സുനിതംബിനി

Malayalam edit

Pronunciation edit

Adjective edit

സുനിതംബിനി (sunitambini)

  1. (rare): callipygian
    Synonym: കാലിപിജിയൻ (kālipijiyaṉ)