Wiktionary:About Slovene/references

This is a list of general references used for Slovene entries.

Abbreviations edit

SSKJ=Bajec, Anton et. al. (2000)
SP=Toporišič, Jože (2001)
SS=Toporišič, Jože (2000)

List edit

B edit

 • Bajec, Anton; Jurančič, Janko; Klopčič, Mile; Legiša, Lino; Suhadolnik, Stane (2008), “Uvod v Slovar”, in Slovar Slovenskega Knjižnega Jezika 2 [Dictionary of Slovene written language 2]‎[1] (in Slovene), Ljubljana: Založba Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, →ISBN, retrieved 6-2-2023, page 23–60
 • Bajec, Anton, Jurančič, Janko, Klopčič, Mile, Legiša, Lino, Suhadolnik, Stane (2000) “Slovar Slovenskega Knjižnega Jezika [elektronski vir] [Dictionary of Slovene written language [electronic source]]”, in Fran.si[2] (in Slovene), Ljubljana: Založba Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, →ISBN, retrieved 6-2-2023
 • Bizjak Končar, Aleksandra; Gložančev, Alenka; Kern, Boris; et. al. (2014) Slovar novejšega besedja slovenskega jezika[3] (in Slovene), Ljubljana: Založba ZRC SAZU, →ISBN
 • Bizjak Končar, Aleksandra; Divjak Race, Duša; Černivec, Manca; Gabrovšek, Dejan; et. al. (2016) eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika[4] (in Slovene), Ljubljana: Založba Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, →DOI, →ISSN

D edit

 • Dobrovoljc, Helena; Lengar Verovnik, Tina; et. al. (2014), Ahačič, Kozma, editor, ePravopis: Slovar slovenskega pravopisa[5] (in Slovene), Ljubljana: Založba Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, →ISSN, →ISSN

G edit

 • Gostenčnik, Januška; Horvat, Mojca; Jakop, Tjaša (2014) Slovenski lingvistični atlas 1[6] (in Slovene), Ljubljana: Založba ZRC SAZU, →ISBN
 • Greenberg, Marc (2006) A Short Reference Grammar of Standard Slovene[7], Kansas

H edit

 • Herrity, Peter (2000) Slovene: A Comprehensive Grammar, London, New York: Routledge

J edit

 • Jakop, Tjaša (10 September 2008) Dvojina v slovenskih narečjih (Linguistica et philologica)‎[8] (in Slovene), volume 21, Ljubljana: ZRC SAZU, →DOI, →ISBN, retrieved 3 October 2022
 • “Jezikovna svetovalnica”, in Fran.si[9] (in Slovene), (Can we date this quote?)
 • Jurgec, Peter (2005), “Formant frequencies of standard Slovene vowels”, in Govor[10], volume 2, issue 2, pages 127–143
 • Jurgec, Peter (2007a) Schwa in Slovenian is Epenthetic[11], Berlin
 • Jurgec, Peter (2007b) Novejše besedje s stališča fonologije Primer slovenščine (in Slovene), Tromsø
 • Jurgec, Peter (2011) Slovenščina ima 9 samoglasnikov[12], Amsterdam

K edit

 • Keber, Janez (2011, 2015) Slovar slovenskih frazemov[13] (in Slovene), Ljubljana: Založba ZRC SAZU, →ISBN
 • Kenda-Jež, Karmen (February 27, 2017), “Fonetična trankripcija [Phonetic transcription]”, in Slovenski lingvistični atlas[14], Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, archived from the original on 2022-01-22, pages 27–30
 • Krvina, Domen (2014) (please provide the title of the work)[15] (in Slovene), Ljubljana: Založba Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, →ISSN

L edit

 • Logar, Tine (1996), Kenda-Jež, Karmen, editor, Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave [Dialectological and etymological discussions] (in Slovene), Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, →ISBN

M edit

 • Metrc, Matej (2020) Slovar pregovorov in sorodnih paremioloških izrazov[16] (in Slovene), Ljubljana: Založba ZRC SAZU, →ISSN

N edit

 • Novak, Vilko (2014) Slovar stare knjižne prekmurščine[17] (in Slovene), Ljubljana: Založba ZRC SAZU, →ISBN

P edit

 • Pletršnik, Maks (2014) Slovensko-nemški slovar[18] (in Slovene), online transliterated edition edition, Ljubljana: Založba ZRC SAZU, →ISBN
 • Pretnar, Tone; Tokarz, Emil (1980) Slovenščina za Poljake: Kurs podstawowy języka słoweńskiego (in Polish), Katowice: Uniwersytet Śląski
 • Priestley, T.M.S. (2002), “Slovene”, in Comrie, Bernard; Corbett, Greville G., editor, The Slavonic Languages, London: Routledge, →ISBN, pages 388–451

R edit

 • Reindl, Donald F. (2008) Language Contact: German and Slovenian, Universitätsverlag Dr. N. Brockmeyer, →ISBN

