Wiktionary:Dhivehi transliteration

These are the rules concerning transliteration in Dhivehi entries.

Thaana consonants
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޱ
h n r b k v m f d t l g ñ s z y p j c
[h] [ʂ] [n̪] [ɾ] [b] [ɭ] [k] [ʔ] [ʋ] [m] [f] [d̪] [t̪] [l] [ɡ] [ɲ] [s̺] [ɖ] [z̺] [ʈ] [j] [p] [d͡ʒ] [t͡ʃ] [ɳ]
Letters used for transliterating Arabic words (ތިކިޖެހި ތާނަ)
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ
ث ح خ ذ ز ش ص ض ط ظ ع غ ق و
x ž š ş ţ ʿ ġ q w
[θ] [ħ] [x] [ð] [ʒ] [ʃ] [sˤ] [dˤ] [tˤ] [zˤ] [ʕ] [ɣ] [q] [w]
Thaana vowel diacritics (with vowel carrier އ)
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
އަ އާ އި އީ އު އޫ އެ އޭ އޮ އޯ އް
a ā i ī u ū e ē o ō ʾ
[a] [aː] [i] [iː] [u] [uː] [e] [eː] [o] [oː] [ʔ]