ជានិច្ច

KhmerEdit

AdverbEdit

ជានិច្ច ‎(jie nɨch)

  1. always

SynonymsEdit