_po}}} {{{rel_p_3s_po}}} {{{rel_p_3p_po}}} {{{rel_p_3c_po}}} {{{rel_p_4c_po}}} {{{rel_p_5c_po}}} {{{rel_p_6c_po}}} {{{rel_p_7c_po}}} {{{rel_p_8c_po}}} {{{rel_p_9c_po}}} {{{rel_p_10c_po}}} {{{rel_p_11c_po}}} {{{rel_p_15c_po}}} {{{rel_p_16c_po}}} {{{rel_p_18c_po}}}
c17 {{{rel_p_1s_mo}}} {{{rel_p_1p_mo}}} {{{rel_p_2s_mo}}} {{{rel_p_2p_mo}}} {{{rel_p_3s_mo}}} {{{rel_p_3p_mo}}} {{{rel_p_3c_mo}}} {{{rel_p_4c_mo}}} {{{rel_p_5c_mo}}} {{{rel_p_6c_mo}}} {{{rel_p_7c_mo}}} {{{rel_p_8c_mo}}} {{{rel_p_9c_mo}}} {{{rel_p_10c_mo}}} {{{rel_p_11c_mo}}} {{{rel_p_15c_mo}}} {{{rel_p_16c_mo}}} {{{rel_p_18c_mo}}}
General Negative
1s/2s/3s/c1 {{{rel_n_1s_ye}}} {{{rel_n_1p_ye}}} {{{rel_n_2s_ye}}} {{{rel_n_2p_ye}}} {{{rel_n_3s_ye}}} {{{rel_n_3p_ye}}} {{{rel_n_3c_ye}}} {{{rel_n_4c_ye}}} {{{rel_n_5c_ye}}} {{{rel_n_6c_ye}}} {{{rel_n_7c_ye}}} {{{rel_n_8c_ye}}} {{{rel_n_9c_ye}}} {{{rel_n_10c_ye}}} {{{rel_n_11c_ye}}} {{{rel_n_15c_ye}}} {{{rel_n_16c_ye}}} {{{rel_n_18c_ye}}}
*p/2/3/11/14 {{{rel_n_1s_o}}} {{{rel_n_1p_o}}} {{{rel_n_2s_o}}} {{{rel_n_2p_o}}} {{{rel_n_3s_o}}} {{{rel_n_3p_o}}} {{{rel_n_3c_o}}} {{{rel_n_4c_o}}} {{{rel_n_5c_o}}} {{{rel_n_6c_o}}} {{{rel_n_7c_o}}} {{{rel_n_8c_o}}} {{{rel_n_9c_o}}} {{{rel_n_10c_o}}} {{{rel_n_11c_o}}} {{{rel_n_15c_o}}} {{{rel_n_16c_o}}} {{{rel_n_18c_o}}}
c4/c6/c9 {{{rel_n_1s_yo}}} {{{rel_n_1p_yo}}} {{{rel_n_2s_yo}}} {{{rel_n_2p_yo}}} {{{rel_n_3s_yo}}} {{{rel_n_3p_yo}}} {{{rel_n_3c_yo}}} {{{rel_n_4c_yo}}} {{{rel_n_5c_yo}}} {{{rel_n_6c_yo}}} {{{rel_n_7c_yo}}} {{{rel_n_8c_yo}}} {{{rel_n_9c_yo}}} {{{rel_n_10c_yo}}} {{{rel_n_11c_yo}}} {{{rel_n_15c_yo}}} {{{rel_n_16c_yo}}} {{{rel_n_18c_yo}}}
c5 {{{rel_n_1s_lo}}} {{{rel_n_1p_lo}}} {{{rel_n_2s_lo}}} {{{rel_n_2p_lo}}} {{{rel_n_3s_lo}}} {{{rel_n_3p_lo}}} {{{rel_n_3c_lo}}} {{{rel_n_4c_lo}}} {{{rel_n_5c_lo}}} {{{rel_n_6c_lo}}} {{{rel_n_7c_lo}}} {{{rel_n_8c_lo}}} {{{rel_n_9c_lo}}} {{{rel_n_10c_lo}}} {{{rel_n_11c_lo}}} {{{rel_n_15c_lo}}} {{{rel_n_16c_lo}}} {{{rel_n_18c_lo}}}
c7 {{{rel_n_1s_cho}}} {{{rel_n_1p_cho}}} {{{rel_n_2s_cho}}} {{{rel_n_2p_cho}}} {{{rel_n_3s_cho}}} {{{rel_n_3p_cho}}} {{{rel_n_3c_cho}}} {{{rel_n_4c_cho}}} {{{rel_n_5c_cho}}} {{{rel_n_6c_cho}}} {{{rel_n_7c_cho}}} {{{rel_n_8c_cho}}} {{{rel_n_9c_cho}}} {{{rel_n_10c_cho}}} {{{rel_n_11c_cho}}} {{{rel_n_15c_cho}}} {{{rel_n_16c_cho}}} {{{rel_n_18c_cho}}}
c8 {{{rel_n_1s_vyo}}} {{{rel_n_1p_vyo}}} {{{rel_n_2s_vyo}}} {{{rel_n_2p_vyo}}} {{{rel_n_3s_vyo}}} {{{rel_n_3p_vyo}}} {{{rel_n_3c_vyo}}} {{{rel_n_4c_vyo}}} {{{rel_n_5c_vyo}}} {{{rel_n_6c_vyo}}} {{{rel_n_7c_vyo}}} {{{rel_n_8c_vyo}}} {{{rel_n_9c_vyo}}} {{{rel_n_10c_vyo}}} {{{rel_n_11c_vyo}}} {{{rel_n_15c_vyo}}} {{{rel_n_16c_vyo}}} {{{rel_n_18c_vyo}}}
c10 {{{rel_n_1s_zo}}} {{{rel_n_1p_zo}}} {{{rel_n_2s_zo}}} {{{rel_n_2p_zo}}} {{{rel_n_3s_zo}}} {{{rel_n_3p_zo}}} {{{rel_n_3c_zo}}} {{{rel_n_4c_zo}}} {{{rel_n_5c_zo}}} {{{rel_n_6c_zo}}} {{{rel_n_7c_zo}}} {{{rel_n_8c_zo}}} {{{rel_n_9c_zo}}} {{{rel_n_10c_zo}}} {{{rel_n_11c_zo}}} {{{rel_n_15c_zo}}} {{{rel_n_16c_zo}}} {{{rel_n_18c_zo}}}
c15 {{{rel_n_1s_ko}}} {{{rel_n_1p_ko}}} {{{rel_n_2s_ko}}} {{{rel_n_2p_ko}}} {{{rel_n_3s_ko}}} {{{rel_n_3p_ko}}} {{{rel_n_3c_ko}}} {{{rel_n_4c_ko}}} {{{rel_n_5c_ko}}} {{{rel_n_6c_ko}}} {{{rel_n_7c_ko}}} {{{rel_n_8c_ko}}} {{{rel_n_9c_ko}}} {{{rel_n_10c_ko}}} {{{rel_n_11c_ko}}} {{{rel_n_15c_ko}}} {{{rel_n_16c_ko}}} {{{rel_n_18c_ko}}}
c16 {{{rel_n_1s_po}}} {{{rel_n_1p_po}}} {{{rel_n_2s_po}}} {{{rel_n_2p_po}}} {{{rel_n_3s_po}}} {{{rel_n_3p_po}}} {{{rel_n_3c_po}}} {{{rel_n_4c_po}}} {{{rel_n_5c_po}}} {{{rel_n_6c_po}}} {{{rel_n_7c_po}}} {{{rel_n_8c_po}}} {{{rel_n_9c_po}}} {{{rel_n_10c_po}}} {{{rel_n_11c_po}}} {{{rel_n_15c_po}}} {{{rel_n_16c_po}}} {{{rel_n_18c_po}}}
c17 {{{rel_n_1s_mo}}} {{{rel_n_1p_mo}}} {{{rel_n_2s_mo}}} {{{rel_n_2p_mo}}} {{{rel_n_3s_mo}}} {{{rel_n_3p_mo}}} {{{rel_n_3c_mo}}} {{{rel_n_4c_mo}}} {{{rel_n_5c_mo}}} {{{rel_n_6c_mo}}} {{{rel_n_7c_mo}}} {{{rel_n_8c_mo}}} {{{rel_n_9c_mo}}} {{{rel_n_10c_mo}}} {{{rel_n_11c_mo}}} {{{rel_n_15c_mo}}} {{{rel_n_16c_mo}}} {{{rel_n_18c_mo}}}
Forms with Object Concords
Infinitives Habituals
1s kuniwa huniwa
2s/2p/15/17 kukuwa
kukuweni
hukuwa
hukuweni
3s kumwa humwa
1p kutuwa hutuwa
2p/3p/c2 kuwawa
kuwaweni
huwawa
huwaweni
Reflexive kujiwa hujiwa
c3/c11/c14 kuuwa huuwa
c4/c9 kuiwa huiwa
c5 kuliwa huliwa
c6 kuyawa huyawa
c7 kukiwa hukiwa
c8 kuviwa huviwa
c10 kuziwa huziwa
c16 kupawa hupawa
c18 kumuwa humuwa
Positive Past
1s nalinikuwa twalinikuwa walinikuwa mwalinikuwa alinikuwa walinikuwa ulinikuwa ilinikuwa lilinikuwa yalinikuwa kilinikuwa vilinikuwa ilinikuwa zilinikuwa ulinikuwa kulinikuwa palinikuwa mulinikuwa
2s/2p/15/17 nalikukuwa
nalikukuweni
twalikukuwa
twalikukuweni
walikukuwa
walikukuweni
mwalikukuwa
mwalikukuweni
alikukuwa
alikukuweni
walikukuwa
walikukuweni
ulikukuwa
ulikukuweni
ilikukuwa
ilikukuweni
lilikukuwa
lilikukuweni
yalikukuwa
yalikukuweni
kilikukuwa
kilikukuweni
vilikukuwa
vilikukuweni
ilikukuwa
ilikukuweni
zilikukuwa
zilikukuweni
ulikukuwa
ulikukuweni
kulikukuwa
kulikukuweni
palikukuwa
palikukuweni
mulikukuwa
mulikukuweni
3s nalimkuwa twalimkuwa walimkuwa mwalimkuwa alimkuwa walimkuwa ulimkuwa ilimkuwa lilimkuwa yalimkuwa kilimkuwa vilimkuwa ilimkuwa zilimkuwa ulimkuwa kulimkuwa palimkuwa mulimkuwa
1p nalitukuwa twalitukuwa walitukuwa mwalitukuwa alitukuwa walitukuwa ulitukuwa ilitukuwa lilitukuwa yalitukuwa kilitukuwa vilitukuwa ilitukuwa zilitukuwa ulitukuwa kulitukuwa palitukuwa mulitukuwa
2p/3p/c2 naliwakuwa
naliwakuweni
twaliwakuwa
twaliwakuweni
waliwakuwa
waliwakuweni
mwaliwakuwa
mwaliwakuweni
aliwakuwa
aliwakuweni
waliwakuwa
waliwakuweni
uliwakuwa
uliwakuweni
iliwakuwa
iliwakuweni
liliwakuwa
liliwakuweni
yaliwakuwa
yaliwakuweni
kiliwakuwa
kiliwakuweni
viliwakuwa
viliwakuweni
iliwakuwa
iliwakuweni
ziliwakuwa
ziliwakuweni
uliwakuwa
uliwakuweni
kuliwakuwa
kuliwakuweni
paliwakuwa
paliwakuweni
muliwakuwa
muliwakuweni
Reflexive nalijikuwa twalijikuwa walijikuwa mwalijikuwa alijikuwa walijikuwa ulijikuwa ilijikuwa lilijikuwa yalijikuwa kilijikuwa vilijikuwa ilijikuwa zilijikuwa ulijikuwa kulijikuwa palijikuwa mulijikuwa
c3/c11/c14 naliukuwa twaliukuwa waliukuwa mwaliukuwa aliukuwa waliukuwa uliukuwa iliukuwa liliukuwa yaliukuwa kiliukuwa viliukuwa iliukuwa ziliukuwa uliukuwa kuliukuwa paliukuwa muliukuwa
c4/c9 naliikuwa twaliikuwa waliikuwa mwaliikuwa aliikuwa waliikuwa uliikuwa iliikuwa liliikuwa yaliikuwa kiliikuwa viliikuwa iliikuwa ziliikuwa uliikuwa kuliikuwa paliikuwa muliikuwa
c5 nalilikuwa twalilikuwa walilikuwa mwalilikuwa alilikuwa walilikuwa ulilikuwa ililikuwa lililikuwa yalilikuwa kililikuwa vililikuwa ililikuwa zililikuwa ulilikuwa kulilikuwa palilikuwa mulilikuwa
c6 naliyakuwa twaliyakuwa waliyakuwa mwaliyakuwa aliyakuwa waliyakuwa uliyakuwa iliyakuwa liliyakuwa yaliyakuwa kiliyakuwa viliyakuwa iliyakuwa ziliyakuwa uliyakuwa kuliyakuwa paliyakuwa muliyakuwa
c7 nalikikuwa twalikikuwa walikikuwa mwalikikuwa alikikuwa walikikuwa ulikikuwa ilikikuwa lilikikuwa yalikikuwa kilikikuwa vilikikuwa ilikikuwa zilikikuwa ulikikuwa kulikikuwa palikikuwa mulikikuwa
c8 nalivikuwa twalivikuwa walivikuwa mwalivikuwa alivikuwa walivikuwa ulivikuwa ilivikuwa lilivikuwa yalivikuwa kilivikuwa vilivikuwa ilivikuwa zilivikuwa ulivikuwa kulivikuwa palivikuwa mulivikuwa
c10 nalizikuwa twalizikuwa walizikuwa mwalizikuwa alizikuwa walizikuwa ulizikuwa ilizikuwa lilizikuwa yalizikuwa kilizikuwa vilizikuwa ilizikuwa zilizikuwa ulizikuwa kulizikuwa palizikuwa mulizikuwa
c16 nalipakuwa twalipakuwa walipakuwa mwalipakuwa alipakuwa walipakuwa ulipakuwa ilipakuwa lilipakuwa yalipakuwa kilipakuwa vilipakuwa ilipakuwa zilipakuwa ulipakuwa kulipakuwa palipakuwa mulipakuwa
c18 nalimukuwa twalimukuwa walimukuwa mwalimukuwa alimukuwa walimukuwa ulimukuwa ilimukuwa lilimukuwa yalimukuwa kilimukuwa vilimukuwa ilimukuwa zilimukuwa ulimukuwa kulimukuwa palimukuwa mulimukuwa
Negative Past
1s sikuniwa hatukuniwa hukuniwa hamkuniwa hakuniwa hawakuniwa haukuniwa haikuniwa halikuniwa hayakuniwa hakikuniwa havikuniwa haikuniwa hazikuniwa haukuniwa hakukuniwa hapakuniwa hamukuniwa
2s/2p/15/17 sikukuwa
sikukuweni
hatukukuwa
hatukukuweni
hukukuwa
hukukuweni
hamkukuwa
hamkukuweni
hakukuwa
hakukuweni
hawakukuwa
hawakukuweni
haukukuwa
haukukuweni
haikukuwa
haikukuweni
halikukuwa
halikukuweni
hayakukuwa
hayakukuweni
hakikukuwa
hakikukuweni
havikukuwa
havikukuweni
haikukuwa
haikukuweni
hazikukuwa
hazikukuweni
haukukuwa
haukukuweni
hakukukuwa
hakukukuweni
hapakukuwa
hapakukuweni
hamukukuwa
hamukukuweni
3s sikumwa hatukumwa hukumwa hamkumwa hakumwa hawakumwa haukumwa haikumwa halikumwa hayakumwa hakikumwa havikumwa haikumwa hazikumwa haukumwa hakukumwa hapakumwa hamukumwa
1p sikutuwa hatukutuwa hukutuwa hamkutuwa hakutuwa hawakutuwa haukutuwa haikutuwa halikutuwa hayakutuwa hakikutuwa havikutuwa haikutuwa hazikutuwa haukutuwa hakukutuwa hapakutuwa hamukutuwa
2p/3p/c2 sikuwawa
sikuwaweni
hatukuwawa
hatukuwaweni
hukuwawa
hukuwaweni
hamkuwawa
hamkuwaweni
hakuwawa
hakuwaweni
hawakuwawa
hawakuwaweni
haukuwawa
haukuwaweni
haikuwawa
haikuwaweni
halikuwawa
halikuwaweni
hayakuwawa
hayakuwaweni
hakikuwawa
hakikuwaweni
havikuwawa
havikuwaweni
haikuwawa
haikuwaweni
hazikuwawa
hazikuwaweni
haukuwawa
haukuwaweni
hakukuwawa
hakukuwaweni
hapakuwawa
hapakuwaweni
hamukuwawa
hamukuwaweni
Reflexive sikujiwa hatukujiwa hukujiwa hamkujiwa hakujiwa hawakujiwa haukujiwa haikujiwa halikujiwa hayakujiwa hakikujiwa havikujiwa haikujiwa hazikujiwa haukujiwa hakukujiwa hapakujiwa hamukujiwa
c3/c11/c14 sikuuwa hatukuuwa hukuuwa hamkuuwa hakuuwa hawakuuwa haukuuwa haikuuwa halikuuwa hayakuuwa hakikuuwa havikuuwa haikuuwa hazikuuwa haukuuwa hakukuuwa hapakuuwa hamukuuwa
c4/c9 sikuiwa hatukuiwa hukuiwa hamkuiwa hakuiwa hawakuiwa haukuiwa haikuiwa halikuiwa hayakuiwa hakikuiwa havikuiwa haikuiwa hazikuiwa haukuiwa hakukuiwa hapakuiwa hamukuiwa
c5 sikuliwa hatukuliwa hukuliwa hamkuliwa hakuliwa hawakuliwa haukuliwa haikuliwa halikuliwa hayakuliwa hakikuliwa havikuliwa haikuliwa hazikuliwa haukuliwa hakukuliwa hapakuliwa hamukuliwa
c6 sikuyawa hatukuyawa hukuyawa hamkuyawa hakuyawa hawakuyawa haukuyawa haikuyawa halikuyawa hayakuyawa hakikuyawa havikuyawa haikuyawa hazikuyawa haukuyawa hakukuyawa hapakuyawa hamukuyawa
