കശുമാവ്

Malayalam edit

Etymology edit

കശു (kaśu) +‎ മാവ് (māvŭ)

Pronunciation edit

Noun edit

കശുമാവ് (kaśumāvŭ)

  1. cashew tree; Anacardium occidentale
    Synonyms: പറങ്കിമാവ് (paṟaṅkimāvŭ), പറുങ്ങാവ് (paṟuṅṅāvŭ), പറങ്കിമൂച്ചി (paṟaṅkimūcci), കപ്പൽ മാവ് (kappal māvŭ)