ຢຸຄະ

PaliEdit

Alternative formsEdit

NounEdit

ຢຸຄະ n

 1. Lao script form of yuga (“pair; generation”)
  • 1943, Phaya Luang Maha Sena (Phouy), Learn fast to read Tham characters in Lao Texts [ແບບຣຽນໄວ ເຫຼັ້ມສອງ ຣຽນອ່ານໝັງສືທັມ ຂຽນເປັນພາສາບາລີ]‎[1] (PDF, in Lao), 2nd edition, Buddhist Institute, archived from the original on 1 April 2016, page 45:
   ສຸປະຕ຺ິປັນໂນ ພ຺ະຄະວະໂຕ ສາວະກະສັງໂຄ
   ອຸຂຸປະຕ຺ິປັນໂນ ພ຺ະຄະວະໂຕ ສາວະກະສັງໂຄ ຍ຺າ
   ຢະປະຕ຺ິປັນໂນ ພ຺ະຄະວະໂຕ ສາວະກະສັງໂຄ ສາ
   ມີຈິປະຕ຺ິປັນໂນ ພ຺ະຄະວະໂຕ ສາວະກະສັງໂຄ຺ ຢະ
   ທິທັງ ຈັຕຕາຣິ ປຸຣິສະຢຸຄານິ ອັຕ຺ຖ຺ະ ປຸຣິສະປຸຄ
   ຄະລາ ເອສະ ພ຺ະຕະວະໂຕ ສາວະກະສັງໂຄ ອາຫຸ-
   ເນ຺ຢໂຢ ປາຫຸເນ຺ຢໂຢ຺ ທັກຂິເນ຺ຢໂຢອັຍ຺ຊະລິ-
   ກະຣະນີໂຢ ອະນຸຕຕະຣັງ ປຸຍ຺ຍ຺ັກເຂຕຕັງ ໂລກັສສາຕິ.
   supaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgo
   ujupaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgo ñā
   yapaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgo sā-
   mīcipaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho ya
   didaṃ cattāri purisayugāni aṭṭha purisapug
   galā esa bhagavato sāvakasaṅgo āhu-
   ṇeyyo pāhuṇeyyo dakkhiṇeyyo añjali-
   karanīyo anuttaraṃ puññakkhettaṃ lokassāti.
   The assembly of the Fortunate One's disciples is followinɡ the right way. The assembly of the Fortunate One's disciples is followinɡ the straight way. The assembly of the Fortunate One's disciples is followinɡ the right way. The assembly of the Fortunate One's disciples is followinɡ the proper way which is this, the four pairs of persons, the eight types of individuals this assembly of the Fortunate One's disciples is worthy of gifts, worthy of hospitality, worthy of offerings, worthy of reverential salutation, the unsurpassed field of merit for the world.

DeclensionEdit

NounEdit

ຢຸຄະ m

 1. Lao script form of yuga (“yoke”)

DeclensionEdit