c7 sikukiwa hatukukiwa hukukiwa hamkukiwa hakukiwa hawakukiwa haukukiwa haikukiwa halikukiwa hayakukiwa hakikukiwa havikukiwa haikukiwa hazikukiwa haukukiwa hakukukiwa hapakukiwa hamukukiwa
c8 sikuviwa hatukuviwa hukuviwa hamkuviwa hakuviwa hawakuviwa haukuviwa haikuviwa halikuviwa hayakuviwa hakikuviwa havikuviwa haikuviwa hazikuviwa haukuviwa hakukuviwa hapakuviwa hamukuviwa
c10 sikuziwa hatukuziwa hukuziwa hamkuziwa hakuziwa hawakuziwa haukuziwa haikuziwa halikuziwa hayakuziwa hakikuziwa havikuziwa haikuziwa hazikuziwa haukuziwa hakukuziwa hapakuziwa hamukuziwa
c16 sikupawa hatukupawa hukupawa hamkupawa hakupawa hawakupawa haukupawa haikupawa halikupawa hayakupawa hakikupawa havikupawa haikupawa hazikupawa haukupawa hakukupawa hapakupawa hamukupawa
c18 sikumuwa hatukumuwa hukumuwa hamkumuwa hakumuwa hawakumuwa haukumuwa haikumuwa halikumuwa hayakumuwa hakikumuwa havikumuwa haikumuwa hazikumuwa haukumuwa hakukumuwa hapakumuwa hamukumuwa
Positive Present
1s {{{pres_p_1s_ni}}} {{{pres_p_1p_ni}}} {{{pres_p_2s_ni}}} {{{pres_p_2p_ni}}} {{{pres_p_3s_ni}}} {{{pres_p_3p_ni}}} {{{pres_p_3c_ni}}} {{{pres_p_4c_ni}}} {{{pres_p_5c_ni}}} {{{pres_p_6c_ni}}} {{{pres_p_7c_ni}}} {{{pres_p_8c_ni}}} {{{pres_p_9c_ni}}} {{{pres_p_10c_ni}}} {{{pres_p_11c_ni}}} {{{pres_p_15c_ni}}} {{{pres_p_16c_ni}}} {{{pres_p_18c_ni}}}
2s/2p/15/17 {{{pres_p_1s_ku}}} {{{pres_p_1p_ku}}} {{{pres_p_2s_ku}}} {{{pres_p_2p_ku}}} {{{pres_p_3s_ku}}} {{{pres_p_3p_ku}}} {{{pres_p_3c_ku}}} {{{pres_p_4c_ku}}} {{{pres_p_5c_ku}}} {{{pres_p_6c_ku}}} {{{pres_p_7c_ku}}} {{{pres_p_8c_ku}}} {{{pres_p_9c_ku}}} {{{pres_p_10c_ku}}} {{{pres_p_11c_ku}}} {{{pres_p_15c_ku}}} {{{pres_p_16c_ku}}} {{{pres_p_18c_ku}}}
3s {{{pres_p_1s_m}}} {{{pres_p_1p_m}}} {{{pres_p_2s_m}}} {{{pres_p_2p_m}}} {{{pres_p_3s_m}}} {{{pres_p_3p_m}}} {{{pres_p_3c_m}}} {{{pres_p_4c_m}}} {{{pres_p_5c_m}}} {{{pres_p_6c_m}}} {{{pres_p_7c_m}}} {{{pres_p_8c_m}}} {{{pres_p_9c_m}}} {{{pres_p_10c_m}}} {{{pres_p_11c_m}}} {{{pres_p_15c_m}}} {{{pres_p_16c_m}}} {{{pres_p_18c_m}}}
1p {{{pres_p_1s_tu}}} {{{pres_p_1p_tu}}} {{{pres_p_2s_tu}}} {{{pres_p_2p_tu}}} {{{pres_p_3s_tu}}} {{{pres_p_3p_tu}}} {{{pres_p_3c_tu}}} {{{pres_p_4c_tu}}} {{{pres_p_5c_tu}}} {{{pres_p_6c_tu}}} {{{pres_p_7c_tu}}} {{{pres_p_8c_tu}}} {{{pres_p_9c_tu}}} {{{pres_p_10c_tu}}} {{{pres_p_11c_tu}}} {{{pres_p_15c_tu}}} {{{pres_p_16c_tu}}} {{{pres_p_18c_tu}}}
2p/3p/c2 {{{pres_p_1s_wa}}} {{{pres_p_1p_wa}}} {{{pres_p_2s_wa}}} {{{pres_p_2p_wa}}} {{{pres_p_3s_wa}}} {{{pres_p_3p_wa}}} {{{pres_p_3c_wa}}} {{{pres_p_4c_wa}}} {{{pres_p_5c_wa}}} {{{pres_p_6c_wa}}} {{{pres_p_7c_wa}}} {{{pres_p_8c_wa}}} {{{pres_p_9c_wa}}} {{{pres_p_10c_wa}}} {{{pres_p_11c_wa}}} {{{pres_p_15c_wa}}} {{{pres_p_16c_wa}}} {{{pres_p_18c_wa}}}
Reflexive {{{pres_p_1s_ji}}} {{{pres_p_1p_ji}}} {{{pres_p_2s_ji}}} {{{pres_p_2p_ji}}} {{{pres_p_3s_ji}}} {{{pres_p_3p_ji}}} {{{pres_p_3c_ji}}} {{{pres_p_4c_ji}}} {{{pres_p_5c_ji}}} {{{pres_p_6c_ji}}} {{{pres_p_7c_ji}}} {{{pres_p_8c_ji}}} {{{pres_p_9c_ji}}} {{{pres_p_10c_ji}}} {{{pres_p_11c_ji}}} {{{pres_p_15c_ji}}} {{{pres_p_16c_ji}}} {{{pres_p_18c_ji}}}
c3/c11/c14 {{{pres_p_1s_u}}} {{{pres_p_1p_u}}} {{{pres_p_2s_u}}} {{{pres_p_2p_u}}} {{{pres_p_3s_u}}} {{{pres_p_3p_u}}} {{{pres_p_3c_u}}} {{{pres_p_4c_u}}} {{{pres_p_5c_u}}} {{{pres_p_6c_u}}} {{{pres_p_7c_u}}} {{{pres_p_8c_u}}} {{{pres_p_9c_u}}} {{{pres_p_10c_u}}} {{{pres_p_11c_u}}} {{{pres_p_15c_u}}} {{{pres_p_16c_u}}} {{{pres_p_18c_u}}}
c4/c9 {{{pres_p_1s_i}}} {{{pres_p_1p_i}}} {{{pres_p_2s_i}}} {{{pres_p_2p_i}}} {{{pres_p_3s_i}}} {{{pres_p_3p_i}}} {{{pres_p_3c_i}}} {{{pres_p_4c_i}}} {{{pres_p_5c_i}}} {{{pres_p_6c_i}}} {{{pres_p_7c_i}}} {{{pres_p_8c_i}}} {{{pres_p_9c_i}}} {{{pres_p_10c_i}}} {{{pres_p_11c_i}}} {{{pres_p_15c_i}}} {{{pres_p_16c_i}}} {{{pres_p_18c_i}}}
c5 {{{pres_p_1s_li}}} {{{pres_p_1p_li}}} {{{pres_p_2s_li}}} {{{pres_p_2p_li}}} {{{pres_p_3s_li}}} {{{pres_p_3p_li}}} {{{pres_p_3c_li}}} {{{pres_p_4c_li}}} {{{pres_p_5c_li}}} {{{pres_p_6c_li}}} {{{pres_p_7c_li}}} {{{pres_p_8c_li}}} {{{pres_p_9c_li}}} {{{pres_p_10c_li}}} {{{pres_p_11c_li}}} {{{pres_p_15c_li}}} {{{pres_p_16c_li}}} {{{pres_p_18c_li}}}
c6 {{{pres_p_1s_ya}}} {{{pres_p_1p_ya}}} {{{pres_p_2s_ya}}} {{{pres_p_2p_ya}}} {{{pres_p_3s_ya}}} {{{pres_p_3p_ya}}} {{{pres_p_3c_ya}}} {{{pres_p_4c_ya}}} {{{pres_p_5c_ya}}} {{{pres_p_6c_ya}}} {{{pres_p_7c_ya}}} {{{pres_p_8c_ya}}} {{{pres_p_9c_ya}}} {{{pres_p_10c_ya}}} {{{pres_p_11c_ya}}} {{{pres_p_15c_ya}}} {{{pres_p_16c_ya}}} {{{pres_p_18c_ya}}}
c7 {{{pres_p_1s_ki}}} {{{pres_p_1p_ki}}} {{{pres_p_2s_ki}}} {{{pres_p_2p_ki}}} {{{pres_p_3s_ki}}} {{{pres_p_3p_ki}}} {{{pres_p_3c_ki}}} {{{pres_p_4c_ki}}} {{{pres_p_5c_ki}}} {{{pres_p_6c_ki}}} {{{pres_p_7c_ki}}} {{{pres_p_8c_ki}}} {{{pres_p_9c_ki}}} {{{pres_p_10c_ki}}} {{{pres_p_11c_ki}}} {{{pres_p_15c_ki}}} {{{pres_p_16c_ki}}} {{{pres_p_18c_ki}}}
c8 {{{pres_p_1s_vi}}} {{{pres_p_1p_vi}}} {{{pres_p_2s_vi}}} {{{pres_p_2p_vi}}} {{{pres_p_3s_vi}}} {{{pres_p_3p_vi}}} {{{pres_p_3c_vi}}} {{{pres_p_4c_vi}}} {{{pres_p_5c_vi}}} {{{pres_p_6c_vi}}} {{{pres_p_7c_vi}}} {{{pres_p_8c_vi}}} {{{pres_p_9c_vi}}} {{{pres_p_10c_vi}}} {{{pres_p_11c_vi}}} {{{pres_p_15c_vi}}} {{{pres_p_16c_vi}}} {{{pres_p_18c_vi}}}
c10 {{{pres_p_1s_zi}}} {{{pres_p_1p_zi}}} {{{pres_p_2s_zi}}} {{{pres_p_2p_zi}}} {{{pres_p_3s_zi}}} {{{pres_p_3p_zi}}} {{{pres_p_3c_zi}}} {{{pres_p_4c_zi}}} {{{pres_p_5c_zi}}} {{{pres_p_6c_zi}}} {{{pres_p_7c_zi}}} {{{pres_p_8c_zi}}} {{{pres_p_9c_zi}}} {{{pres_p_10c_zi}}} {{{pres_p_11c_zi}}} {{{pres_p_15c_zi}}} {{{pres_p_16c_zi}}} {{{pres_p_18c_zi}}}
c16 {{{pres_p_1s_pa}}} {{{pres_p_1p_pa}}} {{{pres_p_2s_pa}}} {{{pres_p_2p_pa}}} {{{pres_p_3s_pa}}} {{{pres_p_3p_pa}}} {{{pres_p_3c_pa}}} {{{pres_p_4c_pa}}} {{{pres_p_5c_pa}}} {{{pres_p_6c_pa}}} {{{pres_p_7c_pa}}} {{{pres_p_8c_pa}}} {{{pres_p_9c_pa}}} {{{pres_p_10c_pa}}} {{{pres_p_11c_pa}}} {{{pres_p_15c_pa}}} {{{pres_p_16c_pa}}} {{{pres_p_18c_pa}}}
c18 {{{pres_p_1s_mu}}} {{{pres_p_1p_mu}}} {{{pres_p_2s_mu}}} {{{pres_p_2p_mu}}} {{{pres_p_3s_mu}}} {{{pres_p_3p_mu}}} {{{pres_p_3c_mu}}} {{{pres_p_4c_mu}}} {{{pres_p_5c_mu}}} {{{pres_p_6c_mu}}} {{{pres_p_7c_mu}}} {{{pres_p_8c_mu}}} {{{pres_p_9c_mu}}} {{{pres_p_10c_mu}}} {{{pres_p_11c_mu}}} {{{pres_p_15c_mu}}} {{{pres_p_16c_mu}}} {{{pres_p_18c_mu}}}
Negative Present
1s {{{pres_n_1s_ni}}} {{{pres_n_1p_ni}}} {{{pres_n_2s_ni}}} {{{pres_n_2p_ni}}} {{{pres_n_3s_ni}}} {{{pres_n_3p_ni}}} {{{pres_n_3c_ni}}} {{{pres_n_4c_ni}}} {{{pres_n_5c_ni}}} {{{pres_n_6c_ni}}} {{{pres_n_7c_ni}}} {{{pres_n_8c_ni}}} {{{pres_n_9c_ni}}} {{{pres_n_10c_ni}}} {{{pres_n_11c_ni}}} {{{pres_n_15c_ni}}} {{{pres_n_16c_ni}}} {{{pres_n_18c_ni}}}
2s/2p/15/17 {{{pres_n_1s_ku}}} {{{pres_n_1p_ku}}} {{{pres_n_2s_ku}}} {{{pres_n_2p_ku}}} {{{pres_n_3s_ku}}} {{{pres_n_3p_ku}}} {{{pres_n_3c_ku}}} {{{pres_n_4c_ku}}} {{{pres_n_5c_ku}}} {{{pres_n_6c_ku}}} {{{pres_n_7c_ku}}} {{{pres_n_8c_ku}}} {{{pres_n_9c_ku}}} {{{pres_n_10c_ku}}} {{{pres_n_11c_ku}}} {{{pres_n_15c_ku}}} {{{pres_n_16c_ku}}} {{{pres_n_18c_ku}}}
3s {{{pres_n_1s_m}}} {{{pres_n_1p_m}}} {{{pres_n_2s_m}}} {{{pres_n_2p_m}}} {{{pres_n_3s_m}}} {{{pres_n_3p_m}}} {{{pres_n_3c_m}}} {{{pres_n_4c_m}}} {{{pres_n_5c_m}}} {{{pres_n_6c_m}}} {{{pres_n_7c_m}}} {{{pres_n_8c_m}}} {{{pres_n_9c_m}}} {{{pres_n_10c_m}}} {{{pres_n_11c_m}}} {{{pres_n_15c_m}}} {{{pres_n_16c_m}}} {{{pres_n_18c_m}}}
1p {{{pres_n_1s_tu}}} {{{pres_n_1p_tu}}} {{{pres_n_2s_tu}}} {{{pres_n_2p_tu}}} {{{pres_n_3s_tu}}} {{{pres_n_3p_tu}}} {{{pres_n_3c_tu}}} {{{pres_n_4c_tu}}} {{{pres_n_5c_tu}}} {{{pres_n_6c_tu}}} {{{pres_n_7c_tu}}} {{{pres_n_8c_tu}}} {{{pres_n_9c_tu}}} {{{pres_n_10c_tu}}} {{{pres_n_11c_tu}}} {{{pres_n_15c_tu}}} {{{pres_n_16c_tu}}} {{{pres_n_18c_tu}}}
2p/3p/c2 {{{pres_n_1s_wa}}} {{{pres_n_1p_wa}}} {{{pres_n_2s_wa}}} {{{pres_n_2p_wa}}} {{{pres_n_3s_wa}}} {{{pres_n_3p_wa}}} {{{pres_n_3c_wa}}} {{{pres_n_4c_wa}}} {{{pres_n_5c_wa}}} {{{pres_n_6c_wa}}} {{{pres_n_7c_wa}}} {{{pres_n_8c_wa}}} {{{pres_n_9c_wa}}} {{{pres_n_10c_wa}}} {{{pres_n_11c_wa}}} {{{pres_n_15c_wa}}} {{{pres_n_16c_wa}}} {{{pres_n_18c_wa}}}
Reflexive {{{pres_n_1s_ji}}} {{{pres_n_1p_ji}}} {{{pres_n_2s_ji}}} {{{pres_n_2p_ji}}} {{{pres_n_3s_ji}}} {{{pres_n_3p_ji}}} {{{pres_n_3c_ji}}} {{{pres_n_4c_ji}}} {{{pres_n_5c_ji}}} {{{pres_n_6c_ji}}} {{{pres_n_7c_ji}}} {{{pres_n_8c_ji}}} {{{pres_n_9c_ji}}} {{{pres_n_10c_ji}}} {{{pres_n_11c_ji}}} {{{pres_n_15c_ji}}} {{{pres_n_16c_ji}}} {{{pres_n_18c_ji}}}
c3/c11/c14 {{{pres_n_1s_u}}} {{{pres_n_1p_u}}} {{{pres_n_2s_u}}} {{{pres_n_2p_u}}} {{{pres_n_3s_u}}} {{{pres_n_3p_u}}} {{{pres_n_3c_u}}} {{{pres_n_4c_u}}} {{{pres_n_5c_u}}} {{{pres_n_6c_u}}} {{{pres_n_7c_u}}} {{{pres_n_8c_u}}} {{{pres_n_9c_u}}} {{{pres_n_10c_u}}} {{{pres_n_11c_u}}} {{{pres_n_15c_u}}} {{{pres_n_16c_u}}} {{{pres_n_18c_u}}}
c4/c9 {{{pres_n_1s_i}}} {{{pres_n_1p_i}}} {{{pres_n_2s_i}}} {{{pres_n_2p_i}}} {{{pres_n_3s_i}}} {{{pres_n_3p_i}}} {{{pres_n_3c_i}}} {{{pres_n_4c_i}}} {{{pres_n_5c_i}}} {{{pres_n_6c_i}}} {{{pres_n_7c_i}}} {{{pres_n_8c_i}}} {{{pres_n_9c_i}}} {{{pres_n_10c_i}}} {{{pres_n_11c_i}}} {{{pres_n_15c_i}}} {{{pres_n_16c_i}}} {{{pres_n_18c_i}}}
c5 {{{pres_n_1s_li}}} {{{pres_n_1p_li}}} {{{pres_n_2s_li}}} {{{pres_n_2p_li}}} {{{pres_n_3s_li}}} {{{pres_n_3p_li}}} {{{pres_n_3c_li}}} {{{pres_n_4c_li}}} {{{pres_n_5c_li}}} {{{pres_n_6c_li}}} {{{pres_n_7c_li}}} {{{pres_n_8c_li}}} {{{pres_n_9c_li}}} {{{pres_n_10c_li}}} {{{pres_n_11c_li}}} {{{pres_n_15c_li}}} {{{pres_n_16c_li}}} {{{pres_n_18c_li}}}
c6 {{{pres_n_1s_ya}}} {{{pres_n_1p_ya}}} {{{pres_n_2s_ya}}} {{{pres_n_2p_ya}}} {{{pres_n_3s_ya}}} {{{pres_n_3p_ya}}} {{{pres_n_3c_ya}}} {{{pres_n_4c_ya}}} {{{pres_n_5c_ya}}} {{{pres_n_6c_ya}}} {{{pres_n_7c_ya}}} {{{pres_n_8c_ya}}} {{{pres_n_9c_ya}}} {{{pres_n_10c_ya}}} {{{pres_n_11c_ya}}} {{{pres_n_15c_ya}}} {{{pres_n_16c_ya}}} {{{pres_n_18c_ya}}}
c7 {{{pres_n_1s_ki}}} {{{pres_n_1p_ki}}} {{{pres_n_2s_ki}}} {{{pres_n_2p_ki}}} {{{pres_n_3s_ki}}} {{{pres_n_3p_ki}}} {{{pres_n_3c_ki}}} {{{pres_n_4c_ki}}} {{{pres_n_5c_ki}}} {{{pres_n_6c_ki}}} {{{pres_n_7c_ki}}} {{{pres_n_8c_ki}}} {{{pres_n_9c_ki}}} {{{pres_n_10c_ki}}} {{{pres_n_11c_ki}}} {{{pres_n_15c_ki}}} {{{pres_n_16c_ki}}} {{{pres_n_18c_ki}}}
