រក...ឃើញ

KhmerEdit

VerbEdit

រក...ឃើញ ‎(rɔɔk, rɔɔ ... kʰəəñ)

  1. to find, discover, spot
    រកទំព័រមិនឃើញ
    rɔɔk tumpoa mɨn kʰəəñ
    page not found
Read in another language