പ്രാപ്പിടിയൻ

Malayalam

edit

Etymology

edit

Compound of പ്രാവ് (prāvŭ, pigeon) +‎ പിടിയൻ (piṭiyaṉ, catcher).

Pronunciation

edit

Noun

edit

പ്രാപ്പിടിയൻ (prāppiṭiyaṉ)

 
A shikra
  1. shikra; Accipiter badius, a small bird of prey.
    Synonym: പുള്ള് (puḷḷŭ)

Declension

edit
Declension of പ്രാപ്പിടിയൻ
Singular Plural
Nominative പ്രാപ്പിടിയൻ (prāppiṭiyaṉ) പ്രാപ്പിടിയന്മാർ (prāppiṭiyanmāṟ)
Vocative പ്രാപ്പിടിയാ (prāppiṭiyā) പ്രാപ്പിടിയന്മാരേ (prāppiṭiyanmārē)
Accusative പ്രാപ്പിടിയനെ (prāppiṭiyane) പ്രാപ്പിടിയന്മാരെ (prāppiṭiyanmāre)
Dative പ്രാപ്പിടിയന് (prāppiṭiyanŭ) പ്രാപ്പിടിയന്മാർക്ക് (prāppiṭiyanmāṟkkŭ)
Genitive പ്രാപ്പിടിയന്റെ (prāppiṭiyanṟe) പ്രാപ്പിടിയന്മാരുടെ (prāppiṭiyanmāruṭe)
Locative പ്രാപ്പിടിയനിൽ (prāppiṭiyanil) പ്രാപ്പിടിയന്മാരിൽ (prāppiṭiyanmāril)
Sociative പ്രാപ്പിടിയനോട് (prāppiṭiyanōṭŭ) പ്രാപ്പിടിയന്മാരോട് (prāppiṭiyanmārōṭŭ)
Instrumental പ്രാപ്പിടിയനാൽ (prāppiṭiyanāl) പ്രാപ്പിടിയന്മാരാൽ (prāppiṭiyanmārāl)

References

edit