c8 {{{pres_n_1s_vi}}} {{{pres_n_1p_vi}}} {{{pres_n_2s_vi}}} {{{pres_n_2p_vi}}} {{{pres_n_3s_vi}}} {{{pres_n_3p_vi}}} {{{pres_n_3c_vi}}} {{{pres_n_4c_vi}}} {{{pres_n_5c_vi}}} {{{pres_n_6c_vi}}} {{{pres_n_7c_vi}}} {{{pres_n_8c_vi}}} {{{pres_n_9c_vi}}} {{{pres_n_10c_vi}}} {{{pres_n_11c_vi}}} {{{pres_n_15c_vi}}} {{{pres_n_16c_vi}}} {{{pres_n_18c_vi}}}
c10 {{{pres_n_1s_zi}}} {{{pres_n_1p_zi}}} {{{pres_n_2s_zi}}} {{{pres_n_2p_zi}}} {{{pres_n_3s_zi}}} {{{pres_n_3p_zi}}} {{{pres_n_3c_zi}}} {{{pres_n_4c_zi}}} {{{pres_n_5c_zi}}} {{{pres_n_6c_zi}}} {{{pres_n_7c_zi}}} {{{pres_n_8c_zi}}} {{{pres_n_9c_zi}}} {{{pres_n_10c_zi}}} {{{pres_n_11c_zi}}} {{{pres_n_15c_zi}}} {{{pres_n_16c_zi}}} {{{pres_n_18c_zi}}}
c16 {{{pres_n_1s_pa}}} {{{pres_n_1p_pa}}} {{{pres_n_2s_pa}}} {{{pres_n_2p_pa}}} {{{pres_n_3s_pa}}} {{{pres_n_3p_pa}}} {{{pres_n_3c_pa}}} {{{pres_n_4c_pa}}} {{{pres_n_5c_pa}}} {{{pres_n_6c_pa}}} {{{pres_n_7c_pa}}} {{{pres_n_8c_pa}}} {{{pres_n_9c_pa}}} {{{pres_n_10c_pa}}} {{{pres_n_11c_pa}}} {{{pres_n_15c_pa}}} {{{pres_n_16c_pa}}} {{{pres_n_18c_pa}}}
c18 {{{pres_n_1s_mu}}} {{{pres_n_1p_mu}}} {{{pres_n_2s_mu}}} {{{pres_n_2p_mu}}} {{{pres_n_3s_mu}}} {{{pres_n_3p_mu}}} {{{pres_n_3c_mu}}} {{{pres_n_4c_mu}}} {{{pres_n_5c_mu}}} {{{pres_n_6c_mu}}} {{{pres_n_7c_mu}}} {{{pres_n_8c_mu}}} {{{pres_n_9c_mu}}} {{{pres_n_10c_mu}}} {{{pres_n_11c_mu}}} {{{pres_n_15c_mu}}} {{{pres_n_16c_mu}}} {{{pres_n_18c_mu}}}
Positive Future
1s nitanikuwa tutanikuwa utanikuwa mtanikuwa atanikuwa watanikuwa utanikuwa itanikuwa litanikuwa yatanikuwa kitanikuwa vitanikuwa itanikuwa zitanikuwa utanikuwa kutanikuwa patanikuwa mutanikuwa
2s/2p/15/17 nitakukuwa
nitakukuweni
tutakukuwa
tutakukuweni
utakukuwa
utakukuweni
mtakukuwa
mtakukuweni
atakukuwa
atakukuweni
watakukuwa
watakukuweni
utakukuwa
utakukuweni
itakukuwa
itakukuweni
litakukuwa
litakukuweni
yatakukuwa
yatakukuweni
kitakukuwa
kitakukuweni
vitakukuwa
vitakukuweni
itakukuwa
itakukuweni
zitakukuwa
zitakukuweni
utakukuwa
utakukuweni
kutakukuwa
kutakukuweni
patakukuwa
patakukuweni
mutakukuwa
mutakukuweni
3s nitamkuwa tutamkuwa utamkuwa mtamkuwa atamkuwa watamkuwa utamkuwa itamkuwa litamkuwa yatamkuwa kitamkuwa vitamkuwa itamkuwa zitamkuwa utamkuwa kutamkuwa patamkuwa mutamkuwa
1p nitatukuwa tutatukuwa utatukuwa mtatukuwa atatukuwa watatukuwa utatukuwa itatukuwa litatukuwa yatatukuwa kitatukuwa vitatukuwa itatukuwa zitatukuwa utatukuwa kutatukuwa patatukuwa mutatukuwa
2p/3p/c2 nitawakuwa
nitawakuweni
tutawakuwa
tutawakuweni
utawakuwa
utawakuweni
mtawakuwa
mtawakuweni
atawakuwa
atawakuweni
watawakuwa
watawakuweni
utawakuwa
utawakuweni
itawakuwa
itawakuweni
litawakuwa
litawakuweni
yatawakuwa
yatawakuweni
kitawakuwa
kitawakuweni
vitawakuwa
vitawakuweni
itawakuwa
itawakuweni
zitawakuwa
zitawakuweni
utawakuwa
utawakuweni
kutawakuwa
kutawakuweni
patawakuwa
patawakuweni
mutawakuwa
mutawakuweni
Reflexive nitajikuwa tutajikuwa utajikuwa mtajikuwa atajikuwa watajikuwa utajikuwa itajikuwa litajikuwa yatajikuwa kitajikuwa vitajikuwa itajikuwa zitajikuwa utajikuwa kutajikuwa patajikuwa mutajikuwa
c3/c11/c14 nitaukuwa tutaukuwa utaukuwa mtaukuwa ataukuwa wataukuwa utaukuwa itaukuwa litaukuwa yataukuwa kitaukuwa vitaukuwa itaukuwa zitaukuwa utaukuwa kutaukuwa pataukuwa mutaukuwa
c4/c9 nitaikuwa tutaikuwa utaikuwa mtaikuwa ataikuwa wataikuwa utaikuwa itaikuwa litaikuwa yataikuwa kitaikuwa vitaikuwa itaikuwa zitaikuwa utaikuwa kutaikuwa pataikuwa mutaikuwa
c5 nitalikuwa tutalikuwa utalikuwa mtalikuwa atalikuwa watalikuwa utalikuwa italikuwa litalikuwa yatalikuwa kitalikuwa vitalikuwa italikuwa zitalikuwa utalikuwa kutalikuwa patalikuwa mutalikuwa
c6 nitayakuwa tutayakuwa utayakuwa mtayakuwa atayakuwa watayakuwa utayakuwa itayakuwa litayakuwa yatayakuwa kitayakuwa vitayakuwa itayakuwa zitayakuwa utayakuwa kutayakuwa patayakuwa mutayakuwa
c7 nitakikuwa tutakikuwa utakikuwa mtakikuwa atakikuwa watakikuwa utakikuwa itakikuwa litakikuwa yatakikuwa kitakikuwa vitakikuwa itakikuwa zitakikuwa utakikuwa kutakikuwa patakikuwa mutakikuwa
c8 nitavikuwa tutavikuwa utavikuwa mtavikuwa atavikuwa watavikuwa utavikuwa itavikuwa litavikuwa yatavikuwa kitavikuwa vitavikuwa itavikuwa zitavikuwa utavikuwa kutavikuwa patavikuwa mutavikuwa
c10 nitazikuwa tutazikuwa utazikuwa mtazikuwa atazikuwa watazikuwa utazikuwa itazikuwa litazikuwa yatazikuwa kitazikuwa vitazikuwa itazikuwa zitazikuwa utazikuwa kutazikuwa patazikuwa mutazikuwa
c16 nitapakuwa tutapakuwa utapakuwa mtapakuwa atapakuwa watapakuwa utapakuwa itapakuwa litapakuwa yatapakuwa kitapakuwa vitapakuwa itapakuwa zitapakuwa utapakuwa kutapakuwa patapakuwa mutapakuwa
c18 nitamukuwa tutamukuwa utamukuwa mtamukuwa atamukuwa watamukuwa utamukuwa itamukuwa litamukuwa yatamukuwa kitamukuwa vitamukuwa itamukuwa zitamukuwa utamukuwa kutamukuwa patamukuwa mutamukuwa
Negative Future
1s sitanikuwa hatutanikuwa hutanikuwa hamtanikuwa hatanikuwa hawatanikuwa hautanikuwa haitanikuwa halitanikuwa hayatanikuwa hakitanikuwa havitanikuwa haitanikuwa hazitanikuwa hautanikuwa hakutanikuwa hapatanikuwa hamutanikuwa
2s/2p/15/17 sitakukuwa
sitakukuweni
hatutakukuwa
hatutakukuweni
hutakukuwa
hutakukuweni
hamtakukuwa
hamtakukuweni
hatakukuwa
hatakukuweni
hawatakukuwa
hawatakukuweni
hautakukuwa
hautakukuweni
haitakukuwa
haitakukuweni
halitakukuwa
halitakukuweni
hayatakukuwa
hayatakukuweni
hakitakukuwa
hakitakukuweni
havitakukuwa
havitakukuweni
haitakukuwa
haitakukuweni
hazitakukuwa
hazitakukuweni
hautakukuwa
hautakukuweni
hakutakukuwa
hakutakukuweni
hapatakukuwa
hapatakukuweni
hamutakukuwa
hamutakukuweni
3s sitamkuwa hatutamkuwa hutamkuwa hamtamkuwa hatamkuwa hawatamkuwa hautamkuwa haitamkuwa halitamkuwa hayatamkuwa hakitamkuwa havitamkuwa haitamkuwa hazitamkuwa hautamkuwa hakutamkuwa hapatamkuwa hamutamkuwa
1p sitatukuwa hatutatukuwa hutatukuwa hamtatukuwa hatatukuwa hawatatukuwa hautatukuwa haitatukuwa halitatukuwa hayatatukuwa hakitatukuwa havitatukuwa haitatukuwa hazitatukuwa hautatukuwa hakutatukuwa hapatatukuwa hamutatukuwa
2p/3p/c2 sitawakuwa
sitawakuweni
hatutawakuwa
hatutawakuweni
hutawakuwa
hutawakuweni
hamtawakuwa
hamtawakuweni
hatawakuwa
hatawakuweni
hawatawakuwa
hawatawakuweni
hautawakuwa
hautawakuweni
haitawakuwa
haitawakuweni
halitawakuwa
halitawakuweni
hayatawakuwa
hayatawakuweni
hakitawakuwa
hakitawakuweni
havitawakuwa
havitawakuweni
haitawakuwa
haitawakuweni
hazitawakuwa
hazitawakuweni
hautawakuwa
hautawakuweni
hakutawakuwa
hakutawakuweni
hapatawakuwa
hapatawakuweni
hamutawakuwa
hamutawakuweni
Reflexive sitajikuwa hatutajikuwa hutajikuwa hamtajikuwa hatajikuwa hawatajikuwa hautajikuwa haitajikuwa halitajikuwa hayatajikuwa hakitajikuwa havitajikuwa haitajikuwa hazitajikuwa hautajikuwa hakutajikuwa hapatajikuwa hamutajikuwa
c3/c11/c14 sitaukuwa hatutaukuwa hutaukuwa hamtaukuwa hataukuwa hawataukuwa hautaukuwa haitaukuwa halitaukuwa hayataukuwa hakitaukuwa havitaukuwa haitaukuwa hazitaukuwa hautaukuwa hakutaukuwa hapataukuwa hamutaukuwa
c4/c9 sitaikuwa hatutaikuwa hutaikuwa hamtaikuwa hataikuwa hawataikuwa hautaikuwa haitaikuwa halitaikuwa hayataikuwa hakitaikuwa havitaikuwa haitaikuwa hazitaikuwa hautaikuwa hakutaikuwa hapataikuwa hamutaikuwa
c5 sitalikuwa hatutalikuwa hutalikuwa hamtalikuwa hatalikuwa hawatalikuwa hautalikuwa haitalikuwa halitalikuwa hayatalikuwa hakitalikuwa havitalikuwa haitalikuwa hazitalikuwa hautalikuwa hakutalikuwa hapatalikuwa hamutalikuwa
c6 sitayakuwa hatutayakuwa hutayakuwa hamtayakuwa hatayakuwa hawatayakuwa hautayakuwa haitayakuwa halitayakuwa hayatayakuwa hakitayakuwa havitayakuwa haitayakuwa hazitayakuwa hautayakuwa hakutayakuwa hapatayakuwa hamutayakuwa
c7 sitakikuwa hatutakikuwa hutakikuwa hamtakikuwa hatakikuwa hawatakikuwa hautakikuwa haitakikuwa halitakikuwa hayatakikuwa hakitakikuwa havitakikuwa haitakikuwa hazitakikuwa hautakikuwa hakutakikuwa hapatakikuwa hamutakikuwa
c8 sitavikuwa hatutavikuwa hutavikuwa hamtavikuwa hatavikuwa hawatavikuwa hautavikuwa haitavikuwa halitavikuwa hayatavikuwa hakitavikuwa havitavikuwa haitavikuwa hazitavikuwa hautavikuwa hakutavikuwa hapatavikuwa hamutavikuwa
c10 sitazikuwa hatutazikuwa hutazikuwa hamtazikuwa hatazikuwa hawatazikuwa hautazikuwa haitazikuwa halitazikuwa hayatazikuwa hakitazikuwa havitazikuwa haitazikuwa hazitazikuwa hautazikuwa hakutazikuwa hapatazikuwa hamutazikuwa
c16 sitapakuwa hatutapakuwa hutapakuwa hamtapakuwa hatapakuwa hawatapakuwa hautapakuwa haitapakuwa halitapakuwa hayatapakuwa hakitapakuwa havitapakuwa haitapakuwa hazitapakuwa hautapakuwa hakutapakuwa hapatapakuwa hamutapakuwa
c18 sitamukuwa hatutamukuwa hutamukuwa hamtamukuwa hatamukuwa hawatamukuwa hautamukuwa haitamukuwa halitamukuwa hayatamukuwa hakitamukuwa havitamukuwa haitamukuwa hazitamukuwa hautamukuwa hakutamukuwa hapatamukuwa hamutamukuwa
Positive Subjunctive
1s niniwe tuniwe uniwe mniwe aniwe waniwe uniwe iniwe liniwe yaniwe kiniwe viniwe iniwe ziniwe uniwe kuniwe paniwe muniwe
2s/2p/15/17 nikuwe
nikuweni
tukuwe
tukuweni
ukuwe
ukuweni
mkuwe
mkuweni
akuwe
akuweni
wakuwe
wakuweni
ukuwe
ukuweni
ikuwe
ikuweni
likuwe
likuweni
yakuwe
yakuweni
kikuwe
kikuweni
vikuwe
vikuweni
ikuwe
ikuweni
zikuwe
zikuweni
ukuwe
ukuweni
kukuwe
kukuweni
pakuwe
pakuweni
mukuwe
mukuweni
3s nimwe tumwe umwe mmwe amwe wamwe umwe imwe limwe yamwe kimwe vimwe imwe zimwe umwe kumwe pamwe mumwe
1p nituwe tutuwe utuwe mtuwe atuwe watuwe utuwe ituwe lituwe yatuwe kituwe vituwe ituwe zituwe utuwe kutuwe patuwe mutuwe
2p/3p/c2 niwawe
niwaweni
tuwawe
tuwaweni
uwawe
uwaweni
mwawe
mwaweni
awawe
awaweni
wawawe
wawaweni
uwawe
uwaweni
iwawe
iwaweni
liwawe
liwaweni
yawawe
yawaweni
kiwawe
kiwaweni
viwawe
viwaweni
iwawe
iwaweni
ziwawe
ziwaweni
uwawe
uwaweni
kuwawe
kuwaweni
pawawe
pawaweni
muwawe
muwaweni
Reflexive nijiwe tujiwe ujiwe mjiwe ajiwe wajiwe ujiwe ijiwe lijiwe yajiwe kijiwe vijiwe ijiwe zijiwe ujiwe kujiwe pajiwe mujiwe
c3/c11/c14 niuwe tuuwe uuwe muwe auwe wauwe uuwe iuwe liuwe yauwe kiuwe viuwe iuwe ziuwe uuwe kuuwe pauwe muuwe
c4/c9 niiwe tuiwe uiwe miwe aiwe waiwe uiwe iiwe liiwe yaiwe kiiwe viiwe iiwe ziiwe uiwe kuiwe paiwe muiwe
c5 niliwe tuliwe uliwe mliwe aliwe waliwe uliwe iliwe liliwe yaliwe kiliwe viliwe iliwe ziliwe uliwe kuliwe paliwe muliwe
