FanagaloEdit

EtymologyEdit

From Zulu -hlamba, from Proto-Bantu *-càmba.

VerbEdit

hlamba

  1. to wash

Northern NdebeleEdit

EtymologyEdit

From Proto-Nguni *-hlamba, from Proto-Bantu *-càmba.

VerbEdit

-hlamba

  1. to swim

InflectionEdit

This verb needs an inflection-table template.


XhosaEdit

EtymologyEdit

From Proto-Nguni *-hlamba, from Proto-Bantu *-càmba.

VerbEdit

-hlamba

  1. to wash

InflectionEdit

This verb needs an inflection-table template.


ZuluEdit

EtymologyEdit

From Proto-Nguni *-hlamba, from Proto-Bantu *-càmba.

VerbEdit

-hlamba

  1. (transitive) to wash (parts of the body)
    Synonyms: -geza, -hlanza
  2. (intransitive) to swim
    Synonym: -bhukuda

InflectionEdit

Tone L
Infinitive ukuhlamba
Positive Negative
Infinitive ukuhlamba ukungahlambi
Imperative
Simple + object concord
Singular hlamba -hlambe
Plural hlambani -hlambeni
Present
Positive absolute Positive relative Positive participial Negative absolute Negative relative Negative participial
1st singular ngiyahlamba, ngihlamba engihlambayo, engihlamba ngihlamba angihlambi engingahlambi ngingahlambi
2nd singular uyahlamba, uhlamba ohlambayo, ohlamba uhlamba awuhlambi ongahlambi ungahlambi
1st plural siyahlamba, sihlamba esihlambayo, esihlamba sihlamba asihlambi esingahlambi singahlambi
2nd plural niyahlamba, nihlamba enihlambayo, enihlamba nihlamba anihlambi eningahlambi ningahlambi
Class 1 uyahlamba, uhlamba ohlambayo, ohlamba ehlamba akahlambi ongahlambi engahlambi
Class 2 bayahlamba, bahlamba abahlambayo, abahlamba behlamba abahlambi abangahlambi bengahlambi
Class 3 uyahlamba, uhlamba ohlambayo, ohlamba uhlamba awuhlambi ongahlambi ungahlambi
Class 4 iyahlamba, ihlamba ehlambayo, ehlamba ihlamba ayihlambi engahlambi ingahlambi
Class 5 liyahlamba, lihlamba elihlambayo, elihlamba lihlamba alihlambi elingahlambi lingahlambi
Class 6 ayahlamba, ahlamba ahlambayo, ahlamba ehlamba awahlambi angahlambi engahlambi
Class 7 siyahlamba, sihlamba esihlambayo, esihlamba sihlamba asihlambi esingahlambi singahlambi
Class 8 ziyahlamba, zihlamba ezihlambayo, ezihlamba zihlamba azihlambi ezingahlambi zingahlambi
Class 9 iyahlamba, ihlamba ehlambayo, ehlamba ihlamba ayihlambi engahlambi ingahlambi
Class 10 ziyahlamba, zihlamba ezihlambayo, ezihlamba zihlamba azihlambi ezingahlambi zingahlambi
Class 11 luyahlamba, luhlamba oluhlambayo, oluhlamba luhlamba aluhlambi olungahlambi lungahlambi
Class 14 buyahlamba, buhlamba obuhlambayo, obuhlamba buhlamba abuhlambi obungahlambi bungahlambi
Class 15 kuyahlamba, kuhlamba okuhlambayo, okuhlamba kuhlamba akuhlambi okungahlambi kungahlambi
Class 17 kuyahlamba, kuhlamba okuhlambayo, okuhlamba kuhlamba akuhlambi okungahlambi kungahlambi
Recent past
Positive absolute Positive relative Positive participial Negative absolute Negative relative Negative participial
1st singular ngihlambile, ngihlambē engihlambile, engihlambē ngihlambile, ngihlambē angihlambanga engingahlambanga ngingahlambanga
2nd singular uhlambile, uhlambē ohlambile, ohlambē uhlambile, uhlambē awuhlambanga ongahlambanga ungahlambanga
