ពួកអ្នក

KhmerEdit

PronunciationEdit

Orthographic ពួកអ្នក
buakʾ̥nk
Phonemic ពួក នាក់
buak nāk´
WT romanisation puək nĕək
(standard) IPA(key) /puəʔ ˈnĕəʔ/

PronounEdit

ពួកអ្នក (puək nĕək)

  1. you (plural)