c6 niyawe tuyawe uyawe myawe ayawe wayawe uyawe iyawe liyawe yayawe kiyawe viyawe iyawe ziyawe uyawe kuyawe payawe muyawe
c7 nikiwe tukiwe ukiwe mkiwe akiwe wakiwe ukiwe ikiwe likiwe yakiwe kikiwe vikiwe ikiwe zikiwe ukiwe kukiwe pakiwe mukiwe
c8 niviwe tuviwe uviwe mviwe aviwe waviwe uviwe iviwe liviwe yaviwe kiviwe viviwe iviwe ziviwe uviwe kuviwe paviwe muviwe
c10 niziwe tuziwe uziwe mziwe aziwe waziwe uziwe iziwe liziwe yaziwe kiziwe viziwe iziwe ziziwe uziwe kuziwe paziwe muziwe
c16 nipawe tupawe upawe mpawe apawe wapawe upawe ipawe lipawe yapawe kipawe vipawe ipawe zipawe upawe kupawe papawe mupawe
c18 nimuwe tumuwe umuwe mmuwe amuwe wamuwe umuwe imuwe limuwe yamuwe kimuwe vimuwe imuwe zimuwe umuwe kumuwe pamuwe mumuwe
Negative Subjunctive
1s nisiniwe tusiniwe usiniwe msiniwe asiniwe wasiniwe usiniwe isiniwe lisiniwe yasiniwe kisiniwe visiniwe isiniwe zisiniwe usiniwe kusiniwe pasiniwe musiniwe
2s/2p/15/17 nisikuwe
nisikuweni
tusikuwe
tusikuweni
usikuwe
usikuweni
msikuwe
msikuweni
asikuwe
asikuweni
wasikuwe
wasikuweni
usikuwe
usikuweni
isikuwe
isikuweni
lisikuwe
lisikuweni
yasikuwe
yasikuweni
kisikuwe
kisikuweni
visikuwe
visikuweni
isikuwe
isikuweni
zisikuwe
zisikuweni
usikuwe
usikuweni
kusikuwe
kusikuweni
pasikuwe
pasikuweni
musikuwe
musikuweni
3s nisimwe tusimwe usimwe msimwe asimwe wasimwe usimwe isimwe lisimwe yasimwe kisimwe visimwe isimwe zisimwe usimwe kusimwe pasimwe musimwe
1p nisituwe tusituwe usituwe msituwe asituwe wasituwe usituwe isituwe lisituwe yasituwe kisituwe visituwe isituwe zisituwe usituwe kusituwe pasituwe musituwe
2p/3p/c2 nisiwawe
nisiwaweni
tusiwawe
tusiwaweni
usiwawe
usiwaweni
msiwawe
msiwaweni
asiwawe
asiwaweni
wasiwawe
wasiwaweni
usiwawe
usiwaweni
isiwawe
isiwaweni
lisiwawe
lisiwaweni
yasiwawe
yasiwaweni
kisiwawe
kisiwaweni
visiwawe
visiwaweni
isiwawe
isiwaweni
zisiwawe
zisiwaweni
usiwawe
usiwaweni
kusiwawe
kusiwaweni
pasiwawe
pasiwaweni
musiwawe
musiwaweni
Reflexive nisijiwe tusijiwe usijiwe msijiwe asijiwe wasijiwe usijiwe isijiwe lisijiwe yasijiwe kisijiwe visijiwe isijiwe zisijiwe usijiwe kusijiwe pasijiwe musijiwe
c3/c11/c14 nisiuwe tusiuwe usiuwe msiuwe asiuwe wasiuwe usiuwe isiuwe lisiuwe yasiuwe kisiuwe visiuwe isiuwe zisiuwe usiuwe kusiuwe pasiuwe musiuwe
c4/c9 nisiiwe tusiiwe usiiwe msiiwe asiiwe wasiiwe usiiwe isiiwe lisiiwe yasiiwe kisiiwe visiiwe isiiwe zisiiwe usiiwe kusiiwe pasiiwe musiiwe
c5 nisiliwe tusiliwe usiliwe msiliwe asiliwe wasiliwe usiliwe isiliwe lisiliwe yasiliwe kisiliwe visiliwe isiliwe zisiliwe usiliwe kusiliwe pasiliwe musiliwe
c6 nisiyawe tusiyawe usiyawe msiyawe asiyawe wasiyawe usiyawe isiyawe lisiyawe yasiyawe kisiyawe visiyawe isiyawe zisiyawe usiyawe kusiyawe pasiyawe musiyawe
c7 nisikiwe tusikiwe usikiwe msikiwe asikiwe wasikiwe usikiwe isikiwe lisikiwe yasikiwe kisikiwe visikiwe isikiwe zisikiwe usikiwe kusikiwe pasikiwe musikiwe
c8 nisiviwe tusiviwe usiviwe msiviwe asiviwe wasiviwe usiviwe isiviwe lisiviwe yasiviwe kisiviwe visiviwe isiviwe zisiviwe usiviwe kusiviwe pasiviwe musiviwe
c10 nisiziwe tusiziwe usiziwe msiziwe asiziwe wasiziwe usiziwe isiziwe lisiziwe yasiziwe kisiziwe visiziwe isiziwe zisiziwe usiziwe kusiziwe pasiziwe musiziwe
c16 nisipawe tusipawe usipawe msipawe asipawe wasipawe usipawe isipawe lisipawe yasipawe kisipawe visipawe isipawe zisipawe usipawe kusipawe pasipawe musipawe
c18 nisimuwe tusimuwe usimuwe msimuwe asimuwe wasimuwe usimuwe isimuwe lisimuwe yasimuwe kisimuwe visimuwe isimuwe zisimuwe usimuwe kusimuwe pasimuwe musimuwe
Positive Present Conditional
1s ningenikuwa tungenikuwa ungenikuwa mngenikuwa angenikuwa wangenikuwa ungenikuwa ingenikuwa lingenikuwa yangenikuwa kingenikuwa vingenikuwa ingenikuwa zingenikuwa ungenikuwa kungenikuwa pangenikuwa mungenikuwa
2s/2p/15/17 ningekukuwa
ningekukuweni
tungekukuwa
tungekukuweni
ungekukuwa
ungekukuweni
mngekukuwa
mngekukuweni
angekukuwa
angekukuweni
wangekukuwa
wangekukuweni
ungekukuwa
ungekukuweni
ingekukuwa
ingekukuweni
lingekukuwa
lingekukuweni
yangekukuwa
yangekukuweni
kingekukuwa
kingekukuweni
vingekukuwa
vingekukuweni
ingekukuwa
ingekukuweni
zingekukuwa
zingekukuweni
ungekukuwa
ungekukuweni
kungekukuwa
kungekukuweni
pangekukuwa
pangekukuweni
mungekukuwa
mungekukuweni
3s ningemkuwa tungemkuwa ungemkuwa mngemkuwa angemkuwa wangemkuwa ungemkuwa ingemkuwa lingemkuwa yangemkuwa kingemkuwa vingemkuwa ingemkuwa zingemkuwa ungemkuwa kungemkuwa pangemkuwa mungemkuwa
1p ningetukuwa tungetukuwa ungetukuwa mngetukuwa angetukuwa wangetukuwa ungetukuwa ingetukuwa lingetukuwa yangetukuwa kingetukuwa vingetukuwa ingetukuwa zingetukuwa ungetukuwa kungetukuwa pangetukuwa mungetukuwa
2p/3p/c2 ningewakuwa
ningewakuweni
tungewakuwa
tungewakuweni
ungewakuwa
ungewakuweni
mngewakuwa
mngewakuweni
angewakuwa
angewakuweni
wangewakuwa
wangewakuweni
ungewakuwa
ungewakuweni
ingewakuwa
ingewakuweni
lingewakuwa
lingewakuweni
yangewakuwa
yangewakuweni
kingewakuwa
kingewakuweni
vingewakuwa
vingewakuweni
ingewakuwa
ingewakuweni
zingewakuwa
zingewakuweni
ungewakuwa
ungewakuweni
kungewakuwa
kungewakuweni
pangewakuwa
pangewakuweni
mungewakuwa
mungewakuweni
Reflexive ningejikuwa tungejikuwa ungejikuwa mngejikuwa angejikuwa wangejikuwa ungejikuwa ingejikuwa lingejikuwa yangejikuwa kingejikuwa vingejikuwa ingejikuwa zingejikuwa ungejikuwa kungejikuwa pangejikuwa mungejikuwa
c3/c11/c14 ningeukuwa tungeukuwa ungeukuwa mngeukuwa angeukuwa wangeukuwa ungeukuwa ingeukuwa lingeukuwa yangeukuwa kingeukuwa vingeukuwa ingeukuwa zingeukuwa ungeukuwa kungeukuwa pangeukuwa mungeukuwa
c4/c9 ningeikuwa tungeikuwa ungeikuwa mngeikuwa angeikuwa wangeikuwa ungeikuwa ingeikuwa lingeikuwa yangeikuwa kingeikuwa vingeikuwa ingeikuwa zingeikuwa ungeikuwa kungeikuwa pangeikuwa mungeikuwa
c5 ningelikuwa tungelikuwa ungelikuwa mngelikuwa angelikuwa wangelikuwa ungelikuwa ingelikuwa lingelikuwa yangelikuwa kingelikuwa vingelikuwa ingelikuwa zingelikuwa ungelikuwa kungelikuwa pangelikuwa mungelikuwa
c6 ningeyakuwa tungeyakuwa ungeyakuwa mngeyakuwa angeyakuwa wangeyakuwa ungeyakuwa ingeyakuwa lingeyakuwa yangeyakuwa kingeyakuwa vingeyakuwa ingeyakuwa zingeyakuwa ungeyakuwa kungeyakuwa pangeyakuwa mungeyakuwa
c7 ningekikuwa tungekikuwa ungekikuwa mngekikuwa angekikuwa wangekikuwa ungekikuwa ingekikuwa lingekikuwa yangekikuwa kingekikuwa vingekikuwa ingekikuwa zingekikuwa ungekikuwa kungekikuwa pangekikuwa mungekikuwa
c8 ningevikuwa tungevikuwa ungevikuwa mngevikuwa angevikuwa wangevikuwa ungevikuwa ingevikuwa lingevikuwa yangevikuwa kingevikuwa vingevikuwa ingevikuwa zingevikuwa ungevikuwa kungevikuwa pangevikuwa mungevikuwa
c10 ningezikuwa tungezikuwa ungezikuwa mngezikuwa angezikuwa wangezikuwa ungezikuwa ingezikuwa lingezikuwa yangezikuwa kingezikuwa vingezikuwa ingezikuwa zingezikuwa ungezikuwa kungezikuwa pangezikuwa mungezikuwa
c16 ningepakuwa tungepakuwa ungepakuwa mngepakuwa angepakuwa wangepakuwa ungepakuwa ingepakuwa lingepakuwa yangepakuwa kingepakuwa vingepakuwa ingepakuwa zingepakuwa ungepakuwa kungepakuwa pangepakuwa mungepakuwa
c18 ningemukuwa tungemukuwa ungemukuwa mngemukuwa angemukuwa wangemukuwa ungemukuwa ingemukuwa lingemukuwa yangemukuwa kingemukuwa vingemukuwa ingemukuwa zingemukuwa ungemukuwa kungemukuwa pangemukuwa mungemukuwa
Negative Present Conditional
1s singenikuwa hatungenikuwa hungenikuwa hamngenikuwa hangenikuwa hawangenikuwa haungenikuwa haingenikuwa halingenikuwa hayangenikuwa hakingenikuwa havingenikuwa haingenikuwa hazingenikuwa haungenikuwa hakungenikuwa hapangenikuwa hamungenikuwa
2s/2p/15/17 singekukuwa
singekukuweni
hatungekukuwa
hatungekukuweni
hungekukuwa
hungekukuweni
hamngekukuwa
hamngekukuweni
hangekukuwa
hangekukuweni
hawangekukuwa
hawangekukuweni
haungekukuwa
haungekukuweni
haingekukuwa
haingekukuweni
halingekukuwa
halingekukuweni
hayangekukuwa
hayangekukuweni
hakingekukuwa
hakingekukuweni
havingekukuwa
havingekukuweni
haingekukuwa
haingekukuweni
hazingekukuwa
hazingekukuweni
haungekukuwa
haungekukuweni
hakungekukuwa
hakungekukuweni
hapangekukuwa
hapangekukuweni
hamungekukuwa
hamungekukuweni
3s singemkuwa hatungemkuwa hungemkuwa hamngemkuwa hangemkuwa hawangemkuwa haungemkuwa haingemkuwa halingemkuwa hayangemkuwa hakingemkuwa havingemkuwa haingemkuwa hazingemkuwa haungemkuwa hakungemkuwa hapangemkuwa hamungemkuwa
1p singetukuwa hatungetukuwa hungetukuwa hamngetukuwa hangetukuwa hawangetukuwa haungetukuwa haingetukuwa halingetukuwa hayangetukuwa hakingetukuwa havingetukuwa haingetukuwa hazingetukuwa haungetukuwa hakungetukuwa hapangetukuwa hamungetukuwa
2p/3p/c2 singewakuwa
singewakuweni
hatungewakuwa
hatungewakuweni
hungewakuwa
hungewakuweni
hamngewakuwa
hamngewakuweni
hangewakuwa
hangewakuweni
hawangewakuwa
hawangewakuweni
haungewakuwa
haungewakuweni
haingewakuwa
haingewakuweni
halingewakuwa
halingewakuweni
hayangewakuwa
hayangewakuweni
hakingewakuwa
hakingewakuweni
havingewakuwa
havingewakuweni
haingewakuwa
haingewakuweni
hazingewakuwa
hazingewakuweni
haungewakuwa
haungewakuweni
hakungewakuwa
hakungewakuweni
hapangewakuwa
hapangewakuweni
hamungewakuwa
hamungewakuweni
Reflexive singejikuwa hatungejikuwa hungejikuwa hamngejikuwa hangejikuwa hawangejikuwa haungejikuwa haingejikuwa halingejikuwa hayangejikuwa hakingejikuwa havingejikuwa haingejikuwa hazingejikuwa haungejikuwa hakungejikuwa hapangejikuwa hamungejikuwa
c3/c11/c14 singeukuwa hatungeukuwa hungeukuwa hamngeukuwa hangeukuwa hawangeukuwa haungeukuwa haingeukuwa halingeukuwa hayangeukuwa hakingeukuwa havingeukuwa haingeukuwa hazingeukuwa haungeukuwa hakungeukuwa hapangeukuwa hamungeukuwa
c4/c9 singeikuwa hatungeikuwa hungeikuwa hamngeikuwa hangeikuwa hawangeikuwa haungeikuwa haingeikuwa halingeikuwa hayangeikuwa hakingeikuwa havingeikuwa haingeikuwa hazingeikuwa haungeikuwa hakungeikuwa hapangeikuwa hamungeikuwa
c5 singelikuwa hatungelikuwa hungelikuwa hamngelikuwa hangelikuwa hawangelikuwa haungelikuwa haingelikuwa halingelikuwa hayangelikuwa hakingelikuwa havingelikuwa haingelikuwa hazingelikuwa haungelikuwa hakungelikuwa hapangelikuwa hamungelikuwa
c6 singeyakuwa hatungeyakuwa hungeyakuwa hamngeyakuwa hangeyakuwa hawangeyakuwa haungeyakuwa haingeyakuwa halingeyakuwa hayangeyakuwa hakingeyakuwa havingeyakuwa haingeyakuwa hazingeyakuwa haungeyakuwa hakungeyakuwa hapangeyakuwa hamungeyakuwa
