ភាសាសាស្ត្រ

KhmerEdit

PronunciationEdit

Orthographic ភាសាសាស្ត្រ
bʰāsāsās̥t̥r
Phonemic ភា-សា សាស
bʰā-sā sās
WT romanisation phiəsaa saah
(standard) IPA(key) /pʰiə.ˈsaː saːh/

NounEdit

ភាសាសាស្ត្រ (phiəsaa saah)

  1. linguistics