1st plural sihlambile, sihlambē esihlambile, esihlambē sihlambile, sihlambē asihlambanga esingahlambanga singahlambanga
2nd plural nihlambile, nihlambē enihlambile, enihlambē nihlambile, nihlambē anihlambanga eningahlambanga ningahlambanga
Class 1 uhlambile, uhlambē ohlambile, ohlambē ehlambile, ehlambē akahlambanga ongahlambanga engahlambanga
Class 2 bahlambile, bahlambē abahlambile, abahlambē behlambile, behlambē abahlambanga abangahlambanga bengahlambanga
Class 3 uhlambile, uhlambē ohlambile, ohlambē uhlambile, uhlambē awuhlambanga ongahlambanga ungahlambanga
Class 4 ihlambile, ihlambē ehlambile, ehlambē ihlambile, ihlambē ayihlambanga engahlambanga ingahlambanga
Class 5 lihlambile, lihlambē elihlambile, elihlambē lihlambile, lihlambē alihlambanga elingahlambanga lingahlambanga
Class 6 ahlambile, ahlambē ahlambile, ahlambē ehlambile, ehlambē awahlambanga angahlambanga engahlambanga
Class 7 sihlambile, sihlambē esihlambile, esihlambē sihlambile, sihlambē asihlambanga esingahlambanga singahlambanga
Class 8 zihlambile, zihlambē ezihlambile, ezihlambē zihlambile, zihlambē azihlambanga ezingahlambanga zingahlambanga
Class 9 ihlambile, ihlambē ehlambile, ehlambē ihlambile, ihlambē ayihlambanga engahlambanga ingahlambanga
Class 10 zihlambile, zihlambē ezihlambile, ezihlambē zihlambile, zihlambē azihlambanga ezingahlambanga zingahlambanga
Class 11 luhlambile, luhlambē oluhlambile, oluhlambē luhlambile, luhlambē aluhlambanga olungahlambanga lungahlambanga
Class 14 buhlambile, buhlambē obuhlambile, obuhlambē buhlambile, buhlambē abuhlambanga obungahlambanga bungahlambanga
Class 15 kuhlambile, kuhlambē okuhlambile, okuhlambē kuhlambile, kuhlambē akuhlambanga okungahlambanga kungahlambanga
Class 17 kuhlambile, kuhlambē okuhlambile, okuhlambē kuhlambile, kuhlambē akuhlambanga okungahlambanga kungahlambanga
Remote past
Positive absolute Positive relative Positive participial Negative absolute Negative relative Negative participial
1st singular ngāhlamba engāhlamba ngāhlamba angihlambanga engingahlambanga ngingahlambanga
2nd singular wāhlamba owāhlamba wāhlamba awuhlambanga ongahlambanga ungahlambanga
1st plural sāhlamba esāhlamba sāhlamba asihlambanga esingahlambanga singahlambanga
2nd plural nāhlamba enāhlamba nāhlamba anihlambanga eningahlambanga ningahlambanga
Class 1 wāhlamba owāhlamba āhlamba akahlambanga ongahlambanga engahlambanga
Class 2 bāhlamba abāhlamba bāhlamba abahlambanga abangahlambanga bengahlambanga
Class 3 wāhlamba owāhlamba wāhlamba awuhlambanga ongahlambanga ungahlambanga
Class 4 yāhlamba eyāhlamba yāhlamba ayihlambanga engahlambanga ingahlambanga
Class 5 lāhlamba elāhlamba lāhlamba alihlambanga elingahlambanga lingahlambanga
Class 6 āhlamba āhlamba āhlamba awahlambanga angahlambanga engahlambanga
Class 7 sāhlamba esāhlamba sāhlamba asihlambanga esingahlambanga singahlambanga
Class 8 zāhlamba ezāhlamba zāhlamba azihlambanga ezingahlambanga zingahlambanga
Class 9 yāhlamba eyāhlamba yāhlamba ayihlambanga engahlambanga ingahlambanga
Class 10 zāhlamba ezāhlamba zāhlamba azihlambanga ezingahlambanga zingahlambanga
Class 11 lwāhlamba olwāhlamba lwāhlamba aluhlambanga olungahlambanga lungahlambanga
