ಕೆನ್ನೆ

Kannada edit

Noun edit

ಕೆನ್ನೆ (kenne)

  1. cheek