ដប់ប្រាំ

KhmerEdit

Khmer cardinal numbers
 <  ១៤ ១៥ ១៦  > 
    Cardinal : ដប់ប្រាំ
    Ordinal : ទីដប់ប្រាំ

PronunciationEdit

NumeralEdit

ដប់ប្រាំ (dop pram)

  1. fifteen
    Khmer numeral: ១៥
Previous: ដប់បួន or ១៤
Next: ដប់ប្រាំមួយ or ១៦
Last modified on 13 October 2013, at 19:26