Class 14 bāhlamba obāhlamba bāhlamba abuhlambanga obungahlambanga bungahlambanga
Class 15 kwāhlamba okwāhlamba kwāhlamba akuhlambanga okungahlambanga kungahlambanga
Class 17 kwāhlamba okwāhlamba kwāhlamba akuhlambanga okungahlambanga kungahlambanga
Potential
Positive absolute Positive relative Positive participial Negative absolute Negative relative Negative participial
1st singular ngingahlamba ngingahlamba ngingehlambe ngingehlambe
2nd singular ungahlamba ungahlamba ungehlambe ungehlambe
1st plural singahlamba singahlamba singehlambe singehlambe
2nd plural ningahlamba ningahlamba ningehlambe ningehlambe
Class 1 angahlamba engahlamba angehlambe engehlambe
Class 2 bangahlamba bengahlamba bangehlambe bengehlambe
Class 3 ungahlamba ungahlamba ungehlambe ungehlambe
Class 4 ingahlamba ingahlamba ingehlambe ingehlambe
Class 5 lingahlamba lingahlamba lingehlambe lingehlambe
Class 6 angahlamba engahlamba angehlambe engehlambe
Class 7 singahlamba singahlamba singehlambe singehlambe
Class 8 zingahlamba zingahlamba zingehlambe zingehlambe
Class 9 ingahlamba ingahlamba ingehlambe ingehlambe
Class 10 zingahlamba zingahlamba zingehlambe zingehlambe
Class 11 lungahlamba lungahlamba lungehlambe lungehlambe
Class 14 bungahlamba bungahlamba bungehlambe bungehlambe
Class 15 kungahlamba kungahlamba kungehlambe kungehlambe
Class 17 kungahlamba kungahlamba kungehlambe kungehlambe
Immediate future
Positive absolute Positive relative Positive participial Negative absolute Negative relative Negative participial
1st singular ngizohlamba engizohlamba ngizohlamba angizuhlamba engingezuhlamba ngingezuhlamba
2nd singular uzohlamba ozohlamba uzohlamba awuzuhlamba ongezuhlamba ungezuhlamba
1st plural sizohlamba esizohlamba sizohlamba asizuhlamba esingezuhlamba singezuhlamba
2nd plural nizohlamba enizohlamba nizohlamba anizuhlamba eningezuhlamba ningezuhlamba
Class 1 uzohlamba ozohlamba ezohlamba akazuhlamba ongezuhlamba engezuhlamba
Class 2 bazohlamba abazohlamba bezohlamba abazuhlamba abangezuhlamba bengezuhlamba
Class 3 uzohlamba ozohlamba uzohlamba awuzuhlamba ongezuhlamba ungezuhlamba
Class 4 izohlamba ezohlamba izohlamba ayizuhlamba engezuhlamba ingezuhlamba
Class 5 lizohlamba elizohlamba lizohlamba alizuhlamba elingezuhlamba lingezuhlamba
Class 6 azohlamba azohlamba ezohlamba awazuhlamba angezuhlamba engezuhlamba
Class 7 sizohlamba esizohlamba sizohlamba asizuhlamba esingezuhlamba singezuhlamba
Class 8 zizohlamba ezizohlamba zizohlamba azizuhlamba ezingezuhlamba zingezuhlamba
Class 9 izohlamba ezohlamba izohlamba ayizuhlamba engezuhlamba ingezuhlamba
Class 10 zizohlamba ezizohlamba zizohlamba azizuhlamba ezingezuhlamba zingezuhlamba
Class 11 luzohlamba oluzohlamba luzohlamba aluzuhlamba olungezuhlamba lungezuhlamba
Class 14 buzohlamba obuzohlamba buzohlamba abuzuhlamba obungezuhlamba bungezuhlamba
Class 15 kuzohlamba okuzohlamba kuzohlamba akuzuhlamba okungezuhlamba kungezuhlamba
Class 17 kuzohlamba okuzohlamba kuzohlamba akuzuhlamba okungezuhlamba kungezuhlamba
Remote future
Positive absolute Positive relative Positive participial Negative absolute Negative relative Negative participial
