Vietnamese Edit

Etymology Edit

Sino-Vietnamese word from (hat; cap) and (word), as if the article is a “cap” on the noun that follows. Compare quán từ (literally hat-word).

Pronunciation Edit

Noun Edit

mạo từ

 1. (grammar) an article
  Synonym: quán từ
  mạo từ xác định/hạn định
  a definite article
  mạo từ bất định/không xác định/không hạn định
  an indefinite article