c7 singekikuwa hatungekikuwa hungekikuwa hamngekikuwa hangekikuwa hawangekikuwa haungekikuwa haingekikuwa halingekikuwa hayangekikuwa hakingekikuwa havingekikuwa haingekikuwa hazingekikuwa haungekikuwa hakungekikuwa hapangekikuwa hamungekikuwa
c8 singevikuwa hatungevikuwa hungevikuwa hamngevikuwa hangevikuwa hawangevikuwa haungevikuwa haingevikuwa halingevikuwa hayangevikuwa hakingevikuwa havingevikuwa haingevikuwa hazingevikuwa haungevikuwa hakungevikuwa hapangevikuwa hamungevikuwa
c10 singezikuwa hatungezikuwa hungezikuwa hamngezikuwa hangezikuwa hawangezikuwa haungezikuwa haingezikuwa halingezikuwa hayangezikuwa hakingezikuwa havingezikuwa haingezikuwa hazingezikuwa haungezikuwa hakungezikuwa hapangezikuwa hamungezikuwa
c16 singepakuwa hatungepakuwa hungepakuwa hamngepakuwa hangepakuwa hawangepakuwa haungepakuwa haingepakuwa halingepakuwa hayangepakuwa hakingepakuwa havingepakuwa haingepakuwa hazingepakuwa haungepakuwa hakungepakuwa hapangepakuwa hamungepakuwa
c18 singemukuwa hatungemukuwa hungemukuwa hamngemukuwa hangemukuwa hawangemukuwa haungemukuwa haingemukuwa halingemukuwa hayangemukuwa hakingemukuwa havingemukuwa haingemukuwa hazingemukuwa haungemukuwa hakungemukuwa hapangemukuwa hamungemukuwa
Positive Past Conditional
1s ningalinikuwa tungalinikuwa ungalinikuwa mngalinikuwa angalinikuwa wangalinikuwa ungalinikuwa ingalinikuwa lingalinikuwa yangalinikuwa kingalinikuwa vingalinikuwa ingalinikuwa zingalinikuwa ungalinikuwa kungalinikuwa pangalinikuwa mungalinikuwa
2s/2p/15/17 ningalikukuwa
ningalikukuweni
tungalikukuwa
tungalikukuweni
ungalikukuwa
ungalikukuweni
mngalikukuwa
mngalikukuweni
angalikukuwa
angalikukuweni
wangalikukuwa
wangalikukuweni
ungalikukuwa
ungalikukuweni
ingalikukuwa
ingalikukuweni
lingalikukuwa
lingalikukuweni
yangalikukuwa
yangalikukuweni
kingalikukuwa
kingalikukuweni
vingalikukuwa
vingalikukuweni
ingalikukuwa
ingalikukuweni
zingalikukuwa
zingalikukuweni
ungalikukuwa
ungalikukuweni
kungalikukuwa
kungalikukuweni
pangalikukuwa
pangalikukuweni
mungalikukuwa
mungalikukuweni
3s ningalimkuwa tungalimkuwa ungalimkuwa mngalimkuwa angalimkuwa wangalimkuwa ungalimkuwa ingalimkuwa lingalimkuwa yangalimkuwa kingalimkuwa vingalimkuwa ingalimkuwa zingalimkuwa ungalimkuwa kungalimkuwa pangalimkuwa mungalimkuwa
1p ningalitukuwa tungalitukuwa ungalitukuwa mngalitukuwa angalitukuwa wangalitukuwa ungalitukuwa ingalitukuwa lingalitukuwa yangalitukuwa kingalitukuwa vingalitukuwa ingalitukuwa zingalitukuwa ungalitukuwa kungalitukuwa pangalitukuwa mungalitukuwa
2p/3p/c2 ningaliwakuwa
ningaliwakuweni
tungaliwakuwa
tungaliwakuweni
ungaliwakuwa
ungaliwakuweni
mngaliwakuwa
mngaliwakuweni
angaliwakuwa
angaliwakuweni
wangaliwakuwa
wangaliwakuweni
ungaliwakuwa
ungaliwakuweni
ingaliwakuwa
ingaliwakuweni
lingaliwakuwa
lingaliwakuweni
yangaliwakuwa
yangaliwakuweni
kingaliwakuwa
kingaliwakuweni
vingaliwakuwa
vingaliwakuweni
ingaliwakuwa
ingaliwakuweni
zingaliwakuwa
zingaliwakuweni
ungaliwakuwa
ungaliwakuweni
kungaliwakuwa
kungaliwakuweni
pangaliwakuwa
pangaliwakuweni
mungaliwakuwa
mungaliwakuweni
Reflexive ningalijikuwa tungalijikuwa ungalijikuwa mngalijikuwa angalijikuwa wangalijikuwa ungalijikuwa ingalijikuwa lingalijikuwa yangalijikuwa kingalijikuwa vingalijikuwa ingalijikuwa zingalijikuwa ungalijikuwa kungalijikuwa pangalijikuwa mungalijikuwa
c3/c11/c14 ningaliukuwa tungaliukuwa ungaliukuwa mngaliukuwa angaliukuwa wangaliukuwa ungaliukuwa ingaliukuwa lingaliukuwa yangaliukuwa kingaliukuwa vingaliukuwa ingaliukuwa zingaliukuwa ungaliukuwa kungaliukuwa pangaliukuwa mungaliukuwa
c4/c9 ningaliikuwa tungaliikuwa ungaliikuwa mngaliikuwa angaliikuwa wangaliikuwa ungaliikuwa ingaliikuwa lingaliikuwa yangaliikuwa kingaliikuwa vingaliikuwa ingaliikuwa zingaliikuwa ungaliikuwa kungaliikuwa pangaliikuwa mungaliikuwa
c5 ningalilikuwa tungalilikuwa ungalilikuwa mngalilikuwa angalilikuwa wangalilikuwa ungalilikuwa ingalilikuwa lingalilikuwa yangalilikuwa kingalilikuwa vingalilikuwa ingalilikuwa zingalilikuwa ungalilikuwa kungalilikuwa pangalilikuwa mungalilikuwa
c6 ningaliyakuwa tungaliyakuwa ungaliyakuwa mngaliyakuwa angaliyakuwa wangaliyakuwa ungaliyakuwa ingaliyakuwa lingaliyakuwa yangaliyakuwa kingaliyakuwa vingaliyakuwa ingaliyakuwa zingaliyakuwa ungaliyakuwa kungaliyakuwa pangaliyakuwa mungaliyakuwa
c7 ningalikikuwa tungalikikuwa ungalikikuwa mngalikikuwa angalikikuwa wangalikikuwa ungalikikuwa ingalikikuwa lingalikikuwa yangalikikuwa kingalikikuwa vingalikikuwa ingalikikuwa zingalikikuwa ungalikikuwa kungalikikuwa pangalikikuwa mungalikikuwa
c8 ningalivikuwa tungalivikuwa ungalivikuwa mngalivikuwa angalivikuwa wangalivikuwa ungalivikuwa ingalivikuwa lingalivikuwa yangalivikuwa kingalivikuwa vingalivikuwa ingalivikuwa zingalivikuwa ungalivikuwa kungalivikuwa pangalivikuwa mungalivikuwa
c10 ningalizikuwa tungalizikuwa ungalizikuwa mngalizikuwa angalizikuwa wangalizikuwa ungalizikuwa ingalizikuwa lingalizikuwa yangalizikuwa kingalizikuwa vingalizikuwa ingalizikuwa zingalizikuwa ungalizikuwa kungalizikuwa pangalizikuwa mungalizikuwa
c16 ningalipakuwa tungalipakuwa ungalipakuwa mngalipakuwa angalipakuwa wangalipakuwa ungalipakuwa ingalipakuwa lingalipakuwa yangalipakuwa kingalipakuwa vingalipakuwa ingalipakuwa zingalipakuwa ungalipakuwa kungalipakuwa pangalipakuwa mungalipakuwa
c18 ningalimukuwa tungalimukuwa ungalimukuwa mngalimukuwa angalimukuwa wangalimukuwa ungalimukuwa ingalimukuwa lingalimukuwa yangalimukuwa kingalimukuwa vingalimukuwa ingalimukuwa zingalimukuwa ungalimukuwa kungalimukuwa pangalimukuwa mungalimukuwa
Negative Past Conditional
1s singalinikuwa hatungalinikuwa hungalinikuwa hamngalinikuwa hangalinikuwa hawangalinikuwa haungalinikuwa haingalinikuwa halingalinikuwa hayangalinikuwa hakingalinikuwa havingalinikuwa haingalinikuwa hazingalinikuwa haungalinikuwa hakungalinikuwa hapangalinikuwa hamungalinikuwa
2s/2p/15/17 singalikukuwa
singalikukuweni
hatungalikukuwa
hatungalikukuweni
hungalikukuwa
hungalikukuweni
hamngalikukuwa
hamngalikukuweni
hangalikukuwa
hangalikukuweni
hawangalikukuwa
hawangalikukuweni
haungalikukuwa
haungalikukuweni
haingalikukuwa
haingalikukuweni
halingalikukuwa
halingalikukuweni
hayangalikukuwa
hayangalikukuweni
hakingalikukuwa
hakingalikukuweni
havingalikukuwa
havingalikukuweni
haingalikukuwa
haingalikukuweni
hazingalikukuwa
hazingalikukuweni
haungalikukuwa
haungalikukuweni
hakungalikukuwa
hakungalikukuweni
hapangalikukuwa
hapangalikukuweni
hamungalikukuwa
hamungalikukuweni
3s singalimkuwa hatungalimkuwa hungalimkuwa hamngalimkuwa hangalimkuwa hawangalimkuwa haungalimkuwa haingalimkuwa halingalimkuwa hayangalimkuwa hakingalimkuwa havingalimkuwa haingalimkuwa hazingalimkuwa haungalimkuwa hakungalimkuwa hapangalimkuwa hamungalimkuwa
1p singalitukuwa hatungalitukuwa hungalitukuwa hamngalitukuwa hangalitukuwa hawangalitukuwa haungalitukuwa haingalitukuwa halingalitukuwa hayangalitukuwa hakingalitukuwa havingalitukuwa haingalitukuwa hazingalitukuwa haungalitukuwa hakungalitukuwa hapangalitukuwa hamungalitukuwa
2p/3p/c2 singaliwakuwa
singaliwakuweni
hatungaliwakuwa
hatungaliwakuweni
hungaliwakuwa
hungaliwakuweni
hamngaliwakuwa
hamngaliwakuweni
hangaliwakuwa
hangaliwakuweni
hawangaliwakuwa
hawangaliwakuweni
haungaliwakuwa
haungaliwakuweni
haingaliwakuwa
haingaliwakuweni
halingaliwakuwa
halingaliwakuweni
hayangaliwakuwa
hayangaliwakuweni
hakingaliwakuwa
hakingaliwakuweni
havingaliwakuwa
havingaliwakuweni
haingaliwakuwa
haingaliwakuweni
hazingaliwakuwa
hazingaliwakuweni
haungaliwakuwa
haungaliwakuweni
hakungaliwakuwa
hakungaliwakuweni
hapangaliwakuwa
hapangaliwakuweni
hamungaliwakuwa
hamungaliwakuweni
Reflexive singalijikuwa hatungalijikuwa hungalijikuwa hamngalijikuwa hangalijikuwa hawangalijikuwa haungalijikuwa haingalijikuwa halingalijikuwa hayangalijikuwa hakingalijikuwa havingalijikuwa haingalijikuwa hazingalijikuwa haungalijikuwa hakungalijikuwa hapangalijikuwa hamungalijikuwa
c3/c11/c14 singaliukuwa hatungaliukuwa hungaliukuwa hamngaliukuwa hangaliukuwa hawangaliukuwa haungaliukuwa haingaliukuwa halingaliukuwa hayangaliukuwa hakingaliukuwa havingaliukuwa haingaliukuwa hazingaliukuwa haungaliukuwa hakungaliukuwa hapangaliukuwa hamungaliukuwa
c4/c9 singaliikuwa hatungaliikuwa hungaliikuwa hamngaliikuwa hangaliikuwa hawangaliikuwa haungaliikuwa haingaliikuwa halingaliikuwa hayangaliikuwa hakingaliikuwa havingaliikuwa haingaliikuwa hazingaliikuwa haungaliikuwa hakungaliikuwa hapangaliikuwa hamungaliikuwa
c5 singalilikuwa hatungalilikuwa hungalilikuwa hamngalilikuwa hangalilikuwa hawangalilikuwa haungalilikuwa haingalilikuwa halingalilikuwa hayangalilikuwa hakingalilikuwa havingalilikuwa haingalilikuwa hazingalilikuwa haungalilikuwa hakungalilikuwa hapangalilikuwa hamungalilikuwa
c6 singaliyakuwa hatungaliyakuwa hungaliyakuwa hamngaliyakuwa hangaliyakuwa hawangaliyakuwa haungaliyakuwa haingaliyakuwa halingaliyakuwa hayangaliyakuwa hakingaliyakuwa havingaliyakuwa haingaliyakuwa hazingaliyakuwa haungaliyakuwa hakungaliyakuwa hapangaliyakuwa hamungaliyakuwa
c7 singalikikuwa hatungalikikuwa hungalikikuwa hamngalikikuwa hangalikikuwa hawangalikikuwa haungalikikuwa haingalikikuwa halingalikikuwa hayangalikikuwa hakingalikikuwa havingalikikuwa haingalikikuwa hazingalikikuwa haungalikikuwa hakungalikikuwa hapangalikikuwa hamungalikikuwa
c8 singalivikuwa hatungalivikuwa hungalivikuwa hamngalivikuwa hangalivikuwa hawangalivikuwa haungalivikuwa haingalivikuwa halingalivikuwa hayangalivikuwa hakingalivikuwa havingalivikuwa haingalivikuwa hazingalivikuwa haungalivikuwa hakungalivikuwa hapangalivikuwa hamungalivikuwa
c10 singalizikuwa hatungalizikuwa hungalizikuwa hamngalizikuwa hangalizikuwa hawangalizikuwa haungalizikuwa haingalizikuwa halingalizikuwa hayangalizikuwa hakingalizikuwa havingalizikuwa haingalizikuwa hazingalizikuwa haungalizikuwa hakungalizikuwa hapangalizikuwa hamungalizikuwa
c16 singalipakuwa hatungalipakuwa hungalipakuwa hamngalipakuwa hangalipakuwa hawangalipakuwa haungalipakuwa haingalipakuwa halingalipakuwa hayangalipakuwa hakingalipakuwa havingalipakuwa haingalipakuwa hazingalipakuwa haungalipakuwa hakungalipakuwa hapangalipakuwa hamungalipakuwa
