Open main menu

MatalEdit

Etymology 1Edit

NounEdit

dza

 1. person, human being
  Azladza uwana tapə̀h kiya uwanay kà, tapə̀hla ala la dazuwaya, kà tayàh slaka kà aŋatà (Ibəranəŋkowen 11:14).[1]
  People that say such things make clear that they are seeking a homeland. (Hebrews 11:14)
  Ma dza asik aɗahgəŋ aya ma? (Ibəranəŋkowen 13:6).[2]
  What will man do to me? (Hebrews 13:6)

Etymology 2Edit

Likely from Proto-Central Chadic *ⁿdzah (to sit, stay)[3]

VerbEdit

dza

 1. to sit
  La mavakay uwatà Yesu asà à uda la kay, ŋgaha ahàd adzà madzay la gay dərəv kà matapla tatak à azladza. (Mata 13:1)[4]
  ​On that day Jesus came out of the house and was sitting by the sea. (Matthew 13:1)
  Mok uwana adahən ala, azlaməna makas kilfi tabiyaŋ à uda, ŋgaha tadzàh madzay kà makəs kilfi delga delga à takosà à abà, ama uwana delga aw kà, tafətukw ala. (Matthew 13:48)[5]
  ​which when it was filled they pulled to shore and sat down and collected the good fish into containers, but the bad they threw out. (Matthew 13:48)

ReferencesEdit