താങ്കൾ

Malayalam edit

Etymology edit

Compound of താൻ (tāṉ) +‎ -കൾ (-kaḷ).

Pronunciation edit

Pronoun edit

താങ്കൾ (tāṅkaḷ)

  1. you; second person singular pronoun
  2. oneself; 1st person reflexive singular pronoun
  3. (rare) ourselves; 1st person reflexive plural pronoun

See also edit