ដប់ប្រាំមួយ

KhmerEdit

Khmer cardinal numbers
 <  ១៥ ១៦ ១៧  > 
    Cardinal : ដប់ប្រាំមួយ
    Ordinal : ទីដប់ប្រាំមួយ

PronunciationEdit

NumeralEdit

ដប់ប្រាំមួយ (dop pram muəy)

  1. sixteen
    Khmer numeral: ១៦
Previous: ដប់ប្រាំ or ១៥
Next: ដប់ប្រាំពីរ or ១៧
Last modified on 13 October 2013, at 19:36