c18 singalimukuwa hatungalimukuwa hungalimukuwa hamngalimukuwa hangalimukuwa hawangalimukuwa haungalimukuwa haingalimukuwa halingalimukuwa hayangalimukuwa hakingalimukuwa havingalimukuwa haingalimukuwa hazingalimukuwa haungalimukuwa hakungalimukuwa hapangalimukuwa hamungalimukuwa
Conditional Contrary to Fact
1s ningelinikuwa tungelinikuwa ungelinikuwa mngelinikuwa angelinikuwa wangelinikuwa ungelinikuwa ingelinikuwa lingelinikuwa yangelinikuwa kingelinikuwa vingelinikuwa ingelinikuwa zingelinikuwa ungelinikuwa kungelinikuwa pangelinikuwa mungelinikuwa
2s/2p/15/17 ningelikukuwa
ningelikukuweni
tungelikukuwa
tungelikukuweni
ungelikukuwa
ungelikukuweni
mngelikukuwa
mngelikukuweni
angelikukuwa
angelikukuweni
wangelikukuwa
wangelikukuweni
ungelikukuwa
ungelikukuweni
ingelikukuwa
ingelikukuweni
lingelikukuwa
lingelikukuweni
yangelikukuwa
yangelikukuweni
kingelikukuwa
kingelikukuweni
vingelikukuwa
vingelikukuweni
ingelikukuwa
ingelikukuweni
zingelikukuwa
zingelikukuweni
ungelikukuwa
ungelikukuweni
kungelikukuwa
kungelikukuweni
pangelikukuwa
pangelikukuweni
mungelikukuwa
mungelikukuweni
3s ningelimkuwa tungelimkuwa ungelimkuwa mngelimkuwa angelimkuwa wangelimkuwa ungelimkuwa ingelimkuwa lingelimkuwa yangelimkuwa kingelimkuwa vingelimkuwa ingelimkuwa zingelimkuwa ungelimkuwa kungelimkuwa pangelimkuwa mungelimkuwa
1p ningelitukuwa tungelitukuwa ungelitukuwa mngelitukuwa angelitukuwa wangelitukuwa ungelitukuwa ingelitukuwa lingelitukuwa yangelitukuwa kingelitukuwa vingelitukuwa ingelitukuwa zingelitukuwa ungelitukuwa kungelitukuwa pangelitukuwa mungelitukuwa
2p/3p/c2 ningeliwakuwa
ningeliwakuweni
tungeliwakuwa
tungeliwakuweni
ungeliwakuwa
ungeliwakuweni
mngeliwakuwa
mngeliwakuweni
angeliwakuwa
angeliwakuweni
wangeliwakuwa
wangeliwakuweni
ungeliwakuwa
ungeliwakuweni
ingeliwakuwa
ingeliwakuweni
lingeliwakuwa
lingeliwakuweni
yangeliwakuwa
yangeliwakuweni
kingeliwakuwa
kingeliwakuweni
vingeliwakuwa
vingeliwakuweni
ingeliwakuwa
ingeliwakuweni
zingeliwakuwa
zingeliwakuweni
ungeliwakuwa
ungeliwakuweni
kungeliwakuwa
kungeliwakuweni
pangeliwakuwa
pangeliwakuweni
mungeliwakuwa
mungeliwakuweni
Reflexive ningelijikuwa tungelijikuwa ungelijikuwa mngelijikuwa angelijikuwa wangelijikuwa ungelijikuwa ingelijikuwa lingelijikuwa yangelijikuwa kingelijikuwa vingelijikuwa ingelijikuwa zingelijikuwa ungelijikuwa kungelijikuwa pangelijikuwa mungelijikuwa
c3/c11/c14 ningeliukuwa tungeliukuwa ungeliukuwa mngeliukuwa angeliukuwa wangeliukuwa ungeliukuwa ingeliukuwa lingeliukuwa yangeliukuwa kingeliukuwa vingeliukuwa ingeliukuwa zingeliukuwa ungeliukuwa kungeliukuwa pangeliukuwa mungeliukuwa
c4/c9 ningeliikuwa tungeliikuwa ungeliikuwa mngeliikuwa angeliikuwa wangeliikuwa ungeliikuwa ingeliikuwa lingeliikuwa yangeliikuwa kingeliikuwa vingeliikuwa ingeliikuwa zingeliikuwa ungeliikuwa kungeliikuwa pangeliikuwa mungeliikuwa
c5 ningelilikuwa tungelilikuwa ungelilikuwa mngelilikuwa angelilikuwa wangelilikuwa ungelilikuwa ingelilikuwa lingelilikuwa yangelilikuwa kingelilikuwa vingelilikuwa ingelilikuwa zingelilikuwa ungelilikuwa kungelilikuwa pangelilikuwa mungelilikuwa
c6 ningeliyakuwa tungeliyakuwa ungeliyakuwa mngeliyakuwa angeliyakuwa wangeliyakuwa ungeliyakuwa ingeliyakuwa lingeliyakuwa yangeliyakuwa kingeliyakuwa vingeliyakuwa ingeliyakuwa zingeliyakuwa ungeliyakuwa kungeliyakuwa pangeliyakuwa mungeliyakuwa
c7 ningelikikuwa tungelikikuwa ungelikikuwa mngelikikuwa angelikikuwa wangelikikuwa ungelikikuwa ingelikikuwa lingelikikuwa yangelikikuwa kingelikikuwa vingelikikuwa ingelikikuwa zingelikikuwa ungelikikuwa kungelikikuwa pangelikikuwa mungelikikuwa
c8 ningelivikuwa tungelivikuwa ungelivikuwa mngelivikuwa angelivikuwa wangelivikuwa ungelivikuwa ingelivikuwa lingelivikuwa yangelivikuwa kingelivikuwa vingelivikuwa ingelivikuwa zingelivikuwa ungelivikuwa kungelivikuwa pangelivikuwa mungelivikuwa
c10 ningelizikuwa tungelizikuwa ungelizikuwa mngelizikuwa angelizikuwa wangelizikuwa ungelizikuwa ingelizikuwa lingelizikuwa yangelizikuwa kingelizikuwa vingelizikuwa ingelizikuwa zingelizikuwa ungelizikuwa kungelizikuwa pangelizikuwa mungelizikuwa
c16 ningelipakuwa tungelipakuwa ungelipakuwa mngelipakuwa angelipakuwa wangelipakuwa ungelipakuwa ingelipakuwa lingelipakuwa yangelipakuwa kingelipakuwa vingelipakuwa ingelipakuwa zingelipakuwa ungelipakuwa kungelipakuwa pangelipakuwa mungelipakuwa
c18 ningelimukuwa tungelimukuwa ungelimukuwa mngelimukuwa angelimukuwa wangelimukuwa ungelimukuwa ingelimukuwa lingelimukuwa yangelimukuwa kingelimukuwa vingelimukuwa ingelimukuwa zingelimukuwa ungelimukuwa kungelimukuwa pangelimukuwa mungelimukuwa
Gnomic
1s {{{gnom_p_1s_ni}}} {{{gnom_p_1p_ni}}} {{{gnom_p_2s_ni}}} {{{gnom_p_2p_ni}}} {{{gnom_p_3s_ni}}} {{{gnom_p_3p_ni}}} {{{gnom_p_3c_ni}}} {{{gnom_p_4c_ni}}} {{{gnom_p_5c_ni}}} {{{gnom_p_6c_ni}}} {{{gnom_p_7c_ni}}} {{{gnom_p_8c_ni}}} {{{gnom_p_9c_ni}}} {{{gnom_p_10c_ni}}} {{{gnom_p_11c_ni}}} {{{gnom_p_15c_ni}}} {{{gnom_p_16c_ni}}} {{{gnom_p_18c_ni}}}
2s/2p/15/17 {{{gnom_p_1s_ku}}} {{{gnom_p_1p_ku}}} {{{gnom_p_2s_ku}}} {{{gnom_p_2p_ku}}} {{{gnom_p_3s_ku}}} {{{gnom_p_3p_ku}}} {{{gnom_p_3c_ku}}} {{{gnom_p_4c_ku}}} {{{gnom_p_5c_ku}}} {{{gnom_p_6c_ku}}} {{{gnom_p_7c_ku}}} {{{gnom_p_8c_ku}}} {{{gnom_p_9c_ku}}} {{{gnom_p_10c_ku}}} {{{gnom_p_11c_ku}}} {{{gnom_p_15c_ku}}} {{{gnom_p_16c_ku}}} {{{gnom_p_18c_ku}}}
3s {{{gnom_p_1s_m}}} {{{gnom_p_1p_m}}} {{{gnom_p_2s_m}}} {{{gnom_p_2p_m}}} {{{gnom_p_3s_m}}} {{{gnom_p_3p_m}}} {{{gnom_p_3c_m}}} {{{gnom_p_4c_m}}} {{{gnom_p_5c_m}}} {{{gnom_p_6c_m}}} {{{gnom_p_7c_m}}} {{{gnom_p_8c_m}}} {{{gnom_p_9c_m}}} {{{gnom_p_10c_m}}} {{{gnom_p_11c_m}}} {{{gnom_p_15c_m}}} {{{gnom_p_16c_m}}} {{{gnom_p_18c_m}}}
1p {{{gnom_p_1s_tu}}} {{{gnom_p_1p_tu}}} {{{gnom_p_2s_tu}}} {{{gnom_p_2p_tu}}} {{{gnom_p_3s_tu}}} {{{gnom_p_3p_tu}}} {{{gnom_p_3c_tu}}} {{{gnom_p_4c_tu}}} {{{gnom_p_5c_tu}}} {{{gnom_p_6c_tu}}} {{{gnom_p_7c_tu}}} {{{gnom_p_8c_tu}}} {{{gnom_p_9c_tu}}} {{{gnom_p_10c_tu}}} {{{gnom_p_11c_tu}}} {{{gnom_p_15c_tu}}} {{{gnom_p_16c_tu}}} {{{gnom_p_18c_tu}}}
2p/3p/c2 {{{gnom_p_1s_wa}}} {{{gnom_p_1p_wa}}} {{{gnom_p_2s_wa}}} {{{gnom_p_2p_wa}}} {{{gnom_p_3s_wa}}} {{{gnom_p_3p_wa}}} {{{gnom_p_3c_wa}}} {{{gnom_p_4c_wa}}} {{{gnom_p_5c_wa}}} {{{gnom_p_6c_wa}}} {{{gnom_p_7c_wa}}} {{{gnom_p_8c_wa}}} {{{gnom_p_9c_wa}}} {{{gnom_p_10c_wa}}} {{{gnom_p_11c_wa}}} {{{gnom_p_15c_wa}}} {{{gnom_p_16c_wa}}} {{{gnom_p_18c_wa}}}
Reflexive {{{gnom_p_1s_ji}}} {{{gnom_p_1p_ji}}} {{{gnom_p_2s_ji}}} {{{gnom_p_2p_ji}}} {{{gnom_p_3s_ji}}} {{{gnom_p_3p_ji}}} {{{gnom_p_3c_ji}}} {{{gnom_p_4c_ji}}} {{{gnom_p_5c_ji}}} {{{gnom_p_6c_ji}}} {{{gnom_p_7c_ji}}} {{{gnom_p_8c_ji}}} {{{gnom_p_9c_ji}}} {{{gnom_p_10c_ji}}} {{{gnom_p_11c_ji}}} {{{gnom_p_15c_ji}}} {{{gnom_p_16c_ji}}} {{{gnom_p_18c_ji}}}
c3/c11/c14 {{{gnom_p_1s_u}}} {{{gnom_p_1p_u}}} {{{gnom_p_2s_u}}} {{{gnom_p_2p_u}}} {{{gnom_p_3s_u}}} {{{gnom_p_3p_u}}} {{{gnom_p_3c_u}}} {{{gnom_p_4c_u}}} {{{gnom_p_5c_u}}} {{{gnom_p_6c_u}}} {{{gnom_p_7c_u}}} {{{gnom_p_8c_u}}} {{{gnom_p_9c_u}}} {{{gnom_p_10c_u}}} {{{gnom_p_11c_u}}} {{{gnom_p_15c_u}}} {{{gnom_p_16c_u}}} {{{gnom_p_18c_u}}}
c4/c9 {{{gnom_p_1s_i}}} {{{gnom_p_1p_i}}} {{{gnom_p_2s_i}}} {{{gnom_p_2p_i}}} {{{gnom_p_3s_i}}} {{{gnom_p_3p_i}}} {{{gnom_p_3c_i}}} {{{gnom_p_4c_i}}} {{{gnom_p_5c_i}}} {{{gnom_p_6c_i}}} {{{gnom_p_7c_i}}} {{{gnom_p_8c_i}}} {{{gnom_p_9c_i}}} {{{gnom_p_10c_i}}} {{{gnom_p_11c_i}}} {{{gnom_p_15c_i}}} {{{gnom_p_16c_i}}} {{{gnom_p_18c_i}}}
c5 {{{gnom_p_1s_li}}} {{{gnom_p_1p_li}}} {{{gnom_p_2s_li}}} {{{gnom_p_2p_li}}} {{{gnom_p_3s_li}}} {{{gnom_p_3p_li}}} {{{gnom_p_3c_li}}} {{{gnom_p_4c_li}}} {{{gnom_p_5c_li}}} {{{gnom_p_6c_li}}} {{{gnom_p_7c_li}}} {{{gnom_p_8c_li}}} {{{gnom_p_9c_li}}} {{{gnom_p_10c_li}}} {{{gnom_p_11c_li}}} {{{gnom_p_15c_li}}} {{{gnom_p_16c_li}}} {{{gnom_p_18c_li}}}
c6 {{{gnom_p_1s_ya}}} {{{gnom_p_1p_ya}}} {{{gnom_p_2s_ya}}} {{{gnom_p_2p_ya}}} {{{gnom_p_3s_ya}}} {{{gnom_p_3p_ya}}} {{{gnom_p_3c_ya}}} {{{gnom_p_4c_ya}}} {{{gnom_p_5c_ya}}} {{{gnom_p_6c_ya}}} {{{gnom_p_7c_ya}}} {{{gnom_p_8c_ya}}} {{{gnom_p_9c_ya}}} {{{gnom_p_10c_ya}}} {{{gnom_p_11c_ya}}} {{{gnom_p_15c_ya}}} {{{gnom_p_16c_ya}}} {{{gnom_p_18c_ya}}}
c7 {{{gnom_p_1s_ki}}} {{{gnom_p_1p_ki}}} {{{gnom_p_2s_ki}}} {{{gnom_p_2p_ki}}} {{{gnom_p_3s_ki}}} {{{gnom_p_3p_ki}}} {{{gnom_p_3c_ki}}} {{{gnom_p_4c_ki}}} {{{gnom_p_5c_ki}}} {{{gnom_p_6c_ki}}} {{{gnom_p_7c_ki}}} {{{gnom_p_8c_ki}}} {{{gnom_p_9c_ki}}} {{{gnom_p_10c_ki}}} {{{gnom_p_11c_ki}}} {{{gnom_p_15c_ki}}} {{{gnom_p_16c_ki}}} {{{gnom_p_18c_ki}}}
c8 {{{gnom_p_1s_vi}}} {{{gnom_p_1p_vi}}} {{{gnom_p_2s_vi}}} {{{gnom_p_2p_vi}}} {{{gnom_p_3s_vi}}} {{{gnom_p_3p_vi}}} {{{gnom_p_3c_vi}}} {{{gnom_p_4c_vi}}} {{{gnom_p_5c_vi}}} {{{gnom_p_6c_vi}}} {{{gnom_p_7c_vi}}} {{{gnom_p_8c_vi}}} {{{gnom_p_9c_vi}}} {{{gnom_p_10c_vi}}} {{{gnom_p_11c_vi}}} {{{gnom_p_15c_vi}}} {{{gnom_p_16c_vi}}} {{{gnom_p_18c_vi}}}
c10 {{{gnom_p_1s_zi}}} {{{gnom_p_1p_zi}}} {{{gnom_p_2s_zi}}} {{{gnom_p_2p_zi}}} {{{gnom_p_3s_zi}}} {{{gnom_p_3p_zi}}} {{{gnom_p_3c_zi}}} {{{gnom_p_4c_zi}}} {{{gnom_p_5c_zi}}} {{{gnom_p_6c_zi}}} {{{gnom_p_7c_zi}}} {{{gnom_p_8c_zi}}} {{{gnom_p_9c_zi}}} {{{gnom_p_10c_zi}}} {{{gnom_p_11c_zi}}} {{{gnom_p_15c_zi}}} {{{gnom_p_16c_zi}}} {{{gnom_p_18c_zi}}}
c16 {{{gnom_p_1s_pa}}} {{{gnom_p_1p_pa}}} {{{gnom_p_2s_pa}}} {{{gnom_p_2p_pa}}} {{{gnom_p_3s_pa}}} {{{gnom_p_3p_pa}}} {{{gnom_p_3c_pa}}} {{{gnom_p_4c_pa}}} {{{gnom_p_5c_pa}}} {{{gnom_p_6c_pa}}} {{{gnom_p_7c_pa}}} {{{gnom_p_8c_pa}}} {{{gnom_p_9c_pa}}} {{{gnom_p_10c_pa}}} {{{gnom_p_11c_pa}}} {{{gnom_p_15c_pa}}} {{{gnom_p_16c_pa}}} {{{gnom_p_18c_pa}}}
c18 {{{gnom_p_1s_mu}}} {{{gnom_p_1p_mu}}} {{{gnom_p_2s_mu}}} {{{gnom_p_2p_mu}}} {{{gnom_p_3s_mu}}} {{{gnom_p_3p_mu}}} {{{gnom_p_3c_mu}}} {{{gnom_p_4c_mu}}} {{{gnom_p_5c_mu}}} {{{gnom_p_6c_mu}}} {{{gnom_p_7c_mu}}} {{{gnom_p_8c_mu}}} {{{gnom_p_9c_mu}}} {{{gnom_p_10c_mu}}} {{{gnom_p_11c_mu}}} {{{gnom_p_15c_mu}}} {{{gnom_p_16c_mu}}} {{{gnom_p_18c_mu}}}
Perfect
1s nimenikuwa tumenikuwa umenikuwa mmenikuwa amenikuwa wamenikuwa umenikuwa imenikuwa limenikuwa yamenikuwa kimenikuwa vimenikuwa imenikuwa zimenikuwa umenikuwa kumenikuwa pamenikuwa mumenikuwa
2s/2p/15/17 nimekukuwa
nimekukuweni
tumekukuwa
tumekukuweni
umekukuwa
umekukuweni
mmekukuwa
mmekukuweni