S edit

 • Snoj, Jerica; Ahlin, Martin; Praznik, Zvonka (2018) Sinonimni slovar slovenskega jezika[19] (in Slovene), Ljubljana: Založba Znastvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanonsti in umetnosti, →ISSN
 • Snoj, Marko (2013) Zvalnik v slovenščini[20] (in Slovene), Jezikovna svetovalnica, retrieved 3 October 2022
 • Snoj, Marko (2016) Slovenski etimološki slovar 3[21] (in Slovene), Ljubljana: Založba ZRC SAZU, →ISBN
 • Srebot-Rejec, Tatjana (1988), “Word Accent and Vowel Duration in Standard Slovene: An Acoustic and Linguistic Investigation”, in Slavistische Beiträge[22], volume 226, Munich: Verlag Otto Sagner
 • Srebot-Rejec, Tatjana (1998), “On the vowel system in present-day Slovene”, in Erjavec, Tomaž; Gros, Jerneja, editor, Jezikovne tehnologije za slovenski jezik: zbornik konference, Ljubljana: Jozef Stefan Institute, →ISBN, pages 22–24
 • Steenwijk, Han (1992), Barentsen, A. A.; Groen, B. M.; Sprenger, R., editor, The Slovene dialect of Resia: San Giorno (in English), volume 18, Amsterdam - Atlanta: Rodopi, →ISBN
 • Steenwijk, Han (1994) Ortografia resiana = Tö jošt rozajanskë pïsanjë (in it, sl), Padua: CLEUP
 • Steenwijk, Han (1999) Grammatica pratica resiana : il sostantivo (in it, sl), Padua: CLEUP, →ISBN

Š edit

 • Šekli, Matej (2005), “Tonemski naglasni tipi glagola v (knjižni) slovenščini [Tonal accentual verb types in (written) Slovene]”, in Keber, Janez, editor, Jezikovni zapiski (Letn. 11 Št. 2 (2005))‎[23] (in Slovene), volume 11, issue 2, Ljubljana: ZRC SAZU, →DOI, →ISSN, pages 31–61
 • Šekli, Matej (2007) Fonološki opis govora vasi Jevšček pri Livku nadiškega narečja slovenščine (in Slovene), volume 1–2, Ljubljana, pages 409–427
 • Šekli, Matej (2014) Primerjalno glasoslovje slovanskih jezikov 1. Od praindoevropščine do praslovanščine, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete
 • Šekli, Matej (2018), Plotnikova, Anastasija, transl.; Legan Ravnikar, Andreja, editor, Tipologija lingvogenez slovanskih jezikov (in Slovene), Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, →ISBN
 • Škofic, Jožica; Gostenčnik, Januška (2016), Škofic, Jožica; Šekli, Matej, editors, Slovenski lingvistični atlas 2[24] (in Slovene), Ljubljana: Založba ZRC SAZU
 • Šolar, Jakob (1950) Slovenski pravopis (in Slovene), Ljubljana: Državna založba Slovenije
 • Špehonja, Nino (2012) Nediška gramatika[25] (in Italian), Poligrafice San Marco
 • Špehonja, Nino (2012) Vocabolario Italiano - Nediško[26] (in it, sl), Poligrafice San Marco
 • Šuštaršič, Rastislav; Komar, Smiljana; Petek, Bojan (1999), “Slovene”, in Handbook of the International Phonetic Association: A guide to the use of the International Phonetic Alphabet, Cambridge: Cambridge University Press, →DOI, →ISBN, pages 135–139

T edit

 • Termania[27] (in Slovene), 2010
 • “Terminološka svetovalnica”, in Fran.si[28] (in Slovene), (Can we date this quote?)
 • Toporišič, Jože (1979a) Slovenski knjižni jezik 2 (in Slovene), 5th edition, Ljubljana: ZRC SAZU
 • Toporišič, Jože (1979b) Slovenski knjižni jezik 3 (in Slovene), 2nd edition, Ljubljana: ZRC SAZU
 • Toporišič, Jože (2000) Slovenska slovnica / Jože Toporišič. - 4. prenovljena in razširjena izd. (in Slovene), Maribor: Obzorja, →ISBN
 • Toporišič, Jože (2001), “Pravila”, in Slovenski pravopis 2001[29] (in Slovene), 6th edition, Založba Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, page 3–270
 • Toporišič, Jože (2003a) Oblikoslovje v Gutsmanovem Slovenjem nauku (in Slovene), Ljubljana: ZRC SAZU
 • Toporišič, Jože (2003b) Škrabčevo oblikoslovje iz 90. let 19. stoletja (in Slovene), Ljubljana: ZRC SAZU
 • Toporišič, Jože (2007a), “Pravila”, in Slovenski pravopis (in Slovene), 7th edition, Založba Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, →ISBN, page 3–270

V edit

 • Vidau, Zaira (2021), “Ocena stanja izvajanja določil iz 10. člena Zaščitnega zakona št. 38/2001 o krajevnih imenih in javnih napisih [Evaluation of the state of execution of provision from 10th article of Preservation law number 38/2001 about settlement names and public inscriptions]”, in , Castegnaro, Laura; Clerici, Martina; Umer Kljun, Jerneja, transl.; Jagodic, Devan, editor, Tretja deželna konferenca o varstvu slovenske jezikovne manjšine [Third provincial conference about preservation of Slovene language minority]‎[30] (in Slovene), Trieste/Trst: Slovene research institute, retrieved 21 August 2022, pages 60–61

Z edit

 • Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti. (2022 December 3) “Fran, slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU”, in BOS ZRC SAZU[31] (in Slovene), 10.0 edition, Ljubljana, retrieved 6-2-2023, →ISSN
 • Zuljan Kumar, Danila (27–29 September 2018), Žele, Andreja; Šekli, Matej, editor, Slovenistika in slavistika v zamejstvu – Videm / Slovenski slavistični kongres[32] (in Slovene), Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, →ISBN, retrieved 9 August 2022