ជានិច្ច

KhmerEdit

AdverbEdit

ជានិច្ច (jie nɨch)

  1. always

SynonymsEdit