amekukuwa
amekukuweni
wamekukuwa
wamekukuweni
umekukuwa
umekukuweni
imekukuwa
imekukuweni
limekukuwa
limekukuweni
yamekukuwa
yamekukuweni
kimekukuwa
kimekukuweni
vimekukuwa
vimekukuweni
imekukuwa
imekukuweni
zimekukuwa
zimekukuweni
umekukuwa
umekukuweni
kumekukuwa
kumekukuweni
pamekukuwa
pamekukuweni
mumekukuwa
mumekukuweni
3s nimemkuwa tumemkuwa umemkuwa mmemkuwa amemkuwa wamemkuwa umemkuwa imemkuwa limemkuwa yamemkuwa kimemkuwa vimemkuwa imemkuwa zimemkuwa umemkuwa kumemkuwa pamemkuwa mumemkuwa
1p nimetukuwa tumetukuwa umetukuwa mmetukuwa ametukuwa wametukuwa umetukuwa imetukuwa limetukuwa yametukuwa kimetukuwa vimetukuwa imetukuwa zimetukuwa umetukuwa kumetukuwa pametukuwa mumetukuwa
2p/3p/c2 nimewakuwa
nimewakuweni
tumewakuwa
tumewakuweni
umewakuwa
umewakuweni
mmewakuwa
mmewakuweni
amewakuwa
amewakuweni
wamewakuwa
wamewakuweni
umewakuwa
umewakuweni
imewakuwa
imewakuweni
limewakuwa
limewakuweni
yamewakuwa
yamewakuweni
kimewakuwa
kimewakuweni
vimewakuwa
vimewakuweni
imewakuwa
imewakuweni
zimewakuwa
zimewakuweni
umewakuwa
umewakuweni
kumewakuwa
kumewakuweni
pamewakuwa
pamewakuweni
mumewakuwa
mumewakuweni
Reflexive nimejikuwa tumejikuwa umejikuwa mmejikuwa amejikuwa wamejikuwa umejikuwa imejikuwa limejikuwa yamejikuwa kimejikuwa vimejikuwa imejikuwa zimejikuwa umejikuwa kumejikuwa pamejikuwa mumejikuwa
c3/c11/c14 nimeukuwa tumeukuwa umeukuwa mmeukuwa ameukuwa wameukuwa umeukuwa imeukuwa limeukuwa yameukuwa kimeukuwa vimeukuwa imeukuwa zimeukuwa umeukuwa kumeukuwa pameukuwa mumeukuwa
c4/c9 nimeikuwa tumeikuwa umeikuwa mmeikuwa ameikuwa wameikuwa umeikuwa imeikuwa limeikuwa yameikuwa kimeikuwa vimeikuwa imeikuwa zimeikuwa umeikuwa kumeikuwa pameikuwa mumeikuwa
c5 nimelikuwa tumelikuwa umelikuwa mmelikuwa amelikuwa wamelikuwa umelikuwa imelikuwa limelikuwa yamelikuwa kimelikuwa vimelikuwa imelikuwa zimelikuwa umelikuwa kumelikuwa pamelikuwa mumelikuwa
c6 nimeyakuwa tumeyakuwa umeyakuwa mmeyakuwa ameyakuwa wameyakuwa umeyakuwa imeyakuwa limeyakuwa yameyakuwa kimeyakuwa vimeyakuwa imeyakuwa zimeyakuwa umeyakuwa kumeyakuwa pameyakuwa mumeyakuwa
c7 nimekikuwa tumekikuwa umekikuwa mmekikuwa amekikuwa wamekikuwa umekikuwa imekikuwa limekikuwa yamekikuwa kimekikuwa vimekikuwa imekikuwa zimekikuwa umekikuwa kumekikuwa pamekikuwa mumekikuwa
c8 nimevikuwa tumevikuwa umevikuwa mmevikuwa amevikuwa wamevikuwa umevikuwa imevikuwa limevikuwa yamevikuwa kimevikuwa vimevikuwa imevikuwa zimevikuwa umevikuwa kumevikuwa pamevikuwa mumevikuwa
c10 nimezikuwa tumezikuwa umezikuwa mmezikuwa amezikuwa wamezikuwa umezikuwa imezikuwa limezikuwa yamezikuwa kimezikuwa vimezikuwa imezikuwa zimezikuwa umezikuwa kumezikuwa pamezikuwa mumezikuwa
c16 nimepakuwa tumepakuwa umepakuwa mmepakuwa amepakuwa wamepakuwa umepakuwa imepakuwa limepakuwa yamepakuwa kimepakuwa vimepakuwa imepakuwa zimepakuwa umepakuwa kumepakuwa pamepakuwa mumepakuwa
c18 nimemukuwa tumemukuwa umemukuwa mmemukuwa amemukuwa wamemukuwa umemukuwa imemukuwa limemukuwa yamemukuwa kimemukuwa vimemukuwa imemukuwa zimemukuwa umemukuwa kumemukuwa pamemukuwa mumemukuwa
"Already"
1s nimeshanikuwa tumeshanikuwa umeshanikuwa mmeshanikuwa ameshanikuwa wameshanikuwa umeshanikuwa imeshanikuwa limeshanikuwa yameshanikuwa kimeshanikuwa vimeshanikuwa imeshanikuwa zimeshanikuwa umeshanikuwa kumeshanikuwa pameshanikuwa mumeshanikuwa
2s/2p/15/17 nimeshakukuwa
nimeshakukuweni
tumeshakukuwa
tumeshakukuweni
umeshakukuwa
umeshakukuweni
mmeshakukuwa
mmeshakukuweni
ameshakukuwa
ameshakukuweni
wameshakukuwa
wameshakukuweni
umeshakukuwa
umeshakukuweni
imeshakukuwa
imeshakukuweni
limeshakukuwa
limeshakukuweni
yameshakukuwa
yameshakukuweni
kimeshakukuwa
kimeshakukuweni
vimeshakukuwa
vimeshakukuweni
imeshakukuwa
imeshakukuweni
zimeshakukuwa
zimeshakukuweni
umeshakukuwa
umeshakukuweni
kumeshakukuwa
kumeshakukuweni
pameshakukuwa
pameshakukuweni
mumeshakukuwa
mumeshakukuweni
3s nimeshamkuwa tumeshamkuwa umeshamkuwa mmeshamkuwa ameshamkuwa wameshamkuwa umeshamkuwa imeshamkuwa limeshamkuwa yameshamkuwa kimeshamkuwa vimeshamkuwa imeshamkuwa zimeshamkuwa umeshamkuwa kumeshamkuwa pameshamkuwa mumeshamkuwa
1p nimeshatukuwa tumeshatukuwa umeshatukuwa mmeshatukuwa ameshatukuwa wameshatukuwa umeshatukuwa imeshatukuwa limeshatukuwa yameshatukuwa kimeshatukuwa vimeshatukuwa imeshatukuwa zimeshatukuwa umeshatukuwa kumeshatukuwa pameshatukuwa mumeshatukuwa
2p/3p/c2 nimeshawakuwa
nimeshawakuweni
tumeshawakuwa
tumeshawakuweni
umeshawakuwa
umeshawakuweni
mmeshawakuwa
mmeshawakuweni
ameshawakuwa
ameshawakuweni
wameshawakuwa
wameshawakuweni
umeshawakuwa
umeshawakuweni
imeshawakuwa
imeshawakuweni
limeshawakuwa
limeshawakuweni
yameshawakuwa
yameshawakuweni
kimeshawakuwa
kimeshawakuweni
vimeshawakuwa
vimeshawakuweni
imeshawakuwa
imeshawakuweni
zimeshawakuwa
zimeshawakuweni
umeshawakuwa
umeshawakuweni
kumeshawakuwa
kumeshawakuweni
pameshawakuwa
pameshawakuweni
mumeshawakuwa
mumeshawakuweni
Reflexive nimeshajikuwa tumeshajikuwa umeshajikuwa mmeshajikuwa ameshajikuwa wameshajikuwa umeshajikuwa imeshajikuwa limeshajikuwa yameshajikuwa kimeshajikuwa vimeshajikuwa imeshajikuwa zimeshajikuwa umeshajikuwa kumeshajikuwa pameshajikuwa mumeshajikuwa
c3/c11/c14 nimeshaukuwa tumeshaukuwa umeshaukuwa mmeshaukuwa ameshaukuwa wameshaukuwa umeshaukuwa imeshaukuwa limeshaukuwa yameshaukuwa kimeshaukuwa vimeshaukuwa imeshaukuwa zimeshaukuwa umeshaukuwa kumeshaukuwa pameshaukuwa mumeshaukuwa
c4/c9 nimeshaikuwa tumeshaikuwa umeshaikuwa mmeshaikuwa ameshaikuwa wameshaikuwa umeshaikuwa imeshaikuwa limeshaikuwa yameshaikuwa kimeshaikuwa vimeshaikuwa imeshaikuwa zimeshaikuwa umeshaikuwa kumeshaikuwa pameshaikuwa mumeshaikuwa
c5 nimeshalikuwa tumeshalikuwa umeshalikuwa mmeshalikuwa ameshalikuwa wameshalikuwa umeshalikuwa imeshalikuwa limeshalikuwa yameshalikuwa kimeshalikuwa vimeshalikuwa imeshalikuwa zimeshalikuwa umeshalikuwa kumeshalikuwa pameshalikuwa mumeshalikuwa
c6 nimeshayakuwa tumeshayakuwa umeshayakuwa mmeshayakuwa ameshayakuwa wameshayakuwa umeshayakuwa imeshayakuwa limeshayakuwa yameshayakuwa kimeshayakuwa vimeshayakuwa imeshayakuwa zimeshayakuwa umeshayakuwa kumeshayakuwa pameshayakuwa mumeshayakuwa
c7 nimeshakikuwa tumeshakikuwa umeshakikuwa mmeshakikuwa ameshakikuwa wameshakikuwa umeshakikuwa imeshakikuwa limeshakikuwa yameshakikuwa kimeshakikuwa vimeshakikuwa imeshakikuwa zimeshakikuwa umeshakikuwa kumeshakikuwa pameshakikuwa mumeshakikuwa
c8 nimeshavikuwa tumeshavikuwa umeshavikuwa mmeshavikuwa ameshavikuwa wameshavikuwa umeshavikuwa imeshavikuwa limeshavikuwa yameshavikuwa kimeshavikuwa vimeshavikuwa imeshavikuwa zimeshavikuwa umeshavikuwa kumeshavikuwa pameshavikuwa mumeshavikuwa
c10 nimeshazikuwa tumeshazikuwa umeshazikuwa mmeshazikuwa ameshazikuwa wameshazikuwa umeshazikuwa imeshazikuwa limeshazikuwa yameshazikuwa kimeshazikuwa vimeshazikuwa imeshazikuwa zimeshazikuwa umeshazikuwa kumeshazikuwa pameshazikuwa mumeshazikuwa
c16 nimeshapakuwa tumeshapakuwa umeshapakuwa mmeshapakuwa ameshapakuwa wameshapakuwa umeshapakuwa imeshapakuwa limeshapakuwa yameshapakuwa kimeshapakuwa vimeshapakuwa imeshapakuwa zimeshapakuwa umeshapakuwa kumeshapakuwa pameshapakuwa mumeshapakuwa
c18 nimeshamukuwa tumeshamukuwa umeshamukuwa mmeshamukuwa ameshamukuwa wameshamukuwa umeshamukuwa imeshamukuwa limeshamukuwa yameshamukuwa kimeshamukuwa vimeshamukuwa imeshamukuwa zimeshamukuwa umeshamukuwa kumeshamukuwa pameshamukuwa mumeshamukuwa
"Not yet"
1s sijaniwa hatujaniwa hujaniwa hamjaniwa hajaniwa hawajaniwa haujaniwa haijaniwa halijaniwa hayajaniwa hakijaniwa havijaniwa haijaniwa hazijaniwa haujaniwa hakujaniwa hapajaniwa hamujaniwa
2s/2p/15/17 sijakuwa
sijakuweni
hatujakuwa
hatujakuweni
hujakuwa
hujakuweni
hamjakuwa
hamjakuweni
hajakuwa
hajakuweni
hawajakuwa
hawajakuweni
haujakuwa
haujakuweni
haijakuwa
haijakuweni
halijakuwa
halijakuweni
hayajakuwa
hayajakuweni
hakijakuwa
hakijakuweni
havijakuwa
havijakuweni
haijakuwa
haijakuweni
hazijakuwa
hazijakuweni
haujakuwa
haujakuweni
hakujakuwa
hakujakuweni
hapajakuwa
hapajakuweni
hamujakuwa
hamujakuweni
3s sijamwa hatujamwa hujamwa hamjamwa hajamwa hawajamwa haujamwa haijamwa halijamwa hayajamwa hakijamwa havijamwa haijamwa hazijamwa haujamwa hakujamwa hapajamwa hamujamwa
1p sijatuwa hatujatuwa hujatuwa hamjatuwa hajatuwa hawajatuwa haujatuwa haijatuwa halijatuwa hayajatuwa hakijatuwa havijatuwa haijatuwa hazijatuwa haujatuwa hakujatuwa hapajatuwa hamujatuwa
2p/3p/c2 sijawawa
sijawaweni
hatujawawa
hatujawaweni
hujawawa
hujawaweni
hamjawawa
hamjawaweni
hajawawa
hajawaweni
hawajawawa
hawajawaweni
haujawawa
haujawaweni
haijawawa
haijawaweni
halijawawa
halijawaweni
hayajawawa
hayajawaweni
hakijawawa
hakijawaweni
havijawawa
havijawaweni
haijawawa
haijawaweni
hazijawawa
hazijawaweni
haujawawa
haujawaweni
hakujawawa
hakujawaweni
hapajawawa
hapajawaweni
hamujawawa
hamujawaweni
Reflexive sijajiwa hatujajiwa hujajiwa hamjajiwa hajajiwa hawajajiwa haujajiwa haijajiwa halijajiwa hayajajiwa hakijajiwa havijajiwa haijajiwa hazijajiwa haujajiwa hakujajiwa hapajajiwa hamujajiwa
c3/c11/c14 sijauwa hatujauwa hujauwa hamjauwa hajauwa hawajauwa haujauwa haijauwa halijauwa hayajauwa hakijauwa havijauwa haijauwa hazijauwa haujauwa hakujauwa hapajauwa hamujauwa
c4/c9 sijaiwa hatujaiwa hujaiwa hamjaiwa hajaiwa hawajaiwa haujaiwa haijaiwa halijaiwa hayajaiwa hakijaiwa havijaiwa haijaiwa hazijaiwa haujaiwa hakujaiwa hapajaiwa hamujaiwa
c5 sijaliwa hatujaliwa hujaliwa hamjaliwa hajaliwa hawajaliwa haujaliwa haijaliwa halijaliwa hayajaliwa hakijaliwa havijaliwa haijaliwa hazijaliwa haujaliwa hakujaliwa hapajaliwa hamujaliwa
c6 sijayawa hatujayawa hujayawa hamjayawa hajayawa hawajayawa haujayawa haijayawa halijayawa hayajayawa hakijayawa havijayawa haijayawa hazijayawa haujayawa hakujayawa hapajayawa hamujayawa
c7 sijakiwa hatujakiwa hujakiwa hamjakiwa hajakiwa hawajakiwa haujakiwa haijakiwa halijakiwa hayajakiwa hakijakiwa havijakiwa haijakiwa hazijakiwa haujakiwa hakujakiwa hapajakiwa hamujakiwa
c8 sijaviwa hatujaviwa hujaviwa hamjaviwa hajaviwa hawajaviwa haujaviwa haijaviwa halijaviwa hayajaviwa hakijaviwa havijaviwa haijaviwa hazijaviwa haujaviwa hakujaviwa hapajaviwa hamujaviwa