1st singular ngiyohlamba engiyohlamba ngiyohlamba angiyuhlamba engingeyuhlamba ngingeyuhlamba
2nd singular uyohlamba oyohlamba uyohlamba awuyuhlamba ongeyuhlamba ungeyuhlamba
1st plural siyohlamba esiyohlamba siyohlamba asiyuhlamba esingeyuhlamba singeyuhlamba
2nd plural niyohlamba eniyohlamba niyohlamba aniyuhlamba eningeyuhlamba ningeyuhlamba
Class 1 uyohlamba oyohlamba eyohlamba akayuhlamba ongeyuhlamba engeyuhlamba
Class 2 bayohlamba abayohlamba beyohlamba abayuhlamba abangeyuhlamba bengeyuhlamba
Class 3 uyohlamba oyohlamba uyohlamba awuyuhlamba ongeyuhlamba ungeyuhlamba
Class 4 iyohlamba eyohlamba iyohlamba ayiyuhlamba engeyuhlamba ingeyuhlamba
Class 5 liyohlamba eliyohlamba liyohlamba aliyuhlamba elingeyuhlamba lingeyuhlamba
Class 6 ayohlamba ayohlamba eyohlamba awayuhlamba angeyuhlamba engeyuhlamba
Class 7 siyohlamba esiyohlamba siyohlamba asiyuhlamba esingeyuhlamba singeyuhlamba
Class 8 ziyohlamba eziyohlamba ziyohlamba aziyuhlamba ezingeyuhlamba zingeyuhlamba
Class 9 iyohlamba eyohlamba iyohlamba ayiyuhlamba engeyuhlamba ingeyuhlamba
Class 10 ziyohlamba eziyohlamba ziyohlamba aziyuhlamba ezingeyuhlamba zingeyuhlamba
Class 11 luyohlamba oluyohlamba luyohlamba aluyuhlamba olungeyuhlamba lungeyuhlamba
Class 14 buyohlamba obuyohlamba buyohlamba abuyuhlamba obungeyuhlamba bungeyuhlamba
Class 15 kuyohlamba okuyohlamba kuyohlamba akuyuhlamba okungeyuhlamba kungeyuhlamba
Class 17 kuyohlamba okuyohlamba kuyohlamba akuyuhlamba okungeyuhlamba kungeyuhlamba
Present subjunctive
Positive Negative
1st singular ngihlambe ngingahlambi
2nd singular uhlambe ungahlambi
1st plural sihlambe singahlambi
2nd plural nihlambe ningahlambi
Class 1 ahlambe angahlambi
Class 2 bahlambe bangahlambi
Class 3 uhlambe ungahlambi
Class 4 ihlambe ingahlambi
Class 5 lihlambe lingahlambi
Class 6 ahlambe angahlambi
Class 7 sihlambe singahlambi
Class 8 zihlambe zingahlambi
Class 9 ihlambe ingahlambi
Class 10 zihlambe zingahlambi
Class 11 luhlambe lungahlambi
Class 14 buhlambe bungahlambi
Class 15 kuhlambe kungahlambi
Class 17 kuhlambe kungahlambi
Past subjunctive
Positive Negative
1st singular ngahlamba ngangahlamba, angahlamba, angangahlamba
2nd singular wahlamba wangahlamba, awahlamba, awangahlamba
1st plural sahlamba sangahlamba, asahlamba, asangahlamba
2nd plural nahlamba nangahlamba, anahlamba, anangahlamba
Class 1 wahlamba wangahlamba, akahlamba, akangahlamba
Class 2 bahlamba bangahlamba, abahlamba, abangahlamba
Class 3 wahlamba wangahlamba, awahlamba, awangahlamba
Class 4 yahlamba yangahlamba, ayahlamba, ayangahlamba
Class 5 lahlamba langahlamba, alahlamba, alangahlamba
Class 6 ahlamba angahlamba, awahlamba, awangahlamba
Class 7 sahlamba sangahlamba, asahlamba, asangahlamba
Class 8 zahlamba zangahlamba, azahlamba, azangahlamba
Class 9 yahlamba yangahlamba, ayahlamba, ayangahlamba
Class 10 zahlamba zangahlamba, azahlamba, azangahlamba
Class 11 lwahlamba lwangahlamba, alwahlamba, alwangahlamba
Class 14 bahlamba bangahlamba, abahlamba, abangahlamba
Class 15 kwahlamba kwangahlamba, akwahlamba, akwangahlamba
Class 17 kwahlamba kwangahlamba, akwahlamba, akwangahlamba

Related termsEdit

ReferencesEdit