ទៅជា

KhmerEdit

PronunciationEdit

Orthographic ទៅជា
daujā
Phonemic ទៅ ជា / តុះ ជា
dau jā / tuḥ jā
WT romanisation tɨw ciə, toh ciə
(standard) IPA(key) /tɨw ˈciə/ ~ /toh ˈciə/

VerbEdit

ទៅជា (tɨw ciə) (abstract noun ការទៅជា)

  1. to become (someone or something)
  2. to come about that
  3. changed into