c10 sijaziwa hatujaziwa hujaziwa hamjaziwa hajaziwa hawajaziwa haujaziwa haijaziwa halijaziwa hayajaziwa hakijaziwa havijaziwa haijaziwa hazijaziwa haujaziwa hakujaziwa hapajaziwa hamujaziwa
c16 sijapawa hatujapawa hujapawa hamjapawa hajapawa hawajapawa haujapawa haijapawa halijapawa hayajapawa hakijapawa havijapawa haijapawa hazijapawa haujapawa hakujapawa hapajapawa hamujapawa
c18 sijamuwa hatujamuwa hujamuwa hamjamuwa hajamuwa hawajamuwa haujamuwa haijamuwa halijamuwa hayajamuwa hakijamuwa havijamuwa haijamuwa hazijamuwa haujamuwa hakujamuwa hapajamuwa hamujamuwa
"If/When"
1s nikiniwa tukiniwa ukiniwa mkiniwa akiniwa wakiniwa ukiniwa ikiniwa likiniwa yakiniwa kikiniwa vikiniwa ikiniwa zikiniwa ukiniwa kukiniwa pakiniwa mukiniwa
2s/2p/15/17 nikikuwa
nikikuweni
tukikuwa
tukikuweni
ukikuwa
ukikuweni
mkikuwa
mkikuweni
akikuwa
akikuweni
wakikuwa
wakikuweni
ukikuwa
ukikuweni
ikikuwa
ikikuweni
likikuwa
likikuweni
yakikuwa
yakikuweni
kikikuwa
kikikuweni
vikikuwa
vikikuweni
ikikuwa
ikikuweni
zikikuwa
zikikuweni
ukikuwa
ukikuweni
kukikuwa
kukikuweni
pakikuwa
pakikuweni
mukikuwa
mukikuweni
3s nikimwa tukimwa ukimwa mkimwa akimwa wakimwa ukimwa ikimwa likimwa yakimwa kikimwa vikimwa ikimwa zikimwa ukimwa kukimwa pakimwa mukimwa
1p nikituwa tukituwa ukituwa mkituwa akituwa wakituwa ukituwa ikituwa likituwa yakituwa kikituwa vikituwa ikituwa zikituwa ukituwa kukituwa pakituwa mukituwa
2p/3p/c2 nikiwawa
nikiwaweni
tukiwawa
tukiwaweni
ukiwawa
ukiwaweni
mkiwawa
mkiwaweni
akiwawa
akiwaweni
wakiwawa
wakiwaweni
ukiwawa
ukiwaweni
ikiwawa
ikiwaweni
likiwawa
likiwaweni
yakiwawa
yakiwaweni
kikiwawa
kikiwaweni
vikiwawa
vikiwaweni
ikiwawa
ikiwaweni
zikiwawa
zikiwaweni
ukiwawa
ukiwaweni
kukiwawa
kukiwaweni
pakiwawa
pakiwaweni
mukiwawa
mukiwaweni
Reflexive nikijiwa tukijiwa ukijiwa mkijiwa akijiwa wakijiwa ukijiwa ikijiwa likijiwa yakijiwa kikijiwa vikijiwa ikijiwa zikijiwa ukijiwa kukijiwa pakijiwa mukijiwa
c3/c11/c14 nikiuwa tukiuwa ukiuwa mkiuwa akiuwa wakiuwa ukiuwa ikiuwa likiuwa yakiuwa kikiuwa vikiuwa ikiuwa zikiuwa ukiuwa kukiuwa pakiuwa mukiuwa
c4/c9 nikiiwa tukiiwa ukiiwa mkiiwa akiiwa wakiiwa ukiiwa ikiiwa likiiwa yakiiwa kikiiwa vikiiwa ikiiwa zikiiwa ukiiwa kukiiwa pakiiwa mukiiwa
c5 nikiliwa tukiliwa ukiliwa mkiliwa akiliwa wakiliwa ukiliwa ikiliwa likiliwa yakiliwa kikiliwa vikiliwa ikiliwa zikiliwa ukiliwa kukiliwa pakiliwa mukiliwa
c6 nikiyawa tukiyawa ukiyawa mkiyawa akiyawa wakiyawa ukiyawa ikiyawa likiyawa yakiyawa kikiyawa vikiyawa ikiyawa zikiyawa ukiyawa kukiyawa pakiyawa mukiyawa
c7 nikikiwa tukikiwa ukikiwa mkikiwa akikiwa wakikiwa ukikiwa ikikiwa likikiwa yakikiwa kikikiwa vikikiwa ikikiwa zikikiwa ukikiwa kukikiwa pakikiwa mukikiwa
c8 nikiviwa tukiviwa ukiviwa mkiviwa akiviwa wakiviwa ukiviwa ikiviwa likiviwa yakiviwa kikiviwa vikiviwa ikiviwa zikiviwa ukiviwa kukiviwa pakiviwa mukiviwa
c10 nikiziwa tukiziwa ukiziwa mkiziwa akiziwa wakiziwa ukiziwa ikiziwa likiziwa yakiziwa kikiziwa vikiziwa ikiziwa zikiziwa ukiziwa kukiziwa pakiziwa mukiziwa
c16 nikipawa tukipawa ukipawa mkipawa akipawa wakipawa ukipawa ikipawa likipawa yakipawa kikipawa vikipawa ikipawa zikipawa ukipawa kukipawa pakipawa mukipawa
c18 nikimuwa tukimuwa ukimuwa mkimuwa akimuwa wakimuwa ukimuwa ikimuwa likimuwa yakimuwa kikimuwa vikimuwa ikimuwa zikimuwa ukimuwa kukimuwa pakimuwa mukimuwa
"If not"
1s nisiponikuwa tusiponikuwa usiponikuwa msiponikuwa asiponikuwa wasiponikuwa usiponikuwa isiponikuwa lisiponikuwa yasiponikuwa kisiponikuwa visiponikuwa isiponikuwa zisiponikuwa usiponikuwa kusiponikuwa pasiponikuwa musiponikuwa
2s/2p/15/17 nisipokukuwa
nisipokukuweni
tusipokukuwa
tusipokukuweni
usipokukuwa
usipokukuweni
msipokukuwa
msipokukuweni
asipokukuwa
asipokukuweni
wasipokukuwa
wasipokukuweni
usipokukuwa
usipokukuweni
isipokukuwa
isipokukuweni
lisipokukuwa
lisipokukuweni
yasipokukuwa
yasipokukuweni
kisipokukuwa
kisipokukuweni
visipokukuwa
visipokukuweni
isipokukuwa
isipokukuweni
zisipokukuwa
zisipokukuweni
usipokukuwa
usipokukuweni
kusipokukuwa
kusipokukuweni
pasipokukuwa
pasipokukuweni
musipokukuwa
musipokukuweni
3s nisipomkuwa tusipomkuwa usipomkuwa msipomkuwa asipomkuwa wasipomkuwa usipomkuwa isipomkuwa lisipomkuwa yasipomkuwa kisipomkuwa visipomkuwa isipomkuwa zisipomkuwa usipomkuwa kusipomkuwa pasipomkuwa musipomkuwa
1p nisipotukuwa tusipotukuwa usipotukuwa msipotukuwa asipotukuwa wasipotukuwa usipotukuwa isipotukuwa lisipotukuwa yasipotukuwa kisipotukuwa visipotukuwa isipotukuwa zisipotukuwa usipotukuwa kusipotukuwa pasipotukuwa musipotukuwa
2p/3p/c2 nisipowakuwa
nisipowakuweni
tusipowakuwa
tusipowakuweni
usipowakuwa
usipowakuweni
msipowakuwa
msipowakuweni
asipowakuwa
asipowakuweni
wasipowakuwa
wasipowakuweni
usipowakuwa
usipowakuweni
isipowakuwa
isipowakuweni
lisipowakuwa
lisipowakuweni
yasipowakuwa
yasipowakuweni
kisipowakuwa
kisipowakuweni
visipowakuwa
visipowakuweni
isipowakuwa
isipowakuweni
zisipowakuwa
zisipowakuweni
usipowakuwa
usipowakuweni
kusipowakuwa
kusipowakuweni
pasipowakuwa
pasipowakuweni
musipowakuwa
musipowakuweni
Reflexive nisipojikuwa tusipojikuwa usipojikuwa msipojikuwa asipojikuwa wasipojikuwa usipojikuwa isipojikuwa lisipojikuwa yasipojikuwa kisipojikuwa visipojikuwa isipojikuwa zisipojikuwa usipojikuwa kusipojikuwa pasipojikuwa musipojikuwa
c3/c11/c14 nisipoukuwa tusipoukuwa usipoukuwa msipoukuwa asipoukuwa wasipoukuwa usipoukuwa isipoukuwa lisipoukuwa yasipoukuwa kisipoukuwa visipoukuwa isipoukuwa zisipoukuwa usipoukuwa kusipoukuwa pasipoukuwa musipoukuwa
c4/c9 nisipoikuwa tusipoikuwa usipoikuwa msipoikuwa asipoikuwa wasipoikuwa usipoikuwa isipoikuwa lisipoikuwa yasipoikuwa kisipoikuwa visipoikuwa isipoikuwa zisipoikuwa usipoikuwa kusipoikuwa pasipoikuwa musipoikuwa
c5 nisipolikuwa tusipolikuwa usipolikuwa msipolikuwa asipolikuwa wasipolikuwa usipolikuwa isipolikuwa lisipolikuwa yasipolikuwa kisipolikuwa visipolikuwa isipolikuwa zisipolikuwa usipolikuwa kusipolikuwa pasipolikuwa musipolikuwa
c6 nisipoyakuwa tusipoyakuwa usipoyakuwa msipoyakuwa asipoyakuwa wasipoyakuwa usipoyakuwa isipoyakuwa lisipoyakuwa yasipoyakuwa kisipoyakuwa visipoyakuwa isipoyakuwa zisipoyakuwa usipoyakuwa kusipoyakuwa pasipoyakuwa musipoyakuwa
c7 nisipokikuwa tusipokikuwa usipokikuwa msipokikuwa asipokikuwa wasipokikuwa usipokikuwa isipokikuwa lisipokikuwa yasipokikuwa kisipokikuwa visipokikuwa isipokikuwa zisipokikuwa usipokikuwa kusipokikuwa pasipokikuwa musipokikuwa
c8 nisipovikuwa tusipovikuwa usipovikuwa msipovikuwa asipovikuwa wasipovikuwa usipovikuwa isipovikuwa lisipovikuwa yasipovikuwa kisipovikuwa visipovikuwa isipovikuwa zisipovikuwa usipovikuwa kusipovikuwa pasipovikuwa musipovikuwa
c10 nisipozikuwa tusipozikuwa usipozikuwa msipozikuwa asipozikuwa wasipozikuwa usipozikuwa isipozikuwa lisipozikuwa yasipozikuwa kisipozikuwa visipozikuwa isipozikuwa zisipozikuwa usipozikuwa kusipozikuwa pasipozikuwa musipozikuwa
c16 nisipopakuwa tusipopakuwa usipopakuwa msipopakuwa asipopakuwa wasipopakuwa usipopakuwa isipopakuwa lisipopakuwa yasipopakuwa kisipopakuwa visipopakuwa isipopakuwa zisipopakuwa usipopakuwa kusipopakuwa pasipopakuwa musipopakuwa
c18 nisipomukuwa tusipomukuwa usipomukuwa msipomukuwa asipomukuwa wasipomukuwa usipomukuwa isipomukuwa lisipomukuwa yasipomukuwa kisipomukuwa visipomukuwa isipomukuwa zisipomukuwa usipomukuwa kusipomukuwa pasipomukuwa musipomukuwa
Consecutive
1s nikaniwa tukaniwa ukaniwa mkaniwa akaniwa wakaniwa ukaniwa ikaniwa likaniwa yakaniwa kikaniwa vikaniwa ikaniwa zikaniwa ukaniwa kukaniwa pakaniwa mukaniwa
2s/2p/15/17 nikakuwa
nikakuweni
tukakuwa
tukakuweni
ukakuwa
ukakuweni
mkakuwa
mkakuweni
akakuwa
akakuweni
wakakuwa
wakakuweni
ukakuwa
ukakuweni
ikakuwa
ikakuweni
likakuwa
likakuweni
yakakuwa
yakakuweni
kikakuwa
kikakuweni
vikakuwa
vikakuweni
ikakuwa
ikakuweni
zikakuwa
zikakuweni
ukakuwa
ukakuweni
kukakuwa
kukakuweni
pakakuwa
pakakuweni
mukakuwa
mukakuweni
3s nikamwa tukamwa ukamwa mkamwa akamwa wakamwa ukamwa ikamwa likamwa yakamwa kikamwa vikamwa ikamwa zikamwa ukamwa kukamwa pakamwa mukamwa
1p nikatuwa tukatuwa ukatuwa mkatuwa akatuwa wakatuwa ukatuwa ikatuwa likatuwa yakatuwa kikatuwa vikatuwa ikatuwa zikatuwa ukatuwa kukatuwa pakatuwa mukatuwa
2p/3p/c2 nikawawa
nikawaweni
tukawawa
tukawaweni
ukawawa
ukawaweni
mkawawa
mkawaweni
akawawa
akawaweni
wakawawa
wakawaweni
ukawawa
ukawaweni
ikawawa
ikawaweni
likawawa
likawaweni
yakawawa
yakawaweni
kikawawa
kikawaweni
vikawawa
vikawaweni
ikawawa
ikawaweni
zikawawa
zikawaweni
ukawawa
ukawaweni
kukawawa
kukawaweni
pakawawa
pakawaweni
mukawawa
mukawaweni
Reflexive nikajiwa tukajiwa ukajiwa mkajiwa akajiwa wakajiwa ukajiwa ikajiwa likajiwa yakajiwa kikajiwa vikajiwa ikajiwa zikajiwa ukajiwa kukajiwa pakajiwa mukajiwa
c3/c11/c14 nikauwa tukauwa ukauwa mkauwa akauwa wakauwa ukauwa ikauwa likauwa yakauwa kikauwa vikauwa ikauwa zikauwa ukauwa kukauwa pakauwa mukauwa
c4/c9 nikaiwa tukaiwa ukaiwa mkaiwa akaiwa wakaiwa ukaiwa ikaiwa likaiwa yakaiwa kikaiwa vikaiwa ikaiwa zikaiwa ukaiwa kukaiwa pakaiwa mukaiwa
c5 nikaliwa tukaliwa ukaliwa mkaliwa akaliwa wakaliwa ukaliwa ikaliwa likaliwa yakaliwa kikaliwa vikaliwa ikaliwa zikaliwa ukaliwa kukaliwa pakaliwa mukaliwa
c6 nikayawa tukayawa ukayawa mkayawa akayawa wakayawa ukayawa ikayawa likayawa yakayawa kikayawa vikayawa ikayawa zikayawa ukayawa kukayawa pakayawa mukayawa
c7 nikakiwa tukakiwa ukakiwa mkakiwa akakiwa wakakiwa ukakiwa ikakiwa likakiwa yakakiwa kikakiwa vikakiwa ikakiwa zikakiwa ukakiwa kukakiwa pakakiwa mukakiwa
c8 nikaviwa tukaviwa ukaviwa mkaviwa akaviwa wakaviwa ukaviwa ikaviwa likaviwa yakaviwa kikaviwa vikaviwa ikaviwa zikaviwa ukaviwa kukaviwa pakaviwa mukaviwa
c10 nikaziwa tukaziwa ukaziwa mkaziwa akaziwa wakaziwa ukaziwa ikaziwa likaziwa yakaziwa kikaziwa vikaziwa ikaziwa zikaziwa ukaziwa kukaziwa pakaziwa mukaziwa
c16 nikapawa tukapawa ukapawa mkapawa akapawa wakapawa ukapawa ikapawa likapawa yakapawa kikapawa vikapawa ikapawa zikapawa ukapawa kukapawa pakapawa mukapawa
c18 nikamuwa tukamuwa ukamuwa mkamuwa akamuwa wakamuwa ukamuwa ikamuwa likamuwa yakamuwa kikamuwa vikamuwa ikamuwa zikamuwa ukamuwa kukamuwa pakamuwa mukamuwa
Some forms not commonly seen in modern Standard Swahili are absent from the table. See Appendix:Swahili verbs for more information.