Vietnamese edit

 chiều dài on Vietnamese Wikipedia

Etymology edit

chiều (dimension) +‎ dài (long).

Pronunciation edit

Noun edit

chiều dài (朝𨱽)

  1. (literal) length (distance from end to end)
    Synonyms: độ dài, bề dài
  2. (geometry, of a rectangle) the length of the longer sides
    Antonym: chiều rộng
    Chu vi hình chữ nhật bằng chiều dài cộng chiều rộng nhân đôi.
    The perimeter of a rectangle is twice the sum of its 2 side measurements.