Wiktionary:Telugu transliteration

English Wikipedia has an article on:
Wikipedia

These are the rules concerning transliteration in Telugu entries. This Wiktionary transliteration standard is based on ISO 15919, the international linguistic standard for Indic scripts.

Vowels edit

Independent With క (k) Transliteration IPA Independent With క (k) Transliteration IPA
a /a/ కా ā /aː/
కి i /i/ కీ ī /iː/
కు u /u/ కూ ū /uː/
కృ /ɻ̍/, [ɾu], [ɾi] కౄ r̥̄ /ɻ̍ː/, [ɾuː], [ɾiː]
కౢ /l̩/, [lu], [li] కౣ l̥̄ /l̩ː/, [luː], [liː]
కె e /e/ కే ē /eː/
కై ai /ai/, [aj] కొ o /o/
కో ō /oː/ కౌ au /au/, [aw]
కం /m̃/, /ŋ/, /ɲ/, /ɳ/, /n/, /m/ కఁ
కః /h/

Consonants edit

Character Transliteration IPA Character Transliteration IPA Character Transliteration IPA Character Transliteration IPA Character Transliteration IPA
k /k/ kh /kʰ/ g /ɡ/ gh /ɡʱ/ /ŋ/
c /t͡ɕ/, [t͡ʃ] ch /t͡ɕʰ/, [t͡ʃʰ] j /d͡ʑ/, [d͡ʒ] jh /d͡ʑʱ/, [d͡ʒʱ] ñ /ɲ/
/ʈ/ ṭh /ʈʰ/ /ɖ/ ḍh /ɖʱ/ /ɳ/
t /t̪/ th /t̪ʰ/ d /d̪/ dh /d̪ʱ/ n /n/
p /p/ ph /pʰ/ b /b/ bh /bʱ/ m /m/
y /j/ r /ɾ/ l /l/ v /ʋ/ /ɭ/
ś /ɕ/, [ʃ] /ʂ/ s /s/ h /h/ /r/
/ɻ/ ĉ /t͡s/ z /d͡z/ ṟ̄ /rː/